32002R0564Dziennik Urzędowy L 086 , 03/04/2002 P. 0007 - 0010


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2002

z dnia 2 kwietnia 2002 r.

zmieniające opis dwóch nazw występujących w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych oraz nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych oraz zmieniające opis nazwy występującej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia niektórych nazw do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych oraz nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2796/2000 [2], w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, rząd austriacki wystąpił, w związku z nazwą "Marchfeldspargel", zarejestrowaną jako chronione oznaczenia geograficzne na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1263/96 [3] uzupełniającego załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 [4], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1778/2001 [5], o zmianę opisu produktu i dodanie pewnej ilości odmian szparagów.

(2) Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, rząd hiszpański wystąpił, w związku z nazwą "Baena", zarejestrowaną jako chronione oznaczenie pochodzenia, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/96, o zmianę określenia obszaru geograficznego, a w szczególności dodanie wsi "Castro del Río" oraz o zmianę opisu produktu.

(3) Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, rząd duński wystąpił w związku z nazwą "Lammefjordsgulerod", zarejestrowaną jako chronione oznaczenia geograficzne ma mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia niektórych nazw do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 [6], ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 245/2002 [7], o zmianę określenia obszaru geograficznego, w szczególności dodanie trzech małych obszarów "Sidinge Fjord, Klintsø i Svinninge Vejle", dowodu pochodzenia i powiązania.

(4) Po zbadaniu wymienionych trzech wniosków o dokonanie zmian, zdecydowano, że proponowane zmiany nie są nieistotne.

(5) Zgodnie z procedura ustanowioną w art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 i ponieważ zmiany nie są nieistotne, ma zastosowanie mutatis mutandis art. 6 procedury.

(6) Zdecydowano, że zmiany w tych trzech przypadkach odpowiadają rozporządzeniu (EWG) nr 2081/92 po opublikowaniu powyższych nazw w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich [8], Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia sprzeciwu, w rozumieniu art. 7 rozporządzenia w odniesieniu do powyższych nazw.

(7) Wobec tego te zmiany powinny zostać zarejestrowane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostają zarejestrowane i opublikowane z godnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 kwietnia 2002 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1.

[2] Dz.U. L 324 z 21.12.2000, str. 26.

[3] Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str. 19.

[4] Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1.

[5] Dz.U. L 240 z 7.9.2001, str. 6.

[6] Dz.U. L 327 z 17.12.1996, str. 11.

[7] Dz.U. L 39 z 9.2.2002, str. 12.

[8] Dz.U. C 60 z 24.2.2001, str. 15. (Lammefjordsgulerod) i Dz.U. C 63 z 28.2.2001, str. 5 (Marchfeldspargel i Baena).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

AUSTRIA

Marchfeldspargel

Zmiany: załącznik 2 specyfikacji:

- punkt 5:

"Opis właściwości"

:

tekst: | "Białe i fioletowe szparagi nie mogą mieć długości większej od 21 cm, zielone i zielono-fioletowe szparagi nie mogą mieć długości większej od 25 cm", |

otrzymuje brzmienie: | "Białe i fioletowe szparagi nie mogą mieć długości większej od 22 cm, zielone i zielono-fioletowe szparagi nie mogą mieć długości większej od 25 cm"; |

- punkt 5: "Opis surowców":

Dodaje się następujące odmiany:

Niemieckie: "Eposs, Ravel, Ramos"

Francuskie: "Viola"

odmiany ze Stanów Zjednoczonych Ameryki: "Mary Washington";

- punkt 5: "Opis cech charakterystycznych odróżniających produkt od produktów porównywalnych":

Skreśla się zdania: "Białe i fioletowe szparagi nie mogą mieć długości większej od 21 cm. Porównywalne produkty mają 22 cm".

HISZPANIA

Baena

- W punkcie

"Opis"

,

tekst: | "Istnieją następujące rodzaje oliwy o tej nazwie:Rodzaj A: maksymalna kwasowość: 0,5°. Przyjemny słodki aromat owocowy.Rodzaj B: maksymalna kwasowość: 0,9°. Przyjemny słodki aromat owocowy.Rodzaj C: maksymalna kwasowość: 1,3°. Łagodny słodki aromat.Rodzaj D: maksymalna kwasowość: 1°. Intensywny owocowy i gorzki migdałowy aromat.Barwa tych rodzajów oliwy zmienia się od złoto-żółtej do ciemnozielonej. Mają one także następujące parametry techniczne:Liczba nadtlenowa: maksymalnie 0,15K270: maksymalnie 0,1 %Wilgotność: maksymalnie 0,1 %,Zanieczyszczenia: maksymalnie 0,1 %," |

otrzymuje brzmienie: | "Istnieją następujące rodzaje oliwy o tych nazwach:Rodzaj A: maksymalna kwasowość: 0,4°. Intensywny, owocowy, lekko gorzki migdałowy zapach i aromat.Rodzaj B: maksymalna kwasowość: 1°. Przyjemny i słodki zapach i aromat dojrzałych owoców.Barwa tych dwóch rodzajów oliwy z pierwszego tłoczenia może się zmieniać od zielonkawo-złotej do złoto-żółtej.Mają one także następujące parametry techniczne:Liczba nadtlenowa: maksymalnie 15 meg aktywnego tlenu na kg oliwy.Absorpcyjność w nadfiolecie K270: maksymalnie 0,1 %Wilgotność: maksymalnie 0,1 %Zanieczyszczenia: maksymalnie 0,1 %." |

- W punkcie

"Obszar geograficzny"

:

W przypadku tekstu: | "Baena, Luque, Doña Mencía, Nueva Carteya and Zuheros.", |

dodać: | "Castro del Río". |

DANIA

Lammefjordsgulerod

- Obszar geograficzny:

tekst: | "Marchew Lammefjord pochodzi z osuszonego obszaru fizycznie ograniczonego kanałem Ringkanal i zaporą Audebo. Lammefjord jest położone w Odsherred na wyspie Zealand, w Danii", |

otrzymuje brzmienie: | "Marchew Lammefjord pochodzi z osuszonego obszaru fizycznie ograniczonego kanałem Ringkanal i zaporą Audebo. Lammefjord jest położone w Odsherred na wyspie Zealand, w Danii. Svinninge Vejle jest częścią osuszonego Lammefjord na skrajnym wewnętrznym końcu fiordu. Obszar został osuszony przed Lammefjord, głównie, ponieważ był on wąski i płytki. Sidinge Fjord jest także osuszonym obszarem fiordu Isefjord, położonym na północ od Lammefjord. Klintsø jest obszarem najbardziej wysuniętym na północ. Pierwotnie był to fiord, lecz ujście zostało w sposób naturalny zamulone. Obszar jest również otoczony przez kanały odwadniające". |

- Dowód pochodzenia:

tekst: | "Marchew Lammefjord musi być myta i pakowana przez zatwierdzone przedsiębiorstwo w Lammefjord i tam jest przechowywana dokumentacja stwierdzająca pochodzenie. Jednym z warunków nałożonych na przedsiębiorstwo myjące jest warunek, aby były przechowywane rejestry przyjęcia marchwi z miejsca uprawy i marchew Lammefjord jest w przejrzysty sposób oddzielana fizycznie od innej marchwi. Kontrola przeprowadzona przez Plantedirektorat IP stanowi następne stadium kontroli przestrzegania tych warunków." |

otrzymuje brzmienie: | "Marchew Lammefjord musi być myta i pakowana przez zatwierdzone przedsiębiorstwo w Lammefjord i tam jest przechowywana dokumentacja stwierdzająca pochodzenie. Jednym z warunków nałożonych na myjące przedsiębiorstwo jest warunek, aby były przechowywane rejestry przyjęcia marchwi z miejsca uprawy i jest gwarantowane w przejrzysty sposób fizyczne oddzielenie marchwi Lammefjord od dowolnej innej marchwi uprawianej na zwykłej piaszczystej glebie poza wymienionym obszarem. Kontrola przeprowadzona przez Plantedirektorat IP stanowi następne stadium kontroli przestrzegania tych warunków." |

- Powiązanie:

tekst: | "Osuszanie Lammefjord rozpoczęto w roku 1873. Stworzyło ono wyjątkowo dobra ziemię rolną, ponieważ pierwotne dno fiordu było głównie mułem i przez to bogate w substancje odżywcze. Te odżywcze substancje powstały z obumarłych roślin i zwierząt opadających przez tysiące lat na dno morskie i tworzące mul (w niektórych miejscach na głębokość ponad 20 metrów). Muł zawierał piasek i cząstki gliny. Duży obszar Lammefjord jest w mniejszym lub większym stopniu wolny od kamieni, a duża ilość dawnych muszli małży i ostryg daje dużo wapnia.Pierwotne obszary nadbrzeżne mają glebę piaszczystą; ziarenka piasku są wypolerowane i gładsze oraz bardziej okrągłe niż w klasycznej piaszczystej ziemi. Wszystkie te wymienione wyżej warunki są znaczące dla uprawy marchwi Lammefjord." |

otrzymuje brzmienie: | "Pierwszym osuszonym obszarem w regionie Lammefjord był Sidinge Fjord. Następnie został osuszony Svinninge Vejle, a osuszanie największego obszaru, Lammefjord, rozpoczęto w roku 1873. Ostatnim osuszonym obszarem jest Klintsø. Osuszanie stworzyło wyjątkowo dobrą ziemię rolną, ponieważ pierwotne dno fiordu było głównie mułem i przez to bogate w substancje odżywcze. Te odżywcze substancje powstały z obumarłych roślin i zwierząt opadających przez tysiące lat na dno morskie i tworzące muł (w niektórych miejscach na głębokość ponad 20 metrów). Muł zawierał piasek i cząstki gliny. Duży obszar Lammefjord jest w mniejszym lub większym stopniu wolny od kamieni, a duża ilość dawnych muszli małży i ostryg daje dużo wapnia.Pierwotne obszary nadbrzeżne mają glebę piaszczystą; ziarenka piasku są wypolerowane i gładsze i bardziej okrągłe niż w klasycznej piaszczystej ziemi, co oznacza, ze zbierana marchew nie ma rys i pęknięć. Unika się tez matowej szarej barwy, charakterystycznej dla marchwi z normalnej piaszczystej gleby. Wszystkie te wymienione wyżej warunki są znaczące dla uprawy marchwi Lammefjord." |

--------------------------------------------------