32002R0407Úradný vestník L 062 , 05/03/2002 S. 0001 - 0005


Nariadenie Rady (ES) č. 407/2002

z 28. februára 2002

ustanovujúce určité pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia systému "Eurodac" na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia systému "Eurodac" na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (ďalej len "nariadenie Eurodac") [1], a najmä na jeho článok 22 ods. 1,

keďže:

(1) článok 22 ods. 1 nariadenia Eurodac stanovuje, aby Rada prijala vykonávacie ustanovenia potrebné na stanovenie postupu uvedeného v článku 4 ods. 7, postupu na zablokovanie údajov uvedených v článku 12 ods. 1 a na spracovanie štatistiky uvedenej v článku 12 ods. 2 nariadenia Eurodac;

(2) Dánsko v súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, a teda nie je ním ani viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) "centrálna jednotka" znamená jednotku uvedenú v článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Eurodac;

b) "databáza" znamená centrálnu počítačovú databázu uvedenú v článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia Eurodac;

c) "porovnávanie" znamená postup preverovania, či sa údaje o odtlačkoch prstov zaznamenané v databáze zhodujú s tými, ktoré odoslal členský štát.

Článok 2

Prenos

1. Odtlačky prstov sa digitálne spracujú a odošlú vo formáte údajov uvedenom v prílohe I. Pokiaľ to bude nevyhnutné pre efektívnu prevádzku centrálnej jednotky, centrálna jednotka ustanoví technické požiadavky na prenos formátu údajov členskými štátmi do centrálnej jednotky, a naopak. Centrálna jednotka zabezpečí, aby údaje o odtlačkoch prstov odoslané členskými štátmi bolo možné porovnávať prostredníctvom počítačového systému na rozpoznávanie odtlačkov prstov.

2. Členské štáty majú odosielať údaje uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia Eurodac elektronicky. Pokiaľ to bude nevyhnutné pre efektívnu prevádzku centrálnej jednotky, centrálna jednotka ustanoví technické požiadavky na zabezpečenie toho, aby sa údaje mohli riadne elektronicky prenášať z členských štátov do centrálnej jednotky, a naopak. Prenos údajov v papierovej forme za použitia formulára opísaného v prílohe II alebo inými prostriedkami dátových nosičov (diskety, CD-ROM a iné prostriedky dátových nosičov) sa má obmedziť na situácie, keď pretrvávajú technické problémy.

3. Referenčné číslo uvedené v článku 5 ods. 1 písm. d) nariadenia Eurodac umožní jednoznačne zistiť vzájomnú súvislosť medzi údajmi jednej konkrétnej osoby a členského štátu, ktorý odosiela údaje. Okrem toho to umožní povedať, či sa tieto údaje vzťahujú na žiadateľa o azyl, alebo na osobu uvedenú v článku 8 alebo v článku 11 nariadenia Eurodac. Referenčné číslo sa začína identifikačným písmenom alebo písmenami, podľa ktorých sa v súlade s normou uvedenou v prílohe I identifikuje členský štát odosielajúci údaje. Za identifikačným písmenom/identifikačnými písmenami nasleduje identifikácia kategórie osoby. "1" sa vzťahuje na údaje týkajúce sa žiadateľov o azyl, "2" na osoby uvedené v článku 8 nariadenia Eurodac a "3" na osoby uvedené v článku 11 nariadenia Eurodac. Centrálna jednotka ustanoví technické postupy potrebné pre členské štáty na zabezpečenie toho, aby centrálna jednotka prijala jednoznačné údaje.

4. Centrálna jednotka čo najskôr potvrdí príjem prenášaných údajov. Na tento účel ustanoví centrálna jednotka potrebné technické požiadavky na zabezpečenie toho, že členské štáty dostanú potvrdenie o príjme, ak o to požiadajú.

Článok 3

Vykonávanie porovnávania a výsledky prenosu

1. Členské štáty zabezpečia prenos údajov o odtlačkoch prstov v primeranej kvalite na účel porovnania prostredníctvom počítačového systému na rozpoznávanie odtlačkov prstov. Pokiaľ bude potrebné zabezpečiť, aby boli výsledky porovnania centrálnou jednotkou na veľmi vysokej úrovni presnosti, centrálna jednotka určí zodpovedajúcu kvalitu prenášaných údajov o odtlačkoch prstov. Ak údaje o odtlačkoch prstov nedovoľujú ich porovnanie za použitia počítačového systému na rozpoznávanie odtlačkov prstov, centrálna jednotka čo najskôr požiada členský štát, aby odoslal údaje o odtlačkoch zodpovedajúcej kvality.

2. Centrálna jednotka vykoná porovnanie v poradí, v akom žiadosti prichádzajú. Každá žiadosť sa musí vybaviť do 24 hodín. V prípade údajov odoslaných elektronicky môže členský štát z dôvodov súvisiacich s vnútroštátnym právom požiadať o vykonanie mimoriadne naliehavého porovnania do jednej hodiny. Keď nie je možné dodržať tieto lehoty kvôli okolnostiam, ktoré sú mimo pôsobnosť centrálnej jednotky, centrálna jednotka spracuje žiadosť ako prioritnú vec, akonáhle tieto okolnosti pominú. V takýchto prípadoch, pokiaľ to bude nevyhnutné pre efektívnu prevádzku centrálnej jednotky, stanoví centrálna jednotka kritériá na prednostné vybavovanie žiadostí.

3. Pokiaľ to bude nevyhnutné pre efektívnu prevádzku centrálnej jednotky, stanoví centrálna jednotka prevádzkové postupy pre spracovanie prijatých údajov a pre prenos výsledku porovnania.

Článok 4

Komunikácia medzi členskými štátmi a centrálnou jednotkou

Údaje prenášané z členských štátov do centrálnej jednotky a naopak použijú generické služby IDA uvedené v rozhodnutí č. 1719/1999/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. júla 1999 o súbore smerníc, vrátane identifikácie projektov spoločného záujmu, pre trans-európske siete na elektronickú výmenu informácií medzi správami (IDA) [2]. Pokiaľ to bude potrebné pre efektívnu prevádzku centrálnej jednotky, stanoví centrálna jednotka technické postupy pre používanie generických služieb IDA.

Článok 5

Iné úlohy centrálnej jednotky

1. Centrálna jednotka oddelí vhodnými technickými prostriedkami údaje o žiadateľoch o azyl od údajov o osobách uvedených v článku 8 nariadenia Eurodac, ktoré sú uložené v databáze.

2. Na základe oznámenia od členského štátu centrálna jednotka označí vhodným rozlišujúcim znakom údaje o osobách, ktoré boli uznané za utečencov a prijaté ako utečenci a vhodnými technickými prostriedkami ich oddelí od ostatných údajov evidovaných v databáze. Ak sa prijme rozhodnutie podľa článku 12 ods. 2 písm. a) nariadenia Eurodac, prvá veta sa už neuplatní. Centrálna jednotka odstráni existujúce rozlišujúce označenia a zruší oddelenie údajov.

3. Po štyroch rokoch a šiestich mesiacoch od začiatku činnosti Eurodacu zostaví centrálna jednotka štatistiku, aby zistila:

a) počet osôb, ktoré po tom, ako boli uznané za utečencov a prijaté ako utečenci do jedného členského štátu, podali ďalšiu žiadosť o azyl v inom členskom štáte;

b) počet osôb, ktoré boli uznané za utečencov a prijaté ako utečenci vo viac ako jednom členskom štáte;

c) členské štáty, v ktorých utečenci podali ďalšiu žiadosť o azyl:

- na členský štát – počet žiadateľov o azyl, ktorí mali v tomto štáte právne postavenie utečenca a požiadali o azyl v inom členskom štáte a počet takýchto osôb na každý z posledných zmienených členských štátov,

- na členský štát – počet žiadateľov o azyl, ktorí už majú právne postavenie utečenca v inom členskom štáte a počet takýchto osôb na každý z posledných zmienených členských štátov.

4. Centrálna jednotka zabezpečí, aby v súlade s článkom 4 ods. 4 nariadenia Eurodac mohli porovnania vykonávané na žiadosť členského štátu zahrnovať aj údaje, ktoré tento konkrétny členský štát už predtým odoslal.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Rada preskúma uplatňovanie tohto nariadenia do štyroch rokov od začatia činnosti Eurodacu.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 18. februára 2002

Za Radu

predseda

A. Acebes Paniagua

[1] Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Formát údajov pre výmenu údajov o odtlačkoch prstov

Na výmenu údajov o odtlačkoch prstov je stanovený tento formát:

ANSI/NIST – CSL 1 1993

a akékoľvek ďalšie zmeny tohto štandardu v budúcnosti.

Norma pre identifikačné písmená členských štátov

Použije sa táto norma ISO:

ISO 3166 – dvojpísmenový kód.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------