32002R0748Uradni list L 115 , 01/05/2002 str. 0015 - 0019


Uredba Komisije (ES) št. 748/2002

z dne 29. aprila 2002

o opustitvi in odprtju tarifnih kvot, ki se uporabljajo pri uvozu v Skupnost nekaterih predelanih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Madžarske, in o spremembi Uredbe (ES) št. 1477/2000

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih, ki veljajo za nekatere proizvode, ki izhajajo iz predelave kmetijskih proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 [2], in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 1999/67/ES z dne 22. oktobra 1998 v zvezi s sklenitvijo Protokola za prilagajanje trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani, ter Republiko Madžarsko, na drugi, da bi upoštevali pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji in rezultate kmetijskih pogajanj urugvajskega kroga, izboljšav obstoječega preferencialnega režima [3], in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Protokol 3 Evropskega sporazuma o vzpostavitvi pridružitvenega razmerja med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani, ter Republiko Madžarsko na drugi, ki ga je potrdil Svet in Sklep Komisije 93/742/Euratom, ESPJ, ES [4] določa trgovinske režime za predelane kmetijske proizvode, ki so v njem našteti.

(2) Protokol 3 Evropskega sporazuma je bil spremenjen glede števila tarifnih kvot in sistema za izračun znižane kmetijske komponente in dodatnih dajatev s Sklepom Pridružitvenega sveta ES-Madžarska št. 2/2002 z dne 16. aprila 2002 o izboljšavah trgovinskih režimov za predelane kmetijske proizvode, določene v Protokolu 3 Evropskega sporazuma [5]. Spremembe začnejo veljati 1. januarja 2002.

(3) Posledično je treba z Uredbo Komisije (ES) št. 2542/2001 [6] začasno opustiti uporabo tarifnih kvot, odprtih za leto 2002 pri uvozu v Evropsko skupnost proizvodov s poreklom iz Madžarske, in odpreti nove letne kvote, določene v Prilogi I k Protokolu 3. Za leto 2002 je treba nove kvote odpreti za obdobje od 1. januarja do 31. decembra. Istočasno je treba določiti, da se morajo že prejeti uvozi iz Madžarske, za katere so veljale kvote, določene v Uredbi (ES) št. 2542/2001, šteti kot del novih tarifnih kvot. Dajatve, ki veljajo za te uvoze, bodo povrnjene, kjer je to ustrezno, v skladu z določbami členov 878 do 898 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o ustanovitvi Carinskega zakonika Skupnosti [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 444/2002 [8].

(4) S tarifnimi kvotami, odprtimi za Madžarsko, je treba upravljati v skladu z Uredbo (EGS) št. 2454/93.

(5) Znižane kmetijske komponente in dodatne dajatve, ki veljajo od 1. julija 2000 za uvoz v Skupnost blaga, zajetega v Uredbi (ES) št. 3448/93, določene v okviru Evropskega sporazuma z Madžarsko z Uredbo Komisije (ES) št. 1477/2000 [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 176/2002 [10], je treba ukiniti.

(6) Skladno s tem je treba je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 1477/2000.

(7) Ukrepi, predvideni v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja glede trgovine s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso našteti v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Uporaba tarifnih kvot, ki jih odpira Priloga IV Uredbe (ES) št. 2542/2001, se z 1. januarjem 2002 začasno opusti.

2. Tarifne kvote Skupnosti za proizvode s poreklom iz Madžarske, določene v Prilogah I in II, se odprejo letno od 1. januarja do 31. decembra.

Za leto 2002 bodo odprte od 1. januarja do 31. decembra 2002.

3. Tarifne kvote za proizvode iz Priloge I so izvzete iz plačevanja dajatev.

4. Znotraj obsega tarifnih kvot, določenih v Prilogi II, se za ustrezne proizvode uporablja dajatev 0 % + 1,8 EUR/100 kg/net eda. Za to dajatev velja od 1. januarja 2003 letno znižanje 10 %.

Člen 2

Količine blaga, za katere veljajo tarifne kvote in so v prostem prometu od 1. januarja 2002 v skladu z Uredbo (ES) št. 2542/2001 in pred začetkom veljavnosti te uredbe, so vključene v količine, določene v Prilogah I in II.

Člen 3

Tarifne kvote Skupnosti iz člena 1(2) upravlja Skupnost v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Uredba (ES) št. 1477/2000 se spremeni:

1. tretji odstavek člena 2 se črta;

2. Priloge V, VI, VII, in VIII se črtajo.

Člen 5

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 2002.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2002

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 318, 20.12.1993, str. 18.

[2] UL L 298, 25.11.2000, str. 5.

[3] UL L 28, 2.2.1999, str. 1.

[4] UL L 347, 31.12.1993, str. 1.

[5] Še ni bilo objavljeno v Uradnem listu.

[6] UL L 341, 22.12.2001, str. 82.

[7] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[8] UL L 68, 12.3.2002, str. 11.

[9] UL L 171, 11.7.2000, str. 44.

[10] UL L 30, 31.1.2002, str. 39.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Preferencialne tarifne kvote pri uvozu v Skupnost proizvodov s poreklom iz Madžarske – izvzeti iz dajatev

Serijska številka | Oznaka KN | Opis | Kvota za leto 2002 | Letno povišanje od leta 2003 |

(1000 kg/net) | (1000 kg/net) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (4) |

09.5616 | 04031051 do04031099 | Jogurt raznih okusov, ali z dodanim sadjem ali kakavom | 132 | 12 |

09.5257 | 0405201004052030 | Mlečni namazi, ki vsebujejo maščobo, 39 mas. % ali več, vendar manj kot 75 mas. % | 4498 | 409 |

ex2106 | Pripravki hrane, ki niso opredeljeni ali vključeni drugje, razen tistih, ki spadajo pod oznake KN 21069020, in razen obarvanih sladkornih sirupov ali sladkornih sirupov z dodanim okusom |

ex330210 | Mešanice dišečih substanc in mešanice (vključno z alkoholnimi raztopinami) z osnovo ene ali več teh substanc, vrste, ki se uporablja v živilski industriji: |

33021021 | – z vsebnostjo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze, ali škroba, ali z vsebnostjo manj kot 1,5 mas. % mlečne maščobe, 5 mas. % saharoze ali izosaharoze, 5 mas. % glukoze ali škroba |

33021029 | – drugo |

09.5213 | ex1704 | Sladkor v prahu (vključno z belo čokolado), ki ne vsebuje kakava, razen izvlečka sladkega korena, z vsebnostjo več kot 10 mas. % saharoze in brez drugih dodanih substanc, ki spadajo pod oznake KN 17049010 | 5205 | 473 |

09.5215 | 1803 | Kakavova pasta, z ali brez maščobe | 1170 | 106 |

09.5217 | 18040000 | Kakavovo maslo, maščoba in olje | 2173 | 198 |

09.5219 | 18050000 | Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil | 54 | 5 |

09.5221 | 1806 | Čokolada in drugi pripravki hrane, ki vsebujejo kakav | 6948 | 632 |

| 1901 | Izvlečki sladu; pripravki hrane iz moke, kaše, škroba, ali izvlečka škroba, ki ne vsebuje kakava ali ki vsebuje manj kot 40 mas. % kakava, izračunano na popolnoma brezmaščobni osnovi, in niso opredeljeni in vključeni nikjer drugje; pripravki hrane iz sestavin, z oznako št. 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali vsebujejo manj kot 5 mas. % kakava, izračunano na popolnoma brezmaščobni osnovi in niso opredeljeni in opisani nikjer drugje: | | |

09.5223 | 19011000 | – pripravki za dojenčke v prodaji na drobno | 139 | 13 |

09.5225 | 19012000 | – mešanice in testo za pripravo pekarskih izdelkov s tarifno št. 1905 | 1692 | 154 |

09.5227 | ex190190 | – drugo, razen proizvodov, ki spadajo pod oznake KN19019091 | 2596 | 236 |

09.5228 | ex1902 | Testenine, kuhane ali surove ali kako drugače pripravljene, razen polnjenih testenin, ki spadajo pod oznake KN 19022010 in 19022030; kuskus, pripravljen ali ne | 1144 | 104 |

09.5229 | 19030000 | Moka iz tapioke ali njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, žit ali podobnih oblik | 61 | 6 |

09.5231 | 1904 | Pripravljena hrana, pridobljena z nabrekanjem ali praženjem žit in žitnih proizvodov (na primer koruznih kosmičev); žita (razen koruze) v zrnju ali v obliki kosmičev in drugega obdelanega zrnja (razen moke in kaše), predhodno kuhana ali drugače pripravljena, ki ni opredeljena ali vključena kje drugje | 200 | 18 |

09.5233 | 1905 | Kruh, pecivo, torte, piškoti in drugi pekarski izdelki, z ali brez vsebnosti kakava; obhajilne hostije, prazne posode, primerne za farmacevtsko uporabo, oblepki za pisma, rižev papir in podobni proizvodi | 4580 | 416 |

09.5617 | 20089985 | Koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. Saccharata) | 220 | 20 |

20089991 | Jam, sladki krompir in podobni jedilni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % škroba ali več |

09.5237 | 21011298 | Pripravki z osnovo izvlečkov, esenc ali koncentratov kave ali na kavni osnovi, razen tistih, za katere veljajo oznake KN 21011292 | 23 | 2 |

210120 | – Izvlečki, esence in koncentrati čajevca ali čaja maté in pripravki na osnovi teh izvlečkov, esenc in koncentratov, ali na osnovi čajevca ali čaja maté |

09.5239 | 210130 | Pražena cikorija in drugi praženi nadomestki kave in izvlečki, esence in koncentrati le-teh | 1016 | 92 |

09.5619 | 2102201121022019 | Neaktivni kvasi | 286 | 26 |

09.5241 | 2103 | Omake in pripravki za njih; mešane dišave in mešane začimbe; gorčična moka in kaša in pripravljena gorčica | 4365 | 397 |

09.5243 | 2104 | Juhe in enolončnice in pripravki za njih, homogenizirani sestavljeni hranilni pripravki | 1186 | 108 |

09.5245 | 210500 | Sladoled in drugi jedilni led, z ali brez vsebnosti kakava | 97 | 9 |

09.5251 | 2202 | Voda, vključno z mineralno vodo in gaziranimi vodami, ki vsebuje dodani sladkor ali druga sladila ali aromatizirana, in drugi brezalkoholni napitki, brez sadnih in zelenjavnih sokov s tarifno št. 2009 | 3307 | 301 |

09.5253 | 220300 | Pivo narejeno iz sladu | 2341 | 213 |

09.5255 | 2205 | Vermut in druga vina iz svežega grozdja z aromo rastlin ali aromatičnih snovi | 678 | 62 |

09.5211 | 3823 | Industrijske monokarboksidne maščobne kisline; kislinska olja rafiniranja; industrijski maščobni alkoholi: | 1269 | 115 |

382312 | – – Oleinska kislina |

382370 | – Industrijski maščobni alkoholi |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Preferencialne tarifne kvote pri uvozu v Skupnost proizvodov s poreklom iz Madžarske

Serijska številka | Oznaka KN | Opis | Letna kvota za leto 2002 | 1.1.2003Letno povišanje od | Veljavna carinska dajatev od 1.1.2002 |

(1000 kg/net) | (1000 kg/net) |

09.5209 | 07104000 | Sladka koruza | 16882 | 1688 | 0 % + 1,8 EUR/100 kg net eda |

07119030 |

09.5235 | 20019030 | Sladka koruza | 14074 | 1407 | 0 % + 1,8 EUR/100 kg net eda |

20049010 |

20058000 |

--------------------------------------------------