32002R0006Úradný vestník L 003 , 05/01/2002 S. 0001 - 0024


Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002

z 12. decembra 2001

o dizajnoch spoločenstva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) Jednotný systém na získanie dizajnu spoločenstva, ktorému je pridelená rovnaká ochrana s rovnakým účinkom v rámci celého územia spoločenstva, by mal presadzovať ciele spoločenstva, ako sú uvedené v Zmluve.

(2) Zákon o rovnakej ochrane dizajnu prijali iba krajiny Beneluxu. Vo všetkých ostatných členských štátoch je ochrana dizajnov záležitosťou príslušných vnútroštátnych právnych predpisov a vzťahuje sa na územie daného členského štátu. Zhodné dizajny sa môžu preto v rozličných členských štátoch chrániť rozlične a v prospech rozličných majiteľov. Toto nevyhnutne vedie ku konfliktom počas obchodovania medzi členskými štátmi.

(3) Podstatné rozdiely medzi zákonmi členských štátov o dizajnoch bránia a narušujú súťaž v rámci celého spoločenstva. V porovnaní s domácim obchodom a súťažou v oblasti výrobkov, ktoré začleňujú dizajn, obchodu a súťaži v rámci spoločenstva bránia a narušujú veľké počty prihlášok, úradov, konaní, zákonov, národne obmedzených výlučných práv a kombinovaných správnych nákladov na zodpovedajúce vysoké výdaje a poplatky pre prihlasovateľa. Smernica 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov [4] prispieva k náprave tejto situácie.

(4) Účinok ochrany dizajnu, ktorý je obmedzený na územie jednotlivých členských štátov, aj keď je ich právo aproximované, vedie k možnému rozdeleniu vnútorného trhu v súvislosti s výrobkami, ktoré začleňujú dizajn, ktorý je predmetom vnútroštátnych práv vlastnených rozličnými jednotlivcami, a teda predstavuje prekážku pre voľný pohyb tovaru.

(5) Toto vyvoláva potrebu tvorby dizajnu spoločenstva, ktorý je priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch, pretože iba takto bude možné získať prostredníctvom jednej prihlášky podanej Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajn) v súlade s jediným konaním podľa jedného zákona jedno právo na dizajn pre jednu oblasť zahrňujúcu všetky členské štáty.

(6) Pretože ciele navrhovaného opatrenia, t. j. ochrany jedného práva na dizajn pre jednu oblasť zahrňujúcu všetky členské štáty, nemôžu členské štáty dostatočne splniť z dôvodu miery a dopadov tvorby dizajnu spoločenstva a úradu pre dizajn spoločenstva, a môžu sa teda lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom podriadenosti, ako je uvedený v článku 5 Zmluvy. V súlade s princípom úmernosti, ako je uvedený v spomenutom článku, toto nariadenie nemôže byť nad rámec toho, čo je potrebné, aby sa tieto ciele dosiahli.

(7) Zosilnená ochrana dizajnu nielen podporuje príspevok jednotlivých pôvodcov k celkovej znamenitosti v danej oblasti, ale tiež podporuje inovácie a vývoj nových výrobkov a investície na ich výrobu.

(8) Preto pre odvetvia spoločenstva je dôležitý prístupnejší systém ochrany dizajnu upravený podľa potrieb vnútorného trhu.

(9) Hmotnoprávne ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa dizajnového práva by mali byť v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice 98/71/ES.

(10) Technologickým inováciám by sa nemalo brániť udeľovaním ochrany dizajnu, ktorého znaky sú dané výlučne technickou funkciou. Považuje sa za zrejmé, že toto neznačí, že dizajn musí mať estetickú kvalitu. Podobne vzájomná funkčnosť výrobkov rozličných výrobcov by sa nemala znemožňovať rozšírením ochrany na dizajn mechanického príslušenstva. Preto tie znaky dizajnu, ktoré sú vylúčené z ochrany na základe týchto dôvodov, by sa nemali zohľadňovať pre účely posúdenia, či ostatné znaky dizajnu spĺňajú požiadavky ochrany.

(11) Mechanické príslušenstvo stavebnicových výrobkov môže napriek tomu tvoriť dôležitý prvok inovačných vlastností stavebnicových výrobkov a predstavovať významné trhové hodnoty, a malo by byť spôsobilé na ochranu.

(12) Ochrana by sa nemala rozširovať na tie súčasti, ktoré nie sú viditeľné počas bežného užívania výrobku, ani na tie znaky takejto časti, ktoré nie sú viditeľné, keď je daná časť nainštalovaná, alebo ktoré by samy o sebe nespĺňali požiadavky, pokiaľ ide o novosť a osobitý charakter. Preto tie znaky dizajnu, ktoré sú vylúčené z ochrany z týchto dôvodov, by sa nemali zohľadňovať pre účely posúdenia, či ostatné znaky dizajnu spĺňajú požiadavky ochrany.

(13) Úplná aproximácia právnych predpisov členských štátov o využívaní chránených dizajnov pre účely povolenia opravy zloženého výrobku, aby sa obnovila jeho pôvodná vonkajšia úprava, ak je dizajn použitý alebo stelesnený vo výrobku, ktorý predstavuje súčasť zloženého výrobku, na vonkajšiu úpravu od ktorej závisí chránený dizajn, by sa na základe smernice 98/71/ES nemohla dosiahnuť. V rámci zmierovacieho postupu pre spomenutú smernicu sa Komisia zaviazala, že preskúma dôsledky ustanovení tejto smernice tri roky po termíne na transpozíciu tejto smernice najmä pre priemyselné sektory, ktoré sú najviac postihnuté. Za takýchto okolností je primerané neudeľovať žiadnu ochranu dizajnom spoločenstva dizajnu, ktorý je použitý alebo stelesnený vo výrobku, ktorý predstavuje súčasť zloženého výrobku, od vonkajšej úpravy ktorého dizajn závisí a ktorý sa používa pre účely opravy zloženého výrobku, aby sa obnovila jeho pôvodná vonkajšia úprava, pokiaľ Rada nerozhodne o svojej politike ohľadne tohto problému na základe návrhu Komisie.

(14) Posúdenie, či dizajn má osobitý charakter, by malo vychádzať z toho, či celkový dojem, ktorý nadobudne informovaný užívateľ skúmajúci dizajn, sa jasne odlišuje od dojmu, ktorý nadobudne z existujúceho dizajnu, pričom sa zohľadní povaha výrobku, na ktorom je dizajn použitý alebo v ktorom je dizajn stelesnený, a najmä priemyselný sektor, do ktorého patrí a miera tvorivej voľnosti, ktorú má pôvodca pri tvorbe dizajnu.

(15) Dizajn spoločenstva by mal čo najviac slúžiť potrebám všetkých sektorov priemyslu spoločenstva.

(16) Niektoré z týchto sektorov vytvárajú veľké počty dizajnov pre výrobky často s krátkym trhovým životom, kde ochrana bez prekážky zápisných formalít je výhodou a dĺžka ochrany má menšiu závažnosť. Na druhej strane, existujú priemyselné sektory, ktoré si cenia výhody zápisu z dôvodu väčšej právnej istoty, ktorú poskytuje, a ktoré vyžadujú možnosť dlhodobejšej ochrany zodpovedajúcej predvídateľnému trhovému životu ich produktov.

(17) Toto vyžaduje dve formy ochrany, kde jedna forma je krátkodobý nezapísaný dizajn a druhá forma je dlhodobý zapísaný dizajn.

(18) Zapísaný dizajn spoločenstva vyžaduje tvorbu a vedenie registra, v ktorom budú zapisované všetky tie prihlášky, ktoré vyhovujú formálnym podmienkam a ktorým bol odsúhlasený deň podania. Tento zápisný systém by v zásade nemal vychádzať z úplného prieskumu súladu s podmienkami ochrany pred zápisom, čím sa pre prihlasovateľov udržia zápisné a ostatné procedurálne prekážky na minime.

(19) Dizajn spoločenstva by sa nemal presadzovať, pokiaľ nie je dizajn nový a pokiaľ tiež nemá osobitý charakter v porovnaní s ostatnými dizajnmi.

(20) Je tiež nutné umožniť, aby pôvodca alebo jeho nástupca na trhu výrobky, ktoré zahrňujú dizajn, odskúšal prv, než sa rozhodne, či ochrana vyplývajúca zo zapísaného dizajnu spoločenstva je želaná. V tejto súvislosti je nutné zabezpečiť, aby sprístupnenie dizajnu pôvodcom alebo jeho nástupcom, alebo neoprávnené sprístupnenie počas obdobia 12 mesiacov pred dňom podania prihlášky na zápis dizajnu spoločenstva nepoškodilo posúdenie novosti alebo osobitého charakteru daného dizajnu.

(21) Výlučná povaha práva udeleného zapísaným dizajnom spoločenstva je v zhode s jeho väčšou právnou istotou. Je však vhodné, aby nezapísaný dizajn spoločenstva predstavoval právo iba na zabránenie kopírovania. Ochrana by sa tým nemohla rozšíriť na výrobky s dizajnom, ktoré sú výsledkom dizajnu, ku ktorému nezávisle dospel iný pôvodca. Toto právo by sa tiež malo rozšíriť na obchod s výrobkami, ktoré znamenajú porušovanie dizajnov.

(22) Vymáhanie týchto práv by sa malo ponechať na vnútroštátne právne predpisy. Je preto potrebné, aby sa zabezpečili isté základné jednotné sankcie vo všetkých členských štátoch. Takéto sankcie, bez ohľadu na právomoc, podľa ktorej sa vymáhanie uskutočňuje, by mali byť schopné zastaviť porušovanie.

(23) Ktorejkoľvek tretej osobe, ktorá môže preukázať, že v dobrej viere začala využívať, dokonca aj pre komerčné účely v rámci spoločenstva, alebo vykonala preukázateľné a účinné prípravy v tomto zmysle, dizajn patriaci do rozsahu ochrany zapísaného dizajnu spoločenstva, a ktorý neokopírovala od takéhoto dizajnu, môže vzniknúť nárok na obmedzené využívanie tohto dizajnu.

(24) Podstatným cieľom tohto nariadenia je, aby postup na získanie zapísaného dizajnu spoločenstva predstavoval minimálne náklady a ťažkosti pre prihlasovateľov tak, aby bol ľahko prístupný pre malé a stredne veľké podniky rovnako ako pre individuálnych pôvodcov.

(25) Pre tie sektory priemyslu, ktoré vytvárajú veľké množstvá dizajnov s pravdepodobným krátkym životom počas krátkych období, z ktorých iba niektoré sa napokon komerčne využijú, je výhodný nezapísaný dizajn spoločenstva. Okrem toho, je tiež potrebné, aby sa tieto sektory mohli ľahšie obrátiť o pomoc na zapísaný dizajn spoločenstva. Preto výber kombinovania istého počtu dizajnov v jednej hromadnej prihláške by splnil túto potrebu. Dizajny obsiahnuté v hromadnej prihláške sa však môžu riešiť nezávisle od seba pre účely vymáhania práv, licencií, vecných práv, nariadenia exekúcie, konaní o platobnej neschopnosti, vzdania sa, predĺženia platnosti, prevodu, odkladu zverejnenia alebo výmazu.

(26) Zvyčajné uverejnenie po zápise dizajnu spoločenstva by v niektorých prípadoch mohlo poškodiť alebo ohroziť úspech komerčnej operácie zahrňujúcej dizajn. Nástroj odkladu zverejnenia počas primeraného obdobia umožňuje riešenie takýchto prípadov.

(27) Postup pre konanie ohľadne platnosti zapísaného dizajnu spoločenstva na jednom mieste by ušetril náklady a čas v porovnaní s postupmi, ktoré zahrňujú rozličné národné súdy.

(28) Preto je potrebné zabezpečiť ochranu, ktorá zahrňuje tiež právo podať opravný prostriedok na odvolací senát a napokon na súdny dvor. Takýto postup by napomohol vývoju jednotnej interpretácie požiadaviek, ktoré riadia platnosť dizajnov spoločenstva.

(29) Je dôležité, aby práva, ktoré udeľuje dizajn spoločenstva, sa mohli účinne vymáhať na celom území spoločenstva.

(30) Systém súdnych sporov by sa mal čo najviac vyhnúť "nákupnému fóru". Je preto potrebné, aby sa stanovili jasné pravidlá medzinárodnej jurisdikcie.

(31) Toto nariadenie nevylučuje uplatnenie právnych predpisov priemyselného vlastníctva alebo iných príslušných právnych predpisov členských štátov na dizajny chránené dizajnmi spoločenstva, ako napríklad právnych predpisov, ktoré sa týkajú ochrany dizajnov získaných zápisom alebo zákonov týkajúcich sa nezapísaných dizajnov, ochranných známok, patentov a úžitkových vzorov, nekalej súťaže alebo občianskej zodpovednosti.

(32) V prípade neexistencie úplnej harmonizácie zákona o autorských právach je dôležité, aby sa stanovil princíp kumulovania ochrany podľa dizajnu spoločenstva a podľa zákona o autorských právach, pričom sa ponechá na členských štátoch, aby stanovili rozsah ochrany a podmienok, za ktorých sa takáto ochrana udelí.

(33) Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s Rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy na výkon vykonávacích práv udelených Komisii [5],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Dizajn spoločenstva

1. Dizajn, ktorý spĺňa podmienky obsiahnuté v tomto nariadení, sa ďalej označuje ako "dizajn spoločenstva".

2. Dizajn sa chráni:

a) "nezapísaným dizajnom spoločenstva", ak je sprístupnený verejnosti spôsobom, ktorý je stanovený v tomto nariadení;

b) "zapísaným dizajnom spoločenstva", ak je zapísaný spôsobom, ktorý je stanovený v tomto nariadení.

3. Dizajn spoločenstva má jednotný charakter. Má rovnocenný účinok v rámci celého spoločenstva. Nie je zapísaný, prevedený ani vzdaný sa, ani vymazaný, ani sa jeho využívanie nezakazuje s výnimkou prípadu celého spoločenstva. Tento princíp a jeho dopady sa uplatňujú, pokiaľ nie je inak stanovené v tomto nariadení.

Článok 2

Úrad

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny), ďalej len "úrad", ktorý ustanovilo Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva [6], ďalej len "nariadenie o ochrannej známke spoločenstva", vykonáva úlohy, ktoré mu zverilo toto nariadenie.

HLAVA II

PRÁVO TÝKAJÚCE SA DIZAJNOV

Oddiel 1

Podmienky ochrany

Článok 3

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) "dizajn" znamená vonkajšiu úpravu celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia;

b) "výrobok" znamená akýkoľvek priemyselný alebo remeselný predmet vrátane, okrem iného, častí určených na zloženie do výsledného zloženého výrobku, balenia, úpravy, grafických symbolov a typografického písma, s výnimkou počítačových programov;

c) "zložený výrobok" znamená výrobok, ktorý sa skladá z viacerých častí, ktoré sa môžu nahradiť, pričom sa umožňuje rozobratie a opätovné zostavenie výrobku.

Článok 4

Podmienky ochrany

1. Dizajn je chránený dizajnom spoločenstva, ak je nový a má osobitý charakter.

2. Dizajn použitý alebo stelesnený vo výrobku, ktorý predstavuje súčasť zloženého výrobku, sa považuje za nový s osobitým charakterom iba vtedy, ak:

a) súčasť po začlenení do zloženého výrobku zostáva viditeľná počas bežného užívania zloženého výrobku; a

b) samotné viditeľné znaky súčasti samy osebe spĺňajú podmienky týkajúce sa novosti a osobitého charakteru.

3. "Bežné užívanie" v zmysle odseku 2 písm. a) znamená užívanie konečným užívateľom vynímajúc údržbu, servis alebo opravy.

Článok 5

Novosť

1. Dizajn sa považuje za nový, ak žiaden zhodný dizajn nebol sprístupnený verejnosti:

a) v prípade nezapísaného dizajnu spoločenstva, pred dňom, kedy sa dizajn, pre ktorý sa žiada ochrana, po prvý raz sprístupnil verejnosti;

b) v prípade zapísaného dizajnu spoločenstva, pred dňom podania prihlášky na zápis dizajnu, pre ktorý sa žiada ochrana, alebo ak sa žiada o právo prednosti, pred dňom vzniku práva prednosti.

2. Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch.

Článok 6

Osobitý charakter

1. O dizajne platí, že má osobitý charakter, ak celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, sa odlišuje od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa akýmkoľvek iným dizajnom, ktorý už bol sprístupnený verejnosti:

a) v prípade nezapísaného dizajnu spoločenstva, pred dňom, kedy sa dizajn, pre ktorý sa žiada ochrana, po prvý raz sprístupnil verejnosti;

b) v prípade zapísaného dizajnu spoločenstva, pred dňom podania prihlášky na zápis dizajnu, pre ktorý sa žiada ochrana, alebo ak sa žiada o právo prednosti, pred dňom vzniku práva prednosti.

2. Pri posudzovaní osobitého charakteru sa zohľadňuje miera tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dizajnu.

Článok 7

Sprístupnenie verejnosti

1. Na účely uplatnenia článkov 5 a 6, sa dizajn považuje, že bol sprístupnený verejnosti, ak sa zverejnil po zápise, alebo ak bol vystavený, použil sa v obchodovaní alebo inak sa zverejnil pred dňom uvedeným v článkoch 5 ods. 1 písm. a) a 6 ods. 1 písm. a) alebo v článkoch 5 ods. 1 písm. b) a 6 ods. 1 písm. b), s výnimkou, ak sa tieto prípady počas bežného obchodovania nemôžu stať známymi kruhom, ktoré sa špecializujú na príslušný sektor a pôsobia v rámci spoločenstva. Dizajn sa však nepovažuje, že bol sprístupnený verejnosti iba z dôvodu, že sa sprístupnil tretej osobe pod výslovnou alebo predpokladanou podmienkou dôvernosti.

2. Sprístupnenie verejnosti sa nezohľadňuje na účel uplatňovania článkov 5 a 6, ak dizajn, pre ktorý sa žiada ochrana podľa zapísaného dizajnu spoločenstva sprístupnil verejnosti:

a) pôvodca, jeho právny nástupca alebo tretia osoba ako výsledok informácií, ktoré poskytol pôvodca alebo jeho právny nástupca, alebo ako výsledok opatrení, ktoré prijal pôvodca alebo jeho právny nástupca;

b) počas 12 mesačného obdobia pred dňom podania prihlášky, alebo ak sa žiada právo prednosti, pred dňom vzniku práva prednosti.

3. Odsek 2 sa tiež uplatňuje, ak sa dizajn sprístupnil verejnosti ako dôsledok zneužitia vzťahu k pôvodcovi alebo jeho právnemu nástupcovi.

Článok 8

Dizajny dané ich technickou funkciou a dizajny vzájomného prepojenia

1. Dizajn spoločenstva nespočíva v znakoch vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou.

2. Dizajn spoločenstva nespočíva v znakoch vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sa nevyhnutne musia reprodukovať v ich presnej forme a rozmeroch, aby sa umožnilo, že výrobok, na ktorom je dizajn použitý alebo na ktorom je dizajn stelesnený, sa môže mechanicky spojiť s akýmkoľvek iným výrobkom, alebo sa môže umiestniť do akéhokoľvek iného výrobku, okolo akéhokoľvek iného výrobku alebo oproti akémukoľvek inému výrobku tak, aby každý výrobok mohol plniť svoju funkciu.

3. Bez ohľadu na odsek 2, dizajn spoločenstva spočíva za podmienok uvedených v článkoch 5 a 6 v dizajne, ktorý slúži pre účely umožnenia viacnásobného zostavenia alebo spojenia vzájomne zameniteľných výrobkov v rámci stavebnicového systému.

Článok 9

Dizajny v rozpore s verejným poriadkom alebo morálkou

Dizajn spoločenstva nespočíva v dizajne, ktorý je v rozpore s verejným poriadkom alebo s prijatými princípmi morálky.

Oddiel 2

Rozsah a doba trvania ochrany

Článok 10

Rozsah ochrany

1. 1. Rozsah ochrany, ktorú udeľuje dizajn spoločenstva, zahrňuje akýkoľvek dizajn, ktorý nevyvoláva u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem.

2. Pri posudzovaní rozsahu ochrany sa zohľadňuje miera tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dizajnu.

Článok 11

Začiatok a doba trvania ochrany nezapísaného dizajnu spoločenstva

1. Dizajn, ktorý spĺňa požiadavky podľa oddielu 1, je chránený nezapísaným dizajnom spoločenstva počas obdobia troch rokov odo dňa, kedy sa dizajn po prvý raz sprístupnil verejnosti v rámci spoločenstva.

2. Na účely odseku 1 o dizajne platí, že sa sprístupnil verejnosti v rámci spoločenstva, ak sa uverejnil, vystavil alebo použil pri obchodovaní, alebo inak sprístupnil verejnosti takým spôsobom, že počas bežného obchodovania sa tieto udalosti stali známymi kruhom, ktoré sa špecializujú na daný sektor a pôsobia v rámci spoločenstva. O dizajne však neplatí, že sa sprístupnil verejnosti,, ak sa sprístupnil tretej osobe pod výslovnou alebo predpokladanou podmienkou dôvernosti.

Článok 12

Začiatok a doba trvania ochrany zapísaného dizajnu spoločenstva

Po zápise úradom dizajn, ktorý spĺňa požiadavky podľa oddielu 1, sa chráni zapísaným dizajnom spoločenstva počas obdobia piatich rokov odo dňa podania prihlášky. Majiteľ práva môže predĺžiť trvanie ochrany na jedno alebo viacero období piatich rokov až do celkového obdobia 25 rokov odo dňa podania prihlášky.

Článok 13

Predĺženie platnosti

1. Zápis zapísaného dizajnu spoločenstva sa predĺži na žiadosť majiteľa práv alebo inej osoby, ktorá je výslovne k tomu oprávnená majiteľom práva, po uhradení poplatku za predĺženie platnosti.

2. Úrad informuje majiteľa práv zapísaného dizajnu spoločenstva a osobu, ktorá je oprávnená podľa zápisu v registri dizajnov spoločenstva uvedeného v článku 72, ďalej len "register" v súvislosti s zapísaným dizajnom spoločenstva, o skončení platnosti dostatočne včas pred spomenutým skončením. Neposkytnutie takejto informácie nezahrňuje zodpovednosť úradu.

3. Žiadosť o predĺženie platnosti sa predkladá a poplatok za predĺženie platnosti sa uhrádza počas obdobia šiestich mesiacov končiaceho v posledný deň mesiaca, v ktorom ochrana končí. Pri nesplnení tejto podmienky je možné žiadosť predložiť a poplatok uhradiť počas obdobia ďalších šiestich mesiacov odo dňa uvedeného v prvej vete, ak sa za toto ďalšie obdobie uhradí dodatočný poplatok.

4. Predĺženie platnosti nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, kedy existujúca platnosť zaniká. Predĺženie platnosti sa zapisuje do registra.

Oddiel 3

Právo na dizajn spoločenstva

Článok 14

Právo na dizajn spoločenstva

1. Právo na dizajn spoločenstva má pôvodca alebo jeho právny nástupca.

2. Ak dve alebo viacej osôb vytvorili dizajn spoločne, právo na dizajn spoločenstva im patrí spoločne.

3. Ak však dizajn vytvoril zamestnanec pri výkone svojich povinností alebo podľa inštrukcií, ktoré dostal od zamestnávateľa, právo na dizajn spoločenstva má zamestnávateľ, pokiaľ sa nedohodli inak alebo nie je inak stanovené podľa vnútroštátneho práva.

Článok 15

Nároky týkajúce sa oprávnenia na dizajn spoločenstva

1. Ak sa nezapísaný dizajn spoločenstva sprístupní verejnosti osobou, ktorá na to nie je oprávnená alebo si naň táto osoba robí nároky, alebo ak o zápis dizajnu spoločenstva žiada osoba, alebo sa zapísal pre osobu, ktorá nie je na to oprávnená podľa článku 14, osoba, ktorá je na to oprávnená podľa tohto ustanovenia môže žiadať, aby sa uznala za oprávneného majiteľa dizajnu spoločenstva. Tým nie je dotknuté právo na inú ochranu.

2. Ak je osoba spoločne oprávnená na dizajn spoločenstva, takáto osoba môže v súlade s odsekom 1 žiadať o uznanie za spoločného majiteľa.

3. Súdne konania podľa odsekov 1 alebo 2 sa nepripúšťajú tri roky po dni zverejnenia zapísaného dizajnu spoločenstva alebo po sprístupnení verejnosti nezapísaného dizajnu spoločenstva. To neplatí, ak osoba, ktorá nie je oprávnená na dizajn spoločenstva, konala v zlej viere v čase, keď sa takýto dizajn prihlasoval alebo sprístupnil verejnosti, alebo keď jej bol takýto dizajn prevedený.

4. V prípade zapísaného dizajnu spoločenstva sa v registri zaznamená nasledujúce:

a) zápis, že konania podľa odseku 1 sa začali;

b) právoplatné rozhodnutie alebo akékoľvek iné ukončenie konaní;

c) akákoľvek zmena vlastníctva zapísaného dizajnu spoločenstva vyplývajúceho z právoplatného rozhodnutia.

Článok 16

Účinky rozhodnutia o oprávnení na zapísaný dizajn spoločenstva

1. V prípade úplnej zmeny vlastníctva zapísaného dizajnu spoločenstva v dôsledku konaní podľa článku 15 ods. 1, licencie a ostatné práva zanikajú po zápise oprávnenej osoby do registra.

2. Ak skôr, ako sa zapísalo začatie konaní podľa článku 15 ods. 1, majiteľ zapísaného dizajnu spoločenstva alebo držiteľ licencie využíval dizajn v rámci spoločenstva, alebo podnikol preukázateľné a účinné prípravy na využívanie dizajnu v rámci spoločenstva, naďalej môže pokračovať v takomto využívaní, ak požiada počas obdobia určeného vykonávacím predpisom o nevýlučnú licenciu od nového majiteľa, ktorého meno je zapísané v registri. Licencia sa udelí na primerané obdobie a za primeraných podmienok.

3. Odsek 2 neplatí, ak majiteľ zapísaného dizajnu spoločenstva alebo držiteľ licencie konal v zlej viere v čase, keď začal využívať dizajn alebo podnikol preukázateľné prípravy na využívanie dizajnu.

Článok 17

Predpoklad v prospech zapísaného majiteľa dizajnu

Osoba, v mene ktorej je zapísaný dizajn spoločenstva zapísaný, alebo v prípade pred zápisom osoba, v mene ktorej sa podala prihláška, sa považuje za oprávnenú osobu v akýchkoľvek konaniach pred úradom rovnako ako v akýchkoľvek iných konaniach.

Článok 18

Právo pôvodcu na uvedenie

Pôvodca má právo rovnako ako prihlasovateľ na zapísaný dizajn spoločenstva alebo majiteľ zapísaného dizajnu spoločenstva, aby sa uvádzal ako pôvodca pred úradom a v registri. Ak je dizajn výsledkom kolektívnej práce, uvedenie kolektívu sa môže nahradiť uvedením jednotlivých pôvodcov.

Oddiel 4

Účinky dizajnu spoločenstva

Článok 19

Práva vyplývajúce z dizajnu spoločenstva

1. Majiteľ zapísaného dizajnu spoločenstva má výlučné právo využívať ho a brániť akejkoľvek tretej strane, ktorá nemá jeho súhlas, aby dizajn využívala. Vyššie uvedené využívanie sa vzťahuje najmä na vytvorenie, ponúkanie, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, na ktorom je dizajn použitý, alebo na ktorom je dizajn stelesnený, alebo skladovanie tohto výrobku pre takéto účely.

2. Nezapísaný dizajn spoločenstva však majiteľovi udeľuje právo zabrániť konaniam uvedeným v odseku 1 iba vtedy, ak napadnuté využívanie vyplýva z kopírovania chráneného dizajnu.

Napadnuté využívanie sa nepovažuje za kopírovanie chráneného dizajnu, ak je výsledkom nezávislej tvorby pôvodcu, o ktorom je primerané sa nazdávať, že si nebol vedomý dizajnu, ktorý sprístupnil verejnosti majiteľ dizajnu.

3. Odsek 2 sa tiež vzťahuje na zapísaný dizajn spoločenstva s podmienkou odkladu zverejnenia, pokiaľ príslušné údaje v registri a spis neboli sprístupnené verejnosti v súlade s článkom 50 ods. 4

Článok 20

Obmedzenie práv vyplývajúcich z dizajnu spoločenstva

1. Práva vyplývajúce z dizajnu spoločenstva, sa nevzťahujú na:

a) činnosť vykonanú súkromne a na nekomerčné účely;

b) činnosť vykonanú na experimentálne účely;

c) reprodukciu pre účel citácií alebo vyučovania, ak je takáto činnosť v súlade s poctivým obchodným stykom a neprimerane nepoškodzuje bežné využívanie dizajnu, a ak je zdroj uvedený.

2. Práva vyplývajúce z dizajnu spoločenstva, sa ďalej nevzťahujú na:

a) zariadenia lodí a lietadiel registrovaných v tretej krajine, ak dočasne vstupujú na územie spoločenstva;

b) dovoz náhradných dielov a príslušenstva do spoločenstva na účel opravy takýchto lodí a lietadiel;

c) vykonanie opráv takýchto lodí a lietadiel.

Článok 21

Vyčerpanie práv

Práva vyplývajúce z dizajnu spoločenstva sa nevzťahujú na činnosť týkajúcu sa výrobku, v ktorom je dizajn patriaci do rozsahu ochrany dizajnu spoločenstva použitý, alebo v ktorom je takýto dizajn stelesnený, ak bol takýto výrobok majiteľom dizajnu spoločenstva alebo s jeho súhlasom uvedený na trh spoločenstva.

Článok 22

Práva predchádzajúceho využívania vo vzťahu k zapísanému dizajnu spoločenstva

1. Právo predchádzajúceho využívania má akákoľvek tretia osoba, ktorá môže preukázať, že pred dňom podania prihlášky, alebo ak sa žiada právo prednosti pred dňom vzniku práva prednosti, využívala v dobrej viere v rámci spoločenstva dizajn patriaci do rozsahu ochrany dizajnu spoločenstva, alebo vykonala preukázateľné a účinné prípravy na využívanie dizajnu patriaceho do rozsahu ochrany zapísaného dizajnu spoločenstva v rámci spoločenstva, ktorý nebol kopírovaný podľa takéhoto zapísaného dizajnu spoločenstva.

2. Právo predchádzajúceho využívania oprávňuje tretiu osobu na využívanie dizajnu na účely, na ktoré bol využívaný, alebo na ktoré sa vykonali preukázateľné a účinné prípravy pred podaním prihlášky alebo pred vznikom práva prednosti zapísaného dizajnu spoločenstva.

3. Právo predchádzajúceho využívania sa nevzťahuje na udelenie licencie na využívanie dizajnu inej osobe.

4. Právo predchádzajúceho využívania nie je možné previesť s výnimkou prípadu, ak treťou osobou je podnik alebo jeho časť, v rámci ktorej sa dizajn využíva alebo sa vykonali prípravy.

Článok 23

Vládne využitie

Akékoľvek ustanovenie vnútroštátneho práva členského štátu, ktoré umožňuje využívanie národných dizajnov vládou alebo pre vládu, sa na dizajny spoločenstva môže uplatňovať, ak je využitie potrebné pre významné obranné alebo bezpečnostné potreby.

Oddiel 5

Výmaz

Článok 24

Vyhlásenie výmazu

1. Zapísaný dizajn spoločenstva sa vymaže na základe návrhu predloženého úradu v súlade s postupom uvedeným v hlavách VI a VII, alebo ho vymaže súd spoločenstva pre dizajn na základe protinávrhu v konaní o porušenie práv.

2. Dizajn spoločenstva sa môže vymazať dokonca aj po jeho zániku alebo po vzdaní sa dizajnu spoločenstva.

3. Nezapísaný dizajn spoločenstva vymaže súd spoločenstva pre dizajn na základe návrhu predloženému tomuto súdu alebo na základe protinávrhu v konaní o porušenie práv.

Článok 25

Dôvody výmazu

1. Dizajn spoločenstva sa môže vymazať iba v nasledujúcich prípadoch:

a) ak dizajn nezodpovedá definícii podľa článku 3 písm. a);

b) ak dizajn nespĺňa požiadavky článkov 4 až 9;

c) ak na základe rozhodnutia súdu majiteľ nemá právo na dizajn spoločenstva podľa článku 14;

d) ak je dizajn spoločenstva v rozpore so skorším dizajnom, ktorý bol sprístupnený verejnosti po dni podania prihlášky, alebo, ak sa požaduje právo prednosti, po dni vzniku práva prednosti dizajnu spoločenstva, a ktorý je chránený odo dňa, ktorý predchádza spomínanému dňu zapísaným dizajnom spoločenstva alebo prihláškou o takýto dizajn, alebo zapísaným právom na dizajn členského štátu alebo prihláškou o takéto právo;

e) ak je na neskoršom dizajne použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou a právo spoločenstva alebo právo členského štátu poskytuje majiteľovi tohto označenia právo zakázať jeho používanie;

f) ak dizajn predstavuje neoprávnené použitie diela chráneného podľa autorského práva členského štátu;

g) ak dizajn predstavuje neoprávnené použitie akýchkoľvek znakov uvedených v článku 6ter "Parížskeho dohovoru" na ochranu priemyselného vlastníctva, ďalej len "Parížsky dohovor", alebo symbolických znakov, vlajok a erbov iných ako tie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok 6ter, a ktoré sú mimoriadneho verejného záujmu v danom členskom štáte.

2. Dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) sa môže domáhať iba osoba, ktorá má právo na dizajn spoločenstva podľa článku 14.

3. Dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d), e) a f) sa môže domáhať iba prvý prihlasovateľ alebo majiteľ skoršieho práva.

4. Dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. g) sa môže domáhať iba osoba alebo subjekt, ktorý je takým použitím dotknutý.

5. Odseky 3 a 4 nemajú dopad na právo členských štátov stanoviť, že dôvodov uvedených v odsekoch 1 písm. d) a g) sa môže domáhať aj príslušný orgán daného členského štátu z vlastného podnetu.

6. Zapísaný dizajn spoločenstva, ktorý sa vymazal podľa odseku 1 písm. b), e), f) alebo g) sa môže zachovať v pozmenenej forme, ak v takejto forme spĺňa požiadavky ochrany a identita dizajnu ostane zachovaná. "Zachovanie" v pozmenenej forme môže zahrňovať zápis doplnený o čiastočné vzdanie sa práva majiteľom zapísaného dizajnu spoločenstva, alebo doplnený o zápis rozhodnutia súdu do registra alebo rozhodnutia úradu vyhlasujúcich čiastočný výmaz zapísaného dizajnu spoločenstva.

Článok 26

Dôsledky výmazu

1. O dizajne spoločenstva platí, že od začiatku nemal účinky stanovené v tomto nariadení, ak bol vymazaný.

2. S výhradou vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa buď nárokov na náhradu škody spôsobenej nedbanlivosťou, alebo nedostatkom dobrej vôle na strane majiteľa dizajnu spoločenstva, alebo bezdôvodného obohatenia sa, spätný účinok výmazu dizajnu spoločenstva nemá vplyv na:

a) akékoľvek rozhodnutie o porušení práv, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vymáhalo sa ešte pred rozhodnutím o výmaze;

b) akúkoľvek zmluvu uzavretú pre rozhodnutím o výmaze, pokiaľ sa vykonávala pred rozhodnutím; avšak vyrovnanie čiastok do rozsahu opodstatneného okolnosťami vyplatených podľa príslušnej zmluvy sa môže žiadať na základe práva slušnosti.

HLAVA III

DIZAJNY SPOLOČENSTVA AKO PREDMETY VLASTNÍCTVA

Článok 27

Prístup k dizajnom spoločenstva ako k vnútroštátnym právam na dizajn

1. Pokiaľ články 28, 29, 30, 31 a 32 nestanovujú inak, k dizajnu spoločenstva ako predmetu vlastníctva sa pristupuje v jeho celosti a pre celú oblasť spoločenstva ako k vnútroštátnemu právu na dizajn členského štátu, v ktorom:

a) má majiteľ k príslušnému dňu svoje sídlo alebo trvalé bydlisko; alebo

b) ak neplatí písmeno a), v ktorom má majiteľ k príslušnému dňu svoju organizačnú zložku.

2. V prípade zapísaného dizajnu spoločenstva, odsek 1 platí podľa údajov zapísaných v registri.

3. V prípade spolumajiteľov, ak dvaja alebo viacerí spĺňajú podmienku podľa odseku 1, členský štát uvedený v tomto odseku sa stanoví:

a) v prípade nezapísaného dizajnu spoločenstva odkazom na príslušného spolumajiteľa určeného spolumajiteľmi ich vzájomnou dohodou;

b) v prípade zapísaného dizajnu spoločenstva, odkazom na prvého z príslušných spolumajiteľov v poradí, v akom sú uvedení v registri.

4. Ak neplatia odseky 1, 2 a 3, členský štát uvedený v odseku 1 je členským štátom, v ktorom sa nachádza sídlo úradu.

Článok 28

Prevod zapísaného dizajnu spoločenstva

Prevod zapísaného dizajnu spoločenstva podlieha nasledujúcim ustanoveniam:

a) na žiadosť jednej zo strán sa prevod zapisuje do registra a zverejňuje;

b) pokiaľ nie je prevod zapísaný do registra, nadobúdateľ sa nemôže dovolávať práv vyplývajúcich zo zapísaného dizajnu spoločenstva;

c) ak existujú lehoty, ktoré sa musia dodržať v konaní pred úradom, nadobúdateľ môže urobiť príslušné vyjadrenia, ak úrad obdržal žiadosť o zápis prevodu;

d) všetky dokumenty, ktoré sa na základe článku 66 oznamujú majiteľovi zapísaného dizajnu spoločenstva, úrad adresuje osobe zapísanej ako majiteľ alebo jeho zástupcovi, ak bol menovaný.

Článok 29

Vecné práva k zapísanému dizajnu spoločenstva

1. K zapísanému dizajnu spoločenstva môže byť zriadené záložné právo alebo môže podliehať právam in rem.

2. Na žiadosť jednej zo strán sa práva uvedené v odseku 1 zapisujú do registra a zverejňujú.

Článok 30

Vykonanie exekúcie

1. Zapísaný dizajn spoločenstva podlieha exekúcii.

2. Pokiaľ ide o postup pre výkon exekúcie v súvislosti so zapísaným dizajnom spoločenstva, súdy a úrady členského štátu stanoveného podľa článku 27 majú výlučnú právomoc.

3. Na žiadosť jednej zo strán sa výkon exekúcie zapíše do registra a zverejní.

Článok 31

Konanie vo veciach platobnej neschopnosti

1. Jediným konaním vo veciach platobnej neschopnosti, ktorého sa dizajn spoločenstva môže týkať, je konanie, ktoré sa začne v členskom štáte, na území ktorého sa nachádza ťažisko hlavných záujmov dlžníka.

2. V prípade spolumajiteľstva dizajnu spoločenstva sa odsek 1 vzťahuje na podiel spolumajiteľa.

3. Ak sa konanie vo veciach platobnej neschopnosti týka dizajnu spoločenstva, na žiadosť príslušného národného úradu sa zapíše táto skutočnosť do registra a uverejní vo Vestníku dizajnu spoločenstva uvedenom v článku 73 ods. 1

Článok 32

Udeľovanie licencie

1. Na využívanie dizajnu spoločenstva sa môže udeliť licencia pre celé spoločenstvo alebo časť spoločenstva. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

2. Majiteľ dizajnu spoločenstva sa môže odvolávať na práva, ktoré mu priznáva dizajn spoločenstva proti nadobúdateľovi licencie, ktorý porušuje akékoľvek ustanovenie licenčnej zmluvy, pokiaľ ide o jej trvanie, formu, v ktorej sa dizajn smie využívať, rozsah výrobkov, pre ktoré sa licencia udeľuje a kvalitu výrobkov vyrábaných nadobúdateľom licencie. Tým nie je dotknutá ochrana podľa záväzkového práva.

3. Bez dopadu na ustanovenia licenčnej zmluvy, nadobúdateľ licencie môže začať konanie o porušenie práv z dizajnu spoločenstva, iba ak s tým jeho majiteľ súhlasí. Nadobúdateľ výlučnej licencie však môže začať takéto konanie, ak majiteľ práva na dizajn spoločenstva, ktorý bol vyzvaný, aby tak urobil, sám nezačne takéto konanie v primeranej lehote.

4. Nadobúdateľ licencie je pre účely náhrady škody, ktorú utrpel, oprávnený vstúpiť do konania o porušenie práv, ktoré začal majiteľ dizajnu spoločenstva.

5. V prípade zapísaného dizajnu spoločenstva, udelenie alebo prevod licencie v súvislosti s takýmto právom sa na žiadosť jednej zo strán zapíše do registra a zverejní.

Článok 33

Účinky voči tretím stranám

1. Účinky právnych úkonov uvedených v článkoch 28, 29, 30 a 32 voči tretím stranám sa riadia právnymi predpismi členského štátu stanoveného v súlade s článkom 27.

2. Pokiaľ však ide o zapísané dizajny spoločenstva, právne úkony uvedené v článkoch 28, 29 a 32 majú účinky voči tretím stranám vo všetkých členských štátoch až po zápise do registra. Napriek tomu má takýto úkon aj pred jeho zápisom účinok voči tretím stranám, ktoré nadobudli práva na zapísaný dizajn spoločenstva po dni takéhoto úkonu, ale vedeli o takomto úkone v deň, kedy práva nadobudli.

3. Odsek 2 neplatí pre osobu, ktorá nadobudne zapísaný dizajn spoločenstva alebo právo týkajúce sa zapísaného dizajnu spoločenstva prevodom celého podniku alebo akýmkoľvek iným univerzálnym postúpením.

4. Až dokým nenadobudnú všeobecné pravidlá v oblasti platobnej neschopnosti účinnosť pre členské štáty, účinky konania vo veciach platobnej neschopnosti voči tretím stranám sa riadia zákonmi členského štátu, kde sa takéto konania po prvý raz začali podľa vnútroštátnych právnych predpisov uplatniteľných v tejto oblasti.

Článok 34

Prihláška na zapísaný dizajn spoločenstva ako predmet vlastníctva

1. Prihláška na zapísaný dizajn spoločenstva ako predmet vlastníctva sa rieši v celosti a pre celú oblasť spoločenstva ako vnútroštátne právo na dizajn členského štátu stanoveného v súlade s článkom 27.

2. Články 28, 29, 30, 31, 32 a 33 platia mutatis mutandis na prihlášky na zapísané dizajny spoločenstva. Ak je účinok niektorého z týchto ustanovení podmienený zápisom do registra, táto formalita sa vykonáva pri zápise výsledného zapísaného dizajnu spoločenstva.

HLAVA IV

PRIHLÁŠKA NA ZAPÍSANÝ DIZAJN SPOLOČENSTVA

Oddiel 1

Podanie prihlášok a podmienky, ktoré ich riadia

Článok 35

Podávania a postúpenie prihlášok

1. Prihláška na zapísaný dizajn spoločenstva sa podáva podľa výberu prihlasovateľa:

a) na úrade; alebo

b) na centrálnom úrade priemyselného vlastníctva členského štátu; alebo

c) v krajinách Beneluxu na Úrade Beneluxu pre dizajn.

2. Ak sa prihláška podá na úrade priemyselného vlastníctva členského štátu alebo na Úrade Beneluxu pre dizajn, úrad prijme všetky opatrenia, aby postúpil prihlášku úradu do dvoch týždňov po podaní prihlášky. Prihlasovateľovi môže účtovať poplatok, ktorý nepresahuje administratívne náklady prijatia a postúpenia prihlášky.

3. Hneď ako úrad prijme prihlášku, ktorú jej postúpil úrad priemyselného vlastníctva členského štátu, alebo Úrad Beneluxu pre dizajn, informuje o tom prihlasovateľa a uvedie deň prijatia prihlášky na úrade.

4. Najmenej 10 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia vypracuje správu o fungovaní systému podávania prihlášok na zapísané dizajny spoločenstva doplnenú o akékoľvek návrhy na zmenu, ktoré bude považovať za potrebné.

Článok 36

Náležitosti, ktoré musia spĺňať prihlášky

1. Prihláška na zapísaný dizajn spoločenstva obsahuje:

a) žiadosť o zápis;

b) údaje identifikujúce prihlasovateľa;

c) vyobrazenie dizajnu vhodné na reprodukciu. Ak je však predmetom prihlášky dvojrozmerný dizajn a prihláška obsahuje žiadosť o odklad zverejnenia v súlade s článkom 50, vyobrazenie dizajnu môže byť nahradené vzorkou.

2. Prihláška ďalej obsahuje určenie výrobku, v ktorom má byť dizajn stelesnený, alebo na ktorom má byť použitý.

3. Okrem toho prihláška môže obsahovať:

a) opis vysvetľujúci vyobrazenie alebo vzorku;

b) žiadosť o odklad zverejnenia zápisu v súlade s článkom 50;

c) údaje identifikujúce zástupcu, ak prihlasovateľ zástupcu vymenoval;

d) zatriedenie výrobkov, v ktorých má byť dizajn stelesnený, alebo na ktorých má byť použitý podľa tried;

e) uvedenie pôvodcu alebo spolupôvodcov, alebo prehlásenie prihlasovateľa, že sa pôvodca alebo spolupôvodcovia vzdali práva byť uvedení.

4. Prihláška podlieha úhrade zápisného poplatku a poplatku za zverejnenie. Ak sa podá žiadosť o odklad zverejnenia podľa odseku 3 písm. b), poplatok za zverejnenie sa nahrádza poplatkom za odklad zverejnenia.

5. Prihláška je v súlade s náležitosťami uvedenými vo vykonávacom predpise.

6. Údaje uvedené v odseku 2 a v odseku 3 písm. a) a d) nemajú vplyv na rozsah ochrany dizajnu ako takého.

Článok 37

Hromadné prihlášky

1. Je možné spojiť viacero dizajnov do jednej hromadnej prihlášky na zapísané dizajny spoločenstva. Táto možnosť podlieha podmienke, aby výrobky, v ktorých majú byť dizajny stelesnené, alebo na ktorých majú byť použité, patrili všetky do jednej triedy medzinárodného triedenia priemyselných vzorov. To neplatí pre dizajny spočívajúce v zdobení.

2. Okrem poplatkov uvedených v článku 36 ods. 4, hromadná prihláška podlieha tiež platbe dodatočného registračného poplatku a dodatočného poplatku za zverejnenie. Ak hromadná prihláška obsahuje žiadosť o odklad zverejnenia, dodatočný poplatok za zverejnenie sa nahrádza dodatočným poplatkom za odklad zverejnenia. Dodatočné poplatky zodpovedajú percentu základných poplatkov za všetky jednotlivé dizajny.

3. Hromadná prihláška musí byť v súlade s náležitosťami podania stanovenými vo vykonávacom predpise.

4. Každý dizajn obsiahnutý v hromadnej prihláške alebo každý zapísaný dizajn sa môže riešiť oddelene od ostatných pre účely použitia tohto nariadenia. Môže sa najmä oddelene od ostatných vymáhať, udeliť naň licencia, byť predmetom iných vecných práv, byť predmetom výkonu exekúcie alebo konania vo veciach platobnej neschopnosti, vzdania sa, predĺženia platnosti alebo prevodu, byť predmetom odkladu zverejnenia alebo výmazu. Hromadná prihláška alebo zápis sa môže rozdeliť do vylúčených prihlášok alebo zápisov iba za podmienok stanovených vo vykonávacom predpise.

Článok 38

Deň podania

1. Dňom podania prihlášky na zapísaný dizajn spoločenstva je deň, kedy prihlasovateľ podal dokumenty obsahujúce údaje uvedené v článku 36 ods. 1 na úrade, alebo ak bola prihláška podaná na úrade priemyselného vlastníctva členského štátu alebo na Úrade Beneluxu pre dizajn, na tomto úrade.

2. Derogáciou z odseku 1, je dňom podania prihlášky podanej na úrade priemyselného vlastníctva členského štátu alebo na Úrade Beneluxu pre dizajn doručenej do úradu viac ako dva mesiace po dni keď dokumenty obsahujúce údaje uvedené v článku 36 ods. 1 boli podané, deň prijatia takýchto dokumentov úradom.

Článok 39

Rovnosť podania na úrovni spoločenstva a národného podania

Prihláška na zapísaný dizajn spoločenstva, ktorej bol priznaný deň podania, je v členských štátoch rovnocenná riadnemu národnému podaniu vrátane prípadu, ak sa pre spomenutú prihlášku žiada právo prednosti.

Článok 40

Triedenie

Pre účely tohto nariadenia sa využije príloha k dohode, ktorou sa zavádza medzinárodné triedenie priemyselných vzorov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968.

Oddiel 2

Právo prednosti

Článok 41

Právo prednosti

1. Osoba, ktorá riadne podala prihlášku na právo na dizajn alebo prihlášku úžitkového vzoru v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, alebo dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, alebo u jeho právnych nástupcov, má pre účely podania prihlášky na zapísaný dizajn spoločenstva v súvislosti so zhodným dizajnom alebo úžitkovým vzorom právo prednosti počas šiestich mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky.

2. Každé podanie, ktoré je rovnocenné s riadnym národným podaním podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, kde sa podanie uskutočnilo, alebo podľa dvojstranných alebo viacstranných dohôd, sa uznáva za podanie, ktoré vedie k vzniku práva prednosti.

3. "Riadne národné podanie" znamená akékoľvek podanie, ktoré je dostatočné na určenie dňa, kedy bola prihláška podaná bez ohľadu na jej výsledok.

4. Neskoršia prihláška na dizajn, ktorý bol predmetom predchádzajúcej skoršej prihlášky, a ktorá sa podala v tom istom štáte alebo vo vzťahu k tomuto štátu, sa považuje za prvú prihlášku pre účel určenia práva prednosti, ak ku dňu podania neskoršej prihlášky bola predchádzajúca prihláška vzatá späť, zrušená alebo zamietnutá bez toho, aby bola predložená verejnej inšpekcii a bez ponechania nedoriešených práv, a neslúžila ako základ pre nárokovanie si práva prednosti. Predchádzajúca prihláška nesmie teda slúžiť ako základ pre nárokovanie si práva prednosti.

5. Ak sa prvé podanie vykonalo v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru ani dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, odseky 1 až 4 platia iba vtedy, ak daný štát podľa zverejnených zistení udeľuje na základe podania predloženého úradu a v súlade s podmienkami rovnocennými s podmienkami uvedenými v tomto nariadení, právo prednosti, ktoré má rovnaký účinok.

Článok 42

Požadovanie práva prednosti

Prihlasovateľ na zapísaný dizajn spoločenstva, ktorý chce uplatniť právo prednosti z predchádzajúcej prihlášky, podá vyhlásenie o práve prednosti a kópiu predchádzajúcej prihlášky. Ak jazyk predchádzajúcej prihlášky nie je jedným z jazykov úradu, úrad môže žiadať preklad predchádzajúcej prihlášky do niektorého z jeho jazykov.

Článok 43

Účinok práva prednosti

Účinkom práva prednosti je, že deň práva prednosti sa považuje za deň podania prihlášky na zapísaný dizajn spoločenstva na účely článkov 5, 6, 7, 22, 25 ods. 1 písm. d) a 50 ods. 1

Článok 44

Výstavné právo prednosti

1. Ak prihlasovateľ na zapísaný dizajn spoločenstva zverejnil výrobky, v ktorých je dizajn stelesnený, alebo na ktorých je dizajn použitý, na oficiálnej alebo oficiálne uznanej výstave spadajúcej pod podmienky Dohovoru o medzinárodných výstavách podpísaného v Paríži 22. novembra 1928 a posledný raz revidovaného 30. novembra 1972, môže, ak podá prihlášku počas obdobia šiestich mesiacov odo dňa prvého zverejnenia takýchto výrobkov, sa dožadovať práva prednosti od tohto dňa v zmysle článku 43.

2. Prihlasovateľ, ktorý uplatňuje právo prednosti podľa odseku 1 za podmienok uvedených vo vykonávacom predpise, musí predložiť dôkaz, že zverejnil na výstave výrobky, v ktorých je dizajn stelesnený, alebo na ktorých je dizajn použitý.

3. Výstavné právo prednosti udelené v členskom štáte alebo v tretej krajine neprekračuje obdobie práva prednosti uvedené v článku 41.

HLAVA V

KONANIE O ZÁPISE

Článok 45

Prieskum formálnych podmienok podania

1. Úrad preskúma, či prihláška spĺňa podmienky uvedené v článku 36 ods. 1 na priznanie dňa podania.

2. Úrad preskúma, či:

a) prihláška spĺňa ostatné podmienky uvedené v článku 36 ods. 2, 3, 4 a 5 a v prípade hromadnej prihlášky v článku 37 ods. 1 a 2;

b) prihláška spĺňa formálne podmienky uvedené vo vykonávacom predpise na vykonanie článkov 36 a 37;

c) sú podmienky článku 77 ods. 2 splnené;

d) podmienky týkajúce sa uplatňovania práva prednosti sú splnené, ak sa uplatňuje právo prednosti.

3. Podmienky preskúmania formálnych požiadaviek podania sú uvedené vo vykonávacom predpise.

Článok 46

Odstrániteľné nedostatky

1. Ak pri vykonávaní prieskumu podľa článku 45 úrad zistí nedostatky, ktoré je možné odstrániť, požiada prihlasovateľa, aby ich do určeného obdobia odstránil.

2. Ak sa nedostatky týkajú podmienok uvedených v článku 36 ods. 1 a prihlasovateľ vyhovie požiadavke úradu v určenej lehote, úrad prizná ako deň podania deň, ku ktorému boli nedostatky odstránené. Ak nedostatky nie sú odstránené v určenej lehote, prihláška sa nebude považovať za prihlášku o zapísaný dizajn spoločenstva.

3. Ak sa nedostatky týkajú podmienok, vrátane úhrady poplatkov, uvedených v článku 45 ods. 2 písm. a), b) a c) a prihlasovateľ vyhovie požiadavke úradu v určenej lehote, úrad prizná ako deň podania deň, kedy bola prihláška pôvodne podaná. Ak nedostatky alebo neuhradenie poplatkov nie sú odstránené v určenej lehote, úrad prihlášku zamietne.

4. Ak sa nedostatky týkajú podmienok uvedených v článku 45 ods. 2 písm. d), ich neodstránenie v určenej lehote vedie k strate práva prednosti pre prihlasovateľa.

Článok 47

Výluky zo zápisu

1. Ak úrad pri vykonávaní prieskumu podľa článku 45 zistí, že dizajn, pre ktorý sa požaduje ochrana:

a) nezodpovedá pojmu podľa článku 3 písm. a); alebo

b) je v rozpore s verejným poriadkom alebo prijatými princípmi morálky, prihlášku zamietne.

2. Prihláška sa nezamietne bez toho, aby prihlasovateľ nemal možnosť prihlášku vziať späť alebo pozmeniť a doplniťalebo sa vyjadriť.

Článok 48

Zápis

Ak podmienky, ktoré prihláška na zapísaný dizajn spoločenstva musí spĺňať, sú splnené a ak prihláška nebola zamietnutá na základe článku 47, úrad zapíše prihlášku do registra dizajnu spoločenstva ako zapísaný dizajn spoločenstva. Zápis je doplnený dňom podania prihlášky, podľa článku 38.

Článok 49

Uverejnenie

Následne po zápise úrad uverejní zapísaný dizajn spoločenstva vo Vestníku dizajnu spoločenstva podľa článku 73 ods. 1 Obsah uverejnenia je stanovený vo vykonávacom predpise.

Článok 50

Odklad uverejnenia

1. Prihlasovateľ na zapísaný dizajn spoločenstva môže požiadať pri podaní prihlášky, aby sa zverejnenie zapísaného dizajnu spoločenstva odložilo o obdobie 30 mesiacov odo dňa podania prihlášky, alebo, ako sa uplatňuje právo prednosti, odo dňa práva prednosti.

2. Pri takejto požiadavke, ak sú podmienky uvedené v článku 48 splnené, zapísaný dizajn spoločenstva sa zapíše, ale neuverejní sa vyobrazenie dizajnu ani spis týkajúci sa prihlášky s výhradou článku 74 ods. 2

3. Úrad uverejní vo Vestníku dizajnu spoločenstva oznam o odklade uverejnenia zapísaného dizajnu spoločenstva. Oznam je doplnený o informáciu, ktorá identifikuje majiteľa práva na zapísaný dizajn spoločenstva, deň podania prihlášky a iné údaje, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise.

4. Keď doba odkladu uplynie alebo k akémukoľvek inému skoršiemu dňu, úrad na žiadosť majiteľa práva sprístupní verejnosti všetky údaje v registri a v spise týkajúcom sa prihlášky a uverejní zapísaný dizajn spoločenstva vo Vestníku dizajnu spoločenstva, ak sa v lehote určenej vo vykonávacom predpise:

a) uhradí poplatok za zverejnenie a v prípade hromadnej prihlášky dodatočný poplatok za zverejnenie; a

b) ak sa využila možnosť podľa článku 36 ods. 1 písm. c), majiteľ práva predložil úradu vyobrazenie dizajnu.

Ak majiteľ práva nesplní tieto požiadavky, pre zapísaný dizajn spoločenstva od začiatku platí, že nemá účinky špecifikované v tomto nariadení.

5. V prípade hromadných prihlášok, sa odsek 4 použije iba na niektoré v nej zahrnuté dizajny.

6. Začatie súdneho konania týkajúceho sa zapísaného dizajnu spoločenstva počas doby odkladu uverejnenia možno začať len za podmienky, že údaje obsiahnuté v registri a v spise týkajúcom sa prihlášky boli sprístupnené osobe, voči ktorej sa konanie začalo.

HLAVA VI

VZDANIE SA A VÝMAZ ZAPÍSANÉHO DIZAJNU SPOLOČENSTVA

Článok 51

Vzdanie sa

1. Vzdanie sa zapísaného dizajnu spoločenstva úradu písomne oznámi majiteľ práva. Účinnosť nadobúda až zápisom do registra.

2. Ak sa vzdanie týka dizajnu spoločenstva, ktorý je predmetom odkladu zverejnenia, o takomto dizajne od začiatku platí, že nemal účinky špecifikované v tomto nariadení.

3. Zapísaného dizajnu spoločenstva sa možno vzdať aj čiastočne, ak jeho zmenená a doplnená forma spĺňa podmienky ochrany a identita dizajnu je zachovaná.

4. Vzdanie sa dizajnu sa zapíše iba za súhlasu majiteľa práva zapísaného v registri. Ak bola zapísaná licencia, vzdanie sa dizajnu sa zapíše do registra iba vtedy, ak majiteľ práva na zapísaný dizajn spoločenstva dokáže, že informoval držiteľa licencie o zámere vzdať sa dizajnu. Tento zápis sa vykonáva, až po uplynutí doby určenej vo vykonávacom predpise.

5. Ak sa na súde spoločenstva pre dizajn začalo konanie podľa článku 14 týkajúce sa práva na zapísaný dizajn spoločenstva, úrad vzdanie sa zapíše do registra až po súhlase navrhovateľa.

Článok 52

Návrh na výmaz

1. S výhradou článku 25 ods. 2, 3, 4 a 5, akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba rovnako ako aj orgán na to splnomocnený môže úradu predložiť návrh na výmaz zapísaného dizajnu spoločenstva.

2. Návrh sa podáva vo forme písomne odôvodneného vyhlásenia. Považuje sa za podaný až po zaplatení poplatku za návrh na výmaz.

3. Návrh na výmaz je neprípustný, ak o návrhu týkajúcom sa tej istej veci a tých istých dôvodov konania, a zahrňujúcom tie isté strany už súd spoločenstva pre dizajn rozhodoval a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Článok 53

Preskúmanie návrhu

1. Ak úrad zistí, že návrh na výmaz je prijateľný, preskúma, či výmazové dôvody uvedené v článku 25 ovplyvňujú zachovanie zapísaného dizajnu spoločenstva.

2. Pri skúmaní návrhu, ktoré sa vykonáva v súlade s vykonávacím predpisom, úrad vyzve strany vždy, keď to bude potrebné, aby sa vyjadrili v lehote určenej úradom k podaniam ostatných strán alebo k samotnému návrhu.

3. Rozhodnutie o výmaze dizajnu spoločenstva sa do registra zapíše až po nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Článok 54

Účasť na konaniach údajného porušovateľa

1. V prípade podania návrhu na výmaz zapísaného dizajnu spoločenstva, ak úrad nevydal právoplatné rozhodnutie, môže akákoľvek tretia strana, ktorá preukáže, že sa proti nej začalo konanie týkajúce sa porušenia toho istého dizajnu, vstúpiť ako účastník do konania týkajúceho sa výmazu na základe žiadosti podanej do troch mesiacov odo dňa, kedy sa konanie ohľadne porušenia začalo.

To isté platí v súvislosti s akoukoľvek treťou stranou, ktorá preukáže, že majiteľ práva na dizajn spoločenstva požadoval, aby ukončila údajné porušovanie dizajnu, a že začal súdne konanie, že neporušuje dizajn spoločenstva.

2. Žiadosť byť ďalším účastníkom konania sa podáva v písomnej forme a je odôvodnená. Žiadosť sa považuje za podanú, až po uhradení poplatku uvedeného v článku 52 ods. 2 Preto sa žiadosť, s výhradou výnimiek uvedených vo vykonávacom predpise, považuje za návrh na výmaz.

HLAVA VII

ODVOLANIA

Článok 55

Rozhodnutia podliehajúce odvolaniu

1. Odvolanie je prípustné proti rozhodnutiam prieskumných pracovníkov, správy ochranných známok a dizajnov a právneho odboru a odboru výmazov. Odvolanie má odkladný účinok.

2. Odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré neukončuje konanie, pokiaľ ide o jedného z účastníkov, možno podať iba spolu s odvolaním proti právoplatnému rozhodnutiu, ak rozhodnutie neumožňuje podať samostatné odvolanie

Článok 56

Osoby oprávnené podať odvolanie a stať sa účastníkmi odvolacieho konania

Akýkoľvek účastník konania nepriaznivo dotknutý rozhodnutím môže podať odvolanie. Akýkoľvek ďalší účastníci konania sú účastníkmi odvolacieho konania podľa práva.

Článok 57

Lehota a forma odvolania

Oznámenie o odvolaní sa musí podať písomne úradu do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Oznámenie sa považuje za podané, iba ak je uhradený poplatok za odvolanie. Do štyroch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, sa musí v písomnej forme podať odôvodnenie odvolania.

Článok 58

Predbežné skúmanie

1. Ak odbor, ktorého rozhodnutie je napadnuté, zistí, že odvolanie je prípustné riadne odôvodnené, svoje rozhodnutie opraví. To neplatí, ak je odvolanie napadnuté iným účastníkom konania.

2. Ak rozhodnutie nie je opravené do jedného mesiaca po prijatí odôvodnenia, odvolanie sa bez zbytočného odkladu a bez vyjadrenia sa k jeho predmetu postúpi odvolaciemu senátu.

Článok 59

Preskúmanie odvolania

1. Ak je odvolanie prípustné, odvolací senát preskúma, či odvolanie má prijať.

2. Pri prieskume odvolania odvolací senát vždy, keď uzná za potrebné, vyzve strany, aby sa vyjadrili v lehote určenej odvolacím senátom k vyjadreniam ostatných účastníkov alebo odvolaniu samotnému.

Článok 60

Rozhodnutia týkajúce sa odvolaní

1. Po preskúmaní predmetu odvolania odvolací senát rozhodne o odvolaní. Odvolací senát rozhodne v rámci kompetencií odboru zodpovedného za rozhodnutie, proti ktorému sa podalo odvolanie, alebo vráti vec odboru na ďalšie konanie.

2. Ak odvolací senát vráti vec na ďalšie konanie odboru, proti ktorého rozhodnutiu sa podalo odvolanie, tento odbor je viazaný právnym názorom odvolacieho senátu, ak sú skutočnosti rovnaké.

3. Rozhodnutia odvolacieho senátu nadobúdajú účinnosť až po uplynutí lehoty uvedenej v článku 61 ods. 5, alebo, ak sa konanie predložilo Súdnemu dvoru v tejto lehote, po zamietnutý takéhoto návrhu.

Článok 61

Konania pred Súdnym dvorom

1. Proti rozhodnutiam odvolacieho senátu o odvolaniach možno podať návrh na Súdny dvor.

2. Návrhy sa môžu týkať prekročenia právomoci, porušenia podstatnej procesnej podmienky, porušenia Zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek pravidla práva týkajúceho sa ich použitia alebo zneužitia moci.

3. Súdny dvor má právomoc zrušiť alebo zmeniť napadnuté rozhodnutie.

4. Návrh môže podať akýkoľvek účastník konania pred odvolacím senátom, ktorý je nepriaznivo dotknutý jeho rozhodnutím.

5. Návrh sa musí Súdnemu dvoru predložiť v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia odvolacieho senátu.

6. Úrad príjme nevyhnutné opatrenia, aby dosiahol súlad s rozsudkom Súdneho dvora.

HLAVA VIII

KONANIE PRED ÚRADOM

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 62

Uvedenie dôvodov, z ktorých rozhodnutia vychádzajú

V rozhodnutiach úradu sa uvedú dôvody, z ktorých rozhodnutia vychádzajú. Rozhodnutia vychádzajú iba z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali účastníci možnosť vyjadriť sa.

Článok 63

Preskúmanie skutočností úradom z jeho vlastného podnetu

1. V konaniach pred úradom úrad preskúma skutočnosti z vlastného podnetu. V konaniach týkajúcich sa návrhu na výmaz je však úrad viazaný pri tomto skúmaní skutočnosťami, dôkazmi a tvrdeniami predloženými účastníkmi a návrhmi, o ktoré sa žiada.

2. Úrad nemusí prihliadať na skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mu neboli predložené účastníkmi v určenej lehote.

Článok 64

Ústne pojednávanie

1. Úrad nariadi ústne pojednávanie, ak je to vhodné, alebo na žiadosť akéhokoľvek účastníka konania.

2. Ústne pojednávania vrátane doručenia rozhodnutia, sú verejné, pokiaľ odbor, pred ktorým sa konanie uskutočňuje, nerozhodne inak v prípadoch, v ktorých by účasť verejnosti mohla predstavovať vážne a neopodstatnené nevýhody, najmä pre účastníka konania.

Článok 65

Predkladanie dôkazov

1. V akomkoľvek konaní pred úradom spôsoby predkladania alebo získavania dôkazov zahrňujú nasledujúce:

a) vypočúvanie účastníkov;

b) žiadosti o informácie;

c) predkladanie dokumentov a dôkazov;

d) vypočúvanie svedkov;

e) stanoviská znalcov;

f) písomné vyhlásenia, vyhlásenia pod prísahou alebo potvrdené vyhlásenia, alebo vyhlásenia s podobným účinkom podľa práva štátu, v ktorom sa vyhlásenia vypracovali.

2. Príslušný odbor úradu môže poveriť niektorého zo svojich členov, aby predložené dôkazy preskúmal.

3. Ak úrad považuje za potrebné, aby účastník, svedok alebo znalec predniesol dôkaz ústne, predvolá danú osobu, aby sa dostavila na úrad.

4. Účastníci sú informovaní o vypočutí svedka alebo znalca pred úradom. Majú právo zúčastniť sa vypočutia a svedkovi alebo znalcovi klásť otázky.

Článok 66

Oznámenie

Úrad oznámi zainteresovaným stranám rozhodnutia a predvolania a akékoľvek oznamy alebo iné informácie, na základe ktorých sa určujú lehoty, alebo o ktorých musia byť zainteresované strany oboznámené podľa iných ustanovení tohto nariadenia alebo vykonávajúceho predpisu, alebo ktorých oznámenie bolo nariadené predsedom úradu.

Článok 67

Uvedenie do predošlého stavu

1. Prihlasovateľ na zapísaný dizajn spoločenstva alebo majiteľ zapísaného dizajnu spoločenstva, alebo akýkoľvek iný účastník konania pred úradom, ktorý napriek náležitej starostlivosti požadovanej danými okolnosťami, zmeškal lehotu pred úradom, môže požiadať o uvedenie do predošlého stavu, ak dané zmeškanie má za následok, na základe ustanovení tohto nariadenia, stratu práv alebo stratu prostriedkov nápravy.

2. Žiadosť sa podáva písomne do dvoch mesiacov od zániku prekážky. Zmeškaný úkon sa musí urobiť v tejto lehote. Žiadosť je prípustná iba počas jedného roka, ktorý bezprostredne nasleduje po uplynutí zmeškanej lehoty. V prípade nepredloženia žiadosti o predĺženie platnosti alebo neuhradenia poplatku za predĺženie platnosti, sa dodatočná lehota šiestich mesiacov určená v článku 13 ods. 3 druhá veta, odpočíta od lehoty jedného roka.

3. Žiadosť musí byť odôvodnená, a uvádzať skutočnosti, o ktoré sa opiera. Považuje sa za podanú až po úhrade poplatku za uvedenie do predošlého stavu.

4. Odbor, ktorý je príslušný rozhodnúť o zmeškanom úkone, rozhodne o žiadosti.

5. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na lehoty uvedené v odseku 2 a článku 41 ods. 1.

6. Ak došlo k uvedeniu do predošlého stavu, nemôže sa prihlasovateľ na zapísaný dizajn spoločenstva alebo majiteľ zapísaného dizajnu spoločenstva odvolávať na svoje práva voči tretej osobe, ktorá v dobrej viere v priebehu obdobia od straty práv z prihlášky na zapísaný dizajn spoločenstva alebo zo zápisu zapísaného dizajnu spoločenstva do uverejnenia oznámenia o uvedení týchto práv do predošlého stavu uviedla na trh výrobky, v ktorých je dizajn patriaci do rozsahu ochrany zapísaného dizajnu spoločenstva stelesnený, alebo na ktorých je dizajn patriaci do rozsahu ochrany zapísaného dizajnu spoločenstva použitý.

7. Tretia osoba, ktorá prípadne využije ustanovenie odseku 6, môže do dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o uvedení do predošlého stavu začať konanie proti rozhodnutiu o uvedení do predošlého stavu prihlasovateľa zapisovaného dizajnu spoločenstva alebo majiteľa zapísaného dizajnu spoločenstva.

8. Týmto článkom nie je dotknuté právo členského štátu udeliť restitutio in integrum vo vzťahu k lehotám určeným v tomto nariadení, ktoré majú byť dodržané voči úradom takéhoto štátu.

Článok 68

Odkaz na všeobecné zásady

V prípade neexistencie procesných ustanovení v tomto nariadení, vykonávacom predpise, nariadení o poplatkoch alebo pravidiel konania odvolacieho senátu, úrad zohľadní zásady procesného práva všeobecne uznávané v členských štátoch.

Článok 69

Ukončenie finančných povinností

1. Práva úradu na úhradu poplatkov sa rušia štyri roky od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok splatný.

2. Práva voči úradu na vrátenie poplatkov alebo súm vyplatených navyše k poplatku, sa rušia po štyroch rokoch od konca kalendárneho roka, v ktorom právo vzniklo.

3. Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa prerušujú v prípade, na ktorý sa vzťahuje odsek 1, na základe žiadosti o úhradu poplatkov, a v prípade, na ktorý sa vzťahuje odsek 2, na základe odôvodneného nároku predloženého písomne. Po prerušení sa lehota okamžite opäť obnoví a skončí najneskôr šesť rokov po konci roka, v ktorom pôvodne začala, ak sa nezačali súdne konania na vymáhanie práva. V tomto prípade sa lehota ukončí najskôr rok po tom, čo rozsudok nadobudol právoplatnosť.

Oddiel 2

Trovy

Článok 70

Rozdelenie trov

1. Účastník, ktorý nemal úspech v konaní týkajúcom sa návrhu na výmaz zapísaného dizajnu spoločenstva alebo v odvolacom konaní, znáša trovy, ktoré vznikli druhému účastníkovi, ako aj trovy, ktoré vznikli jemu, ktoré sú nevyhnutné pre dané konanie, vrátane cestovného a vreckového a odmeny zástupcu, poradcu alebo advokáta v rámci limitov ustanovených pre jednotlivé kategórie trov podľa podmienok ustanovených vo vykonávacom predpise.

2. Ak však každý z účastníkov má úspech len čiastočný, alebo ak obyčajové právo tak určuje, výmazový odbor alebo odvolací senát rozhodne o odlišnom rozdelení trov.

3. Účastník, ktorý konanie ukončí vzdaním sa zapísaného dizajnu spoločenstva alebo nepredĺžením jeho platnosti, alebo vzatím späť návrhu na výmaz alebo odvolania, znáša poplatky a trovy, ktoré vznikli druhému účastníkovi tak ako je stanovené v odsekoch 1 a 2.

4. Ak sa nedospeje k rozhodnutiu, o trovách rozhodne výmazový odbor alebo odvolací senát.

5. Ak účastníci uzavrú pred výmazovým odborom alebo odvolacím senátom dohodu o trovách, ktorá sa odlišuje od rozdelenia uvedeného v odsekoch 1, 2, 3 a 4, príslušný orgán to vezme na vedomie.

6. Na požiadanie zápis výmazového odboru alebo odvolacieho senátu ustanoví výšku trov, ktoré sa majú uhradiť podľa predchádzajúcich odsekov. Výška takto stanovená sa môže preskúmať rozhodnutím výmazového odboru alebo odvolacieho senátu na základe žiadosti podanej v lehote určenej vo vykonávacom predpise.

Článok 71

Vymáhanie rozhodnutí stanovujúcich výšku trov

1. Akékoľvek právoplatné rozhodnutie úradu, ktoré stanovuje výšku trov, je vymáhateľné.

2. Vymáhanie sa riadi predpismi občianskeho konania platnými v štáte, na území ktorého sa vymáhanie vykonáva. Poriadok pre vymáhanie rozhodnutia je priložený k rozhodnutiu bez akejkoľvek inej formality, okrem overenia pravosti rozhodnutia národným orgánom, ktorý vláda každého členského štátu pre tento účel menuje a oznámi úradu a súdnemu dvoru.

3. Keď príslušný účastník splní formality na žiadosti, môže prikročiť k vymáhaniu v súlade s vnútroštátnym právom a predložiť vec priamo príslušnému orgánu.

4. Vymáhanie sa môže pozastaviť iba na základe rozhodnutia súdneho dvora. Súdy daného členského štátu však majú právomoc nad sťažnosťami, že vymáhanie sa vykonáva nezvyčajným spôsobom.

Oddiel 3

Informovanie verejnosti a oficiálnych orgánov členských štátov

Článok 72

Register dizajnov spoločenstva

Úrad vedie register nazývaný ako register dizajnov spoločenstva, ktorý obsahuje údaje, ktorých zápis ustanovuje toto nariadenie alebo vykonávací predpis. Verejnosť môže nahliadnuť do registra s výnimkou, ak článok 50 ods. 2 neustanovuje inak.

Článok 73

Periodické uverejňovanie

1. Úrad periodicky vydáva vestník dizajnov spoločenstva, ktorý obsahuje údaje z registra, do ktorých môže nahliadnuť verejnosť, rovnako ako aj iné údaje, ktorých uverejnenie je stanovené týmto nariadením alebo vykonávacím predpisom.

2. Oznamy a informácie všeobecného charakteru, ktoré vydal predseda úradu, rovnako ako aj iné informácie týkajúce sa tohto nariadenia alebo jeho vykonávania, sa uverejňujú v úradnom vestníku úradu.

Článok 74

Nazeranie do spisov

1. Spisy, ktoré sa týkajú prihlášok na zapísané dizajny spoločenstva, ktoré ešte neboli uverejnené, alebo spisy, ktoré sa týkajú zapísaných dizajnov spoločenstva, ktoré sú predmetom odkladu zverejnenia v súlade s článkom 50, alebo u ktorých, podliehajúc takémuto odkladu, došlo k vzdaniu sa ešte pred uplynutím alebo pri uplynutí požadovanej doby odkladu, sú vyňaté z práva na nahliadnutie bez súhlasu prihlasovateľa na zapísaný dizajn spoločenstva alebo majiteľa práva na zapísaný dizajn spoločenstva.

2. Akákoľvek osoba, ktorá môže preukázať oprávnený záujem, môže nazrieť do spisu bez súhlasu prihlasovateľa na zapísaný dizajn spoločenstva alebo majiteľa práva na zapísaný dizajn spoločenstva pred uverejnením alebo po vzdaní sa podľa odseku 1.

Toto platí najmä, ak oprávnená osoba preukáže, že ju prihlasovateľ na zapísaný dizajn spoločenstva alebo majiteľ práva na zapísaný dizajn spoločenstva označil ako porušovateľa práva zapísaného dizajnu spoločenstva.

3. Následne po zverejnení zapísaného dizajnu spoločenstva je možné do spisu na základe žiadosti nahliadnuť.

4. Ak sa však do spisu nahliada podľa odseku 2 alebo 3, niektoré dokumenty v spise je možné vylúčiť z práva na nahliadnutie v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu.

Článok 75

Administratívna spolupráca

Pokiaľ nie je v tomto nariadení ani vo vnútroštátnych právnych predpisoch ustanovené inak, úrad a súdy alebo orgány členských štátov si na požiadanie navzájom poskytnú pomoc a navzájom sa informujú alebo sprístupnia spisy na nahliadnutie.

Ak úrad umožní nahliadnuť do spisov súdom, prokuratúre alebo ústredným úradom priemyselného vlastníctva, nahliadnutie nepodlieha obmedzeniam uvedeným v článku 74.

Článok 76

Výmena uverejnení

1. Úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva členských štátov si navzájom na základe žiadosti zašlú pre vlastnú potrebu zadarmo jednu alebo viacero kópií príslušných uverejnení.

2. Úrad môže uzavrieť dohody týkajúce sa výmeny alebo poskytnutia uverejnení.

Oddiel 4

Zastúpenie

Článok 77

Všeobecné princípy zastúpenia

1. S výhradou odseku 2, žiadna osoba nie je nútená, aby bola zastúpená pred úradom.

2. Bez dopadu na druhý pododsek odseku 3, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko alebo sídlo, alebo skutočnú a účinnú priemyselnú alebo obchodnú organizáciu v spoločenstve, musia byť pred úradom zastúpené v súlade s článkom 78 ods. 1 vo všetkých konaniach pred úradom ustanovených týmto nariadením okrem podania prihlášky na zapísaný dizajn spoločenstva; vykonávací predpis môže povoliť ostatné výnimky.

3. Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú trvalé bydlisko alebo sídlo alebo skutočnú a faktickú priemyselnú alebo obchodnú organizáciu v spoločenstve, môžu byť pred úradom zastúpené niektorým zo svojich zamestnancov, ktorý musí predložiť podpísané plnomocenstvo, ktoré sa zakladá do spisu, podrobnosti ktorého sú uvedené vo vykonávacom predpise.

Zamestnanec právnickej osoby, na ktorú sa vzťahuje tento odsek, môže zastupovať tiež iné právnické osoby, ktoré majú ekonomické spojenia s prvou právnickou osobou, aj keď takéto iné právnické osoby nemajú trvalé bydlisko ani sídlo, ani skutočnú a účinnú priemyselnú alebo obchodnú organizáciu v rámci spoločenstva.

Článok 78

Odborné zastúpenie

1. Zastúpenie právnických osôb alebo fyzických osôb v konaniach pred úradom podľa tohto nariadenia môže (u) vykonávať iba:

a) právny zástupca, ktorý je kvalifikovaný v niektorom členskom štáte a má miesto svojho podnikania v rámci spoločenstva, ak je v spomenutom členskom štáte oprávnený konať ako zástupca v záležitostiach priemyselného vlastníctva; alebo

b) patentový zástupcovia, ktorých meno je uvedené na zozname patentových zástupcov uvedených v článku 89 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva; alebo

c) osoby, ktorých meno je zapísané na zvláštnom zozname odborných zástupcov pre záležitosti súvisiace s dizajnom, ktorý je uvedený v odseku 4.

2. Osoby uvedené v odseku 1 písm. c) sú oprávnené zastupovať iba tretie osoby v konaniach týkajúcich sa záležitostí dizajnu pred úradom.

3. Vykonávací predpis ustanoví, či a za akých podmienok musia zástupcovia podať na úrade podpísané plnomocenstvo, ktoré sa zakladá do spisov.

4. Na zvláštny zoznam odborných zástupcov ohľadne záležitostí dizajnu môže byť zapísaná akákoľvek fyzická osoba, ak spĺňa nasledujúce podmienky:

a) musí byť štátnym príslušníkom niektorého z členských štátov;

b) musí mať miesto svojho podnikania alebo svojho zamestnávateľa v spoločenstve;

c) musí byť oprávnená na zastupovanie fyzických osôb alebo právnických osôb v záležitostiach dizajnu pred ústredným úradom priemyselného vlastníctva členského štátu alebo pred Úradom Beneluxu pre dizajn. Ak v danom štáte oprávnenie na zastupovanie v záležitostiach dizajnov nie je podmienené požiadavkou zvláštnej odbornej kvalifikácie, osoby, ktoré sa uchádzajú o zápis na takýto zoznam musia mať aspoň päťročnú prax v záležitostiach dizajnov pred ústredným úradom priemyselného vlastníctva daného štátu. Osoby, ktorých odborná kvalifikácia zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v záležitostiach dizajnov pred ústredným úradom priemyselného vlastníctva niektorého z členských štátov je oficiálne uznaná v súlade s predpismi stanovenými daným štátom, nepodliehajú podmienke praxe.

5. Zápis do zoznamu uvedeného v odseku 4 sa vykoná na základe žiadosti doplnenej o osvedčenie vystavené ústredným úradom priemyselného vlastníctva daného členského štátu, ktorý musí naznačovať, že podmienky uvedené v spomenutom odseku sú splnené.

6. Predseda úradu môže udeliť výnimky:

a) z požiadavky odseku 4 písm. a) za výnimočných okolností;

b) z požiadavky odseku 4 písm. c), druhá veta, ak žiadateľ predloží dôkaz, že získal potrebnú kvalifikáciu iným spôsobom.

7. Podmienky, za ktorých je možné osobu vyškrtnúť zo zoznamu, sú ustanovené vo vykonávacom predpise.

HLAVA IX

PRÁVOMOC A POSTUP V PRÁVNYCH KONANIACH TÝKAJÚCICH SA DIZAJNOV SPOLOČENSTVA

Oddiel 1

Právomoc a výkon rozhodnutia

Článok 79

Uplatnenie Dohovoru o právomoci a výkone rozhodnutia

1. Pokiaľ nie je inak ustanovené v tomto nariadení, Dohovor o právomoci a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach podpísaný v Bruseli 27. septembra 1968 [7], ďalej len "Dohovor o právomoci a výkone rozhodnutí", sa vzťahuje aj na konania týkajúce sa dizajnov spoločenstva a prihlášok na zapísané dizajny spoločenstva rovnako ako aj na konania týkajúce sa úkonov na základe dizajnov spoločenstva a národných dizajnov, ktoré požívajú rovnakú ochranu.

2. Ustanovenia Dohovoru o právomoci a výkone rozhodnutí, ktoré sú uplatniteľné podľa odseku 1, majú účinok vzhľadom na akýkoľvek členský štát kedykoľvek výlučne na znenie, ktoré je v platnosti vo vzťahu k danému štátu.

3. V prípade konaní vo vzťahu k úkonom a nárokom uvedenými v článku 85:

a) články 2, 4, 5 ods. 1, 3, 4 a 5, 16 ods. 4 a 24 Dohovoru o právomoci a výkone rozhodnutí sa neuplatňujú;

b) články 17 a 18 tohto Dohovoru platia s výhradou obmedzení článku 82 ods. 4 tohto nariadenia;

c) ustanovenia hlavy II tohto Dohovoru, ktoré sú uplatniteľné na osoby s trvalým bydliskom v členskom štáte, sú tiež uplatniteľné na osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko v žiadnom členskom štáte, ale majú organizačnú zložku v členskom štáte.

4. Ustanovenia Dohovoru o právomoci a výkone rozhodnutí nemajú účinky vo vzťahu k akémukoľvek členskému štátu, pre ktorý Dohovor ešte nenadobudol účinnosť. Až do nadobudnutia takejto účinnosti konania uvedené v odseku 1 sa v takomto členskom štáte riadia dvojstrannými alebo viacstrannými dohovormi upravujúcimi vzťah daného členského štátu s iným členským štátom, alebo ak neexistuje takýto dohovor, vnútroštátnym právom o právomoci, uznávaní a výkone rozhodnutí.

Oddiel 2

Spory týkajúce sa porušenia a platnosti dizajnu spoločenstva

Článok 80

Súdy pre dizajny spoločenstva

1. Členské štáty ustanovia na svojich územiach čo najmenší počet národných súdov a tribunálov prvej a druhej inštancie (súdy pre dizajn spoločenstva), ktoré vykonávajú funkcie ustanovené týmto nariadeným.

2. Každý členský štát oznámi Komisii najneskôr do 6. marca 2005 zoznam súdov pre dizajn spoločenstva, obsahujúci ich názvy a miestnu príslušnosť.

3. Akúkoľvek zmenu vykonanú po tomto oznámení v zozname uvedenom v odseku 2, týkajúcu sa počtu, názvu alebo miestnej príslušnosti súdov pre dizajn spoločenstva, okamžite oznámi daný členský štát Komisii.

4. Informáciu uvedenú v odsekoch 2 a 3 oznámi Komisia členským štátom a uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

5. Pokiaľ členský štát neoznámil zoznam uvedený v odseku 2, právomoc pre konania vyplývajúce zo žalôb podľa článku 81, pre ktoré majú súdy daného štátu právomoc podľa článku 82, spočíva na tom súde daného členského štátu, ktorý by mal právomoc ratione loci a ratione materiae v prípade konaní týkajúcich sa práv národného dizajnu daného štátu.

Článok 81

Právomoc nad porušením a platnosťou

1. Súdy pre dizajn spoločenstva majú výlučnú právomoc:

a) pre žaloby o porušenie a – ak sú prípustné podľa vnútroštátneho práva – žaloby ohľadne hroziaceho porušenia dizajnov spoločenstva;

b) pre žaloby o vyhlásenie o neporušení dizajnov spoločenstva, ak sú prípustné podľa vnútroštátneho práva;

c) pre žaloby o výmaz nezapísaného dizajnu spoločenstva;

d) pre protinávrhy na výmaz dizajnu spoločenstva predložený v súvislosti so žalobou podľa písmena a).

Článok 82

Medzinárodná právomoc

1. S výhradou ustanovení tohto nariadenia a ustanovení Dohovoru o právomoci a výkone rozhodnutí, ktoré sú uplatniteľné podľa článku 79, konania v súvislosti so žalobami a návrhmi uvedenými v článku 81 sa predkladajú súdom členského štátu, kde má žalovaný trvalé bydlisko, alebo, ak nemá trvalé bydlisko v žiadnom členskom štáte, súdom v akomkoľvek členskom štáte, kde má žalovaný organizačnú zložku.

2. Ak žalovaný nemá trvalé bydlisko ani organizačnú zložku v žiadnom členskom štáte, takéto konania sa predložia súdom v členskom štáte, kde má žalobca trvalé bydlisko, alebo ak nemá trvalé bydlisko v žiadnom členskom štáte, súdom v akomkoľvek členskom štáte, kde má organizačnú zložku.

3. Ak ani žalobca ani žalovaný nemá trvalé bydlisko ani organizačnú zložku v žiadnom členskom štáte, takéto konanie sa predloží súdu členského štátu, kde má sídlo úrad.

4. Bez ohľadu na odseky 1, 2 a 3:

a) článok 17 Dohovoru o právomoci a výkone rozhodnutí platí, ak sa strany dohodnú, že právomoc má iný súd pre dizajn spoločenstva;

b) článok 18 tohto Dohovoru platí, ak sa žalovaný podriadi právomoci iného súdu pre dizajn spoločenstva.

5. Konania v súvislosti so žalobami a návrhmi uvedenými v článku 81 písm. a) a d) sa môžu tiež začať na súdoch členského štátu, kde došlo k porušeniu alebo ohrozeniu.

Článok 83

Rozsah právomoci týkajúcej sa porušenia

1. Súd pre dizajn spoločenstva, ktorého právomoc je daná podľa článku 82 ods. 1, 2, 3 alebo 4, má právomoc vo vzťahu k skutkom porušenia, ku ktorým došlo, alebo hrozilo, že dôjde na území akéhokoľvek členského štátu.

2. Súd pre dizajn spoločenstva, ktorého právomoc je daná podľa článku 82 ods. 5, má právomoc iba vo vzťahu k skutkom, ku ktorým došlo, alebo hrozilo, že dôjde na území členského štátu, kde sa takýto súd nachádza.

Článok 84

Žaloba alebo protinávrh ohľadne výmazu dizajnu spoločenstva

1. Žaloba alebo protinávrh ohľadne výmazu dizajnu spoločenstva môže vychádzať iba z výmazových dôvodov uvedených v článku 25.

2. V prípadoch uvedených v článku 25 ods. 2, 3, 4 a 5 žalobu alebo protinávrh môže podať výlučne osoba oprávnená podľa týchto ustanovení.

3. Ak sa protinávrh podá v právnom konaní, ktorého stranou majiteľ práva na dizajn spoločenstva už nie je, informuje sa o tom a môže sa stať stranou konania v súlade s podmienkami uvedenými v zákonoch členského štátu, kde sa súd nachádza.

4. Platnosť dizajnu spoločenstva sa nesmie stať sporným v konaní ohľadne vyhlásenia o neporušovaní.

Článok 85

Predpoklad platnosti – obrana vo veci samej

1. V konaniach týkajúcich sa žaloby o porušení alebo žaloby o hroziacom porušení zapísaného dizajnu spoločenstva, súd pre dizajn spoločenstva považuje dizajn spoločenstva za platný. Platnosť sa môže spochybniť iba protinávrhom na výmaz. Avšak spor týkajúci sa výmazu dizajnu spoločenstva predložený inak ako protinávrhom, je prípustný, iba ak žalovaná strana tvrdí, že dizajn spoločenstva sa môže vymazať na základe skoršieho vnútroštátneho práva na dizajn ktoré jej prislúcha v zmysle článku 25 ods. 1 písm. d).

2. V konaniach týkajúcich sa žaloby o porušenie alebo žaloby o hroziacom porušení nezapísaného dizajnu spoločenstva, súd pre dizajn spoločenstva považuje dizajn spoločenstva za platný, ak majiteľ práva predloží dôkaz, že podmienky uvedené v článku 11 sú splnené a uvedie, čo tvorí osobitý charakter jeho dizajnu spoločenstva. Žalovaná strana však môže spochybniť jeho platnosť prostredníctvom žaloby alebo protinávrhu na výmaz.

Článok 86

Rozsudky o výmaze

1. Ak sa v konaní pred súdom pre dizajn spoločenstva stal dizajn spoločenstva sporným na základe protinávrhu na výmaz a

a) ak sa zistí, že ktorýkoľvek z dôvodov uvedený v článku 25 má dopad na zachovanie dizajnu spoločenstva, súd vyhlási dizajn spoločenstva za vymazaný;

b) ak sa o žiadnom z dôvodov uvedených v článku 25 nezistí, že má dopad na zachovanie dizajnu spoločenstva, súd odmietne protinávrh.

2. Súd pre dizajn spoločenstva, na ktorom sa podal protinávrh na výmaz zapísaného dizajnu spoločenstva, informuje úrad o dni podania protinávrhu. Úrad túto skutočnosť zapíše do registra.

3. Súd pre dizajn spoločenstva, ktorý prerokováva protinávrh na výmaz zapísaného dizajnu spoločenstva, môže na základe žiadosti majiteľa práva na zapísaný dizajn spoločenstva a po prerokovaní s ostatnými účastníkmi odročiť konanie a požiadať žalovanú stranu, aby predložila úradu návrh na výmaz v lehote, ktorú stanoví súd. Ak sa návrh v lehote nepredloží, konanie pokračuje; o protinávrhu platí, že bol vzatý späť. Článok 91 ods. 3 platí.

4. Ak súd pre dizajn spoločenstva vyniesol rozsudok, ktorý nadobudol právoplatnosť ohľadne protinávrhu na výmaz zapísaného dizajnu spoločenstva, kópia rozsudku sa zašle úradu. Akýkoľvek účastník môže žiadať informácie o takomto zaslaní. Úrad zapíše rozsudok do registra v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu.

5. Nie je možné predložiť žiaden protinávrh na výmaz zapísaného dizajnu spoločenstva, ak už o návrhu týkajúcom sa tej istej veci a tých istých dôvodov a zahrňujúcom tých istých účastníkov, úrad rozhodol rozhodnutím ktoré nadobudlo právoplatnosť.

Článok 87

Účinky rozsudku o výmaze

Ak rozsudok súdu pre dizajn spoločenstva nadobudol právoplatnosť, má vo všetkých členských štátoch účinky určené v článku 26.

Článok 88

Uplatniteľné právo

1. Súdy pre dizajn spoločenstva uplatňujú ustanovenia tohto nariadenia.

2. V súvislosti so všetkými záležitosťami, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, súd pre dizajn spoločenstva uplatní svoje vnútroštátne právo vrátane súkromného medzinárodného práva.

3. Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, súd pre dizajn spoločenstva uplatní procedurálne pravidlá toho členského štátu, kde sa nachádza, ktoré upravujú ten istý typ konania týkajúceho sa vnútroštátneho práva na dizajn.

Článok 89

Sankcie v prípade žalôb o porušenie

1. Ak v prípade žaloby o porušenie alebo hroziacom porušení súd pre dizajn spoločenstva zistí, že žalovaná strana porušila alebo hrozilo, že poruší dizajn spoločenstva, nariadi, ak neexistujú zvláštne dôvody pre opak, nasledujúce opatrenia:

a) príkaz, aby žalovaná strana nepokračovala v konaní, ktoré porušuje alebo ohrozuje dizajn spoločenstva;

b) príkaz zabaviť výrobky, ktoré predstavujú porušenie;

c) príkaz zabaviť materiál a súčasti, ktoré sa hlavne používali na výrobu tovaru, ktorý predstavoval porušenie, ak ich majiteľ vedel o následku, na ktorý bolo takéto používanie určené, alebo ak by bol takýto následok zrejmý za daných okolností;

d) príkaz, ktorým sa ukladajú iné sankcie primerané za daných okolností a predpokladané zákonom členského štátu, kde došlo k porušeniu alebo ohrozeniu, vrátane medzinárodného súkromného práva.

2. Súd pre dizajn spoločenstva prijme také opatrenia v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré sú zamerané na zabezpečenie toho, aby sa príkazy uvedené v odseku 1 dodržali.

Článok 90

Predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení

1. Súdom členského štátu, vrátane súdom pre dizajn spoločenstva, je možné predložiť návrh na také predbežné opatrenia, vrátane ochranných opatrení, v súvislosti s dizajnom spoločenstva, ktoré sú prípustné podľa práva daného štátu v súvislosti s národným dizajnom, dokonca aj keď podľa tohto nariadenia má vo veci právomoc súd pre dizajn spoločenstva iného členského štátu.

2. V konaniach týkajúcich sa predbežných opatrení, vrátane ochranných opatrení, obrana iná ako prostredníctvom protinávrhu týkajúceho sa výmazu dizajnu spoločenstva, ktorý predložila žalovaná strana, je prijateľná. Článok 85 ods. 2 však platí mutatis mutandis.

3. Súd pre dizajn spoločenstva, ktorého právomoc je založená podľa článku 82 ods. 1, 2, 3 alebo 4, má právomoc udeliť predbežné opatrenia, vrátane ochranných opatrení, ktoré sú s výhradou akéhokoľvek konania potrebného na uznanie a výkon podľa hlavy III Dohovoru o právomoci a výkone rozhodnutí uplatniteľné na území akéhokoľvek členského štátu. Žiaden iný súd nemá takúto právomoc.

Článok 91

Osobitné pravidlá o súvisiacich žalobách

1. Súd pre dizajn spoločenstva, ktorý prejednáva žalobu uvedenú v článku 81, inú ako žalobu o vyhlásení neporušovania, odročí konanie, ak neexistujú zvláštne dôvody na pokračovanie v konaní, z vlastného podnetu po vypočutí strán, alebo na základe žiadosti niektorej zo strán a po ich vypočutí, ak platnosť dizajnu spoločenstva je už predmetom sporu pred iným súdom pre dizajn spoločenstva na základe protinávrhu, alebo v prípade zapísaného dizajnu spoločenstva, ak sa úradu už predložil návrh na výmaz.

2. Úrad pri prejednávaní návrhu na výmaz zapísaného dizajnu spoločenstva odročí konanie, ak neexistujú zvláštne dôvody na pokračovanie prejednávania, z vlastného podnetu po vypočutí strán, alebo na základe žiadosti niektorej zo strán po ich vypočutí, ak platnosť zapísaného dizajnu spoločenstva je už predmetom sporu na základe protinávrhu pred súdom pre dizajn spoločenstva. Ak však jedna zo strán konania požiada o odročenie pred súdom pre dizajn spoločenstva, môže súd po vypočutí strán tohto konania konanie odročiť. Úrad v tomto prípade pokračuje v neuzavretých konaniach.

3. Ak súd pre dizajn spoločenstva odročí konanie, môže uložiť predbežné opatrenia, vrátane ochranných opatrení, počas trvania odročenia.

Článok 92

Právomoc súdov pre dizajn spoločenstva druhej inštancie – ďalšie odvolanie

1. Odvolanie na súdy pre dizajn spoločenstva druhej inštancie je prípustné proti rozsudkom súdov pre dizajn spoločenstva prvej inštancie v súvislosti s konaniami vyplývajúcimi zo žalôb a návrhov uvedených v článku 81.

2. Podmienky, za ktorých sa môže podať odvolanie na súd pre dizajn spoločenstva druhej inštancie, stanovuje vnútroštátne právo členského štátu, v ktorom sa nachádza súd.

3. Národné pravidlá týkajúce sa ďalšieho odvolania sú uplatniteľné v súvislosti s rozsudkami súdov pre dizajn spoločenstva druhej inštancie.

Oddiel 3

Ostatné spory týkajúce sa dizajnov spoločenstva

Článok 93

Dodatočné ustanovenia o právomoci národných súdov iných ako súdov pre dizajn spoločenstva

1. V rámci členského štátu, ktorého súdy majú právomoc podľa článku 79 ods. 1 alebo 4, majú tieto súdy právomoc pre všetky žaloby týkajúce sa dizajnov spoločenstva iných ako tie, ktoré sú uvedené v článku 81, ktoré by mali právomoc ratione loci a ratione materiae v prípade žalôb týkajúcich sa práva na národný dizajn v danom štáte.

2. Žaloby týkajúce sa dizajnu spoločenstva iné ako tie, ktoré sú uvedené v článku 81, pre ktoré žiaden súd nemá právomoc podľa článku 79 ods. 1 a 4 a podľa odseku 1 tohto článku, sa môžu prejednávať pred súdmi členského štátu, v ktorom má úrad sídlo.

Článok 94

Povinnosť národného súdu

Národný súd, ktorý sa zaoberá žalobou týkajúcou sa dizajnu spoločenstva inou, ako žaloby uvedené v článku 81, považuje dizajn za platný. Články 85 ods. 2 a 90 ods. 2 však platia mutatis mutandis.

HLAVA X

DOPAD NA PRÁVNE PREDPISY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 95

Paralelné žaloby na základe dizajnov spoločenstva a práv národného dizajnu

1. Ak sú žaloby o porušenie alebo hroziacom porušení zahrňujúce rovnaký dôvod žaloby a medzi rovnakými účastníkmi podané súdom rozličných členských štátov, jedna založená na práve na dizajn spoločenstva a druhá na práve na národný dizajn zabezpečujúce rovnakú ochranu, tak súd neskôr dožiadaný z vlastného podnetu odmietne právomoc v prospech prvého súdu. Súd, ktorý by mal odmietnuť právomoc, môže odročiť svoje konanie, ak je právomoc druhého súdu spochybnená.

2. Súd pre dizajn spoločenstva, ktorý prejednáva žalobu o porušenie alebo hroziacom porušení na základe dizajnu spoločenstva, zamietne žalobu, ak bol vynesený právoplatný rozsudok v tej istej veci a medzi tými istými účastníkmi na základe práva na dizajn zabezpečujúci rovnakú ochranu.

3. Súd, ktorý prejednáva žalobu o porušenie alebo hroziacom porušení na základe práva na národný dizajn, zamietne žalobu, ak bol vynesený právoplatný rozsudok v tej istej veci a medzi tými istými účastníkmi na základe dizajnu spoločenstva zabezpečujúci rovnakú ochranu.

4. Odseky 1, 2 a 3 neplatia vo vzťahu k predbežným opatreniam, vrátane ochranných opatrení.

Článok 96

Vzťah k ostatným formám ochrany podľa vnútroštátnych právnych predpisov

1. Ustanovenia tohto nariadenia nemajú dopad na akékoľvek ustanovenia práva spoločenstva alebo práva daných členských štátov, týkajúce sa nezapísaných dizajnov, ochranných známok alebo iných rozlišovacích znakov, patentov a úžitkových vzorov, typov písma, občianskej zodpovednosti a nekalej súťaže.

2. Dizajn chránený dizajnom spoločenstva je tiež spôsobilý na ochranu podľa autorského práva členských štátov od dátumu, kedy sa dizajn vytvoril alebo zafixoval v akejkoľvek forme. Rozsah, do ktorého a podmienky, za ktorých sa takáto ochrana udeľuje, zahrňujúca stupeň požadovanej novosti, stanovuje jednotlivý členský štát.

HLAVA XI

DODATOČNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ÚRADU

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 97

Všeobecné ustanovenia

Pokiaľ nie je stanovené inak v tejto hlave, na úrad sa ohľadne jeho úloh podľa tohto nariadenia uplatňuje hlava XII nariadenia o ochrannej známke spoločenstva.

Článok 98

Jazyk konaní

1. Prihláška na zapisovaný dizajn spoločenstva sa podáva v jednom z oficiálnych jazykov spoločenstva.

2. Prihlasovateľ musí uviesť druhý jazyk, ktorý je jazykom úradu, ktorého používanie prijíma ako možný jazyk konania pred súdom.

Ak bola prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je jedným z jazykov úradu, úrad zabezpečí, aby sa prihláška preložila od jazyka, ktorý je uvedený prihlasovateľom.

3. Ak prihlasovateľ zapisovaného dizajnu spoločenstva je jedinou stranou konania pred úradom, jazykom konania je jazyk, v ktorom bola prihláška podaná. Ak bola prihláška podaná v jazyku inom, ako sú jazyky úradu, úrad môže zaslať písomné oznámenie prihlasovateľovi v druhom jazyku, ktorý prihlasovateľ uviedol vo svojej prihláške.

4. V prípade výmazového konania, jazykom konania je jazyk, ktorý sa použil na podanie prihlášky na zapisovaný dizajn spoločenstva, ak je jedným z jazykov úradu. Ak bola prihláška podaná v jazyku inom, ako sú jazyky úradu, jazykom konania je druhý jazyk uvedený na prihláške.

Návrh na výmaz sa podáva v jazyku konania.

Ak jazykom konania nie je jazyk použitý na podanie prihlášky na zapisovaný dizajn spoločenstva, majiteľ práva na dizajn spoločenstva sa môže vyjadriť v jazyku podania. Úrad zabezpečí, aby sa takéto vyjadrenia preložili do jazyka konania.

Vykonávací predpis môže ustanoviť, že náklady na preklad, ktoré má znášať úrad, nesmú, s výhradou výnimky, ktorú udelí úrad, ak je tak opodstatnené zložitosťou prípadu, presahovať čiastku stanovenú pre každú kategóriu konaní na základe priemernej veľkosti výkazov prípadu, ako ich úrad obdržal. Výdaje, ktoré presahujú túto čiastku, sa môžu dať uhradiť strane, ktorá spor prehrala, v súlade s článkom 70.

5. Účastníci výmazového konania sa môžu dohodnúť, že jazykom konania sa stane iný úradný jazyk spoločenstva.

Článok 99

Uverejnenie a register

1. Všetky informácie, ktorých uverejnenie je predpísané týmto nariadením alebo vykonávacím predpisom, sa zverejňujú vo všetkých oficiálnych jazykoch spoločenstva.

2. Všetky zápisy v registri spoločenstva pre dizajn sa vykonávajú vo všetkých úradných jazykoch spoločenstva.

3. V prípade pochybností, text v jazyku úradu, v ktorom sa podala prihláška na zapisovaný dizajn spoločenstva, je pôvodný. Ak bola prihláška podaná v úradnom jazyku spoločenstva inom, ako je niektorý z jazykov úradu, text v druhom jazyku, ktorý uviedol prihlasovateľ, je pôvodný.

Článok 100

Dodatočné právomoci predsedu

Okrem funkcií a právomocí, ktoré predsedovi úradu dáva článok 119 nariadenia o ochrannej známke spoločenstva, predseda môže po porade s Administratívnou radou a v prípade nariadenia o poplatkoch s výborom pre rozpočet predložiť Komisii akýkoľvek návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia, vykonávacieho predpisu, nariadenia o poplatkoch a akýchkoľvek iných pravidiel, ak platia pre zapísané dizajny spoločenstva.

Článok 101

Dodatočné právomoci Administratívnej rady

Okrem právomocí, ktoré správnej rade dáva článok 121 a ďalej nariadenie o ochrannej známke spoločenstva alebo iné ustanovenia tohto nariadenia, Administratívna rada:

a) stanovuje deň pre prvé podania prihlášok na zapísané dizajny spoločenstva podľa článku 111 ods. 2;

b) prekonzultuje pravidlá na preskúmavanie formálnych požiadaviek, na preskúmavanie dôvodov odmietnutia zápisu a na konania ohľadne výmazu pred ich prijatím na úrade a v ostatných prípadoch ustanovených týmto nariadením.

Oddiel 2

Konania

Článok 102

Príslušnosť

Príslušní rozhodovať v súvislosti s konaniami určenými v tomto rozhodnutí sú nasledujúci:

a) prieskumní pracovníci;

b) administratíva ochranných známok a dizajnov a právny odbor;

c) výmazový odbor;

d) odvolací senát.

Článok 103

Prieskumní pracovníci

Prieskumný pracovník je zodpovedný za rozhodovanie v mene úradu vo vzťahu k prihláške na zapísaný dizajn spoločenstva.

Článok 104

Administratíva ochranných známok a dizajnov a právny odbor

1. Administratíva ochranných známok a právny odbor zriadené v článku 128 nariadenia o ochrannej známke spoločenstva sa stáva administratívou pre ochranné známky a dizajny a právnym odborom.

2. Okrem právomocí, ktoré jej prideľuje nariadenie o ochrannej známke spoločenstva, je zodpovedná za prijatie tých rozhodnutí, ktoré vyžaduje toto nariadenie, ktoré nespadajú do právomoci prieskumného pracovníka ani výmazového odboru.

Článok 105

Výmazový odbor

1. Výmazový odbor je zodpovedný za rozhodovanie vo vzťahu k návrhom na výmaz zapísaných dizajnov spoločenstva.

2. Výmazový odbor sa skladá z troch členov. Aspoň jeden z členov musí mať právnickú kvalifikáciu.

Článok 106

Odvolací senát

Okrem právomocí, ktoré mu dáva článok 131 nariadenia o ochrannej známke spoločenstva, odvolací senát zriadený podľa tohto nariadenia je zodpovedný za rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam prieskumných pracovníkov, výmazového odboru a administratívy ochranných známok a dizajnov a právneho odboru, pokiaľ ide o ich rozhodnutia týkajúce sa dizajnov spoločenstva.

HLAVA XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 107

Vykonávací predpis

1. Pravidlá vykonávajúce toto nariadenie sa prijímajú vo vykonávacom predpise.

2. Okrem poplatkov, ktoré sú už stanovené v tomto nariadení, účtujú sa poplatky v súlade s podrobnými pravidlami o použití uvedenými vo vykonávacom predpise a v nariadení o poplatkoch, v prípadoch uvedených nižšie:

a) neskorá platba zápisného poplatku;

b) neskorá platba poplatku za zverejnenie;

c) neskorá platba poplatku za odklad zverejnenia;

d) neskorá platba dodatočných poplatkov za hromadné prihlášky;

e) vydanie kópie potvrdenia o zápise;

f) zápis prevodu zapísaného dizajnu spoločenstva;

g) zápis licencie alebo iného práva v súvislosti s zapísaným dizajnom spoločenstva;

h) zrušenie zápisu licencie alebo iného práva;

i) vydanie výpisu z registra;

j) nahliadnutie do spisu;

k) vydanie kópií spisových dokumentov;

l) podanie informácie zo spisu;

m) preskúmanie stanovenia procedurálnych nákladov, ktoré sa majú uhradiť;

n) vydanie overených kópií prihlášky.

3. Vykonávací predpis a nariadenie o poplatkoch sa prijíma a upravuje v súlade s postupom uvedeným v článku 109 ods. 2

Článok 108

Rokovací poriadok odvolacích senátov

Rokovací poriadok odvolacích senátov sa vzťahuje na odvolania prejednané týmito senátmi podľa tohto nariadenia, bez dopadu na akúkoľvek potrebnú zmenu alebo dodatočné ustanovenie prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 109 ods. 2

Článok 109

Výbor

1. Komisii napomáha výbor.

2. Pri odkazoch na tento odsek platia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie uvedené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 110

Prechodné ustanovenie

1. Až do času, kedy nadobudnú účinnosť zmeny a doplnky tohto nariadenia na základe návrhu Komisie ohľadne tohto predmetu, ochrana dizajnom spoločenstva neexistuje pre dizajn, ktorý predstavuje časť zloženého výrobku, v zmysle článku 19 ods. 1 na účely opravy zloženého výrobku, aby sa obnovila jeho pôvodná vonkajšia úprava.

2. Návrh Komisie uvedený v odseku 1 sa predkladá spolu s akýmikoľvek zmenami, ktoré Komisia navrhuje pre tento predmet podľa článku 18 smernice 98/71/ES, a zohľadňuje všetky takéto zmeny.

Článok 111

Nadobudnutie účinnosti

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť v 60. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Prihlášky na zapísané dizajny spoločenstva sa môžu úradu podať od dátumu, ktorý stanoví Administratívna rada na základe odporúčania predsedu úradu.

3. Prihlášky na zapísané dizajny spoločenstva podané v lehote troch mesiacov pred dátumom uvedeným v odseku 2 sa považujú, že sa podali k tomuto dátumu.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2001

Za Radu

predseda

M. Aelvoet

[1] Ú. v. ES C 29, 31. 1. 1994, s. 20 a Ú. v. ES C 248, 29. 8. 2000, s. 3.

[2] Ú. v. ES C 67, 1. 3. 2001, s. 318.

[3] Ú. v. ES C 110, 2. 5. 1995 a Ú. v. ES C 75, 15. 3. 2000, s. 35.

[4] Ú. v. ES L 289, 28. 10. 1998, s. 28.

[5] Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 11, 14. 1. 1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3288/94 (Ú. v. ES L 349, 31. 12. 1994, s. 83).

[7] Ú. v. ES L 299, 31. 12. 1972, s. 32, Dohovor naposledy zmenený a doplnený dohovormi o pristúpení k tomuto dohovoru štátov pristupujúcich do Európskych spoločenstiev.

--------------------------------------------------