32002R1386Official Journal L 201 , 31/07/2002 P. 0005 - 0023


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1386/2002

z 29. júla 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/94, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy v súvislosti s pomocou poskytovanou z Kohézneho fondu a postupy pri vykonávaní úprav financovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond[1], zmenené a doplnené nariadeniami (ES) č. 1264/1999 a (ES) č. 1265/1999[2], najmä na jeho článok 12 ods. 4 a článok H ods. 4 jeho prílohy II,

keďže:

(1) V článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1164/94 sa vyžaduje, aby členské štáty prijali viacero opatrení na zabezpečenie efektívneho a správneho využívania Kohézneho fondu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia.

(2) Na tento účel je potrebné, aby členské štáty zabezpečili primerané usmernenie ohľadne organizovania príslušných funkcií orgánov, ktoré zodpovedajú za vykonávanie projektov, osvedčovanie výdavkov a celkové riadenie a koordináciu operácií v rámci Kohézneho fondu v príslušnom členskom štáte.

(3) V nariadení (ES) č. 1164/94 sa vyžaduje, aby členské štáty s Komisiou spolupracovali pri zabezpečovaní funkčnosti svojich riadiacich a kontrolných systémov a poskytli jej všetku potrebnú pomoc pri vykonávaní kontroly, vrátane náhodnej kontroly.

(4) V záujme zosúladenia noriem týkajúcich sa osvedčovania výdavkov, za ktoré sa z fondu požaduje vyplatenie náhrady, by sa mal určiť obsah takýchto osvedčení a upresniť povaha a kvalita informácií, z ktorých vychádzajú.

(5) V záujme toho, aby Komisia mohla vykonávať kontrolu, ktorá sa uvádza v článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1164/94, členské štáty by jej na požiadanie mali poskytnúť údaje, ktoré orgány zodpovedné za vykonávanie projektov a celkové riadenie a koordináciu operácií v rámci Kohézneho fondu vyžadujú, aby sa splnili požiadavky spomínaného nariadenia v súvislosti s riadením, kontrolou a posudzovaním. Je potrebné určiť obsah takýchto údajov, ako aj formát a prostriedky prenosu počítačových súborov v prípade, že údaje sa poskytujú v elektronickej forme. Komisia by mala zabezpečiť dôvernosť a bezpečnosť počítačovo spracovaných a iných údajov.

(6) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou na účely ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev proti podvodom a iným nezrovnalostiam[3].

(7) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1831/94 z 26. júla 1994 o nezrovnalostiach a spätnom získaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Kohézneho fondu a o organizácii informačného systému v tejto oblasti[4].

(8) V súvislosti s postupom podľa článku H prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94 by sa mali prijať presné ustanovenia týkajúce sa okrem iného vymáhania neoprávnene vyplatených čiastok, vrátenia čiastok Komisii a úrokov z omeškania,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Článok 1

Týmto nariadením sa ustanovujú presné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 1164/94, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy v súvislosti s pomocou poskytovanou z Kohézneho fondu (ďalej len "fond") na oprávnené opatrenia, na ktoré sa vzťahuje článok 3 uvedeného nariadenia a po prvý raz boli schválené po 1. januári 2000, a pokiaľ ide o postup pri vykonávaní úprav financovania takejto pomoci.

KAPITOLA II

Riadiace a kontrolné systémy

Článok 2

1. Každý členský štát v súvislosti s vytvorením riadiacich a kontrolných systémov, ktoré sú potrebné na riadnu správu fondu v súlade so všeobecne uznávanými zásadami a normami, zabezpečí primerané usmernenie pre tieto organizácie a orgány:

a) subjekty príslušné na vykonávanie projektov podľa článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1164/94 (ďalej len "vykonávacie subjekty");

b) orgány alebo subjekty príslušné pre osvedčovanie výkazov výdavkov, za ktoré sa podľa článku 12 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1164/94 a článku D ods. 4 prílohy II k spomínanému nariadeniu požaduje vyplatenie náhrady z fondu, vrátane orgánov alebo subjektov poverených podľa článku D ods. 1 prílohy II k nariadeniu, pokiaľ sa ustanovili osobitne (ďalej len "platobné orgány");

c) orgány, ktoré sú v členských štátoch príslušné pre všeobecné riadenie a koordináciu operácií v rámci fondu (ďalej len "riadiace orgány") a

d) verejné alebo súkromné subjekty alebo služby, ktoré konajú v rámci zodpovednosti riadiacich alebo platobných orgánov alebo v ich mene, vykonávajú úlohy týkajúce sa vykonávacích orgánov (ďalej len "sprostredkovateľské subjekty").

Týmto usmernením sa spomínaným orgánom poskytuje pomoc najmä pri zavádzaní systémov, ktoré slúžia nielen na to, aby sa primerane zabezpečilo, že požiadavky na finančnú pomoc spoločenstva sú opodstatnené a spôsobilé, ale aj na to, aby sa zabezpečilo, že projekty sa vykonajú v súlade s podmienkami príslušného rozhodnutia a cieľmi, na ktoré sú tieto projekty určené.

2. Tam, kde vykonávací orgán nie je konečným príjemcom financovania, "vykonávacie subjekty" na účely tohto nariadenia zahŕňajú orgány a firmy, ktoré sa zúčastňujú na vykonávaní projektu, či už ako držitelia koncesie, poverené orgány alebo inak.

3. Na účely tohto nariadenia a pokiaľ nie je stanovené inak, "projekt" znamená jednotlivý projekt, fázu určitého projektu alebo skupiny projektov podľa článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1164/94 alebo opatrenia podľa článku 3 ods. 2 uvedeného nariadenia, ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa jeho článku 10 ods. 6 (ďalej len "rozhodnutie o poskytnutí pomoci").

Článok 3

Riadiace a kontrolné systémy riadiacich a platobných orgánov, sprostredkovateľských a vykonávacích subjektov zabezpečia s prihliadnutím na proporcionálnosť objemu spravovanej finančnej pomoci:

a) jednoznačné vymedzenie, rozdelenie a pokiaľ je to z hľadiska funkčného riadenia potrebné, primerané oddelenie funkcií v rámci dotknutej organizácie;

b) efektívne systémy, ktorými sa zabezpečí vyhovujúce vykonávanie funkcií;

c) v prípade sprostredkovateľských subjektov poskytovanie výkazov o vykonávaní úloh a použitých prostriedkoch zodpovednému orgánu.

Článok 4

1. Riadiace a kontrolné systémy uvedené v článku 3 zahŕňajú postupy overovania správnosti vykazovaných výdavkov, ako aj to, či sa projekt, počnúc jeho prípravným štádiom až po sprevádzkovanie financovanej investície, vykonáva v súlade s podmienkami príslušného rozhodnutia o poskytnutí finančnej pomoci, s cieľmi, na ktoré je projekt určený, a s platnými vnútroštátnymi predpismi a predpismi spoločenstva, najmä pokiaľ ide o uplatniteľnosť výdavkov na podporu z fondu, ochranu životného prostredia, dopravu, transeurópske siete, hospodársku súťaž a verejné zaobstarávanie.

Overovanie sa týka všetkých aspektov, či už finančnej, technickej alebo administratívnej povahy, ktoré majú vplyv na efektívne využívanie poskytnutých finančných prostriedkov.

2. V rámci postupov sa vyžaduje vedenie evidencie o vykonávaní kontroly projektov na mieste. Eviduje sa vykonaná práca, výsledky kontroly a opatrenia, ktoré sa prijali ohľadne nedostatkov. Ak fyzická alebo administratívna kontrola nie je vyčerpávajúca, ale sa vykonáva na určitej vzorke prác či transakcií, evidujú sa vybrané práce alebo transakcie a opíše sa metóda náhodnej kontroly.

Článok 5

1. V súvislosti s projektmi, ktoré boli po prvý raz schválené po 1. januári 2000, poskytnú členské štáty do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisii informácie o spôsobe organizácie riadiacich, platobných orgánov a sprostredkovateľských subjektov, ktoré v ich krajine zodpovedajú za operácie v rámci fondu, o riadiacich a kontrolných systémoch, ktoré sa v týchto orgánov zaviedli, a o zlepšeniach, ktoré sa majú vykonať na základe usmernenia uvedeného v článku 2 ods. .

2. Oznámenie obsahuje o každom riadiacom a platobnom orgáne a sprostredkovateľskom subjekte tieto informácie:

a) funkcie, ktorými sú poverené;

b) rozdelenie funkcií medzi ich oddelenia alebo v rámci nich, vrátane rozdelenia funkcií medzi riadiacimi a platobnými orgánmi, ak sú totožné;

c) postup pri vykonávaní kontroly a prijímaní prác, ako aj postup pri prijímaní, overovaní a potvrdzovaní oprávnenosti požiadaviek na preplatenie výdavkov a povoľovaní, vyplácaní a evidovaní náhrad žiadateľom;

d) opatrenia týkajúce sa previerky riadiacich a kontrolných systémov.

3. Komisia sa v spolupráci s členským štátom uistí, že všetky riadiace a kontrolné systémy uvádzané v odsekoch 1 a 2 vyhovujú normám, ktorých splnenie sa vyžaduje v nariadení (ES) č. 1164/94 a v tomto nariadení, a oznámi, v čom bránia transparentnému vykonávaniu kontroly a tomu, aby si Komisia splnila svoje povinnosti podľa článku 274 Zmluvy. Činnosť systémov sa bude pravidelne preverovať.

Článok 6

1. Riadiace a kontrolné systémy poskytnú postačujúce podklady pre audit.

2. Podklady pre audit sa považujú za postačujúce, ak umožňujú:

a) porovnať súhrnné čiastky, ktoré sa potvrdili Komisii, s jednotlivými výkazmi výdavkov a podpornými dokumentmi, ktoré sa uchovávajú na rôznych administratívnych úrovniach a u vykonávacích subjektov;

b) preveriť rozdelenie a prevod použiteľných finančných prostriedkov spoločenstva a vnútroštátnych prostriedkov;

c) preveriť správnosť poskytnutých informácií o tom, že projekt sa vykonal v súlade s podmienkami rozhodnutia o poskytnutí finančnej pomoci a cieľmi, na ktoré je projekt určený.

3. Orientačný opis informácií, ktoré majú obsahovať postačujúce podklady pre audit, sa nachádza v prílohe I.

4. Riadiaci orgán sa uistí:

a) že existujú postupy na to, aby sa zabezpečilo, že dokumenty, ktoré sa vzťahujú na konkrétne položky vzniknutých výdavkov, poukázané platby, vykonané práce a ich kontrolu vykonanú v súvislosti s projektom a ktoré sa vyžadujú, ak majú byť podklady pre audit postačujúce, sa uchovávajú v súlade s článkom G ods. 3 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94 a s prílohou I k tomuto nariadeniu;

b) že sa vedie evidencia o orgáne, ktorý ich uchováva a o jeho sídle;

c) že dokumenty majú možnosť skontrolovať osoby a subjekty, ktorým by bežne takéto právo prislúchalo.

5. Osoby a subjekty uvedené v odseku 4 písm. c) sú tieto:

a) pracovníci riadiaceho a platobného orgánu, sprostredkovateľských subjektov a vykonávacieho subjektu, ktorí spracúvajú požiadavky na poskytnutie náhrady;

b) služby vykonávajúce previerku riadiacich a kontrolných systémov;

c) osoba alebo oddelenie platobného orgánu zodpovedného za osvedčovanie žiadostí o priebežné a konečné platby podľa článku 12 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1164/94 a článku D ods. 2 písm. d) prílohy II k spomínanému nariadeniu a osoba alebo oddelenie, ktoré vystavuje vyhlásenie podľa článku 12 ods. 1 písm. f) nariadenia;

d) splnomocnení pracovníci štátnych audítorských inštitúcií a spoločenstvo.

Môžu požadovať, aby sa im poskytli výpisy alebo kópie dokumentov alebo účtovných záznamov, ktoré sa uvádzajú v odseku 4.

Článok 7

Platobný orgán vedie účtovné záznamy o čiastkach už vyplatených z finančnej pomoci spoločenstva, ktorá môžu byť získané späť, a zabezpečí, že čiastky sa získajú späť bez zbytočného odkladu. Po ich získaní vráti Komisii za príslušný projekt neoprávnene vyplatenú čiastku spolu s úrokom z omeškania tak, že príslušné čiastky odpočíta zo svojho nasledujúceho výkazu výdavkov a žiadosti o náhradu adresovanú Komisii vo vzťahu k dotknutému projektu. Ak to nestačí, Komisia môže požiadať, aby jej bola zvyšná čiastka vrátená.

Platobný orgán zasiela Komisii jeden raz za rok v prílohe k štvrtej štvrťročnej správe o čiastkach získaných späť predkladanej podľa nariadenia (ES) č. 1831/94 výkaz o čiastkach, ktoré sa k tomuto dňu majú ešte získať späť, roztriedené podľa roku, v ktorom sa začalo konanie s cieľom ich spätného získania.

KAPITOLA III

Osvedčovanie výdavkov

Článok 8

1. Osvedčenia výkazov priebežných a konečných výdavkov uvedené v článku 12 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1164/94 a v štvrtej zarážke článku D ods. 2 písm. d) jeho prílohy II vystaví vo forme predpísanej v prílohe II k tomuto nariadeniu osoba alebo oddelenie platobného orgánu, ktoré je funkčne nezávislé od oddelení schvaľujúcom žiadosti o platbu.

2. Pred osvedčením výkazu výdavkov sa platobný orgán uistí, že boli splnené tieto podmienky:

a) riadiaci orgán, sprostredkovateľské orgány a vykonávací subjekt splnili požiadavky nariadenia (ES) č. 1164/94, najmä jeho článku 12 ods. 1 písm. c) a e) a článku D ods. 2 písm. b) a d) jeho prílohy II a dodržali podmienky rozhodnutia o poskytnutí pomoci;

b) výkaz výdavkov obsahuje len výdavky:

i) ktoré naozaj vznikli v nárokovateľnom období určenom v rozhodnutí o poskytnutí pomoci a možno ich preukázať prijatými faktúrami alebo účtovnými dokladmi s rovnakou preukaznou hodnotou.

ii) týkajúce sa prác, ktoré sa v čase predloženia žiadosti o finančnú pomoc v podstatnej miere neskončili;

iii) ktoré sú odôvodnené postupom prác na projekte alebo jeho dokončením v súlade s podmienkami rozhodnutia o poskytnutí pomoci a s účelmi, na ktoré je projekt určený.

3. V záujme toho, aby sa ešte pred predložením výkazu výdavkov Komisii mohlo posúdiť, či sú kontrolné systémy a podklady pre audit postačujúce, riadiaci orgán zabezpečí, aby bol platobný orgán informovaný o postupoch, ktoré vykonáva riadiaci orgán, sprostredkovateľské subjekty a vykonávací subjekt:

a) aby sa preverilo, či sú vykazované výdavky správne a či sa projekt vykonáva v súlade s podmienkami príslušného rozhodnutia o poskytnutí pomoci a cieľmi, na ktoré je projekt určený;

b) aby sa zabezpečilo dodržanie príslušných predpisov;

c) aby sa zachovali podklady pre audit.

4. V prípadoch, keď je riadiaci orgán totožný s platobným alebo keď sú súčasťou toho istého orgánu, tento orgán zabezpečí, aby sa uplatnili postupy, ktoré poskytujú rovnakú kvalitu kontroly ako postupy určené v odsekoch 2 a 3.

KAPITOLA IV

Vykonávanie náhodnej kontroly

Článok 9

1. Členské štáty organizujú kontrolu projektov na základe primeraného náhodného výberu, ktorou sa má dosiahnuť najmä:

a) preverenie efektívnosti zavedených riadiacich a kontrolných systémov;

b) selektívne preverenie vyhlásení o výdavkoch na rôznych dotknutých úrovniach na základe analýzy rizík.

2. Kontrola vykonaná za obdobie 2000 - 2006 sa týka aspoň 15 % celkových uplatniteľných výdavkov, ktoré vzniknú v súvislosti s projektmi po prvýkrát schválenými počas tohto obdobia. Toto percento sa môže znížiť v závislosti od výdavkov, ktoré vzniknú pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. Kontrola vychádza z reprezentatívnej vzorky transakcií, pričom sa zohľadnia požiadavky odseku 3.

Členské štáty sa snažia o to, aby sa kontrola v rámci dotknutého obdobia vykonávala rovnomerne. Zabezpečia primerané oddelenie úloh, t. j. vykonávania takejto kontroly od vykonávacích a platobných postupov v súvislosti s projektmi.

3. Pri výbere vzorky transakcií, ktoré sa majú skontrolovať, sa zohľadní toto:

a) potreba skontrolovať primerané typové a veľkostné zloženie projektov;

b) rizikové faktory, ktoré sa zistili vnútroštátnou kontrolou alebo kontrolou na úrovni spoločenstva;

c) potreba zabezpečiť riadnu kontrolu rôznych typov subjektov, ktoré sa zúčastňujú na riadení a vykonávaní projektov a oba sektory činnosti (preprava a životné prostredie).

Článok 10

Členské štáty sa postarajú, aby sa kontrolou preverilo:

a) praktické uplatňovanie a efektívnosť riadiacich a kontrolných systémov;

b) vykonávanie projektov v súlade s podmienkami rozhodnutia o poskytnutí pomoci a cieľmi, na ktoré sú projekty určené;

c) u primeraného počtu účtovných záznamov ich súlad s objasňujúcimi dokladmi, ktoré uchovávajú sprostredkovateľské subjekty a vykonávacie subjekty;

d) existencia postačujúcich podkladov pre audit;

e) u primeraného počtu výdavkových položiek, že príslušné výdavky sú svojou povahou a časovým rozvrhnutím v súlade s ustanoveniami spoločenstva a zodpovedajú schváleným parametrom projektu a práci, ktorá sa skutočne vykonala;

f) že na štátnej úrovni bolo skutočne poskytnuté primerané spolufinancovanie a

g) že spolufinancované projekty sa vykonajú v súlade s predpismi a politikou spoločenstva, ako sa to vyžaduje v článku 8 nariadenia (ES) č. 1164/94.

Článok 11

Kontrolou sa zistí, či problémy, ktoré sa vyskytnú, majú systémový charakter znamenajúci riziko pre niektoré iné alebo všetky projekty, ktoré vykonáva ten istý vykonávací subjekt alebo ktoré sa vykonávajú v dotknutom členskom štáte. Takisto sa určia príčiny takýchto situácií, prípadne ďalšie potrebné skúmanie, ako aj potrebné nápravné a preventívne opatrenia.

Článok 12

V súlade s článkom G ods. 1 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94 členské štáty Komisii každý rok do 30. júna a po prvý raz do 30. júna 2003 oznámia, ako uplatňovali články 9 až 11 tohto nariadenia v predchádzajúcom kalendárnom roku a okrem toho poskytnú potrebný rozšírený alebo aktualizovaný opis svojich riadiacich a kontrolných systémov, ktoré boli predmetom oznámenia podľa článku 5 ods. 1.

KAPITOLA V

Vyhlásenie o ukončení projektov

Článok 13

Osoba alebo oddelenie, ktoré je podľa článku 12 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1164/94 poverené vystavovaním vyhlásení o ukončení projektov, zastáva funkciu, ktorá je nezávislá od:

a) riadiaceho orgánu, vykonávacieho subjektu a sprostredkovateľských subjektov;

b) osoby alebo oddelenia pôsobiaceho v rámci platobného orgánu, ktorý zodpovedá za vystavovanie osvedčení uvedených v článku 8 ods. 1.

Svoje skúmanie vykonáva v súlade s medzinárodne uznávanými normami auditov. Vykonávací subjekt, riadiaci a platobný orgán a sprostredkovateľské subjekty mu poskytnú všetky potrebné informácie a umožnia prístup k záznamom a objasňujúcim dokladom, ktoré sú potrebné na vyhotovenie vyhlásenia.

Článok 14

Vyhlásenia vychádzajú z preskúmania riadiacich a kontrolných systémov, zo zistení už vykonanej kontroly a, ak je to potrebné, z ďalšej náhodnej kontroly transakcií a zo záverečnej správy, ktorá bola vypracovaná podľa článku F ods. 4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94. Osoba alebo oddelenie, ktoré vystavuje vyhlásenie, vykoná potrebný prieskum, aby sa dostatočne uistilo, že osvedčené vyhlásenie o výdavkoch je správne, že príslušné transakcie sú v súlade s právnymi predpismi a bez nezrovnalostí a že projekt bol vykonaný v súlade s podmienkami rozhodnutia o poskytnutí finančnej pomoci a cieľmi, na ktoré je projekt určený.

Vyhlásenia sa vystavujú podľa orientačného vzoru, ktorý sa nachádza v prílohe III, a prikladá sa k nim správa, ktorá obsahuje všetky príslušné informácie preukazujúce správnosť vyhlásenia, vrátane súhrnu zistení zo všetkých kontrol vykonaných subjektov štátu a subjektov spoločenstva, ku ktorým mal predkladateľ vyhlásenia prístup.

Článok 15

V prípade, že vzhľadom na závažné nedostatky v riadení alebo kontrole alebo na častý výskyt nedostatkov alebo pochybnosti o riadnom vykonaní projektu nie je možné nadobudnúť úplnú istotu o oprávnenosti žiadosti o vyplatenie konečného zostatku finančnej pomoci a konečného osvedčenia o výdavkoch, vo vyhlásení sa tieto okolnosti uvedú a odhadne sa závažnosť problému a jeho finančné dôsledky.

V takom prípade môže Komisia požiadať, aby sa v určenom období vykonala ďalšia kontrola zameraná na zistenie a nápravu nezrovnalostí.

KAPITOLA VI

Forma a obsah účtovných informácií, ktoré sa majú uchovávať a na požiadanie oznámiť Komisii

Článok 16

1. Účtovné záznamy o projektoch uvedené v prílohe I sa v rámci možností uchovávajú v elektronickej forme. Vždy keď o ne Komisia požiada, takéto záznamy sa jej poskytnú na účel vykonania kontroly dokumentov a kontroly na mieste bez toho, aby tým bola dotknutá požiadavka predkladať výročné správy podľa článku F ods. 4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94.

2. Komisia sa s každým členským štátom dohodne na obsahu záznamov v elektronickej forme, ktoré sa majú poskytovať podľa odseku 1, na prostriedku, ktorým sa majú oznamovať, a na dĺžke obdobia potrebného na vyvinutie potrebných počítačových systémov. Rozsah informácií, ktoré možno požadovať, a optimálne technické parametre prenosu počítačových súborov určených Komisii sú uvedené v prílohách IV a V.

3. Členské štáty Komisii na jej písomnú žiadosť do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti poskytnú záznamy uvedené v odseku 1. Komisia sa môže s členským štátom dohodnúť aj na inej lehote, najmä ak záznamy nie sú k dispozícii v elektronickej forme.

4. Komisia v súlade s článkom 287 Zmluvy zabezpečí zachovanie dôvernosti a bezpečnosti informácií, ktoré zaslali členské štáty alebo ktoré zozbierala počas vykonávania kontroly na mieste.

5. Pokiaľ vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, majú pracovníci Komisie prístup ku všetkým dokumentom, ktoré sa podľa tohto nariadenia vypracovali buď na účely kontroly, alebo v nadväznosti na ňu a k uchovávaným údajom vrátane tých, ktoré sa uchovávajú v počítačových systémoch.

KAPITOLA VII

Úpravy financovania

Článok 17

1. Čiastka úprav financovania, ktoré Komisia vykoná podľa článku H ods. 2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94 kvôli jednotlivým alebo systémovým nezrovnalostiam, sa vždy, keď je to možné, vyhodnotí na základe jednotlivých súborov a rovná sa čiastke výdavkov, ktorou bol fond neoprávnene zaťažený, pričom sa zohľadní zásada proporcionálnosti.

2. Keď sa čiastka neuplatniteľných výdavkov nedá presne určiť alebo keď by úplné zrušenie predmetných výdavkov bolo neprimerané, a preto Komisia uplatňuje vo svojich úpravách financovania extrapoláciu alebo paušálnu sadzbu, postupuje takto:

a) v prípade extrapolácie používa reprezentatívnu vzorku transakcií s podobnými charakteristikami;

b) v prípade paušálnej sadzby posudzuje závažnosť porušenia pravidiel a rozsah a finančné dôsledky nedostatkov v riadiacom a kontrolnom systéme, ktoré zistené nezrovnalosti zapríčinilo.

3. Ak Komisia vo svojom stanovisku vychádza zo skutočností, ktoré nezistili jej vlastní, ale iní audítori, o ich finančných dôsledkoch vyvodí vlastné závery po preskúmaní opatrení, ktoré dotknutý členský štát prijal podľa článku 12 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1164/94 a článku G ods. 1 jeho prílohy II, správ, ktoré boli predložené podľa nariadenia (ES) č. 1831/94, a odpovedí príslušného členského štátu.

Článok 18

1. Lehota, v ktorej môže dotknutý členský štát odpovedať na žiadosť o predloženie pripomienok podľa prvého pododseku článku H ods. 1 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94, predstavuje dva mesiace, okrem riadne odôvodnených prípadov, keď môže Komisia povoliť dlhšiu lehotu.

2. Ak Komisia navrhuje úpravy financovania na základe extrapolácie alebo určitej paušálnej sadzby, členskému štátu sa poskytne príležitosť, aby preskúmaním príslušných súborov preukázal, že skutočný rozsah nezrovnalosti bol menší než ako ho vyhodnotila Komisia. Členský štát môže po dohode s Komisiou obmedziť rozsah tohto skúmania na primeranú časť alebo vzorku dotknutých súborov.

S výnimkou riadne zdôvodnených prípadov lehota na toto preskúmanie nesmie byť dlhšia ako ďalšie dva mesiace, ktoré nasledujú po dvojmesačnej lehote uvedenej v odseku 1. Výsledky takéhoto preskúmania sa posudzujú tak, ako sa to uvádza v druhom pododseku H ods. 1 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94. Komisia v týchto lehotách zohľadní dôkazy, ktoré poskytne príslušný členský štát.

3. Keď členský štát namieta proti zisteniam Komisie a vec sa prerokúva podľa druhého pododseku článku H ods. 1 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94, trojmesačná lehota, v ktorej môže Komisia prijať rozhodnutie podľa článku H ods. 2 prílohy II k spomínanému nariadeniu, začína plynúť odo dňa začatia prerokovania.

Článok 19

V prípadoch, keď Komisia pozastavila platby podľa článku G ods. 2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94, Komisia a dotknutý členský štát sa pokúsia dosiahnuť dohodu v súlade s postupom a lehotami uvedenými v článku 18 ods. 1 a 2 tohto nariadenia. Ak sa dohoda nedosiahne, uplatňuje sa článok 18 ods. 3.

Článok 20

1. Čiastky, ktoré sa majú Komisii vrátiť podľa článku H ods. 3 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94, sa poukážu predo dňom splatnosti, ktorý sa uvádza v príkaze na vrátenie vystavenom v súlade s rozpočtovým nariadením týkajúcim sa všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev. Týmto dňom splatnosti je posledný deň druhého mesiaca, ktorý nasleduje po vydaní príkazu.

2. Omeškaním vrátenia čiastky vzniká úrok z omeškania, ktorý sa počíta odo dňa splatnosti uvedeného v odseku 1 a končí dňom skutočnej platby. Sadzba takéhoto úroku je o jeden a pol percentuálneho bodu vyššia ako miera, ktorú v súvislosti so svojimi refinancujúcimi operáciami uplatňuje Európska centrálna banka v prvý pracovný deň mesiaca, na ktorý pripadá táto splatnosť.

3. Úprava financovania podľa článku H ods. 2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94 sa nedotýka povinnosti členského štátu vymáhať čiastky podľa článku 12 ods. 1 písm. h) uvedeného nariadenia.

4. Keď sa čiastky majú získať späť v dôsledku určitej nezrovnalosti, príslušné oddelenie alebo subjekty začne konanie na spätné získanie a oznámi to vykonávaciemu subjektu a riadiacim a platobným orgánom.

KAPITOLA VIII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Článok 21

Toto nariadenie nebráni členským štátom v uplatňovaní vnútroštátnych predpisov, ktoré sú prísnejšie ako ustanovenia tohto nariadenia.

Článok 22

Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov zabezpečiť v súvislosti s projektmi, ktoré sa po prvý raz schválili predo dňom 1. januára 2000, aby sa riadne vykonali, aby sa predišlo nezrovnalostiam a prijali proti nim opatrenia a aby sa vymohli čiastky, o ktoré sa prišlo v dôsledku nezrovnalosti alebo z nedbanlivosti.

Článok 23

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2002

Za Komisiu

Michel BARNIER

člen Komisie

PRÍLOHA I

ORIENTAČNÝ OPIS INFORMÁCIÍ, KTORÉ MAJÚ OBSAHOVAŤ POSTAČUJÚCE PODKLADY PRE AUDIT

(článok 6)

Postačujúce podklady pre audit uvedené v článku 6 ods. 2 existujú, keď v súvislosti s daným projektom, vrátane jednotlivých projektov v rámci skupiny projektov:

1. Účtovné záznamy, ktoré sa vedú na primeranej úrovni riadenia, poskytujú presné informácie o výdavkoch, ktoré v rámci projektu spolufinancovaného vykonávacím orgánom naozaj vznikli a, ak posledne menovaný orgán nie je konečným príjemcom prostriedkov, aj o výdavkoch subjektov a podnikov podieľajúcich sa na vykonávaní projektu, či už v postavení držiteľov koncesie, poverených subjektov alebo inak. V účtovných záznamoch sa uvádza dátum ich vyhotovenia, čiastka každej položky výdavkov, charakter objasňujúcich dokladov a dátum a spôsob platby. Potrebné listinné doklady (napr. faktúry) sa prikladajú.

2. V prípade položiek výdavkov, ktoré sa na spolufinancovaný projekt vzťahujú len čiastočne, sa preukáže presné rozdelenie výdavkov medzi spolufinancovaný projekt a zostatok. To isté platí pre typy výdavkov, ktoré sa považujú za vyhovujúce len do určitej miery alebo v pomere k iným výdavkom.

3. Na primeranej riadiacej úrovni sa v súlade s článkom 4 uchováva aj technická dokumentácia a plán financovania projektu, správy o postupe prác, dokumentácia týkajúca sa výberového konania a obstarávania a správy o kontrole vykonávania projektu.

4. Na vykazovanie výdavkov, ktoré v rámci spolufinancovaného projektu platobnému orgánu naozaj vznikli, informácie uvedené v odseku 1 sa zhrnú v podrobnom výkaze výdavkov rozčlenenom podľa kategórií. Podrobné výkazy výdavkov predstavujú doklady k účtovným záznamom platobného orgánu a na ich základe sa pre Komisiu vyhotovujú výkazy výdavkov.

5. Ak medzi vykonávacím subjektom alebo subjektami, či podnikmi podieľajúcimi sa na vykonávaní projektu a platobným orgánom pôsobí jeden alebo viacero sprostredkovateľských subjektov, každý sprostredkovateľský subjekt si za oblasť, za ktorú zodpovedá, vyžiada od podriadeného subjektu podrobné výkazy výdavkov ako podklady k vlastným účtovným záznamom, z ktorých nadriadenému orgánu poskytne aspoň výpis výdavkov, ktoré v súvislosti s projektom vznikli.

6. V prípade, že údaje sa prenášajú v elektronickej forme, dotknuté orgány obdržia na zdôvodnenie svojich účtovných záznamov potrebné informácie z nižšej úrovne a súhrnné čiastky, ktoré sa nahlasujú na vyššiu úroveň, aby sa zabezpečili postačujúce podklady pre audit počnúc celkovými súhrnnými čiastkami osvedčenými Komisii až po jednotlivé položky výdavkov a podklady na úrovni vykonávacieho orgánu a ostatných subjektov a podnikov, ktoré sa podieľali na vykonávaní projektu.

PRÍLOHA II

OSVEDČENIE A VÝKAZ VÝDAVKOV A ŽIADOSŤ O PLATBU

EURÓPSKA KOMISIA

Kohézny fond

(Priebežné/konečné osvedčenie a výkaz o výdavkoch a žiadosť o platbu)

(zasiela sa útvaru... DG REGIO úradnou cestou)

___________________________________________________________________________

Názov projektu:

.......................................................................................................................................................

Rozhodnutie Komisie č........................................................ z ............................................

Číslo spisu Komisie (č. CCI)...............................................................................................

Prípadne vnútroštátne číslo spisu.............................................................................................

___________________________________________________________________________

OSVEDČENIE

Ja, dolu podpísaný

.......................................................................................................................................................

v zastúpení platobného orgánu povereného [5]

.......................................................................................................................................................

týmto potvrdzujem, že všetky uplatniteľné výdavky uvedené v priloženom výkaze predstavujúce príspevky z kohézneho fondu a štátne prostriedky boli vyplácané tak, ako postupovali práce na projekte

po[6]: 20_ a vo výške: EUR

(presná čiastka na dve desatinné miesta)

Priložený výkaz výdavkov rozpísaný podľa kategórií výdavkov a podľa projektov v prípade skupiny projektov zahŕňa výdavky do

20_

a je neoddeliteľnou súčasťou tohto osvedčenia, rovnako ako priložená správa o postupe prác na projekte vo vzťahu k plánom/záverečnej správe.

Takisto potvrdzujem, že práce na projekte sa v súlade s cieľmi úspešne dokončievajú/dokončili a že údaje uvedené v správe o priebehu prác/záverečnej správe sú pravdivé.

Ďalej potvrdzujem, že projekt sa vykonáva/vykonal v súlade s podmienkami rozhodnutia a ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1164/94, najmä pokiaľ ide o:

1. dodržanie ustanovení Zmluvy a nástrojov, ktoré sa v rámci nej prijali, a politiky spoločenstva, najmä predpisov o ochrane životného prostredia, doprave (vrátane transeurópskych sietí), hospodárskej súťaži a verejnom obstarávaní (článok 8 nariadenia (ES) č. 1164/94);

2. uplatňovanie riadiacich a kontrolných postupov v súvislosti s projektom, najmä kontroly správnosti uplatňovaných výdavkov a náležitého vykonávania projektu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1386/2002, prevenciu, zisťovanie a nápravu nezrovnalostí, stíhanie podvodov a získavanie neoprávnene vyplatených čiastok späť (článok 12 nariadenia (ES) č. 1164/94 a články G a H jeho prílohy II).

V súlade s článkom G ods. 3 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94 podporné dokumenty sú a naďalej budú k dispozícii najmenej po dobu troch rokov odo dňa vyplatenia zostatku Komisiou.

Potvrdzujem, že:

1. výkaz výdavkov je správny a vychádza z účtovných systémov podložených overiteľnými podpornými dokumentmi;

2. vo výkaze výdavkov a žiadosti o platbu sú zohľadnené všetky čiastky získané späť a z n ich prijaté úroky;

3. ak je to možné, údaje o základných transakciách sú zaznamenané v počítačových súboroch a na požiadanie k dispozícii zodpovedným oddeleniam Komisie.

Dátum: 20_

Meno veľkými písmenami, odtlačok pečiatky, funkcia a podpis zástupcu príslušného orgánu

Výkaz výdavkov vynaložených v rámci projektu (1)

Číslo spisu (kód CCI - Code common d´identification):

Názov projektu:

Dátum:

Kategória výdavkov Celkové doteraz vynaložené výdavky (od ... (2) do...) Výdavky osvedčené v tomto oznámení Celkové plánované výdavky (počiatočný rozpočet) Doteraz vynaložené výdavky v pomere k počiatočnému rozpočtu (%) Odhad výdavkov potrebných na dokončenie projektu

1. Plánovanie

2. Nadobúdanie pozemkov

3. Príprava staveniska

4. Stavebné práce

5. Zariadenia

6. Technická pomoc

7. Publicita (3)

8. DPH alebo rovnocenný odvod

Spolu

(1) V prípade rozhodnutí o skupinách projektov musia byť výdavky rozčlenené podľa projektov, pokiaľ výdavky nie sú spoločné pre celú skupinu, ako je tomu v prípade technickej pomoci alebo publicity.

(2) Počiatočný dátum uplatniteľnosti výdavkov.

(3) Podľa rozhodnutia 96/455/ES (Ú. v. ES L 188, 27.7.1996, s. 47).

Príloha k výkazu výdavkov: čiastky získané späť odo dňa posledného osvedčeného výkazu výdavkov a zahrnuté do tohto výkazu výdavkov

Čiastka požadovaná naspäť

Dlžník

Dátum vystavenia príkazu na inkaso

Orgán, ktorý vystavil príkaz na inkaso

Dátum získania späť

Čiastka získaná späť

ŽIADOSŤ O PREDBEŽNÚ/KONEČNÚ PLATBU

Názov projektu:

Číslo spisu Komisie (č. CCI)......................................

Podľa článku D ods. 2 písm. b)/d) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94, ja, dolupodpísaný (meno veľkými písmenami, odtlačok pečiatky, funkcia a podpis zástupcu príslušného orgánu) žiadam o platbu vo výške:................................... EUR ako priebežnú/konečnú platby[7]. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na jej prijatie, pretože:

(Nehodiace prečiarknite)

a) správa o postupe prác na projekte obsahujúca fyzické a finančné ukazovatele a preukazujúca ich súlad s rozhodnutím, ktorým sa poskytuje finančná pomoc vrátane ustanovených osobitných podmienok - je priložená

b) posledná výročná/záverečná správa o vykonávaní projektu, ktorá sa vyžaduje podľa prílohy k prílohe II nariadenia/článku F ods. 4 prílohy II k nariadeniu v poslednom menovanom prípade zahŕňajúca údaje o dodržaní predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania - bola predložená - je priložená

c) pripomienky a odporúčania vnútroštátnych audítorských orgánov a/alebo audítorských orgánov spoločenstva, najmä oprava predpokladaných alebo preukázaných nezrovnalostí - sa zohľadnili - neboli vyjadrené žiadne pripomienky ani odporúčania

d) hlavné technické, finančné a právne problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia na ich nápravu - sú uvedené - žiadne sa nezistili

e) analýza odchýlky od pôvodného finančného plánu - bola predložená - je priložená

f) opatrenia na publicitu prijaté v súvislosti s projektom - sú uvedené

g) žiadne z osvedčených výdavkov neboli zadržané podľa článku G ods. 2 alebo článku H ods. 2 prílohy II k nariadeniu

Platba sa uhradí:

Príjemca

Banka

Číslo účtu

Držiteľ účtu (ak je iný ako príjemca)

Dátum: 20_

Názov veľkými písmenami, pečiatka, funkcia a podpis zástupcu príslušného orgánu

PRÍLOHA III

ORIENTAČNÝ VZOR OZNÁMENIA O UKONČENÍ PROJEKTU [8]

(kapitola V)

Určené Európskej komisii, generálnemu riaditeľstvu pre regionálnu politiku

ÚVOD

1. Ja,......................................... (uveďte meno veľkými písmenami, funkciu a oddelenie), som preskúmal konečný výkaz výdavkov za.................................................. (názov a číslo spisu CCI projektu) a Komisii predloženú žiadosť o platbu zostatku finančnej pomoci spoločenstva.

ROZSAH PRESKÚMANIA

2. Preskúmanie som vykonal v súlade s ustanoveniami kapitoly V nariadenia (ES) č. 1386/2002. Preskúmanie som naplánoval a vykonal tak, aby som sa náležite uistil o tom, či konečný výkaz výdavkov a žiadosť o platbu zostatku finančnej pomoci spoločenstva a záverečná správa neobsahujú vecne nesprávne údaje, najmä pokiaľ ide o vykonanie projektu[9] v súlade s podmienkami rozhodnutia a cieľmi, na ktorý je určený. Postup, ktorý sa uplatnil, ako aj informácie, ktoré sa pri preskúmaní použili, vrátane výsledkov kontrol vykonaných v predchádzajúcich rokoch, sú zhrnuté v priloženej správe.

PRIPOMIENKY

3. Rozsah preskúmania bol obmedzený týmto:

a)

b)

c) atď.

(Uveďte všetky prekážky, s ktorými ste sa stretli pri preskúmaní stretli, napr. systémové problémy, nedostatky v riadení, neexistencia podkladov pre audit, neexistencia podkladovej dokumentácie, prípady v súdnom konaní atď.; uveďte predpokladanú výšku výdavkov dotknutú týmito prekážkami a zodpovedajúcu pomoc spoločenstva.)

4. Preskúmaním, ako aj na základe výsledkov inej vnútroštátnej kontroly alebo kontroly spoločenstva, ktoré som mal k dispozícii, som zistil nízky/vysoký (podľa toho, čo sa hodí; ak vysoký, vysvetlite) výskyt chýb/nezrovnalostí. Oznámené chyby/nezrovnalosti zodpovedné orgány uspokojujúco vyriešili nezdá sa, že by ovplyvnili výšky pomoci spoločenstva, ktorá má byť vyplatená, okrem týchto výnimiek:

a)

b)

c) atď.

(Uveďte chyby/nedostatky, ktoré sa uspokojujúco nevyriešili a pri každom prípade prípadný systémový charakter problému a rozsah problému a čiastky finančnej pomoci spoločenstva, ktoré boli pravdepodobne dotknuté.)

ZÁVER

Ak sa pri preskúmaní nevyskytli žiadne prekážky, výskyt chýb je nízky a všetky problémy sa uspokojujúco vyriešili:

5. a) so zreteľom na preskúmanie a výsledky inej vnútroštátnej kontroly alebo kontroly spoločenstva, ktoré som mal k dispozícii, som toho názoru, že konečný výkaz výdavkov a záverečná správa podávajú vo všetkých vecných ohľadoch pravdivý obraz o vzniknutých výdavkoch a vykonanej práci v súlade s predpismi a podmienkami rozhodnutia o projekte a jeho cieľmi a že Komisii predložená žiadosť o vyplatenie zostatku finančnej pomoci spoločenstva je platná

alebo

ak sa pri preskúmavaní vyskytli určité prekážky, ale výskyt chýb nie je vysoký, alebo ak sa niektoré problémy uspokojujúco nevyriešili:

5 b) okrem vecí uvedených v bode 3 vyššie (a) chýb/nedostatkov uvedených v bode 4, ktoré zjavne neboli uspokojivo vyriešené, vychádzajúc z preskúmania a výsledkov inej štátnej kontroly alebo kontroly spoločenstva, ktoré som mal k dispozícii, som toho názoru, že konečný výkaz výdavkov a záverečná správa podávajú vo všetkých vecných ohľadoch pravdivý obraz o vynaložených výdavkoch a vykonanej práci v súlade s predpismi a podmienkami rozhodnutia o projekte a jeho cieľmi a že Komisii predložená žiadosť o vyplatenie zostatku finančnej pomoci spoločenstva je platná

alebo

ak sa pri preskúmaní vyskytli závažné prekážky alebo ak je výskyt chýb vysoký, a to aj napriek tomu, že oznámené chyby/nezrovnalosti sa uspokojujúco vyriešili:

5 c) so zreteľom na náležitosti uvedené v bode 3 a/alebo so zreteľom na vysoký výskyt chýb oznámených v bode 4 nemožno vyjadriť stanovisko ku konečnému výkazu výdavkov ani k žiadosti o platbu zostatku pomoci spoločenstva predloženej Komisii.

Dátum, podpis

PRÍLOHA IV

1. ROZSAH INFORMÁCIÍ O PROJEKTOCH[10], KTORÉ SA NA POŽIADANIE POSKYTNÚ KOMISII NA ÚČELY KONTROL DOKUMENTÁCIE A KONTROL NA MIESTE

Požadované údaje môžu zahŕňať nižšie uvedené, pričom ich presný obsah podlieha dohode s dotknutým členským štátom. Čísla polí predstavujú uprednostňovanú štruktúru záznamu pri zostavovaní počítačových súborov určených na prenos Komisii[11]

A. Údaje o projekte (podľa rozhodnutia Komisie)

Pole 1 Kód CCI (pozri "Code commun d´identification") projektu[12]

Pole 2 Názov projektu

Pole 3 Dátum rozhodnutia Komisie[13]

Pole 4 Názov platobného orgánu

Pole 5 Názov vykonávacieho subjektu

Pole 6 Sprostredkovateľský subjekt alebo subjekty (iný/iné ako platobný orgán), ktorým vykonávací orgán nahlasuje výdavky

Pole 7 Názov regiónu alebo oblasti, kde je projekt umiestnený/kde sa projekt vykonáva

Pole 8 Kód regiónu alebo oblasti

Pole 9 Stručný opis projektu

Pole 10 Začiatok obdobia uplatniteľnosti výdavkov

Pole 11 Koniec obdobia uplatniteľnosti výdavkov

Pole 12 Názov držiteľa koncesie, povereného subjektu alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré sa na zodpovednosť alebo v zastúpení vykonávacieho orgánu podieľajú na vykonávaní projektu

Pole 13 Celkové náklady na projekt[14]

Pole 14 Výdavky na spolufinancovanie[15]

Pole 15 Príspevok spoločenstva

Pole 16 Príspevok spoločenstva v % (ak je zaznamenaný, navyše k poľu 15)

Pole 17 Verejné financovanie v rámci štátu

Pole 18 Verejné financovanie ústrednou vládou štátu

Pole 19 Regionálne verejné financovanie v rámci štátu

Pole 20 Miestne verejné financovanie v rámci štátu

Pole 21 Iné verejné financovanie v rámci štátu

Pole 22 Súkromné financovanie

Pole 23 Financovanie EIB

Pole 24 Iné financovanie

Pole 25 Intervencia podľa kategórií alebo podkategórií v súlade s oddielom 2 tejto

prílohy

Pole 26 Umiestnenie v mestských/vidieckych oblastiach[16]

Pole 27 Vplyv na životné prostredie[17]

Pole 28 Ukazovateľ[18]

Pole 29 Merná jednotka ukazovateľa

Pole 30 Cieľová hodnota ukazovateľa pre projekt

B. Deklarované výdavky na projekt

Požadované informácie môžu byť obmedzené na záznamy o výdavkoch, ktoré v súvislosti s projektom nahlasuje vykonávací subjekt (oddiel B.1). Na základe dohody s členským štátom sa požadované informácie môžu týkať záznamov o jednotlivých platbách poukázaných vykonávacím subjektom alebo držiteľom koncesie, povereným subjektom alebo subjektom konajúcim v akomkoľvek inom postavení na zodpovednosť alebo v zastúpení vykonávacieho orgánu (oddiel B.2).

1. Vykonávacím subjektom nahlasované výdavky, ktoré sa majú zahrnúť do vyhlásenia o výdavkoch predkladaného Komisii

Pole 31 Kód CCI projektu (= pole 1)

Pole 32 Názov projektu (= pole 2)

Pole 33 Referenčné číslo oznámenia

Pole 34 Nahlásené výdavky uplatniteľné na účely spolufinancovania

Pole 35 Príspevok spoločenstva

Pole 36 Príspevok spoločenstva v % (ak je zaznamenaný navyše k poľu 35)

Pole 37 Verejné financovanie v rámci štátu

Pole 38 Financovanie ústrednou vládou štátu

Pole 39 Regionálne verejné financovanie v rámci štátu

Pole 40 Miestne verejné financovanie v rámci štátu

Pole 41 Iné verejné financovanie v rámci štátu

Pole 42 Súkromné financovanie

Pole 43 Financovanie EIB

Pole 44 Iné financovanie

Pole 45 Názov subjektu deklarujúceho výdavky, ak ním nie je konečný príjemca[19]

Pole 46 Účtovný dátum [20]

Pole 47 Miesto uchovávania podrobných podkladov k vyhláseniu[21]

Pole 48 Začiatok obdobia, v ktorom výdavky vznikli

Pole 49 Koniec obdobia, v ktorom výdavky vznikli

Pole 50 Výdavky deklarované a potvrdené platobným orgánom

Pole 51 Dátum nahlásenia výdavkov platobným orgánom

Pole 52 Dátum overovania na mieste[22]

Pole 53 Orgán vykonávajúci overovanie na mieste

Pole 54 Ukazovateľ[23] (= pole 28)

Pole 55 Merná jednotka ukazovateľa (= pole 29)

Pole 56 Stupeň dosiahnutia cieľa projektu ku dňu oznámenia (%)

Pole 57 Stupeň dosiahnutia cieľa projektu ku dňu oznámenia v porovnaní s plánovaným postupom prác podľa pôvodného plánu (%)

2. Údaje o jednotlivých platbách poukázaných vykonávacím subjektom alebo držiteľom koncesie, povereným subjektom alebo iným subjektom, ktorý projekt vykonáva na zodpovednosť alebo v zastúpení vykonávacieho subjektu

Pole 58 Čiastka platby

Pole 59 Referenčné číslo platby

Pole 60 Dátum platby[24]

Pole 61 Dátum vyúčtovania[25]

Pole 62 Miesto uchovávania podrobných podkladov ohľadne platby[26]

Pole 63 Príjemca platby (dodávateľ tovaru a služieb; zhotoviteľ): názov/meno

Pole 64 Príjemca platby: referenčné číslo

2. KLASIFIKÁCIA PODĽA OBLASTÍ INTERVENCIE

Projekty sa číselne označujú podľa nasledujúcej klasifikácie a takisto v závislosti od ich umiestnenia vo vidieckej alebo mestskej oblasti a ich dopadu na životné prostredie, konkrétne v závislosti od toho, či:

1. umiestnenie projektu je vymedzené:

a) na mestskú oblasť;

b) na vidiecku oblasť alebo

c) nie je územné vymedzené;

2. projekt:

a) je zameraný predovšetkým na životné prostredie;

b) má priaznivý vplyv na životné prostredie;

c) je neutrálny voči životnému prostrediu.

KLASIFIKÁCIA

3. Základná infraštruktúra

31 Dopravná infraštruktúra

311 Železnice

312 Cesty

3121 Štátne cesty

3122 Regionálne/miestne cesty

313 Diaľnice

314 Letiská

315 Prístavy

316 Vodné cesty

317 Mestská doprava

318 Doprava viacerými dopravnými prostriedkami

319 Inteligentné dopravné systémy

33 Energetická infraštruktúra (výroba, dodávka)

Obnoviteľné energetické zdroje (slnečná energia, veterná energia, vodná energia, biomasa)

34 Infraštruktúra životného prostredia (vrátane vody)

341 Vzduchu

342 Hluk

343 Komunálny a priemyselný odpad (vrátane nemocničného a nebezpečného odpadu)

344 Pitná voda (zber, skladovanie, úprava a distribúcia)

345 Odpadové vody a ich čistenie

41 Technická pomoc a štúdie

411 Príprava, vykonávanie, monitorovanie

412 Vyhodnotenie

413 Štúdie

415 Informovanie verejnosti

PRÍLOHA V

UPREDNOSTŇOVANÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRE PRENOS POČÍTAČOVÝCH SÚBOROV KOMISII

1. PROSTRIEDKY PRENOSU

Po dohode s Komisiou je možné používať väčšinu bežne dostupných prostriedkov. V ďalšom texte uvádzame neúplný zoznam uprednostňovaných prostriedkov.

1.1. Magnetické médium

- disketa: 3,5 palcov 1,4 Mb (DOS/Windows)

voliteľná kompresia do formátu ZIP

- Zásobník DAT

4 mm DDS-1 (90 m)

- CD-ROM (WORM).

1.2. Elektronický prenos súborov

- priamy prenos správ e-mailom

pre súbory do veľkosti 5 Mb

voliteľná kompresia do formátu ZIP

- prenos pomocou FTP

voliteľná kompresia do formátu ZIP.

2. UPREDNOSTŇOVANÝ ŠTANDARD NA ZOSTAVOVANIE VÝPISOV Z POČÍTAČOVÝCH SÚBOROV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Uprednostňovaný štandardný súbor má tieto charakteristické vlastnosti:

1. každý záznam začína trojznakovým kódom identifikujúcim informáciu nachádzajúcu sa v tomto zázname. Existujú dva druhy záznamov:

1. a) záznamy o projekte identifikované kódom "PRJ", ktoré obsahujú všeobecné informácie o projekte. Atribúty záznamu (polia 1 až 30) sú opísané v bode 1.A prílohy IV;

1. b) záznamy o výdavkoch identifikované kódom "PAY", ktoré obsahujú podrobné informácie o nahlásených výdavkoch na projekt. Atribúty záznamu (polia 31 až 64) sú opísané v bode 1.B prílohy IV;

2. bezprostredne po záznamoch "PRJ" obsahujúcich informácie o určitej operácii nasledujú záznamy "PAY" obsahujúce informácie o výdavkoch pre danú operáciu, prípadne možno iné záznamy PRJ a PAY dodať ako samostatné súbory;

3. polia sa oddeľujú bodkočiarkou (;). Dve za sebou nasledujúce bodkočiarky naznačujú, že pre dané pole neexistujú žiadne údaje ("prázdne pole");

4. záznamy majú rôznu dĺžku. Každý záznam sa končí kódom "CR LF" alebo "Carriage return - Line feed" (v šesťnástkovom kóde "OD 0A");

5. súbor bude v kóde ASCII;

6. číselné polia:

a) desatinná bodka ´.´;

b) v prípade potreby sa úplne vľavo objaví znak (+ alebo -), za ktorým bezprostredne nasledujú čísla;

c) pevne stanovený počet desatinných miest;

d) žiadne medzery medzi číslicami; žiadne medzery medzi tisíckami;

7. pole dátumu: "DDMMYYYY" (deň dvomi číslicami, mesiac dvomi číslicami, rok štyrmi číslicami);

8. údaje v textovom formáte nesmú byť vložené medzi úvodzovky (""). To znamená, že oddeľovač bodkočiarky ";" sa nesmie používať v údajoch v textovom formáte;

9. všetky polia: žiadne medzery na začiatku alebo na konci poľa;

10. súbory, ktoré spĺňajú vyššie uvedené pravidlá, majú túto podobu (príklad):

PRJ;2001E16COE001;Dublin Region Waste Water Treatment Scheme - Stage V;29122000;Department of Finance;Dublin Corporation;

PAY; 2001E16COE001;Dublin Region Waste Water Treatment Scheme - Stage V;1234;10000000;8000000;80 %;

11. v prípad súborov z Grécka sa použije buď kódovanie ELOT-928 alebo ISO 8859-7.

3. DOKUMENTÁCIA

Ku každému súboru musia byť priložené kontrolné súčty pre tieto položky:

1. počet záznamov;

2. celková čiastka;

3. súčet medzisúčtov pre každý projekt.

Pre každé pole vyjadrené kódom musí byť k súboru pripojené vysvetlenie použitých kódov.

Súčet záznamov v počítačovom súbore za jednotlivé projekty musí zodpovedať vyhláseniam o platbách predloženým Komisii za obdobie uvedené v žiadosti o poskytnutie informácií. Každá nezrovnalosť musí byť zdôvodnená v poznámke pripojenej k súboru.

[1] Ú. v. ES L 130, 25.5.1994, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 57 a 62.

[3] Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

[4] Ú. v. ES L 191, 27.7.1994, s. 9.

[5] Uveďte správny akt poverenia v súlade s článkom D ods. 1 a 4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94 spolu s príslušnými odkazmi a dátumom.

[6] Deň začiatku uplatniteľnosti výdavkov podľa rozhodnutia.

[7] Nehodiace prečiarknite.

[8] Ak ide o skupinu projektov podliehajúcich jedinému rozhodnutiu, vyhlásenie sa vzťahuje na celú skupinu projektov.

[9] Vrátane jednotlivých projektov v rámci určitej skupiny projektov.

[10] V prípade skupiny projektov, na ktoré sa vzťahuje spoločné rozhodnutie, sa informácie požadujú pre každý z nich osobitne.

[11] Pozri pokyny o zostavovaní počítačových súborov v prílohe V, 2.

[12] Podkód v prípade samostatných projektov zahrnutých do skupiny projektov, na ktoré sa vťahuje jediné rozhodnutie.

[13] V súčasnosti platné rozhodnutie, t. j. prípadné pozmeňujúce a doplňujúce rozhodnutie.

[14] Vrátane neuplatniteľných nákladov, ktoré sa zo základu pre výpočet verejného financovania vyčleňujú.

[15] Verejné financovanie alebo rovnocenné financovanie.

[16] Umiestnenie projektu je vymedzené a) na mestskú oblasť, b) oblasť vidieka, c) nie je územne vymedzené.

[17] Projekt a) je zameraný najmä na životné prostredie, b) má priaznivý vplyv na životné prostredie, c) je neutrálny voči životnému prostrediu.

[18] Hlavné sledované ukazovatele, ktoré sa uvádzajú (na základe dohody s členským štátom).

[19] Ak vykonávací orgán nahlási výdavky sprostredkovateľskému subjektu, ktorý požiadavku odovzdá platobnému orgánu, Komisia si môže na každej úrovni vyžiadať presné údaje z vyhlásenia o výdavkoch na účely kontroly podkladov pre audit (pozri odsek 5 prílohy I).

[20] Odsek 1 prílohy I.

[21] Podklady pre audit: odsek 6 prílohy I.

[22] Podľa článku 4.

[23] Hlavné sledované ukazovatele, ktoré sa uvádzajú (na základe dohody s členským štátom).

[24] Odsek 1 prílohy I.

[25] Odsek 1 prílohy I.

[26] Odsek 6 prílohy I.