32002R0993Uradni list L 151 , 11/06/2002 str. 0011 - 0011


Uredba (ES) št. 993/2002 Evropske centralne banke

z dne 6. junija 2002

o popravkih Uredbe ECB/2001/13 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij [1]

(ECB/2002/4)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE -

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o statističnih podatkih, ki jih zbira Evropska centralna banka [2], ter zlasti členov 5(1) in 6(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv Evropske centralne banke [3], spremenjene z Uredbo (ES) št. 134/2002 [4], in zlasti člena 6(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba ECB/2001/13 naj bi nadomestila Uredbo ECB/1998/16 z dne 1. decembra 1998 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij [5], kakor je bila spremenjena z Uredbo ECB/2000/8 [6] z dne 1. januarja 2003. Poročanje po novem režimu se začne s podatki za januar 2003. Obveznost poročanja po Uredbi ECB/1998/16 se zato mora nadaljevati do 1. januarja 2003. Kot datum začetka veljavnosti Uredbe ECB/2001/13 pa je bil po pomoti določen 1. januar 2002, kar pomeni, da je bila Uredba ECB/1998/16, ki se po določbah Uredbe ECB/2001/13 razveljavi na datum začetka veljavnosti te uredbe, razveljavljena eno leto prezgodaj. Uredbo ECB/2001/13 je zato treba popraviti, da bo jasno, da začne veljati 1. januarja 2003.

(2) Obvezniki poročanja morajo upoštevati zahteve iz Uredbe ECB/1998/16 od 1. januarja 1999. Šteje se, da neprekinjena uporaba slednje Uredbe do 31. decembra 2002, zlasti obveznost poročanja od 1. januarja 2002, tj. pred datumom, na katerega začne veljati ta uredba, ne krši zakonitih pričakovanj obveznikov poročanja, ki so nadaljevali s poročanjem ustreznih statističnih informacij po koncu leta 2001 -

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba ECB/2001/13 se popravi:

- člen 8(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Uredba (ES) št. 2819/98 (ECB/1998/16) se razveljavi 1. januarja 2003."

- člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003."

Člen 2

Končne določbe

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Frankfurtu na Majni, 6. junija 2002

V imenu Sveta ECB

Predsednik

Willem F. Duisenberg

[1] Uredba (ES) št. 2423/2001 Evropske centralne banke (UL L 333, 17.12.2001, str. 1).

[2] UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

[3] UL L 318, 27.11.1998, str. 1.

[4] UL L 24, 26.1.2002, str. 1.

[5] Uredba (ES) št. 2819/98 Evropske centralne banke (UL L 356, 30.12.1998, str. 1).

[6] Uredba (ES) št. 1921/2000 Evropske centralne banke (UL L 229, 9.9.2000, str. 34).

--------------------------------------------------