32002R0484

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 484/2002 av den 1 mars 2002 om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 881/92 och (EEG) nr 3118/93 i syfte att införa ett förartillstånd

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 076 , 19/03/2002 s. 0001 - 0006


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 484/2002

av den 1 mars 2002

om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 881/92 och (EEG) nr 3118/93 i syfte att införa ett förartillstånd

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Enligt förordning (EEG) nr 881/92(4) krävs det ett gemenskapstillstånd, det vill säga ett enhetligt dokument, för internationella godstransporter på väg.

(2) Avsaknaden av ett enhetligt dokument av samma typ som intygar att föraren har befogenhet att framföra transportfordon som omfattas av ett gemenskapstillstånd, det vill säga sådana internationella transporter som avses i förordning (EEG) nr 881/92 och sådant cabotage som definieras och avses i förordning (EEG) nr 3118/93(5), hindrar medlemsstaterna från att kontrollera huruvida förare från tredje land är lagligt anställda eller lagligt står till förfogande för det transportföretag som ansvarar för transporten.

(3) Följaktligen bör ett förartillstånd införas och tillämpningsområdet för denna förordning bör begränsas så att endast förare som är medborgare i tredje land omfattas. Beslut om en eventuell utvidgning av förordningen bör fattas senare på grundval av kommissionens utvärdering.

(4) Den här förordningen påverkar inte medlemsstaternas och gemenskapens lagar och andra författningar om arbetstagares rörlighet, hemvist och tillträde till en verksamhet.

(5) Omöjligheten att kontrollera huruvida förare är lagligt anställda eller lagligt står till förfogande utanför den medlemsstat där transportföretaget är etablerat, har lett till en marknad där förare från tredje land ibland anställs olagligt enbart för att utföra internationella transporter utanför den medlemsstat där transportföretaget är etablerat i syfte att bryta mot den nationella lagstiftningen i den etableringsmedlemsstat som utfärdat transportföretagets gemenskapstillstånd.

(6) Sådana olagligt anställda förare arbetar ofta under osäkra villkor och är ofta underbetalda, vilket äventyrar trafiksäkerheten.

(7) Detta systematiska åsidosättande av den nationella lagstiftningen har lett till en allvarlig snedvridning av konkurrensen mellan de transportföretag som använder sådana metoder och de transportföretag som endast använder lagligt anställda.

(8) De behöriga organen har ingen möjlighet att kontrollera arbetsvillkoren för de förare som är olagligt anställda.

(9) Införandet av förartillstånd kan inte i tillräcklig utsträckning genomföras av medlemsstaterna, utan detta görs bättre på gemenskapsnivå i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(10) Medlemsstaterna behöver tid för att trycka och sprida det nya förartillståndet och därför skall denna förordning inte börja tillämpas förrän efter det att medlemsstaterna har fått tillräckligt lång tid på sig för att vidta de åtgärder som är nödvändiga för dess genomförande.

(11) Det bör bekräftas att medlemsstaterna har möjlighet att kräva att fordon för vilka de utfärdar en bestyrkt kopia av gemenskapstillståndet skall vara registrerade på deras territorium.

(12) Förordning (EEG) nr 881/92 bör därför ändras. Även förordning (EEG) nr 3118/93 bör ändras så att det föreskrivs att förare som är medborgare i tredje land skall inneha förartillstånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 881/92 ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 skall följande strecksats läggas till: "- förare: den person som framför fordonet eller som åker i det fordonet för att vid behov kunna framföra det."

2. Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande: "1. För internationella transporter krävs det ett gemenskapstillstånd i kombination med ett förartillstånd om föraren är medborgare i tredje land."

b) Följande punkt skall läggas till: "3. Förartillståndet skall utfärdas av en medlemsstat, i enlighet med artikel 6, till varje transportföretag som

- innehar ett gemenskapstillstånd, och

- i den berörda medlemsstaten lagligt anställer förare som är medborgare i tredje land eller lagligt använder förare som är medborgare i tredje land och som står till transportföretagets förfogande i överensstämmelse med de anställningsvillkor och den yrkesutbildning som fastställs för förare i samma medlemsstat

- i bestämmelser i lagar och andra författningar, eller, i förekommande fall,

- i kollektivavtal, enligt tillämpliga regler i den medlemsstaten."

3. I artikel 4 skall den nuvarande texten betecknas punkt 1 och följande punkt skall läggas till: "2. Det förartillstånd som avses i artikel 3 skall, i samband med vägtransport som omfattas av ett gemenskapstillstånd, intyga att en förare som är medborgare i tredje land och som utför en sådan transport är anställd i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat, i enlighet med bestämmelser i lagar och andra författningar eller, i förekommande fall, i kollektivavtal, enligt tillämpliga regler i den medlemsstaten, om anställningsvillkor och yrkesutbildning för förare, för att utföra vägtransporter i den medlemsstaten."

4. I artikel 5 skall följande punkt läggas till: "5. Gemenskapstillståndet skall utfärdas för en tid av fem år och skall kunna förnyas."

5. Artikel 6 skall ersättas med följande: "Artikel 6

1. Det förartillstånd som avses i artikel 3 skall utfärdas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat.

2. Förartillståndet skall utfärdas av medlemsstaten på begäran av innehavaren av gemenskapstillståndet för varje förare som är medborgare i tredje land och som är lagligt anställd av gemenskapstillståndsinnehavaren eller lagligt står till dennes förfogande i enlighet med bestämmelserna i lagar och andra författningar eller, i förekommande fall, i kollektivavtal, enligt tillämpliga regler i den medlemsstaten, om de anställningsvillkor och den yrkesutbildning för förare som är tillämpliga i den medlemsstaten. Varje förartillstånd skall intyga att den förare som namnges i tillståndet är anställd på de villkor som anges i artikel 4.

3. Förartillståndet skall överensstämma med mallen i bilaga III. I denna bilaga anges också villkoren för hur tillståndet får användas. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att förhindra att förartillstånd förfalskas. De skall underrätta kommissionen om dessa åtgärder.

4. Förartillståndet skall tillhöra transportföretaget som skall överlämna det till den förare som namnges i tillståndet när föraren framför ett fordon i en transport som omfattas av ett gemenskapstillstånd som utfärdats till detta transportföretag. En bestyrkt kopia av förartillståndet skall förvaras i transportföretagets lokaler. Förartillståndet skall på begäran visas upp för en behörig kontrollant.

5. Förartillståndet skall utfärdas med en giltighetstid som skall fastställas av den utfärdande medlemsstaten. Giltighetstiden får dock inte överstiga fem år. Förartillståndet är giltigt endast om villkoren för dess utfärdande är uppfyllda. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att dessa tillstånd omedelbart lämnas tillbaka av transportföretaget till de utfärdande myndigheterna om dessa villkor inte längre uppfylls."

6. I artikel 7 skall den nuvarande texten betecknas punkt 1 och följande punkt skall läggas till: "2. De behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten skall regelbundet genom årliga kontroller av åtminstone 20 % av de gällande tillstånd som utfärdats i den medlemsstaten kontrollera om de villkor för utfärdande av förartillstånd som avses i artikel 3.3 fortfarande uppfylls."

7. Artikel 8 skall ersättas med följande: "Artikel 8

1. Om villkoren i artikel 3.2 eller artikel 3.3 inte är uppfyllda, skall de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten genom ett motiverat beslut avslå ansökan om utfärdande eller förnyande av ett gemenskapstillstånd eller ett förartillstånd.

2. De behöriga myndigheterna skall återkalla gemenskapstillståndet eller förartillståndet om innehavaren

- inte längre uppfyller villkoren i artikel 3.2 eller artikel 3.3,

- har lämnat oriktiga uppgifter om förhållanden av betydelse för att utfärda ett gemenskapstillstånd eller ett förartillstånd.

3. Om ett transportföretag gör sig skyldigt till allvarliga överträdelser eller upprepade mindre allvarliga överträdelser av transportbestämmelser, får de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där det transportföretag som gjort sig skyldigt till överträdelsen är etablerat tillfälligt eller delvis återkalla de bestyrkta kopiorna av gemenskapstillståndet, och återkalla förartillstånden. Påföljderna skall bestämmas med hänsyn till hur allvarlig den överträdelse är som innehavaren av gemenskapstillståndet gjort sig skyldig till och hur många bestyrkta kopior av tillståndet han innehar för sin internationella trafik.

4. Om ett transportföretag gör sig skyldigt till allvarliga överträdelser eller upprepade mindre allvarliga överträdelser när det gäller alla typer av missbruk av förartillstånd, kan de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där det transportföretag som gjort sig skyldigt till överträdelsen är etablerat tillämpa erforderliga påföljder, bland annat följande:

- Inställa utfärdandet av förartillstånd.

- Återkalla förartillstånd.

- Kräva att utfärdandet av förartillstånd skall omfattas av ytterligare villkor för att förhindra missbruk.

- Tillfälligt eller delvis återkalla de bestyrkta kopiorna av gemenskapstillståndet.

Påföljderna skall fastställas med hänsyn till hur allvarlig den överträdelse är som innehavaren av gemenskapstillståndet gjort sig skyldig till."

8. I artikel 9 skall den nuvarande texten betecknas punkt 1 och följande punkt skall läggas till: "2. Medlemsstaterna skall säkerställa att en innehavare av ett gemenskapstillstånd som vägras förartillstånd eller får förartillståndet återkallat av de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten, eller får besked om att utfärdandet av förartillstånd har underkastats ytterligare villkor, kan överklaga beslutet."

9. I artikel 11.3 skall formuleringen "i artikel 8.3" ersättas med "i artikel 8.3 och 8.4".

10. Följande artikel skall införas: "Artikel 11a

Kommissionen skall undersöka följderna av att kravet på att inneha förartillstånd begränsas till att endast omfatta förare som är medborgare i tredje land och skall, om det är tillräckligt motiverat, lägga fram ett förslag till ändring av denna förordning."

11. Bilaga III som återfinns i bilagan till denna förordning skall läggas till.

Artikel 2

Artikel 1 i förordning (EEG) nr 3118/93 skall ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 skall ersättas med följande text: "1. Varje transportföretag som utför yrkesmässiga godstransporter på väg och som innehar det gemenskapstillstånd som avses i förordning (EEG) nr 881/92, och vars förare, om han är medborgare i tredje land, innehar ett förartillstånd enligt villkoren i den förordningen, skall ha rätt, enligt de villkor som fastställs i denna förordning, att utföra yrkesmässiga tillfälliga inrikes godstransporter på väg, nedan kallat 'cabotage', i en annan medlemsstat, nedan kallad 'värdmedlemsstat', utan att ha säte i eller på annat sätt vara etablerat i den staten."

2. I punkt 2 skall följande stycke läggas till: "Om föraren är medborgare i tredje land skall han inneha ett förartillstånd i enlighet med villkoren i förordning (EEG) nr 881/92."

Artikel 3

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder som de vidtar för att tillämpa denna förordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med 19 mars 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

R. de Miguel

Ordförande

(1) EGT C 96 E, 27.3.2001, s. 207.

(2) EGT C 193, 10.7.2001, s. 28.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 16 maj 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 23 oktober 2001 (EGT C 9, 11.1.2002, s. 17) och Europaparlamentets beslut av den 17 januari 2002.

(4) Rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier (EGT L 95, 9.4.1992, s. 1). Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(5) Rådets förordning (EEG) nr 3118/93 av den 25 oktober 1993 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade (EGT L 279, 12.11.1993, s. 1).

BILAGA

"BILAGA III

>PIC FILE= "L_2002076SV.000503.TIF">

>PIC FILE= "L_2002076SV.000601.TIF">"