32002R0595Uradni list L 091 , 06/04/2002 str. 0005 - 0006


Uredba Komisije (ES) št. 595/2002

z dne 5. aprila 2002

o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1520/2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določanje višine takšnih nadomestil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih, ki veljajo za nekatere proizvode, ki izhajajo iz predelave kmetijskih proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 [2], in zlasti člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredbo Komisije (ES) št. 1520/2000 z dne 13. julija 2000 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema za dodelitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I Pogodbe, in o merilih za določanje zneska takšnih nadomestil [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1563/2001 [4], je treba spremeniti zaradi zagotovitve, da se podrobna pravila, določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2298/2001 z dne 26. novembra 2001 o podrobnih pravilih za izvoz proizvodov, dobavljenih kot pomoč v hrani [5], uporabljajo za zahtevke za potrdila o nadomestilu in za potrdila o nadomestilu, ki so bila izdana za izvoz proizvodov, dobavljenih kot pomoč v hrani.

(2) Skrajni rok za vložitev posebnega zahtevka, pri čemer izvozna deklaracija ni poseben zahtevek, kakor določa drugi pododstavek člena 7(4) Uredbe (ES) št. 1520/2000, povzroča težave v nekaterih državah članicah. Te težave je treba ustrezno obravnavati in rešitve uporabiti v primerih, ki so v času začetka veljavnosti te uredbe še vedno nerešeni.

(3) Priloga B določa izplačilo nadomestil za sladkor pod tarifnima oznakama KN 21013011 in 21013091. Ti oznaki nista našteti v Prilogi V k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja [6]. Zato je treba popraviti Prilogo B.

(4) Uredbo Komisije (ES) št. 1520/2000 je torej treba spremeniti in popraviti.

(5) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja glede trgovine s proizvodi, pridobljenimi s predelavo kmetijskih proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi I Pogodbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1520/2000 se spremeni:

1. Drugi pododstavek člena 6(1) se nadomesti z:

"Prejšnji pododstavek se ne uporablja za dobavo iz tretje alinee člena 4(1) ali členov 36, 40, 44, 45 in 46(1) Uredbe (ES) št. 800/1999 ali izvoze iz člena 14."

2. Drugi pododstavek člena 7(4) se nadomesti z:

"Temeljna zahteva se šteje za izpolnjeno, če je izvoznik poslal poseben/posebne zahtevek/zahtevke glede proizvodov, izvoženih v času veljavnosti potrdila o nadomestilu v skladu s pogoji, določenimi v oddelku VI Priloge F. Če posebni zahtevek ni izvozna deklaracija, ga je treba vložiti v roku treh mesecev od datuma poteka potrdila o nadomestilih z navedbo številke, ki je bila vnesena v posebnem zahtevku, razen v primeru višje sile."

3. Člen 10 se nadomesti z:

"Člen 10

Uredba (ES) št. 2298/2001 se uporablja za zahtevke za potrdila o nadomestilu in za potrdila o nadomestilu, izdana za izvoz blaga, ki je del mednarodne operacije pomoči v hrani v smislu člena 10(4) Sporazuma."

4. Priloga F se spremeni:

V odstavku 2 oddelka 1 se črta zadnji stavek.

Člen 2

Priloga B k Uredbi(ES) št. 1520/2000 se popravi:

1. Vnos v zvezi s tarifno oznako KN 21013011 se črta.

2. Vnos v zvezi s tarifno oznako KN 21013091 se črta.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Spremembe iz člena 1(2) se uporabljajo za primere, ki so ob začetku veljavnosti te uredbe še nerešeni.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. aprila 2002

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 318, 20.12.1993, str. 18.

[2] UL L 298, 25.11.2000, str. 5.

[3] UL L 177, 15.7.2000, str. 1.

[4] UL L 208, 1.8.2001, str. 8.

[5] UL L 308, 27.11.2001, str. 16.

[6] UL L 178, 30.6.2001, str. 1.

--------------------------------------------------