13/ 35

BG

Официален вестник на Европейския съюз

240


32002R0733


L 113/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 733/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 април 2002 година

относно въвеждането на .eu домейн от най-високо ниво

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 156 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Създаването на .eu домейн от най-високо ниво (TLD) е включено като една от целите за ускоряване на електронната търговия в инициативата е-Европа, както е одобрена от Европейския съвет на срещата в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г.

(2)

Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно организацията и управлението на Интернет се отнася за създаването на .eu домейн от най-високо ниво, а Резолюцията на Съвета от 3 октомври 2000 г. относно организацията и управлението на Интернет (4) възлага на Комисията да поощрява координацията на политиките по отношение на управлението на Интернет.

(3)

TLD е интегрална част от инфраструктурата на Интернет. Те са основен елемент от глобалната интероперативност на World Wide Web (Световната глобална мрежа) („WWW“ или „Web“). Връзката и присъствието, позволено от разпределянето на имена на домейните и свързаните адреси, разрешава на потребителите да откриват местоположението на компютри и уебсайтове в мрежата. TLD е също интегрална част от всеки Интернет e-mail адрес.

(4)

.еu домейнът от най-високо ниво следва да стимулира използването и достъпа до мрежите на Интернет и виртуалния пазар, основан в Интернет, в съответствие с член 154, параграф 2 от Договора, посредством осигуряване на допълнителна възможност за регистрация на домейна към съществуващите национални домейни от най-високо ниво (ссTLD) или глобална регистрация по браншове в домейни от най-високо ниво, и следователно следва да увеличи избора на потребителите и конкуренцията.

(5)

.еu TLD следва да подобри интероперативността на трансевропейските мрежи в съответствие с членове 154 и 155 от Договора, като осигури възможност за достъп до .eu сървъри за наименования в Общността. Това ще засегне топологията и техническата инфраструктура на Интернет в Европа, която ще се облагодетелства от допълнителна серия от именни сървъри в Общността.

(6)

Посредством .eu TLD вътрешният пазар следва да придобие по-висока видимост във виртуалното място за пазаруване, което се намира в Интернет. Еu TLD следва да предостави ясно идентифицирана връзка с Общността, свързаната правна рамка и европейското място за пазаруване. Той следва да дава възможност на предприятия, организации и физически лица в Общността да се регистрират в специален домейн, което ще направи тази връзка видима. Като такъв .eu TLD ще бъде не само ключов блок за изграждане на електронна търговия в Европа, но ще бъде също подкрепа на целите на член 14 от Договора.

(7)

.eu TLD може да ускори ползите за информационното общество в Европа като цяло, може да играе роля в интеграцията на бъдещите държави-членки в Европейския съюз и може да подпомогне борбата с риска от дигитално разделяне със съседни страни. Следователно следва да се очаква, че обхватът на настоящия регламент ще бъде разширен в Европейското икономическо пространство и могат да се търсят поправки в съществуващите договорености между Европейския съюз и трети европейски страни по отношение на съгласуване на изискванията на .eu TLD, така че институциите в тези страни да могат да участват в него.

(8)

Настоящият регламент не засяга законодателството на Общността в областта на защитата на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага съгласно принципите, свързани с личната сфера и защитата на личните данни.

(9)

Управлението на Интернет обикновено се базира на принципите на ненамеса, самоуправление и саморегулиране. Тези принципи следва също да се прилагат към .eu ccTLD във възможната степен и без да се нарушава законодателството на Общността. Прилагането на .eu TLD може да вземе предвид най-добрите практики във връзка с това и може да бъде подкрепено от доброволни насоки или кодове за поведение (codes of conduct), когато е подходящо.

(10)

Създаването на .eu TLD следва да допринесе за популяризиране на образа на Европейския съюз в глобалните информационни мрежи и да осигури по-голямо значение на Интернет системата за наименования в допълнение към националните TLD.

(11)

Целта на настоящия регламент е да създаде условията за прилагане на .eu TLD, за да осигури обозначаване на службата по регистрация и да създаде рамка за обща политика, в чийто обсег ще работи службата по регистрация. Националните TLD не са обхванати от настоящия регламент.

(12)

Службата по регистрация е институцията, на която е възложена организацията, администрирането и управлението на .eu TLD, включително поддръжката на съответната база данни и свързаните обществени служби за проучване, акредитацията на регистраторите, регистрацията на наименованията на домейните, прилагани от акредитирани регистратори, функционирането на наименованието на TLD сървърите и разпространение на файловете в зоната на TLD. Обществените служби за проучване, свързани с TLD, се причисляват към „Who is“ („Кой е“) въпроси. Базите данни от типа „Who is“ трябва да бъдат в съответствие със законодателството на Общността относно защитата на личните данни и личната сфера. Достъпът до тези бази данни предоставя информация за наименованието на притежателя на домейна и е основен инструмент при повишаване на доверието на потребителя.

(13)

След публикуване на покана за изразяване на интерес (call for expressions of interest) в Официален вестник на Европейските общности, Комисията следва, на базата на открита, прозрачна и недискриминационна процедура за избор, да посочи служба по регистрация. Комисията следва да сключи договор с избраната служба по регистрация, като следва да уточни условията, приложими за службата по регистрация относно организацията, администрацията и ръководенето на .eu TLD, които следва да бъдат ограничени във времето и подлежащи на подновяване.

(14)

Комисията, действайки от името на Общността, изиска делегиране на ЕС код за целите на създаването на Интернет ccTLD. На 25 септември 2000 г. Интернет корпорацията за присвояване на имена и адреси (ICANN) издаде резолюция, предвиждаща, че „alpha-2 кодове се делегират като ccTLD само в случаите, когато Агенцията за поддръжка ISO 3166 в нейния извънреден списък за резервиране е издала резервация за кода, който обхваща всяко прилагане на ISO 3166-1, което изисква кодирано представяне на името на страната, включената територия или област“. На такива условия отговаря кодът на ЕС, който следователно „може да бъде делегиран“ на Общността.

(15)

Понастоящем ICANN е отговорна за координация на делегирането на кодове, изобразяващи ccTLD в службите по регистрация. Резолюцията на Съвета от 3 октомври 2000 г. поощрява изпълнението на принципите, приложими към ccTLD служби за регистрация, одобрени от Правителствения консултативен комитет (GAC). Службата по регистрация следва да сключи договор с ICANN по отношение на принципите на GAC.

(16)

Одобряването на обществена политика по отношение на спекулацията и злоупотребата с регистриране на наименования на домейн трябва да осигури, че притежателите на предходни права, признати или установени от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, и обществените органи ще се възползват за определен период от време („sunrise period“), през който регистрирането на наименованията на техните домейни е запазено изключително за такива притежатели на предходни права, признати или установени от националното законодателство и/или от законодателството на Общността и обществените органи.

(17)

Наименованията на домейните не следва да бъдат отзовавани произволно. Все пак може да се направи отзоваване, особено ако наименованието на домейна явно е в противоречие с обществения ред. Въпреки всичко политиката за отзоваване следва да осигурява подходящ и ефикасен механизъм.

(18)

Следва да бъдат одобрени разпоредби по въпроса за bona vacantia, отнасящи се до статута на наименования на домейни, чиято регистрация не е подновена или които, например, поради правото на наследяване са останали без собственик.

(19)

Новата .eu TLD служба по регистрация не следва да бъде упълномощена да създава домейни от второ ниво, като използва alpha-2 кодове за означаване на страни.

(20)

Когато се формулира политиката за регистрация, следва да се вземе предвид структурата, установена в настоящия регламент, разпоредбите за обществена политика относно изпълнението и функциите на .eu TLD и принципите на обществена политика при регистрацията на различни възможности, включително метода „първият дошъл е първи обслужен“.

(21)

Когато се прави позоваване на заинтересовани страни, трябва да се създадат условия за включване в консултации, по-специално на обществени органи, предприятия, организации и физически лица. Службата по регистрация може да създаде консултативен орган, за да организира тези консултации.

(22)

Мерките, необходими за изпълнение на настоящия регламент, включително критериите за избор на процедура от службата по регистрация, обозначаването на службата по регистрация, както и одобряването на разпоредби за обществена политика, трябва да бъдат одобрени в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(23)

Тъй като целта на предложеното действие, а именно да приложи .eu TLD, не може да бъде напълно постигната от държавите-членки и затова може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, поради мащаба и последиците от действието, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определено в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е определено в споменатия член, настоящият регламент не излиза извън необходимото, за да се постигне тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел и обхват

1.   Целта на настоящия регламент е да приложи националните домейни (.eu country code Top Level Domain – ccTLD) в Общността. Регламентът установява условията за такова прилагане, включително обозначението на службата по регистрация, и установява структурата на общата политика, в която ще действа службата по регистрация.

2.   Настоящият регламент се прилага, без да нарушава разпоредбите на държавите-членки по отношение на националните TLD.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

„служба по регистрация“ означава образувание, на което е възложено организирането, администрирането и ръководенето на .eu TLD, включително поддържането на съответните бази данни и свързаните обществени служби за въпроси, регистрация на наименованията на домейните, функциониране на службата по регистрация на наименования на домейни, функционирането на службата по регистрация за наименованието на TLD сървърите и разпространението на TLD зоновите файлове;

б)

„регистратор“ означава лице или институция, което/ято посредством договор със службата по регистрация предоставя услуги по регистриране на наименование на домейни на регистриращите се.

Член 3

Характеристики на службата по регистрация

1.   Комисията:

а)

установява в съответствие с процедурата, посочена в член 6, параграф 3, критерии и процедура за обозначаване на службата по регистрация;

б)

обозначава в съответствие с процедурата, посочена в член 6, параграф 2, службата по регистрация, след публикуване на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейските общности и след като е била завършена процедурата по такава покана;

в)

сключва договор в съответствие с процедурата, посочена в член 6, параграф 2, който определя условията, според които Комисията осъществява надзор върху организирането, администрирането и ръководенето на .eu TLD от службата по регистрация. Договорът между Комисията и службата по регистрация е ограничен във времето и подлежи на подновяване.

Службата по регистрация няма да приема регистрации, докато не бъде въведена политика по регистрация.

2.   Службата по регистрация трябва да бъде организация с нестопанска цел, създадена в съответствие със законодателството на съответната държава-членка и имаща регистриран офис, централна администрация и основно място на стопанска дейност в Общността.

3.   След като е получила предварително съгласие от Комисията, службата по регистрация трябва да сключи подходящ договор, предвиждащ делегирането на .eu ccTLD код. В резултат на това се вземат под внимание съответните принципи, одобрени от Правителствения консултативен комитет.

4.   Самата служба по регистрация на .eu TLD не действа като регистратор.

Член 4

Задължения на службата по регистрация

1.   Службата по регистрация спазва разпоредбите, политиката и процедурите, установени в настоящия регламент и договорите, посочени в член 3. Службата по регистрация трябва да съблюдава прозрачни и недискриминационни процедури.

2.   Службата по регистрация:

а)

организира, администрира и ръководи .eu TLD в общ интерес и на базата на принципите за качество, ефективност, надеждност и достъпност;

б)

регистрира наименованията на домейните в .eu TLD посредством всеки акредитиран .eu регистратор при поискване от:

i)

предприятие, което има регистриран офис, централна администрация или основно място на стопанска дейност в Общността, или

ii)

организация установена в Общността, без да засяга прилагането на националното законодателство, или

iii)

всяко физическо лице, пребиваващо в рамките на Общността;

в)

налага такси, непосредствено свързани с направените разходи;

г)

прилага извънсъдебното споразумение като политика при конфликт въз основа на възстановяване на разходите и процедура за точно решаване на спорове между собствениците на наименование на домейн относно правата за наименования, включително правата за интелектуална собственост, както и спорове по отношение на индивидуални решения на службата по регистрация. Тази политика се приема в съответствие с член 5, параграф 1 и взема под внимание препоръките на Световната организация за интелектуална собственост. Политиката предоставя адекватни процедурни гаранции за засегнатите страни и се прилага, без да засяга което и да е съдебно производство;

д)

приема процедури за и провежда акредитация на .eu регистратори, и гарантира ефективни и честни условия за конкуренция между .eu регистраторите;

е)

гарантира интегритет на базите данни за наименования на домейни.

Член 5

Политическа рамка

1.   След консултиране със службата по регистрация и като следва процедурата, посочена в член 6, параграф 3, Комисията приема правила за обществена политика относно изпълнението и функциите на .eu TLD и принципите на обществена политика при регистрация. Публичната политика включва:

а)

извънсъдебно решаване на спорове на конфликтна политика;

б)

обществена политика при спекулативно регистриране и регистриране, с което може да се злоупотреби, на наименования на домейн, включително възможност за регистрации на наименования на домейн по етапи, за да се гарантират подходящи временни възможности за притежателите на предишни права, признати или установени от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, и за обществените органи, за да се регистрират техните наименования;

в)

политика за възможно отзоваване на наименования за домейни, включително по въпроса за bona vacantia,

г)

езикови въпроси и географски понятия;

д)

отношение към интелектуалната собственост и други права.

2.   В рамките на три месеца от влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки могат да нотифицират Комисията и другите държави-членки с ограничен списък за широко признати наименования по отношение на географски и/или геополитически понятия, които засягат тяхната политическа и териториална организация, които могат или:

а)

да не бъдат регистрирани, или

б)

да бъдат регистрирани само на второ ниво домейн съгласно разпоредбите за обществена политика.

Комисията нотифицира незабавно службата по регистрация за списъка с нотифицираните наименования, за които се прилагат такива критерии. Комисията публикува списъка по същото време, когато нотифицира службата по регистрация.

Когато държава-членка или Комисията в 30-дневен срок от публикуването, повдигне възражение спрямо включена точка в нотифицирания списък, Комисията предприема мерки в съответствие с процедурата, посочена в член 6, параграф 3, за подобряване на ситуацията.

3.   Преди започване на дейността по регистрация, службата по регистрация одобрява политика по първоначалната регистрация на .eu TLD след консултация с Комисията и други заинтересовани страни. Службата по регистрация прилага в регистрационната политика правилата за обществена политика, одобрени съгласно параграф 1, като взема под внимание списъка с изключенията, посочен в параграф 2.

4.   Комисията периодично информира Комитета, посочен в член 6, относно дейностите, посочени в параграф 3 от настоящия член.

Член 6

Комитет

1.   Комисията е подпомагана от Комитета по регулиране на съобщенията, създаден съгласно член 22, параграф 1 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (6). До създаването на Комитета по регулиране на съобщенията съгласно Решение 1999/468/ЕО, Комисията се подпомага от Комитета, създаден съгласно член 9 от Директива 90/387/ЕИО на Съвета от 28 юни 1990 г. относно създаването на вътрешен пазар за телекомуникационни услуги посредством изпълнението на изискването за предоставяне на отворена мрежа (7).

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

4.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 7

Запазване на права

Общността запазва всички права, свързани с .eu TLD, включително, по-специално, правата върху интелектуалната собственост и други права за базата данни на службата по регистрация, необходими, за да се гарантира изпълнението на настоящия регламент и правото за повторно назначаване на службата по регистрация.

Член 8

Доклад за изпълнение

Една година след приемането на настоящия регламент и след това на всеки две години Комисията представя доклад пред Европейския парламент и пред Съвета за изпълнението, ефективността и функционирането на .eu TLD.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 22 април 2002 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

M. ARIAS CAÑETE


(1)  ОВ C 96, 27.3.2001 г., стр. 333.

(2)  ОВ C 155, 29.5.2001 г., стр. 10.

(3)  Становище на Европейския парламент от 4 юли 2001 г. (ОВ C 65 E, 14.3.2002 г., стр. 147), Обща позиция на Съвета от 6 ноември 2001 г. (ОВ C 45 E, 19.2.2002 г., стр. 53) и Решение на Европейския парламент от 28 февруари 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Решение на Съвета от 25 март 2002 г.

(4)  ОВ C 293, 14.10.2000 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.

(7)  ОВ L 192, 24.7.1990 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 97/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 295, 29.10.1997 г., стр. 23).