13/ 33

BG

Официален вестник на Европейския съюз

70


32002R0006


L 003/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 6/2002 НА СЪВЕТА

от 12 декември 2001 година

относно промишления дизайн на Общността

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че:

(1)

Една унифицирана система за получаване на промишлен дизайн на Общността, който да се ползва с еднаква закрила и да има еднакво действие на цялата територия на Общността, би допринесла за изпълнение целите на Общността, така както са определени по Договора.

(2)

Единствено страните от Бенелюкс са въвели унифицирано право за закрила на промишления дизайн. Във всички останали държави-членки закрилата на промишлените дизайни е въпрос на съответното национално право и се ограничава до територията на съответната държава-членка. Ето защо идентични промишлени дизайни могат да бъдат защитени по различен начин в различните държави-членки и в полза на различни притежатели. Това неизбежно води до конфликти в търговията между държавите-членки.

(3)

Съществените различия между законите за промишления дизайн на държавите-членки, предотвратяват и нарушават конкуренцията в Общността. В сравнение с вътрешната търговия на, и конкуренция между, продукти, включващи промишлен дизайн и конкуренцията в рамките на Общността са предотвратени и нарушени от големия брой заявки, служби, процедури, закони, национални изключителни права, както и от общите административни разноски, които са свързани със съответни високи разходи и такси за заявителя. Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно правната закрила на промишлените дизайни (4) допринася за поправяне на това положение.

(4)

Ефектът на закрилата на промишлените дизайни се ограничава до рамките на територията на отделните държави-членки, независимо дали законите им са сближени, и това може да доведе до разделение на вътрешния пазар, по отношение на продукти, включващи дизайн, който е предмет на права на различни лица в рамките на държавата и така представлява пречка за свободното движение на стоки.

(5)

Това налага създаването на промишлен дизайн на Общността, пряко приложим във всяка държава-членка, тъй като само по този начин е възможно, с представянето на единна заявка пред Служба за хармонизация във вътрешния пазар (търговски марки и промишлен дизайн), да се получи закрила на промишлен дизайн за една единна територия, включваща всички държави-членки, съгласно единна процедура и по силата на един закон.

(6)

Тъй като целите на предложеното действие, а именно закрилата на единен промишлен дизайн за единна територия, включваща всички държави-членки, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от отделните държави-членки, поради мащаба и ефектите от създаването на единен промишлен дизайн на Общността и от орган по промишления дизайн на Общността, а могат следователно да се осъществят по-добре на общностно ниво, Общността може да приеме мерки, съгласно принципа за субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора. Съгласно принципа за пропорционалност, както е уреден в този член, настоящият регламент не надхвърля рамките на необходимото за постигане на тези цели.

(7)

Една засилена закрила на промишления дизайн би имала резултат не само за насърчаване на приноса на отделните автори на промишлени дизайни към общото превъзходство Общността в тази област, но и в даването на предимство на иновацията и развитието на новите продукти и инвестирането в тяхното производство.

(8)

Впоследствие, една по-достъпна и по-добре адаптирана към нуждите на вътрешния пазар система за закрила на промишлените дизайни е от съществено значение за общностните промишлени отрасли.

(9)

Материалните разпоредби на настоящия регламент, относно правото относно промишления дизайн, следва да са съобразени със съответните разпоредби от Директива 98/71/ЕО.

(10)

Технологичната иновация не следва да бъде възпрепятствана от предоставянето на закрила на промишлен дизайн на особеностите, обусловени изключително от техническа функция. Разбираемо е, че от това не произтича, че даден дизайн трябва да има естетическо качество. Същото се отнася и за взаимозаменяемите функции на продукти от различни производства, т.е. това не би трябвало да попречи на разширяване на закрилата върху дизайни на механичните връзки. Поради това, особеностите на един дизайн, които са изключени от закрила поради тези причини, не трябва да се вземат предвид, при оценката на това дали други особености на този дизайн отговарят на изискванията за закрила.

(11)

Механичните съединения на модулни продукти обаче, могат да представляват важен елемент от новаторските особености на модулните продукти и да дадат ценен принос за тяхната търговия, така че би трябвало да се приеме закрила за тях.

(12)

Закрилата не следва да се разпростира върху тези съставни части, които не са видими при обичайна употреба на определен продукт, нито върху особеностите на детайл, които не са видими, когато той е монтиран, нито пък върху особеностите на детайлите, които не отговарят сами по себе си на изискванията за новост иоригиналност. Следователно, тези особености на определен дизайн, които не са изключени от закрила поради тези причини, не следва да се отчитат при оценка на това, дали други особености на този дизайн отговарят на изискванията за закрила.

(13)

Цялостно сближаване на законите на държавите-членки относно използването на дизайни, ползващи се със закрила, с цел да се позволи поправка на съставни продукти, за да се възстанови първоначалния им вид, когато промишленият дизайн се прилага към определен продукт или е включен в продукт, който е съставна част от комплексен продукт, чийто външен вид предопределя дизайна, ползващ се със закрила, не би могло да се постигне чрез Директива 98/71/ЕО. В рамките на помирителната процедура по посочената директива, Комисията предприе преглед на влиянието на разпоредбите на тази директива три години след крайния срок на транспониране на същата и по-специално върху най-засегнатите промишлени сектори. При тези условия е подходящо да не се предоставя закрила като промишлен дизайн на Общността, който се използва при продукт или е съставна част от продукт, който е елемент от съставно изделие, чийто външен вид предопределя дизайна и се използва за възможно разделяне на съставния продукт, с цел възстановяване на първоначалния му вид, до момента в който Съветът, по предложение на Комисията, не е установи своята политика по отношение на разглежданата област.

(14)

Преценката за наличието на оригиналност на един дизайн следва да се основава на това дали цялостното впечатление, което той създава у информирания потребител се различава ясно от впечатлението, което създава у него корпуса на дизайна, като се вземе предвид естеството на продукта, към който е приложен дизайна или в който същият е включен и по-специално, промишления сектор, който го произвежда и степента на свобода на автора на дизайна при разработването му

(15)

Промишленият дизайн на Общността следва да отговаря, в рамките на максимално възможното, на нуждите на всички сектори на промишлеността на Общността.

(16)

Някои от тези сектори произвеждат голям брой промишлени дизайни, предназначени за продукти, които често са с кратък пазарен живот, и за които би било изгодно да получат закрила, без тежестта на формалностите по регистрация и за които продължителността на закрилата е от второстепенно значение. От друга страна, има сектори на промишлеността, които биха оценили предимствата на регистрацията заради по-голямата правна сигурност, която тя дава и които изискват възможността за по-дълъг период на закрила съответстващ на предвиждания пазарен живот на техните продукти.

(17)

Това изисква две форми на закрила, а именно — едната, представляваща краткосрочен нерегистриран дизайн, а другата, представляваща по-дългосрочен регистриран дизайн.

(18)

Регистрираният дизайн на Общността изисква създаването и поддържането на регистър, в който да се вписват всички заявки, които отговарят на формалните условия и които са получили дата на подаване на заявката за регистрация. По принцип тази система за регистрация не следва да се основава на разглеждане по същество, що се отнася до съобразяване с изискванията за закрила преди регистрацията като така се ограничават до минимум регистрационните и другите процесуални тежести за заявителите.

(19)

Закрилата на дизайн на Общността се получава само ако той е нов и оригинален по отношение на други дизайни.

(20)

Необходимо е също така да се даде възможност на автора или на неговия правоприемник, да изпитат продуктите, включващи дизайна на пазара, преди да реши дали закрилата, предлагана чрез регистрацията в Общността е желателна. За тази цел е необходимо да се предвиди дали разпространението на определен промишлен дизайн от автора му или неговия правоприемник или недобросъвестното му разпространение за период от дванадесет месеца преди датата на подаване на заявката за регистрация, не би попречило на оценката за новост или оригиналност на въпросния промишлен дизайн.

(21)

Изключителният характер на правата, предоставяни от регистрирания промишлен дизайн на Общността, е в съответствие с по-голяма правна сигурност. Подходящо е, обаче, нерегистрирания промишлен дизайн на Общността да би следвало да представлява само право за предотвратяване на копирането. Закрилата, следователно не би могла да се разпростира върху продукти, за които се прилагат дизайни, които са резултат от дизайн, до който е достигнато по независим начин от втори създател на дизайн. Това право би трябвало също така да се простира и върху търговията с продукти, включващи дизайни, които осъществяват правонарушение.

(22)

Привеждането на тези права в действие се оставя на националното право. Необходимо е, следователно, да се предвидят някои основни уеднаквени санкции във всички държави-членки.

(23)

Всяко трето лице, което може да установи, че е започнало да използва добросъвестно, дори за търговски цели в рамките на Общността или прави сериозна и ефективна подготовка за тази цел, дизайн, който е обхванат от закрилата на регистриран промишлен дизайн на Общността и не представлява копие на последния, може да се ползва от правото на ограничено използване на този промишлен дизайн.

(24)

Една от основните цели на настоящия регламент е процедурата за регистрация на промишлен дизайн на Общността да е свързана с минимум разходи и затруднения за заявителите, с цел тя да стане достъпна за малките и средните предприятия, както и за отделните автори на дизайни.

(25)

Секторите на промишлеността, които произвеждат, в рамките на кратки периоди от време, голям брой дизайни с относително кратък жизнен цикъл, и само малка част от които, впоследствие, излизат на пазара, биха предпочели да използват нерегистрирания дизайн на Общността. Тези сектори също така се нуждаят от възможност по-лесно да прибягват до регистрираните промишлени дизайни на Общността. Следователно тази необходимост се удовлетворява от възможността за комбинирането на няколко промишлени дизайна в една множествена заявка. Промишлените дизайни, обхванати от една множествена заявка, могат обаче да бъдат третирани независимо едни от други, що се отнася до упражняването на правата, лицензирането, вещните права, принудителното изпълнение, производството по несъстоятелност, отказа, подновяването, отстъпването, отлагането на публикуването или обявяването на недействителност.

(26)

Обичайната публикация след регистрация на промишлен дизайн на Общността може в известни случаи да провали или застраши успеха на дадена търговска операция, включваща този промишлен дизайн. В такива случаи решението се състои в отлагане на публикацията за разумен срок.

(27)

Разглеждането на исканията за обявяване на недействителност на даден регистриран промишлен дизайн на Общността от една инстанция би спестило средства и време, в сравнение със съдебните процедури с намеса на различни национални съдилища.

(28)

Поради тази причина е необходимо да се предвидят гаранции, включващи право на обжалване пред апелативна комисия и Съда на Европейските общности. Това решение ще допринесе за уеднаквено тълкуване на условията за действителност на дизайните на Общността.

(29)

Особено важно е, упражняването на поверените от промишлени дизайни на Общността права да бъдат ефективно гарантирани за цялата територия на Общността.

(30)

При системата за уреждане на спорове трябва да избягват във възможно най-голяма степен „forum shopping“. В този смисъл е необходимо да се установят ясни правила относно международните правомощия.

(31)

Настоящият регламент не изключва прилагането към защитените чрез промишления дизайна на Общността дизайни, на законите за индустриалната собственост или други такива, на законите на държавите-членки, като например тази, отнасяща се до закрила чрез регистриране или тези разпоредби, отнасящи се до нерегистрираните промишлени дизайни, търговските марки, патентите и полезните модели, до нелоялната конкуренция и гражданската отговорност.

(32)

При липса на пълна хармонизация на авторското право е важно да се разреши кумулативният принцип на закрила на промишлените дизайни на Общността и закрилата с авторското право, като същевременно на държавите-членки се предоставя пълна свобода за определяне обхвата на закрилата с авторско право и на условията, при които е осигурена тази закрила.

(33)

Необходимите мерки за осъществяване на настоящия регламент са приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., определящо условията на упражняване на правомощията по прилагане, предоставени на Комисията (5).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Промишлен дизайн на Общността

1.   Промишлен дизайн, който отговаря на изискванията, които се съдържат в настоящия регламент, се нарича по-долу „промишлен дизайн на Общността“.

2.   Един промишлен дизайн се ползва със закрила чрез:

а)

„нерегистриран промишлен дизайн на Общността“, ако е станал общодостъпен по начина, предвиден в настоящия регламент;

б)

от „регистриран промишлен дизайн на Общността“, ако е регистриран по начина, предвиден в настоящия регламент.

3.   Промишленият дизайн на Общността има единен характер. Той има еднакво действие в цялата Общност. Той не се регистрира, не се прехвърля, не е предмет на отказ, нито на решение за обявяване на недействителност, нито неговото използване може да бъде забранявано, като това важи за цялата Общност. Този принцип се прилага винаги, с изключение на случаите, когато с настоящия регламент се предвижда друго.

Член 2

Служба

Службата за хармонизация във вътрешния пазар (търговски марки и промишлени дизайни), наричана по-долу „Службата“, учредена с Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно търговската марка на Общността (6), по-долу наричан „Регламент за търговската марка на Общността“, осъществява задачите, които са ѝ възложени съгласно настоящия регламент.

ДЯЛ II

ПРАВОТО, СВЪРЗАНО С ПРОМИШЛЕНИТЕ ДИЗАЙНИ

Раздел 1

Изисквания за закрила

Член 3

Дефиниции

По смисъла на настоящия регламент:

а)

„промишлен дизайн“ е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му;

б)

„продукт“ е всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително, между другото, части, предназначени за сглобяване в съставен продукт, опаковка, оформление, графични символи или печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми;

в)

„съставен продукт“ е продукт, съставен от множество компоненти, които могат да се заместват така, че да е възможен демонтирането или повторно сглобяване на продукта.

Член 4

Условия на закрила

1.   Закрилата на промишлен дизайн чрез промишления дизайн на Общността се осигурява в зависимост от това, доколко той е нов и оригинален.

2.   За нов и оригинален се счита промишлен дизайн, приложен към или включен в продукт, който е част от съставен продукт, само ако:

а)

веднъж включената в съставния продукт съставна част остава видима при обичайна употреба на последния, и

б)

доколкото тези видими особености на частта отговарят на изискванията за новост и оригиналност.

3.   Под „обичайна употреба“ по смисъла на параграф 2, буква а) се разбира употреба от крайния потребител, с изключение на поддръжка, обслужване или поправка.

Член 5

Новост

1.   Промишленият дизайн се счита за нов, ако липсва идентичен промишлен дизайн, който е общодостъпен:

а)

в случая на нерегистриран промишлен дизайн на Общността, преди датата, на която промишленият дизайн, за който се иска закрила е станал общодостъпен за първи път;

б)

в случая на регистриран промишлен дизайн на Общността, преди датата на подаване на заявка за регистрация на промишления дизайн, за който се иска закрила или, ако се претендира за приоритет, преди датата на приоритета.

2.   Промишлените дизайните се считат за идентични, когато техните особености се различават само в несъществени детайли.

Член 6

Оригиналност

1.   Промишленият дизайн се счита за оригинален, ако общото впечатление, което създава у информирания потребител, се различава от това, което създава върху такъв потребител всеки друг промишлен дизайн, който е разгласен публично:

а)

в случая на нерегистриран промишлен дизайн на Общността, преди датата на първото публично разгласяване на промишления дизайн, за който се иска закрила;

б)

в случая на регистриран промишлен дизайн на Общността, преди датата на подаване на заявка за регистрация на промишления дизайн, за който се иска закрила или, ако се претендира приоритет, преди датата на приоритета.

2.   За да се определи оригиналността, се отчита степента на свобода на автора при разработването на промишления дизайн.

Член 7

Оповестяване

1.   За целите на прилагането на членове 5 и 6, един промишлен дизайн се счита за общодостъпен, ако е публикуван, след регистрация или по друг начин, или изложен, използван в търговията или оповестен по друг начинреди предвижданата дата в член 5, параграф 1, буква а) и член 6, параграф 1, буква а) или член 5, параграф 1, буква б) и член 6, параграф 1, буква б), освен ако няма разумен начин, по който тези събития, да са станали известни в редовната бизнес практика на специализираните среди от съответния сектор, действащ в рамките на Общността. Промишленият дизайн не се счита за общодостъпен, обаче, ако е оповестен пред трета страна при изрични или мълчаливи условия за поверителност.

2.   За целите на прилагането на членове 5 и 6, не се счита за оповестяване случая, когато промишленият дизайн, за който се иска закрила като регистриран промишлен дизайн на Общността, е станал общодостъпен:

а)

от автора си или неговия правоприемник или от трето лице на основание на предоставена информация или осъществени от автора или неговия правоприемник действия; и то

б)

в дванайсет месечния период, преди датата на подаване на заявка за регистрация или датата на приоритета, ако се претендира приоритет.

3.   Параграф 2 се прилага и за промишлен дизайн, който е публично разгласен вследствие на злоупотреба по отношение на автора му или на неговия правоприемник.

Член 8

Промишлени дизайни, обусловени от техническата им функция и промишлени дизайни за междинни връзки

1.   Промишленият дизайн на Общността не предоставя права върху особеностите на външния изглед на един продукт, които са наложени изключително от техническата му функция.

2.   Промишленият дизайн на Общността не се състои от особености на външния изглед на един продукт, които трябва непременно да се възпроизвеждат в точната форма и размери, за да може продуктът, в който е включен или към който се прилага промишленият дизайн, да бъде механически свързан към друг продукт или поставен във, около или в допир до друг продукт, така че и двата продукта да изпълняват функциите си.

3.   Независимо от параграф 2, промишленият дизайн на Общността дава права върху промишлен дизайн, отговарящ на определените с членове 5 и 6 условия, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система.

Член 9

Промишлени дизайни, противоречащи на обществения ред или морала

Промишленият дизайн на Общността не предоставя права, когато промишленият дизайн противоречи на обществения ред или на общоприетите принципи на морала.

Раздел 2

Обхват и срок на закрилата

Член 10

Обхват на закрилата

1.   Обхватът на закрилата, предоставяна от промишления дизайн на Общността, се разпростира върху всеки промишлен дизайн, който не създава у информирания потребител различно цялостно възприятие.

2.   За да се определи обхвата на закрилата, се отчита степента на свобода на автора на промишления дизайн при разработване на дизайна.

Член 11

Начало и срок на действие на закрилата на нерегистрирания промишлен дизайн на Общността

1.   Промишлен дизайн, който отговаря на изискванията съгласно раздел 1, се ползва от закрила на нерегистриран промишлен дизайн на Общността за срок от три години, считано от датата, на която промишленият дизайн за първи път е станал общодостъпен в рамките на Общността.

2.   За целите на параграф 1, един промишлен дизайн се счита за общодостъпен в рамките на Общността, ако е бил публикуван, излаган, използван в търговията или оповестен по такъв начин, че, в обичайния ход на бизнеса, тези събития да могат разумно да станат познати на специализираните среди от съответния сектор, действащ в рамките на Общността. Въпреки това, един промишлен дизайн може да не се счита за общодостъпен, когато е оповестен на трета страна при изрични или мълчаливи условия за поверителност.

Член 12

Начало и срок на закрила на регистрирания промишлен дизайн на Общността

Промишлен дизайн, който отговаря на изискванията съгласно раздел 1, се ползва от закрила на регистриран промишлен дизайн на Общността, чрез регистрация от Службата, за период от пет години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Титулярът на правото може да удължава срока на закрилата с един или няколко периода от по пет години до максимум двадесет и пет години, считано от датата на подаване на заявката.

Член 13

Подновяване

1.   Регистрацията на промишлен дизайн на Общността се подновява по заявка на притежателя на правото или на всяко друго изрично упълномощено от него лице, ако е заплатена такса за подновяване.

2.   Своевременно преди изтичането на срока на регистрацията, Службата информира за това притежателя на регистрирания дизайн на Общността, както и всеки притежател на право върху този регистриран промишлен дизайн, вписано в регистъра на промишлените дизайни на Общността, съгласно член 72, наричан по-нататък „регистър“. За липсата на информация Службата не носи отговорност.

3.   Заявката за подновяване се представя и таксата за подновяване се заплаща в срок от шест месеца, считано от последния ден на месеца, през който изтича срокът на закрилата. При пропуск, заявката може да се предяви и таксата да се заплати в допълнителен срок от шест месеца от датата, посочена в първото изречение, при условие че бъде заплатена допълнителна такса в рамките на допълнителния срок.

4.   Подновяването влиза в сила в деня след датата на изтичане на срока на регистрация. То се вписва в регистъра.

Раздел 3

Право на промишлен дизайн на Общността

Член 14

Право на промишлен дизайн на Общността

1.   Правото на промишлен дизайн на Общността принадлежи на автора или неговия правоприемник.

2.   Ако две или повече лица са създали съвместно даден промишлен дизайн, правото на промишлен дизайн на Общността им принадлежи съвместно.

3.   Ако обаче, даден дизайн е създаден от заето лице при изпълнение на неговите задължения или по нареждане на неговия работодател, правото на промишлен дизайн на Общността принадлежи на работодателя, освен ако е уговорено друго или така е специфично посочено по националното право.

Член 15

Искове, свързани с правото на промишлен дизайн на Общността

1.   Ако нерегистриран промишлен дизайн на Общността е оповестен или към него се предявяват искания от страна на лице, което не се ползва с такива права по смисъла на член 14 или ако регистриран дизайн на Общността е заявен или регистриран на името на такова лице, то правоимащото лице по тази разпоредба може, без да се засягат други права или действия, да претендира да бъде признато за легитимен притежател на промишления дизайн на Общността.

2.   Когато едно лице притежава съвместно правото на промишлен дизайн на Общността, то може, съгласно параграф 1, да претендира да бъде обявено за съпритежател.

3.   Производствата по параграфи 1 или 2 се погасяват по давност три години, считано от датата на публикуване на регистриран дизайн на Общността или от датата на оповестяването му като нерегистриран дизайн на Общността. Тази разпоредба не се прилага, ако лицето, което няма право върху дизайн на Общността е било недобросъвестно към момента на заявяване или оповестяване на този дизайн или към момента, в който му е прехвърлен.

4.   В случая на регистриран дизайн на Общността, в регистъра се вписват следните елементи:

а)

данни за съдебното производство, започнато по параграф 1;

б)

влязлото в сила решение по съдебния иск или всяка друга мярка по приключване на производството;

в)

всяка промяна в собствеността на регистрирания промишлен дизайн на Общността в резултат на окончателното решение.

Член 16

Правни последици на съдебното решение за правото върху регистриран промишлен дизайн на Общността

1.   Когато, вследствие на производството по член 15, параграф 1, настъпи цялостна промяна на собствеността върху регистриран промишлен дизайн на Общността, лицензите и другите права се погасяват чрез вписване в регистъра на лицето, което притежава правото.

2.   Ако, преди започването на производството по член 15, параграф 1, притежателят на регистрирания промишлен дизайн на Общността или притежателят на лиценз е използвал промишления дизайн в рамките на Общността или е започнал действителна и сериозна подготовка в тази посока, то той има право да продължи това използване, при условие че поиска в определения от регламента за прилагане срок неизключителен лиценз от новия притежател, вписан в регистъра, като лицензът трябва да бъде отстъпена за разумен период и при разумни условия.

3.   Параграф 2 не се прилага, ако притежателят на регистрирания промишлен дизайн на Общността или на лиценза е бил недобросъвестен към момента на започване използването му или подготовката за него.

Член 17

Презумпции в полза на регистрирания притежател

Лицето, на името на което е регистриран промишлен дизайн на Общността или, преди регистрацията, лицето, от името на което е подадена заявката за регистрация на промишлен дизайн на Общността, се счита за лице, притежаващо право при всяко производство пред Службата, както и всяко друго производство.

Член 18

Право на автора да бъде посочван

Авторът има право, по подобие на заявителя или притежателя на регистрирания промишлен дизайн на Общността, да бъде посочван като такъв пред Службата и в регистъра. Ако промишленият дизайн е резултат от екипна работа, посочването на автора може да се замести от посочване на екипа.

Раздел 4

Правни последици на промишления дизайн на Общността

Член 19

Права, предоставяни от промишления дизайн на Общността

1.   Регистрираният промишлен дизайн на Общността дава на своя притежател изключителното право да използва и да забранява на всеки друг използването на промишления дизайн, без негово съгласие. Горепосоченото използване обхваща по-специално, създаването, предлагането, разпространението на пазара, вноса, износа или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен промишленият дизайн или складирането на такъв продукт за тези цели.

2.   Нерегистрираният промишлен дизайн на Общността не дава на своя притежател правото да предотвратява действията, посочени в параграф 1, освен ако използването се оспорва поради това, че е резултат на копиране на защитения промишлен дизайн.

Оспорваното използване не се счита за резултат от копиране на защитения промишлен дизайн, ако е резултат от независим творчески труд, извършен от автор, за който с право може да се счита, че не е познавал оповестения от притежателя промишлен дизайн.

3.   Параграф 2 се прилага и за регистриран промишлен дизайн на Общността, който е бил с отложена публикация, тъй като задължителните вписвания в регистъра и досието не са били публично разгласени, съгласно изискванията на член 50, параграф 4.

Член 20

Ограничаване на правата, предоставяни от промишления дизайн на Общността

1.   Правата, предоставени от промишления дизайн на Общността, не се упражняват по отношение на:

а)

действия, извършвани на частни начала и с нетърговска цел;

б)

действия извършвани с експериментална цел;

в)

действия по репродуциране с демонстрационна или учебна цел, доколкото тези действия са съвместими със законните търговски практики, не вредят неправомерно на обикновената употреба на промишления дизайн и източникът им е посочен.

2.   Освен това, отредените от промишления дизайн на Общността права не се упражняват по отношение на:

а)

оборудване на борда на плавателен или въздухоплавателен съд с регистрация на трета страна, когато то се намира временно на територията на Общността;

б)

внос в Общността на резервни части и помощни приспособления с цел използването им за ремонт на тези превозни средства;

в)

извършване на ремонт на тези превозни средства.

Член 21

Изчерпване на правата

Установените с промишления дизайн на Общността права не се разпростират върху действията свързани с продукт, в който е включен или към който е приложен промишлен дизайн, влизащ в рамките на закрила на промишлен дизайн на Общността, когато продуктът е пуснат на пазара на територията на Общността от името и със съгласието на притежателя на промишления дизайн на Общността.

Член 22

Права върху регистриран промишлен дизайн на Общността, основаващи се на предходно използване

1.   С право, основаващо се на предходно използване, може да се ползва всяко друго лице, за което се установява, че преди датата на подаване на заявката или ако се претендира приоритет, преди датата на приоритета, е започнало да използва добросъвестно в Общността или е извършило сериозна и действителна подготовка за това използване на промишлен дизайн, включен в обхвата на закрила на регистриран промишлен дизайн на Общността и когато той не представлява копие на последния.

2.   Правото, основаващо се на предходно използване, дава възможност на това трето лице да използва промишления дизайн за целите, за които е започнал да го използва или за които е направил сериозна и действителна подготовка, преди датата на подаване на заявката и преди датата на приоритета на регистрирания промишлен дизайн на Общността.

3.   Правото, основаващо се на предходно използване, не дава основание за отстъпване на лиценз на друг, с цел използване на промишления дизайн.

4.   Правото, основаващо се на предходно използване, ако засегнатата страна е предприятие, може да се прехвърля само с частта от дейността на посоченото предприятие, в рамките на която използването или подготовката са направени.

Член 23

Ползване от правителството

Всяка разпоредба от правото на държава-членка, която разрешава използването на национални промишлени дизайни от правителството или за негова сметка, може да се приложи към промишлените дизайни на Общността, но само доколкото това използване е необходимо за съществени нужди на отбраната и сигурността.

Раздел 5

Недействителност

Член 24

Обявяване на недействителност

1.   Регистрираният промишлен дизайн на Общността се обявява за недействителен при иск, предявен пред Службата, в съответствие с предвидената в дял VI и VII процедура или пред съда за промишлени дизайни на Общността на основание насрещен иск при производство за нарушение.

2.   Промишлен дизайн на Общността може да бъде обявен за недействителен дори след изтичането на срока му или отказа от него.

3.   Нерегистриран промишлен дизайн на Общността се обявява за недействителен от съда за промишлени дизайни на Общността, при иск, предявен пред съда или на основание насрещен иск при производство за нарушение.

Член 25

Основания за обявяване на недействителност

1.   Промишлен дизайн на Общността може да бъде обявен за недействителен, само ако:

а)

промишленият дизайн не отговаря на дефиницията по член 3, буква а);

б)

той не отговаря на условията, определени от членове 4 до 9;

в)

ако по силата на съдебно решение, притежателят няма право на промишлен дизайн на Общността по член 14;

г)

дизайнът на Общността е в противоречие с определен предходен промишлен дизайн, който е станал общодостъпен след датата на подаване на заявката за регистрация или след датата на приоритет за промишления дизайн на Общността, ако за този промишлен дизайн се претендира приоритет и този същият е защитен от по-ранна дата, чрез регистриран промишлен дизайн на Общността или със заявка за такъв промишлен дизайн, или чрез регистрация на промишления дизайн в някоя държава-членка, или чрез заявка за такова право;

д)

е използван отличителен знак в последващ промишлен дизайн и когато, съгласно правото на Общността или правото на съответната държава-членка, регулиращо този знак, на притежателя на знака се предоставя правото да забранява такова използване;

е)

промишленият дизайн представлява неразрешено използване на произведение, защитено от авторското право на държава-членка;

ж)

дизайнът представлява недобросъвестно използване на един от елементите, изброени в член 6, трето на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (по-долу наричана „Парижката конвенция“) или недобросъвестно използване на знаци, емблеми и гербове, различни от тези, посочени в член 6, трето, които са от особен обществен интерес за определена държава-членка.

2.   На основанието, предвидено в параграф 1, буква в) може да се позовава само лице, което е притежател на промишлен дизайн на Общността във връзка с член 14.

3.   На основанията, предвидени в параграф 1, букви г), д) и е) може да се позовава само заявител или притежател на предходното право.

4.   На основанието, предвидено в параграф 1, буква ж) може да се позовава само заинтересуваното от използването му лице или образувание.

5.   Параграфи 3 и 4 не засягат свободата на държавите-членки да предвиждат и други основания, освен тези, посочени в параграф 1, букви г) и ж) и на тях могат да се позовават по тяхна инициатива компетентните власти на съответната държава-членка.

6.   Регистриран промишлен дизайн на Общността, който съгласно параграф 1, букви б), д), е) или ж) е обявен за недействителен, може да се поддържа в променен вид, ако в този вид отговаря на изискванията за получаване на закрила и се запазва идентичността на промишления дизайн. Под „поддържане“ в променен вид се разбира избирателната регистрация на частичен отказ от страна на притежателя от регистриран промишлен дизайн на Общността или вписване в регистъра на съдебно решение или решение на Службата, с което се обявява частична недействителност на регистрирания промишлен дизайн на Общността.

Член 26

Последици от недействителността

1.   Промишленият дизайн на Общността се счита, от самото начало, че не поражда точно определените с настоящия регламент последици, до степента, до която е обявен за недействителен.

2.   Освен ако няма изрични национални разпоредби, било по отношение на иск за възстановяване на причинени вреди поради вина или недобросъвестност на притежателя на промишления дизайн на Общността, било за незаконно обогатяване, последиците с обратна сила на обявяването на недействителност не засягат:

а)

всяко решение за нарушение, придобило силата на окончателно решение и е, изпълнено преди решението за обявяването на недействителност;

б)

всеки договор, сключен преди решението за обявяването на недействителност, доколкото е изпълнен преди решението. Може обаче, по съображения за справедливост, да бъде изисквано възстановяването на вложени по силата на договора суми, доколкото обстоятелствата го оправдават.

ДЯЛ III

ПРОМИШЛЕНИТЕ ДИЗАЙНИ НА ОБЩНОСТТА КАТО ОБЕКТ НА СОБСТВЕНОСТ

Член 27

Разпореждане с промишлени дизайни на Общността като права върху национални дизайни

1.   Освен в случаите когато друго е предвидено в членове 28, 29, 30, 31 и 32, промишленият дизайн на Общността, в качеството си на обект на собственост, се счита в своята цялост и за цялата Общност като регистрация на промишлен дизайн на държавата-членка на територията, на която:

а)

е седалището или местожителството на притежателя към посочената дата; или

б)

ако точка а) не намира приложение, на територията, на която притежателят има учреждение към посочената дата.

2.   По отношение на регистрирания промишлен дизайн на Общността, приложението на параграф 1 се основава на вписванията, направени в регистъра.

3.   В случай на съпритежание, ако няколко притежатели отговарят на условията от параграф 1, посочената в параграфа държава-членка се определя:

а)

в случаите на нерегистриран промишлен дизайн на Общността, позовавайки се на посочения по взаимно съгласие на притежателите съпритежател;

б)

в случаите на регистриран промишлен дизайн на Общността, на базата на първия по реда на вписване в регистъра съпритежател.

4.   Когато не се прилагат параграфи 1, 2 и 3, посочената в параграф 1 държава-членка е тази, на територията на която е разположено седалището на Службата.

Член 28

Прехвърляне на регистриран промишлен дизайн на Общността

Прехвърлянето на регистриран промишлен дизайн на Общността се подчинява на следните разпоредби:

а)

по заявка на една от страните по прехвърлянето се прави вписване в регистъра и публикация;

б)

до вписването на прехвърлянето в регистъра, правоприемникът не може да се позовава на права, произтичащи от регистрацията на промишлен дизайн на Общността;

в)

когато трябва да се спазват срокове по отношение на отношения със Службата, правоприемникът може да отправи съответни становища пред Службата, веднага след като тя получи искане за регистрация на прехвърлянето;

г)

всички документи, за които по силата на член 66, се изисква нотификациране на притежателя на регистрирания промишлен дизайн на Общността, се адресират от Службата до регистрираното в качеството си на притежател лице, или ако е необходимо, до неговия представител , ако е упълномощен такъв.

Член 29

Вещни права върху регистриран промишлен дизайн на Общността

1.   Регистрираният промишлен дизайн на Общността може да бъде даван като обезпечение или да бъде обект на всякакви вещни права.

2.   По искане на някоя от страните, посочените в параграф 1 права се вписват в регистъра и се публикуват.

Член 30

Принудително изпълнение

1.   Регистрираният промишлен дизайн на Общността може да бъде обект на мерки по принудително изпълнение.

2.   По отношение на принудително изпълнение за регистриран промишлен дизайн на Общността, изключителни правомощия имат съдилищата и органите на държавите-членки, определени в съответствие с член 27.

3.   По искане на някоя от страните, принудителното изпълнение се вписва в регистъра и се публикува.

Член 31

Производство по несъстоятелност

1.   Единственото производство по несъстоятелност, което е свързано с дизайн на Общността е това, открито в държава-членка, на територията на която е разположен центъра на основните интереси на длъжника.

2.   В случаите на съсобственост върху промишления дизайн на Общността, параграф 1 се прилага само за част от съсобствеността.

3.   Когато промишленият дизайн на Общността е включен в производство по несъстоятелност, в регистъра трябва да се направи вписване в този смисъл и да се публикува в Бюлетина на промишлените дизайни на Общността, посочен в член 73, параграф 1, по искане на компетентната национална власт.

Член 32

Лицензиране

1.   Промишленият дизайн на Общността може да бъде обект на лицензиране за цялата или част от Общността. Лицензите могат да бъдат изключителни или неизключителни.

2.   Без да се засягат всякакви производства, основаващи се на договорното право, притежателят може да се позове на правата, предоставени му от промишления дизайн на Общността спрямо лицензополучателя, който нарушава някоя от разпоредбите на лицензионния договор, отнасящи се до срока, формата, в която дизайнът може да се използва, обхвата на продуктите, за които е даден лиценз и качеството на продуктите, произведени от лицензополучателя.

3.   Без да се засягат разпоредбите на договора за лиценз, притежателят на лиценз може да започне производство за нарушение на промишления дизайн на Общността, само със съгласието на притежателя на правата върху него. Притежателят на изключителен лиценз може да започне такова производство, ако притежателят на правата за промишлен дизайн на Общността, след като е бил уведомен, не реагира в подходящ срок срещу нарушението.

4.   Всеки притежател на лиценз може да вземе участие в производството по нарушение, започнато от притежателя на промишлен дизайн на Общността, с цел възстановяване на причинени вреди.

5.   По искане на една от страните, даването или прехвърлянето на лиценз върху регистриран промишлен дизайн на Общността се вписва в регистъра и се публикува.

Член 33

Действие спрямо трети лица

1.   Спрямо правните последици за трети лица от правните действия, посочени в членове 28, 29, 30 и 32 се прилага правото на държавата-членка, определена в съответствие с член 27.

2.   За регистрираните промишлени дизайни на Общността, обаче, правните действия, посочени в членове 28, 29 и 32, могат да бъдат противопоставени на трети страни във всички държави-членки, само след вписване в регистъра. Независимо от това, такова действие може да се противопостави на трети лица, придобили права върху регистрирания промишлен дизайн на Общността, след датата на това действие, ако те са знаели за него по време на придобиването на тези права.

3.   Параграф 2 не се прилага по отношение на лице, придобило правото на регистриран промишлен дизайн на Общността или право на регистриран промишлен дизайн на Общността чрез прехвърляне на цялото предприятие или чрез друго универсалното правоприемство.

4.   До влизането в сила на общи разпоредби за несъстоятелност в държавите-членки, спрямо действието по отношение на трети лица на производството по несъстоятелност се прилага правото на държавата-членка, в която такова производство е образувано за първи път, по смисъла на националното право или подзаконовите актове, приложими в тази област.

Член 34

Заявката за регистрация на промишления дизайн на Общността като предмет на собственост

1.   Заявката за регистрация на промишлен дизайн на Общността като предмет на собственост се счита, в своята цялост и за цялата територия на Общността, като регистрация на промишлен дизайн на държавата-членка, определена съгласно член 27.

2.   Членове 28, 29, 30, 31, 32 и 33 се прилагат mutatis mutandis към заявките за регистрирани промишлени дизайни на Общността. Когато действието на тези разпоредби е подчинено на условие за вписване в регистъра, тази формалност се извърши при регистрацията на съответния регистриран промишлен дизайн на Общността.

ДЯЛ IV

ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

Раздел 1

Подаване на заявки и условия, на които трябва да отговарят

Член 35

Подаване и препращане на заявка за регистрация

1.   Заявката за регистрация на промишлен дизайн на Общността се подава, по избор на заявителя:

а)

в Службата; или

б)

в Централната служба за индустриална собственост на държавата-членка; или

в)

за страните от Бенелюкс, в Бюрото за промишлените дизайни на Бенелюкс.

2.   Когато заявката се подава в Централната служба за индустриална собственост на държава-членка или в Бюрото за промишлените дизайни на Бенелюкс, тази служба или това бюро предприема всички необходими мерки за препращане на заявката до Службата в срок от две седмици от датата на подаването й. От заявителя може да се изисква заплащането на определена такса, която да не надхвърля административните разходи по получаването и препращането на заявката.

3.   Веднага след получаване на заявката, препратена от Централната служба за индустриална собственост на държава-членка или от Бюрото за промишлените дизайни на Бенелюкс, Службата информира за това заявителя, като посочва датата на получаване на заявката.

4.   Десет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията изготвя доклад за функционирането на системата за подаване на заявки за регистрация на промишлени дизайни на Общността, придружен, при необходимост, от предложения за промяна на тази система.

Член 36

Условия, на които трябва да отговаря заявката

1.   Заявката за регистрация на промишлен дизайн на Общността трябва да съдържа:

а)

искане за регистрация;

б)

данни за идентификация на заявителя;

в)

представяне на промишлен дизайн, което да подлежи на може да се възпроизвежда. Ако заявката касае двуизмерен промишлен дизайн и съдържа искане за отлагане на публикацията по смисъла на член 50, то изображението може да се замени от спесимен.

2.   Заявката включва и указания за продуктите, в които е предназначен да бъде включен или към които ще се прилага промишления дизайн.

3.   Освен това заявката трябва да съдържа:

а)

описание, обясняващо представянето или спесимена;

б)

заявка за отлагане на публикацията на регистрацията, съгласно член 50;

в)

данни за представителя, ако заявителят е посочил такъв;

г)

указания за класификационния индекс на продуктите, в които ще се включва или към които ще се прилага промишленият дизайн;

д)

посочване на автора или авторския екип или декларация от заявителя, с която се удостоверява, че авторът или авторският екип се е отказал от правото си на посочване.

4.   Заявката подлежи на плащане на такса за регистрация и такса за публикация. Когато е подадено искане за отлагане съгласно параграф 3, буква б), таксата за публикация се заменя с такса за отлагане на публикацията.

5.   Заявката трябва да съответствува на условията, предвидени от регламента за прилагане.

6.   Информациите, предвидени в параграф 2 и параграф 3, букви а) и г) не засягат обхвата на закрилата на промишления дизайн като такъв.

Член 37

Множествена заявка

1.   Няколко дизайна могат да се включат в една множествена заявка за регистрация на промишлен дизайн на Общността. При условие, че не става дума за украса, тази възможност се прилага при условие, че продуктите в които са предвидени да се включат или, към които се прилагат промишлените дизайни, принадлежат към един клас на Международната класификация за промишлените дизайни.

2.   Освен заплащането на таксите, посочени в член 36, параграф 4, множествената заявка за регистрация предвижда заплащането на допълнителна такса за регистрация и допълнителна такса за публикация. Когато множествената заявка за регистрация съдържа заявка за отлагане на публикацията, допълнителната такса за публикация се замества от допълнителна такса за отлагане на публикацията. Допълнителните такси съответствуват процентно на базисните такси за всеки допълнителен дизайн.

3.   Множествената заявка за регистрация отговаря на условията за представяне, предвидени в регламента за прилагане.

4.   Всеки дизайн, включен в множествена заявка или множествена регистрация, може да се разглежда независимо от другите по смисъла на настоящия регламент. По-специално, той може да бъде въведен в употреба, да бъде обект на лиценз, на вещни права, на принудително производство, да бъде включен в производство по несъстоятелност, да бъде предмет на отказ, подновяване, преотстъпване, отлагане на публикация или да бъде обявен за недействителен. Множествената заявка или множествената регистрация не може да се разделя на независими заявки или регистрации, освен при условията, изложени в регламента за прилагане.

Член 38

Дата на подаване

1.   За датата на подаване на заявка за регистриран промишлен дизайн на Общността се счита датата, на която документите с предвидената информация по силата на член 36, параграф 1, се подадат в Службата или, ако заявката се подаде в централното управление за индустриална собственост на някоя от държавите-членки или в Бюрото за дизайните на Бенелюкс, датата на депозиране в това управление или това бюро.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, когато заявката е подадена в централно управление за индустриална собственост на държавата-членка или в Бюрото за дизайните на Бенелюкс и бъде придвижена до Службата след повече от два месеца от подаването на документите, включващи необходимите елементи, съгласно член 36, параграф 1, датата на подаване на заявката е тази, на която Службата е получила тези документи.

Член 39

Равностойност на подаването но национална заявка и на подаването на заявка на Общността

1. Заявка за регистрация на дизайн на Общността, която е със заверена дата на подаване, е равностойна за държавите-членки на редовно подадена заявка в национален мащаб, като се взема предвид, когато има такова, правото на приоритет, на което се позовава тази заявка.

Член 40

Класификация

1. Приложението към спогодбата от Локарно от 8 октомври 1968 г. учредяващо Международна класификация на промишлените дизайни се прилага по смисъла на настоящия регламент.

Раздел 2

Приоритет

Член 41

Право на приоритет

1.   Лице, подало редовна заявка за регистрация на промишлен дизайн или на полезен модел в или за една от държавите, страни по Парижката конвенция или по Спогодбата за учредяване на Световната търговска организация, или неговият правоприемник, се ползва, при подаването на заявка за регистрация на промишлен дизайн на Общността, с правото на приоритет за същия този промишлен дизайн или полезен модел за срок от шест месеца, считано от датата на подаване на първата заявка.

2.   За възникване на право на приоритет се признава всяко подаване на заявка, равностойно на редовно подаване на национална заявка, по силата на националното законодателство на държавата, в която е извършено или по силата на двустранни или многостранни спогодби.

3.   Под „редовно подаване на национална заявка“ се разбира всяко такова, при което може да се установи датата, на която е подадена заявката, независимо от по-нататъшния ход на тази заявка.

4.   С цел определяне на приоритета, за първа заявка се счита заявката за промишлен дизайн, последваща регистрирането на един промишлен дизайн, който вече е бил предмет на предходна заявка в или по отношение на същата държава, при условие, че към датата на подаване на по-късно подадената заявка, предходната заявка е била оттеглена, бил е направен отказ от нея, без тя да е станала обект на публично разглеждане и без да са произтекли все още съществуващи права и не е послужила все още за основа за претендиране правото на приоритет. Предходната заявка може да послужи в този случай само за претендиране на право на приоритет.

5.   Ако първото подаване на заявка е извършено в държава, която е страна по Парижката конвенция или по Спогодбата за учредяване на Световната търговска организация, параграфи 1 до 4 са приложими само доколкото тази държава, според публикациите, дава право на приоритет, основавайки се на подадена в Службата заявка, като това право се подчинява на условията и има равностойни правни последици на тези, уредени с настоящия регламент.

Член 42

Претенция за приоритет

Заявителят за регистрация на промишлен дизайн на Общността, който иска да се възползва от приоритет заради по-рано подадена заявка, е длъжен да изготви декларация за приоритет и копие от предходната заявка. Ако езикът на предходната заявка не е един от езиците ползвани от Службата, тя може да изиска превод на предходната заявка на един от тези езици.

Член 43

Последици от правото на приоритет

Като следствие от правото на приоритет, датата на приоритета се счита за дата на подаване на заявката за регистрация на дизайн на Общността, по силата на членове 5, 6, 7 и 22, на член 25, параграф 1, буква г) и член 50, параграф 1.

Член 44

Приоритет за изложение

1.   Ако заявителят на регистриран промишлен дизайн на Общността е разпространил продукти, в които е включен или към които е приложен промишленият дизайн, в рамките на официална международна изложба или официално призната такава, по смисъла на Конвенцията за международните изложения, подписана в Париж на 22 ноември 1928 г. и последно изменена на 30 ноември 1972 г., то той има право, при условие, че е подал заявка в срок от шест месеца, считано от датата на първото разгласяване на тези продукти, да се ползва от тази дата на право на приоритет по смисъла на член 43.

2.   Всеки заявител, който желае да се ползва от приоритет съгласно параграф 1, трябва, при условията определени с регламента за прилагане, да предостави доказателство, че е представил на изложение продуктите, в които е включен или към които е приложен дизайнът.

3.   Приоритет за изложение, предоставен в държавата-членка или трета страна, не удължава срока на приоритета, предвиден в член 41.

ДЯЛ V

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА

Член 45

Проверка на съответствието на заявката с формалните изисквания за подаване на заявка

1.   Службата проверява дали заявката отговаря на изискванията по член 36, параграф 1 за съответствието с датата на подаване на заявката.

2.   Службата проверява дали:

а)

заявката отговаря на други изисквания по член 36, параграфи 2, 3, 4 и 5, а в случая с множествена заявка, условията на член 37, параграфи 1 и 2;

б)

заявката отговаря на формалните изисквания, установени с регламента за прилагане в изпълнение на членове 36 и 37;

в)

изискванията по член 77, параграф 2, са изпълнени;

г)

в случай на претенция за приоритет, дали са изпълнени формалните изисквания по предявяване на претенцията.

3.   Регламента за прилагане урежда условията на проверка на формалните изисквания подаване на заявка.

Член 46

Нередности, които подлежат на отстраняване

1.   Когато Службата констатира, в рамките на предвидената с член 45 проверка, нередности, които могат да се коригират, тя поканва заявителя да ги отстрани в предвидения срок.

2.   Ако нередностите се отнасят до изискванията, посочени в член 36, параграф 1 и ако заявителят се съобрази с поканата на Службата в предвидения срок, то тя установява като дата на подаване, датата, към която са отстранени констатираните нередности. Ако нередностите не се отстранят в предвидения срок, заявката не се счита за заявка за регистриран промишлен дизайн на Общността.

3.   Ако нередностите се отнасят до условията, посочени в член 45, параграф 2, букви а), б) и в), включително заплащането на таксите и ако заявителят не се отзове на поканата на Службата в предвидения срок, то тя установява като дата на подаване, първоначалната дата на подаване на заявката. Ако недостатъците и нередностите не бъдат отстранени в установения срок или не се извършат констатираните пропуснати плащания, Службата отказва заявката.

4.   Ако нередностите се отнасят до условията, посочени в член 45, параграф 2, буква г) и ако заявителят не реагира в установения срок, правото на приоритет по заявката се губи.

Член 47

Основания за отхвърляне на заявки за регистрация

1.   Ако Службата констатира, в рамките на предвидената в член 45 проверка, че промишленият дизайн, предмет на заявка за закрила:

а)

не отговаря на посочената в член 3, буква а) дефиниция; или

б)

е в противоречие с обществения ред или възприетите принципи на морала, Службата отказва заявката.

2.   Заявката може да бъде отказана само след като на заявителя е дадена възможност за оттегляне или промяна на заявката или за представяне на неговите съображения.

Член 48

Регистрация

Ако заявката отговаря на изискванията, на които трябва да отговаря заявка за регистриран промишлен дизайн на Общността и ако тази заявка не е била отказана по член 47, Службата вписва заявката в регистъра на промишлените дизайни на Общността като регистриран промишлен дизайн на Общността. Вписването в регистъра е с датата на подаване на заявката, посочена в член 38.

Член 49

Публикация

След регистрацията, промишленият дизайн на Общността се публикува от Службата в Бюлетина на промишлените дизайни на Общността, съгласно член 73, параграф 1. Съдържанието на публикацията се определя в регламента за прилагане.

Член 50

Отлагане на публикация

1.   Заявителят на регистриран промишлен дизайн на Общността може да изиска, при подаване на заявката, отлагане на публикацията на регистрирания промишлен дизайн на Общността за срок от тридесет месеца, считано от датата на подаване на заявката или, ако се претендира приоритет, считано от датата на приоритета.

2.   Като следствие от тази заявка, ако посочените в член 48 условия са изпълнени, регистрираният промишлен дизайн на Общността се вписва в регистъра, но публично не са открити нито представянето на промишления дизайн, нито каквото и да е досие, свързано с тази заявка, при условията на член 74, параграф 2.

3.   Службата публикува съобщение за отлагане на публикацията на регистрирания дизайн на Общността в Бюлетина на промишлените дизайни на Общността. Това съобщение е придружено с информация за идентификация на притежателя на регистрирания промишшлен дизайн на Общността, за датата на заявката и всички други сведения, предвидени от регламента за прилагане.

4.   При изтичане на срока на отлагането или на всяка дата, предхождаща тази на подаване на заявката от притежателя, Службата може да открие процедура за обществено разглеждане на вписванията в регистъра и на досието по заявката за регистриране и да публикува регистрирания промишлен дизайн на Общността в Бюлетина на промишлените дизайни на Общността, при условие, че в предвидения от регламента за прилагане срок:

а)

таксата за публикуване, а в случаите на множествена заявка, допълнителната такса за публикуване е платена;

б)

предвид ползването на възможността, предвидена от член 36, параграф 1, буква в), притежателят е подал изображението на дизайна в Службата.

Ако притежателят не се е съобразил с тези разпоредби се счита, че регистрираният промишлен дизайн на Общността от началото не е произвел посочените в настоящия регламент последици.

5.   Когато е на лице множествена заявка, параграф 4 може да се прилага само към дизайни, които са част от нея.

6.   Откриването на производство на основата на регистриран промишлен дизайн на Общността, в течение на срока за отлагане на публикацията, се предопределя от това, доколко съдържащата се в регистъра и в съответното досие по заявката информация е предоставена на лицето, срещу което е заведен иска.

ДЯЛ VI

ОТКАЗ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИЯ ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

Член 51

Отказ

1.   Отказът от регистриран промишлен дизайн на Общността се съобщава в писмен вид от притежателя до Службата. Той е в сила след вписване в регистъра.

2.   В случай на отказ от промишлен дизайн на Общността, чието публикуване е било отложено, счита се, че посоченият промишлен дизайн на Общността от началото не е произвел точно посочени в настоящия регламент последици.

3.   Регистриран промишлен дизайн на Общността може да бъде предмет на частичен отказ, при условие, че променената форма на този промишлен дизайн или модел отговаря на критериите за получаване на закрила и идентичността на промишления дизайн е съхранена.

4.   Отказът се вписва в регистъра само със съгласието на притежателя на вписаното в регистъра на промишлените дизайни на Общността право. Ако лицензът е вписан в регистъра, отказът се вписва в него, ако притежателят на правото върху регистрирания промишлен дизайн на Общността представи доказателства, че е информирал притежателя на лиценз за своето намерение за отказ. Вписването става в предвидения в регламента за прилагане срок.

5.   Ако пред съда по промишлените дизайни на Общността е предявен иск по член 14 във връзка с правото върху регистриран промишлен дизайн на Общността, съгласно, Службата не вписва отказа в регистъра без съгласието на заявителя.

Член 52

Искане за обявяване на недействителност

1.   Съгласно член 25, параграфи 2, 3, 4 и 5 всяко физическо или юридическо лице, както и обществен орган, оправомощен за тази цел, може да подаде до Службата искане за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността.

2.   Искането се подава в писмен вид и се мотивира. То се счита за подадено след заплащането на съответната такса за искане за обявяване на недействителност.

3.   Искането за обявяване на недействителност е недопустимо, ако съд по промишлените дизайни на Общността, е постановил решение по молба, свързана със същия предмет и на същото основание и между същите страни и това решение е окончателно.

Член 53

Разглеждане на искането

1.   Ако Службата счете за допустимо искането за обявяване на недействителност, тя разглежда дали основанията, посочени в член 25, са в противоречие с поддържането на регистрирания промишлен дизайн на Общността.

2.   При разглеждане на искането, съгласно регламента за прилагане, Службата кани страните, колкото често е необходимо това, да представят в съответния срок своите обяснения по комуникации, произхождащи от другите страни или от самата Служба.

3.   Решението за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността се вписва в регистъра на промишлените дизайните на Общността, когато е окончателно.

Член 54

Участие в производство срещу предполагаем нарушител

1.   Когато е направено искане за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността и доколкото Службата не е взела окончателно решение, всяка трето лице, което докаже, че спрямо него е започнало производство за нарушение на същия промишлен дизайн на Общността, може да се присъедини като страна в производството по обявяване на недействителност, при условие че то поиска това в срок от три месеца, считано от датата, на която е започнало производството за нарушение.

Същото се прилага спрямо всяко трето лице, която докаже, че притежателят на промишлен дизайн на Общността е изискал от него да прекрати предполагаемо нарушение на този промишлен дизайн и че то е предявило иск, за да установи по съдебен ред, че не нарушава промишления дизайн на Общността.

2.   Искането за встъпване като страна се подава в писмен вид и да се мотивира. То се счита за подадено след заплащане на посочената в член 52, параграф 2 такса. След това искането се счита за искане за обявяване на недействителност, съгласно условията, предвидени от регламента за прилагане.

ДЯЛ VII

ОБЖАЛВАНЕ

Член 55

Решения, които подлежат на обжалване

1.   Решенията на проверяващите от отдела за управление на търговските марки, промишлените дизайни и правните въпроси, както и отделите за обявяване на недействителност, подлежат на обжалване. Жалбите са със суспензивен ефект.

2.   Решение, което не прекратява производството по отношение на някоя от страните, може да бъде обжалвано само при постановено окончателно решение, освен ако посоченото решение не предвижда самостоятелно обжалване.

Член 56

Лица, които имат право на обжалване и да бъдат страни в производството по обжалване

Всяка страна в производството, решението по което е неблагоприятно за нея може да обжалва. Другите страни по производството са страни по право в производството по обжалване.

Член 57

Срок и форма на жалбата

Жалбата се подава в писмен вид до Службата, в срок от два месеца от деня на съобщаване на решението. Жалбата се счита за подадена след заплащане на такса за обжалване. В срок от четири месеца от датата на съобщаване на решението трябва да се представи писмено изложение на основанията за обжалването.

Член 58

Междинна ревизия

1.   Ако инстанцията, чието решение се атакува, счете жалбата за допустима и основателна, тя я удовлетворява. Тази разпоредба важи само, ако производството противопоставя жалбоподателя на друга страна.

2.   Ако жалбата не бъде удовлетворена в срок от един месец, считано от получаването на изложението с мотивите, жалбата незабавно се отнася до апелативната комисия без становище по същество.

Член 59

Разглеждане на жалбата

1.   Ако жалбата е допустима, апелативната комисия разглежда жалбата, с цел да установи дали да я уважи.

2.   При разглеждането на жалбата, апелативната комисия призовава страните, колкото често това е необходимо, да представят в съответния срок, своите обяснения по комуникациите, произтичащи от другите страни или от самата нея.

Член 60

Решение по отношение на жалбите

1.   В резултат на разглеждане по същество на жалбата, апелативната комисия се произнася по нея. Тя може или да упражни правомощията на отдела, който е взел атакуваното решение, или да препрати делото към този отдел, за по-нататъшно разглеждане.

2.   Ако апелативната комисия препрати делото за даване на ход на отдела, който е взел атакуваното решение, този отдел е обвързан с мотивите и разпоредбите на решението на апелативната комисия, доколкото фактите по делото са същите.

3.   Решенията на апелативната комисия влизат в сила от датата на изтичане на посочения в член 61, параграф 5 срок или, ако жалбата е внесена в Съда на Европейските общности, за този срок, считано от датата на отхвърлянето им.

Член 61

Обжалване пред Съда на Европейските общности

1.   Решенията на апелативните комисии, които се произнасят по жалбите, могат да се обжалват пред Съда на Европейските общности.

2.   Искът може да бъде предявен на основание некомпетентност, нарушение на съществени процесуални изисквания, нарушение на Договора, на настоящия регламент или на правна норма, свързана с приложението им или злоупотреба с власт.

3.   Съдът на Европейските общности има юрисдикция, както за обявяване на недействителност, така и за преразглеждане на атакуваното решение.

4.   Обжалване се допуска за всяка страна по производство в апелативната комисия, чиито претенции не са удовлетворени от решението на комисията.

5.   Искът се предявява пред Съда на Европейските общности в срок от два месеца, считано от съобщаването на решението на апелативната комисия.

6.   Службата е длъжна да предприеме съответните мерки по изпълнение на решението на Съда на Европейските общности.

ДЯЛ VIII

ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД СЛУЖБАТА

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 62

Мотивиране на решенията

Решенията на Службата се мотивират. Те се основават само на мотиви или доказателства, по които страните са имали възможност да представят становища.

Член 63

Служебно разглеждане на фактите

1.   В хода на производството Службата пристъпва към служебно разглеждане на обстоятелствата. Когато, обаче, има дело за обявяване на недействителност, разглеждането се ограничава до средствата за закрила и исканията, представени от страните.

2.   Службата може да не вземе предвид обстоятелства, на които страните не са се позовали или доказателства, които заинтересованите страни не са представили в надлежния срок.

Член 64

Устно производство

1.   Службата прибягва към устно производство, било служебно или по искане на страните по делото, при условие, че бъде счетено за целесъобразно.

2.   Устното производство, включително произнасяне на решението, е публично, освен ако няма друго решение от страна на сезираната инстанция, в случаите, когато откритото заседание би могло да причини тежки и необосновани неудобства за някоя от страните по производството.

Член 65

Събиране на доказателства

1.   При производство в Службата, средствата за вземане или получаване на доказателства са следните:

а)

изслушване на страните;

б)

изискване на сведения;

в)

изготвяне на документи и доказателствени материали;

г)

показания на свидетели;

е)

експертни мнения;

ж)

писмени клетвени или тържествени декларации или декларации с равностойна сила, по правото на държавата, в която са направени.

2.   Съответният отдел на Службата може да упълномощи един от своите членове да извърши следствените действия.

3.   Ако службата счете за необходимо някоя от страните, или свидетел или експерт да даде устни показания, то те биват призовани.

4.   Страните се информират за показанията на свидетеля или експерта пред Службата. Те имат право да присъствуват и да задават въпроси на свидетеля или експерта.

Член 66

Нотифициране

1. Службата нотифицира служебно заинтересованите лица за всички решения и призовавания пред нея, както и за съобщенията, спрямо които се определя някакъв срок и нотифицирането, за които е предвидено в други разпоредби на настоящия регламент или на регламента по прилагането или се изискат от председателя на Службата.

Член 67

Restitutio in integrum

1.   На заявителя или на притежателя на регистриран дизайн на Общността или всяка друга страна по производство пред Службата, които въпреки че са проявили необходимата грижа, налагана от обстоятелствата, не са имали възможност да спазят срока на Службата, по изрично заявено искане се възстановяват правата, при условие, че неспазването на срока, по силата на настоящия регламент, е имало като непосредствен резултат, загуба на определено право или средства за закрила.

2.   Искането трябва да се представи в писмен вид, в срок от два месеца от отстраняване на причината за неспазване на срока. Неизвършеното действие трябва да бъде извършено в този срок. Искането е редовно в срок от една година, считано от изтичането на неспазения срок. В случай на непредставяне на заявка за подновяване на регистрацията или незаплащане на таксата за подновяване, допълнителният срок от шест месеца по член 13, параграф 3, второ изречение, се приспада от едногодишния период.

3.   Искането трябва да посочва основанията на които се предявява и трябва да излага фактите, на които се основава. То се счита за подадено след заплащане на такса за restitutio in integrum.

4.   Отделът, който е компетентен да се произнесе по бездействието се произнася по искането.

5.   Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за сроковете, предвидени в неговия параграф 2 и в член 41, параграф 1.

6.   Когато правата на заявителя или притежателя на регистриран промишлен дизайн на Общността са възстановени, той не може да се позове на тези права срещу трета страна, която добросъвестно е пуснала на пазара продукти, в които е включен или към които е приложен дизайн, който попада в приложното поле на закрилата на регистрирания дизайн на Общността, в периода между загубата на правата по заявката или регистрацията на регистриран промишлен дизайн на Общността и публикуване на съобщението за възстановяване на тези права.

7.   Трета страна, която може да се позове на разпоредбите на параграф 6, има право да се яви като трета страна срещу решението за възстановяване правата на заявителя или притежателя на регистриран промишлен дизайн на Общността, в срок от два месеца, считано от датата на публикуване на съобщението за възстановяване на тези права.

8.   Нищо по настоящия член не засяга правото на държава-членка да предостави restitutio in integrum по отношение на предвидените с настоящия регламент срокове и които са задължителни за органите на тази държава.

Член 68

Препращане към основните принципи

При липса на процесуални разпоредби в настоящия регламент, регламента за прилагането му, регламента за таксите или регламентите по производство на апелативните комисии, Службата взема предвид принципите на процесуалното право, които са общопризнати в държавите-членки.

Член 69

Прекратяване на финансовите задължения

1.   На период от четири години, считано от края на календарната година, през която таксата е била изискуема, правото на Службата да изисква заплащането на такси се погасява по давност.

2.   Правата срещу Службата за възстановяване на такси или надвзети от нея суми при заплащане на таксите, се погасяват по давност на четири години, считано от края на календарната година, през която тези права са възникнали.

3.   Сроковете, предвидени в параграфи 1 и 2 се прекъсват, в случая, посочен в параграф 1, при покана за изплащане на таксата и в случая, посочен в параграф 1, с писмено искане за ползване на това право. Срокът продължава да тече, считано от датата на неговото прекъсване. Той изтича най-късно в края на период от шест години, считано от края на календарната година, през която е започнал да тече първоначално, освен ако междувременно не е започнало съдебно производство по изпълнение на това право. В този случай, срокът изтича най-рано в края на период от една година, считано от датата, на която решението е станало окончателно.

Раздел 2

Разноски

Член 70

Разпределение на разноските

1.   Загубилата страна по делото за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността или по производството по обжалване понася разноските, направени от другата страна, както и всички свои съществени разноски по делото, включително разноските за командировъчни, дневни и възнаграждение на представителя, съветника или адвоката, съгласно определените за различните категории разходи норми, при условията, предвидени в регламента за прилагане.

2.   Когато обаче страните претърпят неуспех съответно по едно или няколко искания и доколкото справедливостта го изисква, отделът за обявяване на недействителност или апелативната комисия решава различно разпределение на разноските.

3.   Страната, която прекратява производство чрез отказ от регистриран промишлен дизайн на Общността или чрез неподновяваване на неговото регистриране или чрез оттегляне на заявка за обявяване на недействителност или на жалбата, понася таксите, както и произтичащите за другата страна разноски, при условията предвидени с параграфи 1 и 2.

4.   В случай на прекратяване на производството, разноските се определят по преценка на отдела за обявяване на недействителност или апелативната комисия.

5.   Когато страните сключат пред отдела за обявяване на недействителност или апелативната комисия споразумение за подялба на разноските, различна от тази, предвидена в приложение на параграфи 1, 2, 3 и 4, произнасящата се структура взема предвид това споразумение.

6.   По искане, регистратурата на отдела за обявяване на недействителност или апелативната комисия определя размера на дължимите разноски съобразно предходните параграфи. Тази така определена сума може, по искане, представено в предвидения от регламента за прилагане срок, може да бъде променена с решение на отдела за обявяване на недействителност или апелативната комисия.

Член 71

Привеждане в изпълнение на решенията за определяне сумата на разноските

1.   Всяко окончателно решение на Службата за определяне сумата на разноските, подлежи на изпълнение.

2.   Принудителното изпълнение се урежда от правилата на гражданското процесуално право на държавата, на чиято територията е извършено. Нареждането за принудително изпълнение се добавя към решението, без допълнителна формалност, освен проверка на автентичността на решението, от националния орган, който всяко от правителствата на държавите-членки е посочил за тази цел, за което се информира Службата и Съдът на Европейските общности.

3.   След изпълнение на тези формалности по искане на заинтересованото лице, то може да продължи принудителното производство като сезира пряко компетентната власт, съгласно националното право.

4.   Принудителното изпълнение може да бъде спряно само по силата на решение на Съда на Европейските общности. Съдилищата на държавата-членка са компетентни да разглеждат жалби по редовността на мерките по изпълнението.

Раздел 3

Информиране на обществеността и на органите на държавите-членки

Член 72

Регистър на промишлените дизайни на Общността

Службата поддържа регистър, наименован регистър на промишлените дизайни на Общността, в който се включват данните, чието вписване е предвидено по силата на настоящия регламент и регламента по прилагането. Регистърът е публичен, при условията на член 50, параграф 2.

Член 73

Периодична публикация

1.   Службата публикува периодично Бюлетин на промишлените дизайни на Общността, който съдържа вписвания, които са публично достояние в регистъра на промишлените дизайни на Общността, както и всички други данни, чието публикуване предвижда настоящия регламент или регламента по прилагането.

2.   Известията и информацията от общ характер на председателя на Службата, както и всяка друга информация, отнасяща се до настоящия регламент и неговото прилагане се публикуват в Официален вестник на Службата.

Член 74

Инспекция на досиетата

1.   Досиетата, свързани със заявки за регистрация на промишлен дизайн на Общността, които още не са публикувани, както и досиета за регистрирани промишлени дизайни на Общността, които са предмет на мярка за отлагане на публикацията, съгласно член 50 или които, по време на прилагането на тази мярка са станали предмет на отказ преди или след изтичане на срока за отлагането, могат да подлежат на проучвани само със съгласието на заявителя или на притежателя на регистрирания промишлен дизайн на Общността.

2.   Всеки, който установи легитимен интерес, може да получи достъп до досието, без съгласието на заявителя или притежателя на регистрирания промишлен дизайн на Общността, преди публикацията му или след отказ от него, при случаите предвидени в параграф 1.

Тази разпоредба се прилага в частност, когато заинтересованото лице докаже, че заявителят или притежателят на промишления дизайн на Общността е направил постъпки срещу него за позоваване на права върху промишлен дизайн на Общността, предоставени на лицето.

3.   След публикуването на регистрирания промишлен дизайн на Общността, досието е с публичен достъп при постъпило искане за това.

4.   Когато, обаче, досието се проучва съобразно параграф 2 или 3, определени документи от досието могат да не бъдат проучвани в съответствие с с разпоредбите от регламента по прилагане.

Член 75

Административно сътрудничество

При липса на други разпоредби на настоящия регламент или националните закони, Службата и съдилищата или органите на държавите-членки при искане си помагат взаимно, като предоставят информация или отварят досиета за разследване.

Когато Службата отваря досиета за разследване от съдилищата, прокуратурата или централните служби по индустриална собственост, разследването не подлежи на ограниченията, предвидени в член 74.

Член 76

Размяна на публикации

1.   Службата и централните служби по индустриална собственост на държавите-членки си разменят безвъзмездно, по искане и за свои собствени нужди, един или повече екземпляра на съответните свои публикации.

2.   Службата може да сключи споразумения относно размяната и предоставянето на публикации.

Раздел 4

Представителство

Член 77

Общи принципи относно представителството

1.   При условията предвидени в член 2, никой не е задължен да бъде представляван пред Службата.

2.   Без да се засяга параграф 3, алинея втора, физическите или юридически лица, които не са с местожителство, нито имат основно място на дейност, нито реално и действително промишлено или търговско установяване в Общността трябва да бъдат представлявани пред Службата, съгласно член 78, параграф 1, при производство в Службата, учредена по силата на настоящия регламент, освен в случай на подаване на заявка за регистриран промишлен дизайн на Общността. Други изключения могат да бъдат предвидени по регламента за прилагане.

3.   Физическите или юридически лица, които са с местожителство или имат основно място на дейност, или реално и действително промишлено или търговско установяване в Общността, могат да бъдат представяни пред Службата чрез едно от своите заети лица, депозирало пред службата подписано пълномощно, което трябва да се приложи към досието и чиито условия са уточнени в регламента за прилагане.

Заетото лице на юридическото лице, предвидено в настоящия параграф, може да прави постъпки и от името на други юридически лица, които са икономически свързани с това юридическо лице, дори ако тези юридически лица не са с местожителство, нито имат основно място на дейност или реално и действително промишлено или търговско установяване в Общността.

Член 78

Професионално представителство

1.   Съгласно настоящия регламент, представителството на физическите или юридическите лица при образувано производство в Службата, може да се осигури от:

а)

всеки практикуващ юрист, който има право да практикува на територията на една от държавите членки и е с основно място на дейност в рамките на Общността, доколкото има право в посочената държава, да действа като представител по въпроси по индустриална собственост;

б)

от всеки професионален представител, чието име е вписано в списъка на професионалните представители, посочен в член 89, параграф 1, буква б) на регламента за търговската марка на Общността.

в)

лицата, чиито имена са вписани в списъка на професионалните представители по въпросите на дизайна, посочен в параграф 4.

2.   Лицата, посочени в параграф 1, буква в) не са оправомощени да представляват трети страни в производство по дизайн, за което е сезирана Службата.

3.   Регламентът по прилагане предвижда дали и при какви условия представителите са длъжни да депозират в службата подписано пълномощно, което да се приложи към досието.

4.   В специалния списък на одобрените пълномощници по дела за промишлен дизайн може да бъде вписано всяко физическо лице:

а)

което е с националност на една от държавите-членки;

б)

има адрес на дейност или месторабота в Общността;

в)

има право да представлява физически или юридически лица по въпроси за промишлен дизайн пред централните служби по индустриална собственост на държава-членка или пред Бюрото за промишлените дизайни на Бенелюкс. Когато в тази държава, правото на представителство на физически или юридически лица по дела за промишлен дизайн не са подчинени на изисквания за специализирана професионална квалификация, лицата, заявяващи искане да бъдат вписани в списъка трябва да са практикували по дела за промишлени дизайни в централната служба за индустриална собственост на съответната държава в продължение най-малко на пет години. От това условие за упражняване на професията са освободени лица, чиято професионална квалификация по делата за промишлен дизайн, представителството на физическите или юридически лица пред централната служба по индустриална собственост на държава-членка, е официално призната, съгласно нормативната уредба на тази държава.

5.   Вписването в списъка, посочен в параграф 4, се извършва по искане, придружено с атестация, предоставена от централната служба по индустриална собственост на засегнатата държава-членка, в която се посочва дали условията, предмет на този параграф, са спазени.

6.   Председателят на Службата може да разреши освобождаване от:

а)

изискването на параграф 4, буква а) при наличието на специални обстоятелства;

б)

изискването на параграф 4, буква в), второ изречение, когато молителят предостави доказателство, че е придобил изискваната квалификация по друг начин.

7.   Регламентът по прилагане определя условията, при които дадено лице може да бъде извадено от списъка.

ДЯЛ IХ

ЮРИСДИКЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПО ИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПРОМИШЛЕНИТЕ ДИЗАЙНИ НА ОБЩНОСТТА

Раздел 1

Юрисдикция и изпълнение на съдебни решения

Член 79

Приложение на Конвенцията относно юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения

1.   Ако няма други специфични разпоредби, предвидени от настоящия регламент, към съдебни производства, относно промишлените дизайни на Общността и заявки за регистриран промишлен дизайн на Общността, както и производства, свързани с искове на основата на дизайни на Общността или национални промишлени дизайни, ползващи се с кумулативна закрила, се прилагат разпоредбите на Конвенцията относно юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана в Брюксел на 27 септември 1968 г. (7), по-долу наричана „Конвенция за юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения“.

2.   Разпоредбите на Конвенцията за юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения, които са станали приложими по силата на параграф 1, имат действие спрямо дадена държава-членка само в текста на Конвенцията, който е в сила за тази държава във всеки определен момент.

3.   При производства по отношение на искове и претенции, посочени в член 85:

а)

не се прилагат членове 2 и 4, член 5, параграфи 1, 3, 4 и 5, член 16, параграф 4, както и член 24 от Конвенция за юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения;

б)

членове 17 и 18 на тази Конвенция се прилагат в рамките, предвидени от член 82, параграф 4 на настоящия регламент;

в)

разпоредбите на дял II от тази Конвенция се прилагат спрямо лица с местожителство в държава-членка, се прилагат и спрямо лица, които нямат местожителство в държава-членка, но имат установяване в нея.

4.   Разпоредбите на Конвенция за юрисдикцията и изпълнението нямат действие по отношение на държави-членки, в които посочената конвенция все още не е влязла в сила. До влизането в сила на тази конвенция, производствата, посочени в параграф 1 се уреждат за тази държава-членка от всяка двустранна или многостранна конвенция, уреждаща тези отношения с друга държава-членка или ако няма такава конвенция, от нейното вътрешно право относно юрисдикцията, признаването и изпълнението на съдебни решения.

Раздел 2

Съдебни спорове относно нарушения и обявяване на недействителност на промишлени дизайни на Общността

Член 80

Съдилища, които се произнасят по промишлените дизайни на Общността

1.   Държавите-членки посочват на своя територия възможно най-ограничен брой национални първоинстанционни и второинстанционни правораздаващи органи (съдилища, които се произнасят по промишлените дизайни на Общността), натоварени с функциите, предоставени им от настоящия регламент.

2.   Всяка държава-членка съобщава на Комисията, най-късно на 6 март 2005 г., списък на съдилищата, които се произнасят по промишлените дизайни на Общността, с данни за тяхното наименование и териториална юрисдикция.

3.   Всяко изменение, след съобщаване на списъка, посочен от параграф 2 и свързано с броя, наименованието или териториалната юрисдикция на посочените съдилища, се съобщава незабавно от съответната държава-членка на Комисията.

4.   Информацията, съгласно параграфи 2 и 3 се нотифицира от Комисията до държавите-членки и на публикация в Официален вестник на Европейските общности.

5.   Докато една държава-членка не е съобщила списъка, съобразно постановеното в параграф 2, всяко производство по заведено дело, по смисъла на член 81 и, което е под юрисдикцията на съдилищата в тази държава, в приложение на член 82, се отнася до съд в тази държава, който има юрисдикция ratione loci и ratione materiae в случай на производство, свързано с право на национален промишлен дизайн на тази държава.

Член 81

Юрисдикция за нарушения и обявяване на недействителност

Съдилищата, произнасящи се по промишлени дизайни на Общността имат изключителна юрисдикция:

а)

по искове за нарушения и – ако е предвидено по националното право го – за заплаха от нарушение на промишлен дизайн на Общността;

б)

по искове за констатиране на липса на нарушение на промишлени дизайни на Общността, ако националното право го допуска;

в)

по искове за обявяване на недействителност на нерегистриран промишлен дизайн на Общността;

г)

по насрещни искове за обявяване на недействителност на промишлен дизайн на Общността, подаден във връзка с исковете по буква а).

Член 82

Международна юрисдикция

1.   Ако няма други изрични разпоредби на настоящия регламент, както и разпоредби на Конвенцията за юрисдикцията и изпълнението, които се прилагат по силата на член 79, производствата по отношение на дела и искове по член 81, се завеждат пред съдилищата на държавата-членка, на територията на която ответникът има местожителство или, ако не е с местожителство в една от държавите-членки, в която и да е държава-членка, в която той има предприятие.

2.   Ако ответникът няма местожителство, нито предприятие на територията на държава-членка, производството се отнася до съдилищата на държавата-членка, на територията на която ищецът има местожителство или ако последният няма местожителство в държава-членка, то в която и да е държава-членка, на територията на която последният има установяване.

3.   Ако нито ответникът, нито ищецът имат такова местожителство или установяване, тези производства се отнасят до съдилищата на държавата-членка, в която е седалището на Службата.

4.   Независимо от постановеното в параграфи 1, 2 и 3:

а)

член 17 от Конвенцията за юрисдикцията и изпълнението се прилага, ако страните се споразумеят, че друг съд, произнасящ се по промишлените дизайни на Общността ще бъде инстанция;

б)

член 18 от Конвенцията за юрисдикцията и изпълнението се прилага, ако ответникът се яви пред друг съд, произнасящ се по промишлените дизайни на Общността.

5.   Производства по отношение на делата и исковете, посочени в член 81, буква а) и буква г) могат да се отнесат до съдилища на държавата-членка на територията, на която е извършено нарушението или е възникнала заплаха от нарушение.

Член 83

Обхват на юрисдикцията при нарушение

1.   Съд, произнасящ се по промишлени дизайни на Общността, чиято юрисдикция се основава на член 82, параграфи 1, 2, 3 или 4, е в правото си да постанови съдебно решение за нарушение, извършена или заплашваща да бъде извършена на територията на всяка държава-членка.

2.   Съд, произнасящ се по промишлени дизайни на Общността, чиято юрисдикция се основава на член 82, параграф 5, има юрисдикция само по отношение на действия по нарушения, извършени или за които има заплаха да бъдат извършени на територията на държавата-членка, където е местоположението на съда.

Член 84

Иск или насрещен иск за обявяване на недействителност на промишлен дизайн на Общността

1.   Иск или насрещен иск за обявяване на недействителност на промишлен дизайн на Общността може да се основава единствено на основанията за обявяване на недействителност, посочени в член 25.

2.   В случаите, посочени в член 25, параграфи 2, 3, 4 и 5, искът или насрещният иск може да бъде заведен единствено от упълномощено лице, по смисъла на тези разпоредби.

3.   Ако насрещният иск е подаден при съдебен спор, по който притежателят на дизайна на Общността не е страна, той бива информиран за това и може да се включи в него, съгласно условията, предвидени от законодателството на държавата-членка, в която е местоположението на съда.

4.   Действителността на промишлен дизайнна Общността не може да се оспорва с иск за установяване на липса на нарушение.

Член 85

Презумпция за действителност – защита по същество

1.   При производство за нарушение или за заплаха от нарушение на регистриран промишлен дизайн на Общността, съдилищата, произнасящи се по промишлените дизайни на Общността, считат промишления дизайн на Общността за действителен. Действителността може да се оспорва само с насрещен иск за обявяване на недействителност. Друго искане за обявяване на недействителност на промишлен дизайн на Общността, различно от насрещен иск е допустимо, доколкото ответникът се позовава на факта, че този промишлен дизайн на Общността е могъл да бъде обявен за недействителен поради съществуването на предхождащо национално право на ищеца по смисъла на член 25, параграф 1, буква г).

2.   При производство за нарушение или за заплаха от нарушение на нерегистриран промишлен дизайн на Общността, съдилищата, произнасящи се по промишлените дизайни на Общността, считат промишления дизайн на Общността за действителен, когато притежателят на промишления дизайн на Общността предостави доказателство, че условията предвидени от член 11 са изпълнени или ако посочи с какво неговият промишлен дизайн на Общността е оригинален. Ответникът може, въпреки това, да оспори действителността с друг вид иск или насрещен иск за обявяване на недействителност.

Член 86

Решения за обявяване на недействителност

1.   Когато в производство пред съд, произнасящ се по промишлените дизайни на Общността, действителност на промишлен дизайн на Общността се оспорва с насрещен иск:

а)

ако съдът счита, че някой от мотивите за обявяване на недействителност, посочени в член 25, се противопоставя на поддържането на този промишлен дизайн на Общността, той обявява промишления дизайн на Общността за недействителен;

б)

ако съдът счита, че никой от мотивите за обявяване на недействителност, посочени в член 25, не се противопоставя на поддържането на дизайна на Общността, той отхвърля насрещния иск.

2.   Съдът, произнасящ се по промишлените дизайни на Общността, сезиран с насрещен иск за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността съобщава на Службата датата, на която е подадена молбата. Службата вписва това обстоятелство в регистъра.

3.   Съдът, произнасящ се по промишлените дизайни на Общността, който разглежда насрещен иск за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността може, по искане на притежателя на регистрирания промишлен дизайн на Общността и след изслушване на страните, да спре производството и да покани ответника да направи искане за обявяване на недействителност в Службата в срок, който съдът определя. Ако това искане не бъде направено в необходимия срок, производството продължава; насрещният иск се счита за оттеглен. Прилага се член 91, параграф 3.

4.   Когато съдът, произнасящ се по промишлените дизайни на Общността, е постановил с влязло в сила решение по насрещен иск за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността, копие от решението се изпраща на Службата. Всяка страна може да изиска информация за това предаване. Службата вписва решението в регистъра на дизайните на Общността в съответствие с разпоредбите на регламента за прилагане.

5.   Не може да се предяви насрещен иск за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността, ако има окончателно решение на Службата между същите страни и по иск със същия предмет и основание.

Член 87

Правни последици на съдебно решение за обявяване на недействителност

Когато решение на съда, произнасящ се по дизайните на Общността, за обявяване на недействителност на промишлен дизайн на Общността влезе в сила, то има във всички държави-членки последиците, посочени в член 26.

Член 88

Приложимо право

1.   Съдилищата, произнасящи се по промишлените дизайни на Общността, прилагат разпоредбите на настоящия регламент.

2.   За всички въпроси, които не влизат в приложното поле на настоящия регламент, съдът, произнасящ се по промишлените дизайни на Общността, прилага своето национално право, включително и международното частно право.

3.   Ако няма други изрични разпоредби, предвидени с настоящия регламент, съдът, произнасящ се по промишлените дизайни на Общността прилага процесуалните правила за този тип производство по регистриране на промишлени дизайни на Общността, които се прилагат в държавата-членка, на чиято територия е разположен съдът.

Член 89

Санкции по искове за нарушение

1.   Когато по иск за нарушение или заплаха за нарушение съдът, произнасящ се по промишлените дизайни на Общността установи, че ответникът е нарушил или застрашава да наруши промишлен дизайн на Общността, той разпорежда, освен ако има особени причини да действа по друг начин, следните мерки:

а)

мярка, забраняваща на ответника да продължи действията по нарушението или заплахата за нарушение;

б)

мярка за изземване на продуктите от нарушението;

в)

мярка за изземване на материалите и инструментите, основно послужили за създаването или производството на стоки на нарушение, ако техният собственик е знаел за целта на използване на тези материали и инструменти или ако тази цел е била явна при разглежданите обстоятелства;

г)

всяка мярка, налагаща други санкции, предвидени от правото, включително от международното частно право, на държавата-членка, в която е извършено нарушението или заплахата за нарушение.

2.   Съдът, произнасящ се по промишлените дизайни на Общността предприема, съгласно националното право, съответните мерки, чиято цел е да осигурят съобразяването с мерките, посочени в параграф 1.

Член 90

Временни мерки, включително мерки за закрила

1.   По отношение на промишлен дизайн на Общността може да се изисква от правораздаващите органи, включително съдилищата, произнасящи се по промишлените дизайни на Общността в тази държава прилагането на временни мерки и мерки за закрила, предвидени по правото на държавата-членка, относно националния промишлен дизайн, дори и когато по силата на настоящия регламент съд по промишлените дизайни на Общността на друга държава-членка е компетентен да се произнесе по същество.

2.   При производства относно временни мерки и мерки за закрила, се допуска и искане за обявяване на недействителност на промишлен дизайн на Общността, направено от ответника по начин, различен от насрещен иск. Въпреки това, член 85, параграф 2 се прилага със съответните изменения.

3.   Съдът, произнасящ се по промишлените дизайни на Общността, който е компетентен на основание член 82, параграфи 1, 2, 3 или 4, е компетентен да разпореди временни или защитни мерки, при условията на всяко необходимо производство по признаване или изпълнение, съобразно с дял III на Конвенцията за юрисдикцията и изпълнението, на територията на всяка държава-членка. Друг съд няма такава юрисдикция.

Член 91

Специфични правила по свързани искове

1.   Съд, произнасящ се по промишлените дизайни на Общността, разглеждащ иск, посочен в член 81, различен от иск за ненарушение, доколкото няма особени причини за продължаване на производството, спира по собствена инициатива производството след изслушване на страните или по искане на една от страните и след изслушване на другата страна, когато действителността на промишления дизайн на Общността вече е оспорена с насрещен иск пред друг съд, произнасящ се по промишлините дизайни на Общността или, когато се касае за регистриран промишлен дизайн на Общността, за който в Службата вече е направено искане за обявяване на недействителност.

2.   Службата, когато разглежда искане за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността, доколкото няма особени причини за продължаване на производството, спира производството по своя собствена инициатива, след изслушване на страните или по искане на една от страните при изслушване на другите страни, когато действителността на регистрирания промишлен дизайн на Общността е бил оспорен с насрещен иск пред съд, произнасящ се по промишлени дизайни на Общността. Ако, обаче, една от страните по съдебното производство пред този съд го изиска, съдът може, след изслушване на другите страни в производството да спре производството. В този случай Службата продължава производството, висящо пред нея.

3.   Когато съдът, произнасящ се по промишлени дизайни на Общността спре производството, може да разпореди временни или защитни мерки за периода на спирането.

Член 92

Компетентност на съдилищата, произнасящи се по промишлени дизайни на Общността –касационно обжалване

1.   Решенията на първоинстанционните съдилища, произнасящи се по промишлени дизайни на Общността, произнесени по производства следствие на искове и молби по член 81, подлежат на обжалване пред второинстанционните съдилища, произнасящи се по промишлени дизайни на Общността.

2.   Условията, при които може да се обжалва пред второинстанционен съд, произнасящ се по промишлени дизайни на Общността, се определят от националното право на държавата-членка, на територията на която е местоположението на съда.

3.   Националните разпоредби относно последващо обжалване се прилагат към решенията на второинстанционните съдилища, произнасящи се по промишлени дизайни на Общността.

Раздел 3

Други съдебни спорове относно промишлени дизайни на Общността

Член 93

Допълнителни разпоредби относно компетентността на националните съдилища, които не се произнасят по дизайни на Общността

1.   В държавата-членка, чиито съдилища имат юрисдикция по член 79, параграф 1 или 4, компетентни да разглеждат искове за промишлени дизайни на Общността, различни от тези, посочени в член 81 са тези съдилища, които биха имали юрисдикция ratione loci и ratione materiae в случай на искове, свързани право на национален промишлен дизайн в тази държава.

2.   Когато, съобразно член 79, параграфи 1 и 4, и параграф 1 на настоящия член, няма съд, който да има юрисдикция по искове за промишлен дизайн на Общността, различни от посочените в член 81, те могат да се разглеждат от съдилищата на държавата-членка, на територията на която е разположено седалището на Службата.

Член 94

Задължение на националния съд

1. Националният съд, сезиран с иск, свързан с промишлен дизайн на Общността, различен от исковете, посочени в член 81, счита този промишлен дизайн на Общността за действителен. Член 85, параграф 2 и член 90, параграф 2, обаче, се прилагат mutatis mutandis.

ДЯЛ Х

ПОСЛЕДИЦИ ВЪРХУ ПРАВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Член 95

Искове, предявени едновременно въз основа на промишлени дизайни на Общността и на права на национални промишлени дизайни

1.   Когато искове за нарушение или за заплаха за нарушение, на същото основание и между същите страни са предявени пред съдилища на различни държави-членки, единият от които е сезиран на основание промишлен дизайн на Общността, а другият на основание право на национален промишлен дизайн, предоставящо едновременна закрила, съдът, различен от съда, който първи е сезиран трябва, служебно, да се десезира в полза на първия сезиран съд. Съдът, който се десезира, може да спре производството, ако юрисдикцията на другия съд бъде оспорена.

2.   Съд, произнасящ се по промишлените дизайни на Общността, който разглежда иск за нарушение или заплаха за нарушение на основание промишлен дизайн на Общността, отхвърля иска, ако на същите основания е произнесено окончателно решение по същество между същите страни, но въз основа на национална регистрация на провмишлен дизайн, даваща правото на кумулативна закрила.

3.   Съдът, сезиран с иск за нарушение или заплаха за нарушение въз основа национална регистрация на дизайн, отхвърля иска, ако на същото основание и между същите страни е произнесено окончателно решение по същество, но въз основа на право на промишлен дизайн на Общността, предоставящо едновременна закрила.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за временните мерки и мерките за закрила.

Член 96

Отношение към другите форми на закрила по националното право

1.   Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат без да се засягат разпоредбите на правото на Общността или правото на съответните държави-членки, приложими към нерегистрираните промишлени дизайни, към търговските марки и други отличителни знаци, към патентите и полезните модели, към печатарските шрифтове, гражданската отговорност и нелоялната конкуренция.

2.   Промишлен дизайн, ползващ се със закрила на промишлен дизайн на Общността, се ползва и от предоставената му закрила от правото в сферата на авторското право на държавите-членки, от датата, на която е бил създаден и установен в определена форма. Обхватът и условията за предоставяне на такава закрила, включително и необходимата степен на оригиналност, се определят от всяка една държава-членка.

ДЯЛ ХI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЛУЖБАТА

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 97

Обща разпоредба

Ако няма други изрични разпоредби в настоящия дял, дял ХII на регламента за търговските марки на Общността се прилага за Службата по отношение на нейните задачи по настоящия регламент.

Член 98

Език на производството

1.   Заявката за регистрация на промишления дизайн на Общността се подава на един от официалните езици на Общността

2.   Заявителят трябва да посочи и втори език, който да е установен като език на Службата и който той приема като евентуален език по производството в Службата.

Ако заявката е изготвена на език, който не е един от езиците на Службата, тя контролира осигуряването на превод на заявката на един от езиците, посочени от заявителя.

3.   Когато авторът на заявка за регистрация на промишлен дизайн на Общността е единствена страна по производство в Службата, езикът, на който се води производството, е използваният език при подаване на заявката за регистрация. Ако заявката е направена на език, който не е един от езиците на Службата, то Службата може да изпрати писмено съобщение на заявителя на един от двата посочени от него в заявката езици.

4.   В случай на производство за обявяване на недействителност, езикът на производството е езикът, използван за подаване на заявката за регистрация, ако той е един от езиците на Службата. Ако подаването е изготвено на език, различен от този на Службата, за език на производството се приема вторият език, посочен в заявката.

Заявката за обявяване на недействителност се подава на езика на производството.

Когато езикът на производството не е езикът използван при подаване на заявката, притежателят на промишления дизайн на Общността може да излага своите съображения на езика, на който е направена заявката. Службата контролира осигуряването на превод на тези съображения на езика на производството.

Регламентът за прилагане може да предвижда, че разходите, за сметка на Службата, освен при дерогация от Службата, предвид сложността на делото, не трябва да превишават сумата, определена за всеки вид производство, в зависимост от средния размер на изложението на съображенията, които Службата получава. Разходите, които надвишават този размер могат да са за сметка на загубилата страна, съгласно член 70.

5.   Страните по производство за обявяване на недействителност могат да се договорят за използването на друг официален език на Общността за целите на производството.

Член 99

Публикуване и регистър

1.   Всички данни, чието публикуване се предвижда от настоящия регламент и регламента за прилагане, се публикуват на всички официални езици на Общността.

2.   Всички вписвания в регистъра на промишлените дизайни на Общността се правят на всички официални езици на Общността.

3.   В случай на съмнение, текстът, който е на език на Службата, в който е подадена заявката за промишлен дизайн на Общността, се приема за достоверен. Ако заявката е на един от официалните езици на Общността, различен от езиците на Службата, е валиден текстът, изготвен на втория език, посочен от заявителя.

Член 100

Допълнителни правомощия на председателя

В допълнение на функциите и правомощията, отредени на председателя на Службата по силата на член 119 от регламента за търговските марки на Общността, председателят има право да предложи на вниманието на Комисията всеки проект за изменение на настоящия регламент, на регламента за прилагане и регламента за таксуване, или всяка друга нормативна уредба, доколкото тя касае регистрираните промишлени дизайни на Общността, след като е изслушал управителния съвет, а по отношение на регламента свързан с таксите, бюджетната комисия.

Член 101

Допълнителни правомощия на управителния съвет

В допълнение на правомощията, предоставени му по силата на член 121 и съгласно регламента за търговските марки на Общността или по силата на други разпоредби на настоящия регламент, управителният съвет:

а)

определя датата, от която заявките за регистрация на промишлени дизайни на Общността могат да се подават съгласно член 111, параграф 2;

б)

провежда консултации преди приемане на директиви, относно формална експертиза, експертизата на мотиви за отказ на регистрация и дела за обявяване на недействителност, чието производство е в Службата, както и в другите случаи, предвидени в настоящия регламент.

Раздел 2

Производства

Член 102

Компетентност

За вземане на решение в рамките на производствата, предвидени от настоящия регламент компетентност имат:

а)

проверителите;

б)

отделът за администрация на търговските марки, дизайните и правните въпроси;

в)

отделите за обявяване на недействителност;

г)

апелативните комисии.

Член 103

Проверители

Проверителят е отговорен да взема решение от името на Службата по отношение на заявки за регистрация на промишлен дизайн на Общността.

Член 104

Отдел за администрация на търговските марки, промишлените дизайни и правните въпроси

1.   Отделът за администрация на търговските марки и правните въпроси, съгласно член 128 от регламента за търговските марки на Общността става отдел за администрация на търговските марки, промишлените дизайни и правните въпроси.

2.   В допълнение на правомощията, които са му предоставени с регламента за търговските марки на Общността, той е компетентен да взима всички решения, изисквани от настоящия регламент, които не попадат в правомощията на проверителя или на отдела за обявяване на недействителност.

Член 105

Отдел за обявяване на недействителност

1.   Отделът за обявяване на недействителност е компетентен за вземане на решение по отношение на искания за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността.

2.   Отделът за обявяване на недействителност се състои от трима члена. Най-малко един от неговите членове е юрист.

Член 106

Апелативна комисия

В допълнение на правомощията, предоставени им от член 131 на регламента за търговските марки на Общността, апелативните комисии, образувани съгласно псочения регламент, са компетентни да се произнасят по жалби срещу решения, относно промишлени дизайни на Общността, взети от проверителите, отделите за обявяване на недействителност и отдела за администрация на търговските марки, промишлените дизайни и правните въпроси.

ДЯЛ ХII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 107

Регламент за прилагане

1.   Правилата по прилагане на настоящия регламент, се определят с регламента за прилагането му.

2.   Освен вече предвидените с настоящия регламент такси, такси се изискват, съгласно условията на прилагане, определени в регламента за прилагане или регламента за таксуване, в следните случаи:

а)

закъсняло плащане на такса за регистрация;

б)

закъсняло плащане на такса за публикация;

в)

закъсняло плащане на такса за отлагане на публикация;

г)

закъсняло плащане на допълнителни такси за множествени заявки;

д)

предоставяне на копие от свидетелството за регистрация;

е)

регистрация на прехвърляне на регистриран промишлен дизайн на Общността;

ж)

регистриране на недействителност на лиценз или друго право върху регистриран промишлен дизайн на Общността;

з)

обявяване на недействителност на регистрация на лиценз или друго право;

и)

предоставяне на извлечение от регистъра;

й)

проверка на досиетата;

к)

предоставяне на копия от документи по подаване на заявката;

л)

предоставяне на данни, съдържащи се в досието;

м)

преразглеждане на определените, подлежащи за възстановяване, разноски по производството;

н)

предоставяне на легализирани заверени копия на заявката.

3.   Регламентът за прилагане и регламентът за таксуване се приемат и изменят съгласно предвидената в член 109, параграф 2 процедура.

Член 108

Процедурни правила за апелативните комисии

Процедурните правила за апелативните комисии се прилагат при обжалване пред тези инстанции по силата на настоящия регламент, без да се засяга друго изменение или допълнителна разпоредба и се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 109, параграф 2.

Член 109

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 на Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден по член 5, параграф 6 на Решение 1999/468/ЕО се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 110

Преходна разпоредба

1.   До датата на влизане в сила на измененията на настоящия регламент, по предложение на Комисията по този въпрос, не съществува закрила за дизайн на Общността по отношение на промишлен дизайн, който представлява част от съставен продукт, който по смисъла на член 19, параграф 1, се използва при поправка на съставния продукт, с цел да се възстанови първоначалният му изглед.

2.   Предложението на Комисията, посочено в параграф 1, се представя едновременно с промените, които Комисията ще предложи по същия въпрос, съгласно член 18 на Директива 98/71/ЕО и ще отчита тези промени.

Член 111

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на 60 ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

2.   Заявките за регистрация на промишлени дизайни на Общността могат да се подават в Службата, считано от датата, определена от управителния съвет по препоръка на председателя на службата.

3.   Заявките за регистрация на промишлени дизайни на Общността, подадени в рамките на трите месеца, предхождащи визираната в параграф 2 дата, се считат за подадени на тази дата.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2001 година.

За Съвета

Председател

M. AELVOET


(1)  ОВ С 29, 31.1.1994 г., стр. 20 и ОВ С 248, 29.8.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ С 67, 1.3.2001 г., стр.318.

(3)  ОВ С 110, 2.5.1995 г. и ОВ С 75 от 15.3.2000 г., стр. 35.

(4)  ОВ L 289, 28.10.1998 г., стр. 28.

(5)  ОВ № L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр.1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94 (ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 83).

(7)  ОВ L 299, 31.12.1972 г., стр.32. Конвенция последно изменена от конвенциите, отнасящи се до присъединяване към тази Конвенция на държавите, присъединяващи се към Европейските общности.