32002R0426Uradni list L 066 , 08/03/2002 str. 0008 - 0010


Uredba Komisije (ES) št. 426/2002

z dne 7. marca 2002,

o določitvi menjalnih razmerij za nekatere neposredne pomoči ter strukturne ali okoljske ukrepe

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o kmetijsko-monetarni ureditvi za evro [1],

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1410/1999 z dne 29. junija 1999, o spremembi Uredbe (ES) št. 2808/98, o določitvi podrobnih pravil za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za evro v kmetijstvu in spreminja opredelitev nekaterih datumov uveljavitve iz Uredb (EGS) št. 3889/87, (EGS) št. 3886/92, (EGS) št. 1793/93, (EGS) št. 2700/93 in (ES) št. 293/98 [2] in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2550/2001 z dne 21. decembra 2001, o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2529/2001 o skupni ureditvi trga za ovčje in kozje meso glede programa premij in o spremembi Uredbe (ES) št. 2419/2001 [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 263/2002 [4] in zlasti drugim odstavkom člena 18a Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 4(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2808/98 z dne 22. decembra 1998, o določitvi podrobnih pravil za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za evro v kmetijstvu [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2452/2000 [6], je datum uveljavitve za menjalni tečaj za zneske strukturne ali okoljske narave 1. januar leta sprejema odločitve o odobritvi pomoči. V skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 2808/98, vstavljenim z Uredbo (ES) št. 1410/1999, se za menjalni tečaj uporabi povprečje menjalnih tečajev, veljavnih v mesecu pred datumom uveljavitve, izračunano po načelu časovnega sorazmerja.

(2) V skladu s členom 12 Uredbe Komisije (ES) št. 293/98 z dne 4. februarja 1998, o določitvi datumov uveljavitve za proizvode na področju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave, delno živih rastlin in cvetličarskih proizvodov in določenih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ES, in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1445/93 [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1410/1999, se za menjalni tečaj za vsakoletno preračunavanje v nacionalno valuto maksimalnega zneska pomoči na hektar za izboljšanje kakovosti in trženja oreškov in rožičev iz člena 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 790/89 [8] uporabi povprečje menjalnih tečajev, veljavnih v mesecu pred 1. januarjem letnega referenčnega obdobja iz člena 19 Uredbe Komisije (EGS) št. 2159/89 [9], izračunano po načelu časovnega sorazmerja.

(3) V skladu s členom 42 Uredbe Komisije (ES) št. 2342/1999 z dne 28. oktobra 1999, o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso glede programa premij [10], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 169/2002 [11], se datum vložitve zahtevka upošteva kot datum uveljavitve za določanje leta v zvezi s katerim se dodelijo premije za živali, ki so zajete v programu premij za sektor govejega in telečjega mesa. Takšne premije se v skladu s členom 43 te Uredbe preračunajo v nacionalno valuto s povprečjem menjalnih tečajev, veljavnih v decembru pred letom dodelitve, izračunanim po načelu časovnega sorazmerja.

(4) Od tržnega leta 2002 v skladu s členom 18a Uredbe (ES) št. 2550/2001 menjalni tečaj za premije in plačila na področju ovčjega mesa ustreza povprečju menjalnih tečajev, veljavnih v decembru pred koledarskim letom, za katerega je bila odobrena premija ali plačilo, izračunanemu po načelu časovnega sorazmerja.

(5) Do tržnega leta 2001 v skladu s členom 6(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2700/93 z dne 30. septembra 1993 o podrobnih pravilih za uporabo premije v korist proizvajalcev ovčjega in kozjega mesa [12], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1410/1999, je bilo menjalno razmerje za končni znesek premij na področju ovčjega mesa povprečje menjalnih tečajev, veljavnih v mesecu pred zadnjim dnem tržnega leta, za katerega je bila odobrena premija, izračunano po načelu časovnega sorazmerja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Menjalna razmerja se uporabljajo za:

- zneske strukturne in okoljske narave iz člena 5 Uredbe (ES) št. 2799/98,

- maksimalni znesek na hektar pomoči za trženje v sektorju za oreške in rožiče, ki je določen v členu 2 Uredbe (EGS) št. 790/89,

- premije in plačila na področju ovčjega mesa iz členov 4, 5 in 11 Uredbe (ES) št. 2529/2001,

se določijo v Prilogi I.

Ta razmerja veljajo tudi za premije na področju govejega in telečjega mesa iz Uredbe (ES) št. 1254/1999.

2. Menjalna razmerja za premije in bilanco iz četrtega pododstavka člena 5(6) Uredbe (ES) št. 2467/98 glede tržnega leta 2001 se določijo v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. marca 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

[2] UL L 164, 30.6.1999, str. 53.

[3] UL L 341, 22.12.2001, str. 105.

[4] UL L 43, 14.2.2002, str. 9.

[5] UL L 349, 24.12.1998, str. 36.

[6] UL L 282, 8.11.2000, str. 9.

[7] UL L 30, 5.2.1998, str. 16.

[8] UL L 85, 30.3.1989, str. 6.

[9] UL L 207, 19.7.1989, str. 19.

[10] UL L 281, 4.11.1999, str. 30.

[11] UL L 30, 31.1.2002, str. 21.

[12] UL L 245, 1.10.1993, str. 99.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Menjalna razmerja iz prvega odstavka člena 1

1 EUR = (povprečna vrednost med 1. in 31. decembrom 2001)

7,44264 | danska krona |

9,43828 | švedska krona |

0,619444 | funt šterling |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Menjalna razmerja iz drugega odstavka člena 1

1EUR = (povprečna vrednost med 6. decembrom 2001 in 5. januarjem 2002)

7,44177 | danska krona |

9,40065 | švedska krona |

0,618331 | funt šterling |

--------------------------------------------------