32002R0787Uradni list L 127 , 14/05/2002 str. 0006 - 0006


Uredba Komisije (ES) št. 787/2002

z dne 13. maja 2002

o spremembah Uredbe (ES) št. 174/1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 v zvezi z izvoznimi dovoljenji in izvoznimi nadomestili za mleko in mlečne proizvode glede izvoza v Švico

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 509/2002 [2], in zlasti členov 26(3) in 31(14) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 19 Uredbe Komisije (ES) št. 174/1999 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 156/2002 [4], določa, da se mora za sire iz Priloge III k navedeni uredbi, ki se izvažajo v Švico, predložiti izvozno dovoljenje, ki dokazuje, da so ti proizvodi s poreklom iz Skupnosti, in navaja, ali je bilo izvozno nadomestilo plačano ali ne. Po odpravi izvoznih nadomestil za vse sire Skupnosti, ki se izvažajo v Švico po Dvostranskem sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu "Sporazum"), podpisanem v Luxembourgu 21. junija 1999 in odobrenim s Sklepom Sveta z dne 28. februarja 2002 [5], ter v interesu poenostavitve carinskih formalnosti, bo izvoz sirov v Švico dovoljen na podlagi enostavne izvozne deklaracije, ki jo spremlja dokazilo o poreklu, v skladu s Protokolom št. 3, glede opredelitve koncepta "proizvodov s poreklom" in metod upravnega sodelovanja k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom št. 1/2001 Skupnega odbora ES in Švice z dne 24. januarja 2001 [6], odobrenim z Uredbo Sveta (EGS) št. 2840/72 z dne 19. decembra 1972 [7]. To določbo je torej treba spremeniti in črtati Prilogo III.

(2) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 174/1999 se spremeni:

1) Člen 19 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 19

Za pridobitev pravice do zmanjšanja ali oprostitve plačila carine za uvoz sirov, naštetih v Dodatku 2 k Prilogi III k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, v Švico, je potrebna izvozna deklaracija, ki jo spremlja dokazilo o poreklu, izdano v skladu s Protokolom št. 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972."

2) Priloga III se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 1. junija 2002.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. maja 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 48.

[2] UL L 79, 22.3.2002, str. 15.

[3] UL L 20, 27.1.1999, str. 8.

[4] UL L 25, 29.1.2002, str. 24.

[5] Še ni bilo objavljeno v Uradnem listu.

[6] UL L 51, 21.2.2001, str. 40.

[7] UL L 300, 31.12.1972, str. 188.

--------------------------------------------------