32002L0096

Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Úradný vestník L 037 , 13/02/2003 S. 0024 - 0039
CS.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 359 - 374
ET.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 359 - 374
HU.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 359 - 374
LT.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 359 - 374
LV.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 359 - 374
MT.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 359 - 374
PL.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 359 - 374
SK.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 359 - 374
SL.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 359 - 374


Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 27. januára 2003

o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom ustanovenom v článku 251 Zmluvy na základe spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 8. novembra 2002 [4],

keďže:

(1) ciele environmentálnej politiky spoločenstva sú hlavne zachovávať, chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia, chrániť zdravie ľudí a uvážlivé a racionálne využívanie prírodných zdrojov. Táto politika sa zakladá na princípe predbežnej opatrnosti, princípe prevencie, aby sa poškodeniu životného prostredia zabránilo hneď pri zdroji a princípe, že znečisťovateľ platí;

(2) v programe spoločenstva pre environmentálnu politiku a činnosti týkajúce sa životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja (Piaty akčný program pre životné prostredie) [5] sa konštatuje, že dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja vyžaduje závažné zmeny v súčasnej štruktúre rozvoja, výroby, spotreby a správania a odporúča sa okrem iného zníženie nehospodárnej spotreby prírodných zdrojov a zabránenie znečisteniu. Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa uvádza ako jedna z cieľových oblastí, ktorá sa vzhľadom na uplatňovanie princípov prevencie, zhodnocovania a bezpečného zneškodňovania odpadu má usmerňovať;

(3) v správe spoločenstva z 30. júla 1996 o preskúmaní stratégie spoločenstva pre odpadové hospodárstvo sa konštatuje, že ak sa nedá zabrániť vzniku odpadu, mal by sa opätovne použiť alebo zhodnotiť ako zdroj materiálu alebo energie;

(4) Rada vo svojej rezolúcii z 24. februára 1997 o stratégii spoločenstva pre odpadové hospodárstvo [6] kládla dôraz na podporu zhodnocovania odpadu s cieľom zníženia množstva odpadu určeného na zneškodnenie a na šetrenie prírodných zdrojov hlavne opätovným použitím, recykláciou, kompostovaním a zhodnocovaním energie z odpadu a uznala, že spôsob riešenia v každom konkrétnom prípade musí zohľadňovať environmentálne a hospodárske dôsledky, ale pokým sa nedosiahne ďalší vedecký a technologický pokrok a nevytvoria sa ďalšie analýzy životného cyklu, malo by sa uprednostňovať opätovné používanie a zhodnocovanie materiálu, pokiaľ to v danom prípade predstavuje najlepšie environmentálne riešenie. Rada tiež vyzvala Komisiu, aby čo najskôr vytvorila vhodné následné opatrenia k projektom programu prioritných prúdov odpadov vrátane OEEZ;

(5) Európsky parlament vo svojej rezolúcii zo 14. novembra 1996 [7] požiadal Komisiu, aby predložila návrhy na určitý počet smerníc o prioritných prúdoch odpadov vrátane elektrických a elektronických odpadov a aby sa tieto návrhy zakladali na princípe zodpovednosti výrobcu. Európsky parlament v tej istej rezolúcii požiadal Radu a Komisiu, aby predložili návrhy na zníženie objemu odpadov;

(6) smernica Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [8] ustanovuje, že sa v jednotlivých smerniciach môžu ustanoviť osobitné pravidlá pre konkrétne prípady alebo pravidlá doplňujúce smernicu 75/442/EHS upravujúce hospodárenie s určitými kategóriami odpadov;

(7) množstvo OEEZ, ktoré vzniká v spoločenstve rýchlo narastá. Obsah nebezpečných súčiastok v elektrických a elektronických zariadeniach (EEZ) je závažným problémom vo fáze hospodárenia s odpadom a recyklácia OEEZ sa nevykonáva v dostatočnom rozsahu;

(8) pri individuálnom postupe členských štátov sa nedá účinne dosiahnuť zlepšenie hospodárenia s OEEZ. Najmä rozdielne vnútroštátne uplatňovanie princípu zodpovednosti výrobcu môže viesť k podstatným nerovnostiam vo finančnom zaťažení hospodárskych subjektov. Prítomnosť rozdielnych národných stratégií hospodárenia s OEEZ obmedzuje účinnosť politík recyklácie. Z tohto dôvodu by sa mali na úrovni spoločenstva ustanoviť základné kritériá;

(9) ustanovenia tejto smernice by mali platiť pre výrobky a výrobcov bez ohľadu na spôsob predaja vrátane predaja na diaľku a elektronického predaja. V tejto súvislosti by mali povinnosti výrobcov a obchodníkov, ktorí používajú predaj na diaľku a postupy elektronického predaja, pokiaľ je to možné, mať rovnakú podobu a mali by sa presadzovať rovnakým spôsobom, aby sa zabránilo tomu, že iné odbytové kanály budú znášať náklady vyplývajúce z ustanovení tejto smernice týkajúce sa OEEZ, za ktoré boli zariadenia predané metódou predaja na diaľku alebo elektronického predaja;

(10) táto smernica by sa mala týkať všetkých elektrických a elektronických zariadení používaných spotrebiteľmi a elektrických a elektronických zariadení určených na profesionálne používanie. Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy spoločenstva týkajúce sa požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré chránia všetkých, ktorí sú v styku s OEEZ, ako aj bez toho, aby boli dotknuté osobitné právne predpisy spoločenstva o odpadovom hospodárstve, najmä smernica Rady 91/157/EHS z 18. marca 1991 o batériách a akumulátoroch, ktoré obsahujú niektoré nebezpečné látky [9];

(11) je potrebné najmä na základe tejto smernice čo najskôr zrevidovať smernicu 91/157/EHS;

(12) ustanovenie zodpovednosti výrobcu na základe tejto smernice je jedným z prostriedkov na podporu takej konštrukcie a výroby elektrických a elektronických zariadení, ktoré plne zohľadnia a uľahčia ich opravu, možnú modernizáciu, opätovné použitie, demontáž a recykláciu;

(13) na zaručenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov obchodníkov, ktorí sa zúčastňujú na odovzdávaní a nakladaní s OEEZ, by mali členské štáty v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi spoločenstva týkajúcimi sa požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia určiť podmienky, na základe ktorých obchodník môže odmietnuť príjem odovzdávaného výrobku;

(14) členské štáty by mali podporiť takú konštrukciu a výrobu elektrických a elektronických zariadení, ktoré zohľadnia a uľahčia demontáž a zhodnocovanie, najmä opätovné použitie a recykláciu OEEZ, ich súčiastok a materiálov. Výrobcovia by nemali zabrániť tým, že použijú špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy, aby sa OEEZ nedal opätovne použiť, pokiaľ takéto špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležitú výhodu, napríklad vo vzťahu k ochrane životného prostredia a/alebo k požiadavkám na bezpečnosť;

(15) separovaný zber je predbežnou podmienkou na zabezpečenie špecifického spracovania a recyklácie OEEZ a je potrebný na dosiahnutie požadovanej úrovne ochrany zdravia ľudí a životného prostredia v spoločenstve. Spotrebitelia musia aktívne prispievať, aby takýto zber prebiehal úspešne a mali by byť v odovzdávaní OEEZ podporovaní. Za týmto účelom by sa mali vytvoriť vhodné zariadenia na odovzdávanie OEEZ vrátane verejných zberní, kde by mohli súkromné domácnosti odovzdať svoj odpad prinajmenšom bezplatne;

(16) na dosiahnutie požadovanej úrovne ochrany a zosúladených environmentálnych cieľov spoločenstva by mali členské štáty prijať príslušné opatrenia na minimalizáciu zneškodňovania OEEZ ako netriedeného komunálneho odpadu a dosahovať vysokú úroveň v separovanom zbere OEEZ. Aby sa zabezpečilo, že sa členské štáty budú usilovať vytvoriť účinné zberné systémy, malo by sa od nich vyžadovať, aby dosahovali vysokú úroveň v zbere OEEZ zo súkromných domácností;

(17) špecifické spracovanie OEEZ je nevyhnutné, aby sa zabránilo šíreniu znečisťujúcich látok do recyklovaného materiálu alebo prúdu odpadov. Takéto spracovanie je najúčinnejším prostriedkom na zabezpečenie súladu s požadovanou úrovňou ochrany životného prostredia v spoločenstve. Všetky zariadenia alebo podniky vykonávajúce recykláciu a spracovateľské činnosti by mali spĺňať minimálne normy, aby sa pri spracovaní OEEZ zabránilo negatívnym vplyvom na životné prostredie. Mali by sa používať najlepšie dostupné techniky spracovania, zhodnocovania a recyklácie, za predpokladu, že zabezpečujú ochranu zdravia ľudí a vysokú úroveň ochrany životného prostredia. Najlepšie dostupné techniky spracovania zhodnocovania a recyklácie sa môžu podrobnejšie definovať v súlade s postupmi smernice 96/61/ES;

(18) vo vhodných prípadoch by malo byť prioritou opätovné použitie OEEZ a ich súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov. V prípade, keď opätovné použitie nie je uprednostnené, všetky separovane zozbierané OEEZ by sa mali odoslať na zhodnotenie, počas ktorého by sa mal dosiahnuť vysoký stupeň recyklácie a zhodnotenia. Výrobcovia by sa mali zároveň podporovať, aby recyklovaný materiál zabudovali do nových zariadení;

(19) základné princípy týkajúce sa financovania hospodárenia s OEEZ sa musia stanoviť na úrovni spoločenstva a systémy financovania musia prispievať k dosiahnutiu vysokého podielu pri zbere, ako aj k uplatňovaniu princípu zodpovednosti výrobcu;

(20) užívatelia elektrických a elektronických zariadení zo súkromných domácností by mali mať možnosť prinajmenšom bezplatne odovzdať OEEZ. Výrobcovia by preto mali financovať odber zo zberných zariadení, ako aj spracovanie, zhodnotenie a zneškodňovanie OEEZ. Aby mala koncepcia zodpovednosti výrobcu čo najlepší účinok, mal by byť každý výrobca zodpovedný za financovanie hospodárenia s odpadmi, ktoré vznikajú z jeho vlastných výrobkov. Výrobca by mal zvoliť, či si túto svoju povinnosť splní individuálne, alebo sa zapojí do kolektívneho systému. Každý výrobca by mal pri uvedení výrobku na trh poskytnúť finančnú záruku ako prevenciu, že sa náklady na hospodárenie s OEEZ z opustených výrobkov neprenesú na spoločnosť alebo na ostatných výrobcov. Zodpovednosť za financovanie hospodárenia s historickými odpadmi by sa mala rozdeliť medzi existujúcich výrobcov v kolektívnych finančných systémoch, do ktorých v prípade výskytu nákladov proporcionálne prispievajú všetci výrobcovia, ktorí sú na trhu. Kolektívne finančné systémy by nemali spôsobiť vylúčenie výrobcov vyrábajúcich špecifické výrobky, alebo ktorých výrobky sa vyrábajú v malom objeme, dovozcov a nových účastníkov na trhu. Počas prechodného obdobia by sa malo výrobcom umožniť, aby pri predaji nových výrobkov na dobrovoľnej báze poskytli kupujúcim informácie o nákladoch za zber, spracovanie a zneškodnenie historického odpadu environmentálne vhodným spôsobom. Výrobcovia, ktorí využijú toto ustanovenie by mali zabezpečiť, aby uvádzané náklady nepresiahli skutočné náklady;

(21) informácie pre užívateľov o požiadavke nezneškodňovať OEEZ ako netriedený komunálny odpad a o jeho separovanom zbere, ako aj o zberných systémoch a ich úlohe pri hospodárení s OEEZ je nevyhnutnou podmienkou úspechu pri zbere OEEZ. Takéto informácie znamenajú potrebu vhodného označenia elektrických a elektronických zariadení, ktoré by mohli skončiť v smetných nádobách alebo podobných prostriedkoch zberu komunálneho odpadu;

(22) informácie o súčiastkach a materiáloch, ktoré majú výrobcovia poskytovať, sú dôležité na uľahčenie hospodárenia s OEEZ a najmä jeho spracovania a zhodnotenia/recyklácie;

(23) členské štáty by mali zabezpečiť, aby kontrolná a monitorovacia infraštruktúra umožnila overiť správne vykonávanie tejto smernice okrem iného vzhľadom na odporúčanie 2001/331/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 ustanovujúce minimálne kritériá pre environmentálne inšpekcie v členských štátoch [10];

(24) informácie o hmotnosti alebo, ak to nie je možné, o počte položiek elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh v spoločenstve a jednotlivé podiely pri zbere, opätovnom použití (vrátane, pokiaľ je to možné, opätovného použitia celých spotrebičov), zhodnotení/recyklácii a vývoze OEEZ zberaného v súlade s touto smernicou sú potrebné pre sledovanie plnenia cieľov tejto smernice;

(25) členské štáty sa môžu rozhodnúť vykonávať niektoré ustanovenia tejto smernice prostredníctvom dohôd medzi príslušnými orgánmi a dotknutými hospodárskymi odvetviami za predpokladu, že sú splnené konkrétne požiadavky;

(26) prispôsobenie určitých ustanovení smernice vedeckému a technickému pokroku, zoznam výrobkov, ktoré spadajú do kategórií uvedených v prílohe IA, selektívne spracovanie materiálov a súčiastok OEEZ, technické požiadavky na skladovanie a spracovanie OEEZ a symbol pre označenie EEZ by mali byť v rámci postupu výboru zabezpečené Komisiou;

(27) opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii [11],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Ciele

Cieľom tejto smernice je v prvom rade zabrániť vzniku odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a ďalej opätovne použiť, recyklovať a inými spôsobmi zhodnotiť takéto odpady, aby sa znížilo množstvo odpadu na zneškodnenie. Tiež sa usiluje o zlepšenie environmentálneho správania všetkých prevádzkovateľov, ktorí sa podieľajú na životnom cykle elektrických a elektronických zariadení, napr. výrobcovia, obchodníci a spotrebitelia a hlavne tých, ktorí sa priamo podieľajú na spracovaní odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa uplatňuje na elektrické a elektronické zaradenia, ktoré spadajú do kategórií uvedených v prílohe IA za predpokladu, že príslušné zariadenia nie sú súčasťou iného druhu zariadenia, ktoré nespadá do pôsobnosti tejto smernice. Príloha IB obsahuje zoznam výrobkov, ktoré spadajú do kategórií uvedených v prílohe IA.

2. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy spoločenstva týkajúce sa požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia a osobitné právne predpisy spoločenstva o odpadovom hospodárstve.

3. Zariadenia, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti členských štátov, zbrane, munícia a vojenský materiál, sú vyňaté z pôsobnosti tejto smernice. Toto však neplatí pre výrobky, ktoré nie sú konkrétne určené na vojenské účely.

Článok 3

Definície

Na účely tejto smernice sa použijú tieto definície:

a) "elektrické a elektronické zariadenia" alebo "EEZ" sú zariadenia, ktoré na svoju riadnu činnosť potrebujú elektrické prúdy alebo elektromagnetické polia a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takýchto prúdov a polí, ktoré spadajú do kategórií uvedených v prílohe IA a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia najviac 1000 V pre striedavý prúd a 1500 V pre jednosmerný prúd.

b) "odpad z elektrických a elektronických zariadení" alebo "OEEZ" sú elektrické alebo elektronické zariadenia, ktoré sú odpadom v zmysle článku 1 písm. a) smernice 75/442/EHS vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou výrobku v čase, keď sa vyraďuje;

c) "prevencia" sú opatrenia zamerané na zníženie množstva OEEZ a jeho škodlivých účinkov na životné prostredie, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v ňom nachádzajú;

d) "opätovné použitie" je proces, pri ktorom sa OEEZ alebo ich súčiastky použijú na rovnaký účel, na aký boli určené vrátane ďalšieho užívania zariadení alebo ich súčiastok, ktoré sa odovzdali do zberní, obchodníkom, do recyklačných zariadení alebo výrobcom;

e) "recyklácia" je opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo iné účely, ale s výnimkou energetického zhodnocovania, čo znamená použitie horľavého odpadu ako prostriedku pre výrobu energie pomocou priameho spaľovania spolu s iným odpadom alebo bez neho, ale s tepelným zhodnotením;

f) "zhodnotenie" sú všetky použiteľné činnosti uvedené v prílohe IIB k smernici 75/442/EHS;

g) "zneškodnenie" sú všetky použiteľné činnosti uvedené v prílohe IIA k smernici 75/442/EHS;

h) "spracovanie" sú všetky činnosti po tom, čo bol OEEZ odovzdaný do zariadenia na odstránenie škodlivých látok, demontáž, šrotovanie, zhodnotenie alebo prípravu na zneškodnenie a všetky ďalšie činnosti vykonané s cieľom zhodnotiť a/alebo zneškodniť OEEZ;

i) "výrobca" je každá osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane predaja prostriedkami diaľkovej komunikácie v súlade so smernicou 97/7/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku [12]:

i) vyrába a predáva elektrické a elektronické zariadenia pod svojou značkou,

ii) opätovne predáva pod svojou značkou zariadenia vyrobené inými dodávateľmi, predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za "výrobcu", ak sa na zariadení nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v bode i), alebo

iii) dováža, alebo vyváža elektrické a elektronické zariadenia do členského štátu v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Kto poskytuje financovanie výlučne na základe alebo v rámci zmluvy o financovaní, nepovažuje sa za "výrobcu", pokiaľ nevystupuje aj ako výrobca v zmysle bodov i) až iii);

j) "obchodník" je každá osoba, ktorá dodáva elektrické alebo elektronické zariadenia na na obchodné účely strane, ktorá ich bude používať;

k) "OEEZ zo súkromných domácností" je OEEZ, ktorý pochádza zo súkromných domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý svojím charakterom a množstvom je podobný tomu, ktorý pochádza zo súkromných domácností;

l) "nebezpečná látka alebo prípravok" je každá látka alebo prípravok, ktorý sa podľa smernice Rady 67/548/EHS [13] alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES [14] považuje za nebezpečný.

m) "zmluva o financovaní" je každá zmluva o pôžičke, leasing, prenájme alebo o predaji na splátky, alebo iná dohoda týkajúca sa akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu na to, či podmienky takejto zmluvy, dohody alebo dodatočnej zmluvy alebo dodatočnej dohody stanovujú, že sa uskutoční alebo môže uskutočniť prevod vlastníctva takéhoto zariadenia.

Článok 4

Konštrukcia výrobku

Členské štáty podporia také konštrukcie a výrobu elektrických a elektronických zariadení, ktoré zohľadnia a uľahčia demontáž a zhodnotenie najmä opätovné použitie a recykláciu OEEZ, ich súčiastok a materiálov. V tomto zmysle členské štáty vykonajú príslušné opatrenia, aby výrobcovia nezabránili tým, že použijú špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy opätovnému použitiu OEEZ, pokiaľ takéto špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody, napríklad vo vzťahu k ochrane životného prostredia a/alebo k požiadavkám na bezpečnosť.

Článok 5

Separovaný zber

1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia na minimalizáciu zneškodňovania OEEZ ako netriedeného komunálneho odpadu a na dosiahnutie vysokého podielu v separovanom zbere OEEZ.

2. Pre OEEZ zo súkromných domácností členské štáty zabezpečia, aby do 13. augusta 2005:

a) sa stanovili systémy povoľujúce konečným držiteľom a obchodníkom odovzdať takýto odpad prinajmenšom bezplatne. Členské štáty zabezpečia dostupnosť a prístupnosť potrebných zberných zariadení zohľadniac najmä hustotu obyvateľstva;

b) pri dodávke nového výrobku boli obchodníci zodpovední za to, že sa im takýto odpad môže odovzdať prinajmenšom bezplatne na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je zariadenie rovnakého druhu a spĺňa rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie. Členské štáty sa môžu odkloniť od tohto ustanovenia, ak zabezpečia, že odovzdanie OEEZ sa tým nestane pre konečného držiteľa zložitejšie a ak tieto systémy zostanú pre konečného užívateľa bezplatné. Členské štáty, ktoré využijú toto ustanovenie, to oznámia Komisii;

c) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia písm. a) a b), povoľuje sa výrobcom vytvoriť a/alebo prevádzkovať individuálne alebo kolektívne systémy na odovzdávanie OEEZ zo súkromných domácností za predpokladu, že budú zodpovedať cieľom tejto smernice;

d) so zreteľom na národné normy a normy spoločenstva týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti môže byť OEEZ, ktorý z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu, pri odovzdávaní podľa písm. a) a b) odmietnutý. Členské štáty prijmú osobitné opatrenia pre takýto OEEZ.

Členské štáty môžu ustanoviť osobitné opatrenia na odovzdávanie OEEZ podľa písm. a) a b), ak zariadenie neobsahuje základné súčiastky, alebo ak obsahuje iný odpad ako OEEZ.

3. V prípade iných OEEZ, ako je OEEZ zo súkromných domácností a bez toho, aby bol dotknutý článok 9, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene zaistili zber takéhoto odpadu.

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky OEEZ zozbierané podľa horeuvedených odsekov 1, 2 a 3 dopravili do spracovateľských zariadení autorizovaných podľa článku 6, pokiaľ sa spotrebiče ako celok opätovne nepoužijú. Členské štáty zabezpečia, že plánované opätovné použitie nepovedie k obchádzaniu tejto smernice, najmä čo sa týka článkov 6 a 7. Zber a doprava separovaného zberu OEEZ sa vykoná spôsobom, ktorý optimalizuje opätovné používanie a recykláciu týchto súčiastok alebo celých spotrebičov, ktoré sa dajú opätovne použiť alebo recyklovať.

5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 členské štáty zabezpečia, aby najneskôr do 31. decembra 2006 dosiahol podiel separovaného zberu priemerne aspoň štyri kilogramy OEEZ na obyvateľa za rok zo súkromných domácností.

Európsky parlament a Rada konajúc na základe návrhu Komisie a zohľadňujúc technické a hospodárske skúsenosti v členských štátoch zadajú nový záväzný cieľ do 31. decembra 2008. Môže to byť vo forme percentuálnej hodnoty z množstva elektrických a elektronických zariadení predaných súkromným domácnostiam v predchádzajúcich rokoch.

Článok 6

Spracovanie

1. Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene, vytvorili v súlade s právnymi predpismi spoločenstva systémy na zabezpečenie spracovania OEEZ za použitia najlepších dostupných techník na spracovanie, zhodnotenie a recykláciu. Systémy môžu výrobcovia vytvoriť individuálne a/alebo kolektívne. Na zabezpečenie súladu s článkom 4 smernice 75/442/EHS spracovanie minimálne zahŕňa odstránenie všetkých tekutín a výberové spracovanie v súlade s prílohou II k tejto smernici.

Iné spracovateľské technológie zabezpečujúce rovnakú úroveň ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia sa môžu zahrnúť do prílohy II na základe postupu podľa článku 14 ods. 2

V záujme ochrany životného prostredia môžu členské štáty stanoviť minimálne kvalitatívne normy pre spracovanie zozberaného OEEZ. Členské štáty, ktoré si zvolia takéto kvalitatívne normy, to oznámia Komisii, ktorá tieto normy uverejní.

2. Členské štáty zabezpečia, aby každé zariadenie alebo podnik podieľajúci sa na spracovateľských činnostiach získal v súlade s článkami 9 a 10 smernice 75/442/EHS od príslušných orgánov povolenie.

Odchylne od požiadavky na získanie povolenia podľa článku 11 ods. 1 písm. b) smernice 75/442/EHS sa môže uplatniť na zhodnocovacie činnosti týkajúce sa OEEZ, ak príslušné orgány pred registráciou vykonajú inšpekciu na zabezpečenie súladu s článkom 4 smernice 75/442/EHS.

Inšpekcia overí:

a) druh a množstvo odpadu, ktoré sa má spracovať;

b) všeobecné technické požiadavky, ktoré majú byť splnené;

c) prijaté bezpečnostné opatrenia.

Inšpekcia sa vykonáva najmenej raz do roka a členské štáty oznámia výsledky Komisii.

3. Členské štáty zabezpečia, aby každé zariadenie alebo podnik podieľajúci sa na spracovateľských činnostiach skladoval a zaobchádzal s OEEZ v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v prílohe III.

4. Členské štáty zabezpečia, aby povolenie alebo registrácia podľa odseku 2 zahŕňala všetky podmienky potrebné pre súlad s požiadavkami odsekov 1 a 3 a pre dosiahnutie cieľov zhodnotenia uvedených v článku 7.

5. Spracovateľské činnosti sa môžu tiež vykonávať mimo príslušného členského štátu alebo spoločenstva za predpokladu, že zásielka OEEZ je v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva [15].

Pre OEEZ vyvážaný zo spoločenstva v zhode s nariadením Rady (EHS) č. 259/93, nariadením Rady (ES) č. 1420/1999 [16] z 29. apríla 1999 ustanovujúcim spoločné pravidlá a postupy, ktoré sa vzťahujú na prepravu zásielky určitých druhov odpadov do určitých nečlenských krajín OECD a nariadením Komisie (ES) č. 1547/1999 [17] z 12. júla 1999 určujúcim kontrolné postupy podľa nariadenia Rady (EHS) č. 259/93, ktoré sa majú uplatňovať pri zásielkách určitých druhov odpadov do určitých štátov, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD C(92)39 v konečnom znení sa za plnenie povinností a cieľov v článku 7 ods. 1 a 2 tejto smernice, považuje len, ak vývozca môže dokázať, že zhodnotenie, opätovné použitie a/alebo recyklačný proces sa vykonalo za podmienok, ktoré sú rovnocenné požiadavkám tejto smernice.

6. Členské štáty podporia zariadenia alebo podniky, ktoré vykonávajú spracovateľské činnosti, aby zaviedli certifikované systémy environmentálneho manažérstva v súlade s nariadením (ES) č. 761/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 umožňujúcom dobrovoľnú účasť organizácií v schéme environmentálneho manažérstva a auditu spoločenstva (EMAS) [18].

Článok 7

Zhodnotenie

1. Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene vytvorili individuálne alebo kolektívne systémy v súlade s právnymi predpismi spoločenstva na zabezpečenie spracovania OEEZ, ktorý bol separovane zberaný v súlade s článkom 5. Členské štáty uprednostnia opätovné použitie celých spotrebičov. Do dátumu, ktorý je uvedený v odseku 4, sa nebudú pri výpočte cieľov uvedených v odseku 2 takéto spotrebiče zohľadňovať.

2. Vzhľadom na OEEZ, ktoré sa poslali na spracovanie v súlade s článkom 6, členské štáty zabezpečia, aby od 31. decembra 2006 plnili výrobcovia tieto ciele:

a) pre OEEZ spadajúce do kategórií 1 a 10 prílohy IA,

- mieru zhodnotenia zvýšia najmenej na 80 % priemernej hmotnosti na spotrebič a

- opätovné použitie a recykláciu súčiastok, materiálov a látok zvýšia na najmenej 75 % priemernej hmotnosti na spotrebič;

b) pre OEEZ spadajúce do kategórií 3 a 4 prílohy IA,

- mieru zhodnotenia zvýšia najmenej na 75 % priemernej hmotnosti na spotrebič a

- opätovné použitie a recykláciu súčiastok, materiálov a látok zvýšia najmenej na 65 % priemernej hmotnosti na spotrebič;

c) pre OEEZ spadajúce do kategórií 2, 5, 6, 7 a 9 prílohy IA,

- mieru zhodnotenia zvýšia najmenej na 70 % priemernej hmotnosti na spotrebič a

- opätovné použitie a recykláciu súčiastok, materiálov a látok zvýšia najmenej na 50 % priemernej hmotnosti na spotrebič;

d) pre plynové výbojky zvýšia mieru opätovného použitia a recyklácie súčiastok, materiálov a látok na najmenej 80 % hmotnosti výbojky.

3. Členské štáty zabezpečia, aby na účely výpočtu týchto cieľov výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene uchovávali záznamy o množstve OEEZ, ich súčiastkach, materiáloch alebo látkach pri vstupe a výstupe zo spracovateľského zariadenia a/alebo pri vstupe do zariadenia na zhodnotenie alebo recykláciu.

Komisia ustanoví v súlade s postupom ustanoveným v článku 14 ods. 2 podrobné pravidlá na sledovanie dodržiavania cieľov uvedených v odseku 2 členskými štátmi vrátane špecifikácií pre materiály. Komisia predloží toto opatrenie do 13. augusta 2004.

4. Európsky parlament a Rada konajúc na základe návrhu Komisie stanovia do 31. decembra 2008 nové ciele podľa potreby pre zhodnotenie a pre opätovné použitie/recykláciu vrátane opätovného použitia celých spotrebičov a pre výrobky spadajúce do kategórie 8 prílohy IA. Toto sa vykoná so zreteľom na environmentálny úžitok z používaných elektrických a elektronických zariadení, ako je zlepšená účinnosť zdrojov vyplývajúca z vývoja v oblasti materiálov a technológie. Musí sa tiež sa zohľadniť technický pokrok pri opätovnom používaní, zhodnocovaní a recyklácii výrobkov a materiálov, ako aj skúsenosti nadobudnuté členskými štátmi a v priemysle.

5. Členské štáty podporia vývoj nových technológií na zhodnocovanie, recykláciu a spracovanie.

Článok 8

Financovanie vzťahujúce sa na OEEZ zo súkromných domácností

1. Členské štáty zabezpečia, aby do 13. augusta 2005 výrobcovia financovali aspoň zber, spracovanie, zhodnotenie a environmentálne vhodné zneškodňovanie OEEZ zo súkromných domácností skladovaného v zberných zariadeniach ustanovených podľa článku 5 ods. 2

2. Pre výrobky uvedené na trh po 13. auguste bude každý výrobca zodpovedný za financovanie činností uvedených v odseku 1, ktoré sa týkajú odpadu z vlastných výrobkov. Výrobca si môže zvoliť, či si túto svoju povinnosť splní individuálne, alebo sa zapojí do kolektívneho systému.

Členské štáty zabezpečia, aby každý výrobca pri uvedení výrobku na trh poskytol záruku, z ktorej vyplýva, že hospodárenie so všetkými OEEZ bude finančne zabezpečené a že výrobcovia zreteľne označia svoje výrobky v súlade s článkom 11 ods. 2 Táto záruka zabezpečí, že všetky činnosti uvedené v odseku 1 týkajúce sa tohto výrobku budú finančne zabezpečené. Záruka môže byť vo forme účasti výrobcu v príslušných systémoch na financovanie hospodárenia s OEEZ, recyklačného poistenia alebo zablokovaného bankového účtu.

Náklady na zber, spracovanie a environmentálne vhodné zneškodnenie sa nesmú pre kupujúcich pri predaji nových výrobkov uvádzať oddelene.

3. Zodpovednosť za financovanie nákladov na hospodárenie s OEEZ z výrobkov, ktoré boli uvedené na trh pred dátumom uvedenom v odseku 1 (historický odpad) sa ustanoví prostredníctvom jedného alebo viacerých systémov, do ktorých všetci výrobcovia nachádzajúci sa na trhu, keď príslušné náklady vzniknú, prispejú proporcionálnou časťou, napr. proporcionálne k ich podielu na trhu podľa druhu zaradenia.

Členské štáty zabezpečia, aby na prechodné obdobie po dobu ôsmich rokov (10 rokov pre kategóriu 1 v prílohe IA) po nadobudnutí účinnosti tejto smernice sa výrobcom povolilo, aby pri predaji uvádzali pre kupujúcich náklady na zber, spracovanie a zneškodnenie environmentálne vhodným spôsobom. Uvedené náklady nesmú presiahnuť skutočné náklady.

4. Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia dodávajúci elektrické alebo elektronické zariadenia prostredníctvom diaľkovej komunikácie tiež splnili požiadavky uvedené v tomto článku pre zariadenia dodané v členskom štáte, kde má kupujúci takéhoto zariadenia bydlisko.

Článok 9

Financovanie vzťahujúce sa na OEEZ od iných užívateľov ako súkromné domácnosti

Členské štáty zabezpečia, aby do 13. augusta 2005 výrobcovia financovali u výrobkov uvedených na trh po 13. auguste 2005 zber, spracovanie, zhodnotenie a environmentálne vhodné zneškodňovanie OEEZ od iných užívateľov ako súkromných domácností.

Pre OEEZ z výrobkov uvedených na trh pred 13. augustom 2005 (historický odpad) financovanie nákladov na hospodárenie zabezpečia výrobcovia. Členské štáty môžu alternatívne ustanoviť, že iní užívatelia ako súkromné domácnosti budú čiastočne alebo celkom zodpovední za financovanie.

Výrobcovia a iní užívatelia ako súkromné domácnosti môžu bez toho, aby bola dotknutá táto smernica, uzavrieť dohody ustanovujúce iné metódy financovania.

Článok 10

Informácie pre užívateľov

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa užívateľom elektrických a elektronických zariadení v súkromných domácnostiach poskytli potrebné informácie o:

a) požiadavke nezneškodňovať OEEZ ako netriedený komunálny odpad a zberať takýto OEEZ separovane;

b) im dostupných systémoch na odovzdanie a zber;

c) úlohe, ktorú zohrávajú pri prispievaní k opätovného použitiu, recyklácii a iným formám zhodnotenia OEEZ;

d) potenciálnych účinkov na životné prostredie a zdravie ľudí ako dôsledok prítomnosti nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach;

e) význame symbolu uvedeného v prílohe IV.

2. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia na to, aby sa spotrebitelia zúčastnili na zbere OEEZ a podnietia ich, aby uľahčili proces opätovného používania, spracovania a zhodnocovania.

3. S cieľom minimalizovať zneškodňovanie OEEZ ako netriedeného komunálneho odpadu a na uľahčenie jeho separovaného zberu zabezpečia členské štáty, aby výrobcovia označovali elektrické a elektronické zariadenia uvedené na trh po 13. auguste 2005 príslušným symbolom, ktorý je uvedený v prílohe IV. Vo výnimočných prípadoch, kde je to potrebné kvôli veľkosti alebo funkcii výrobku, sa symbol vytlačí na balenie, návod na použitie a na záručný list elektrických a elektronických zariadení.

4. Členské štáty môžu požadovať, aby niektoré alebo všetky informácie uvedené v odsekoch 1 až 3 uviedli výrobcovia a/alebo obchodníci, napr. v návodoch na použitie alebo v mieste predaja.

Článok 11

Informácie pre spracovateľské zariadenia

1. Na uľahčenie opätovného použitia a správneho a environmentálne vhodného spracovania OEEZ vrátane údržby, modernizácie, renovácie a recyklácie prijmú členské štáty potrebné opatrenia na zabezpečenie, že výrobcovia do jedného roku po uvedení výrobku na trh poskytnú informácie o opätovnom použití a spracovaní pre každý druh nového EEZ, ktoré sa uvedenie na trh. V týchto informáciách sa uvedie, pokiaľ to potrebujú strediská pre opätovné použitie, spracovateľské a recyklačné zariadenia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tejto smernice, aké súčiastky a materiály sa v EEZ nachádzajú, ako aj umiestnenie nebezpečných látok a prostriedkov v EEZ. Výrobcovia EEZ ich poskytnú strediskám pre opätovné použitie, spracovateľským a recyklačným zariadeniam vo forme manuálov alebo prostredníctvom elektronických médií (napr. CD-ROM, online služby).

2. Členské štáty zabezpečia, aby podľa značky na spotrebiči bolo možné jednoznačne identifikovať každého výrobcu elektrického alebo elektronického spotrebiča uvedeného na trh po 13. auguste 2005. Okrem toho, aby bolo možné s určitosťou stanoviť dátum, kedy bol spotrebič uvedený na trh, značka na spotrebiči bude uvádzať, že spotrebič bol uvedený na trh po 13. auguste 2005. Komisia podporí prípravu európskych noriem za týmto účelom.

Článok 12

Poskytovanie informácií a správ

1. Členské štáty vyhotovia register výrobcov a zhromaždia informácie vrátane spoľahlivých odhadov na ročnom základe o množstve a kategóriách elektrických a elektronických zariadení, ktoré boli v rámci členských štátov uvedené na trh, zozbierané všetkými spôsobmi, opätovne použité, recyklované a zhodnotené a o vyvezenom zozberanom odpade podľa hmotnosti alebo, ak to nie je možné, podľa počtu.

Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia dodávajúci elektrické a elektronické zariadenia prostredníctvom diaľkovej komunikácie poskytli informácie o súlade s požiadavkami článku 8 ods. 4 a o množstvách a kategóriách elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh členského štátu, kde kupujúci takéhoto zariadenia sídli.

Členské štáty zabezpečia, aby sa získané informácie každý druhý rok odoslali Komisii do 18 mesiacov po ukončení príslušného obdobia. Prvý súbor informácií sa bude týkať rokov 2005 a 2006. Informácie sa poskytnú vo formáte, ktorý sa ustanoví do jedného roku po nadobudnutí účinnosti tejto smernice v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 vzhľadom na zriadenie databáz o OEEZ a ich spracovaní.

Na dodržanie ustanovení tohto odseku členské štáty zabezpečia vhodnú výmenu informácií najmä pre spracovateľské činnosti podľa článku 6 ods. 5.

2. Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky odseku 1, členské štáty budú v trojročných intervaloch zasielať Komisii správu o vykonávaní tejto smernice. Správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo prehľadu navrhnutého Komisiou v súlade s postupom ustanoveným v článku 6 smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 o štandardizácii a racionalizácii správ o vykonávaní určitých smerníc týkajúcich sa životného prostredia [19]. Dotazník alebo prehľad sa pošle členským štátom šesť mesiacov pred začiatkom obdobia, ktorého sa správa týka. Správa sa predloží Komisii do deviatich mesiacov po uplynutí trojročného obdobia, ktorého sa týka.

Prvá trojročná správa sa bude týkať obdobia od roku 2004 až 2006.

Komisia uverejní správu o vykonávaní tejto smernice do deviatich mesiacov po tom, čo obdrží správy od členských štátov.

Článok 13

Prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku

Všetky zmeny a doplnenia, ktoré sú potrebné na prispôsobenie článku 7 ods. 3, ako aj prílohy IB (hlavne vzhľadom na možné zahrnutie svietidiel v domácnostiach, žiaroviek a fotoelektrických výrobkov t. j. solárnych panelov), prílohy II (zohľadňujúc najmä nový technický vývoj pri spracovaní OEEZ) a prílohy III a IV vedeckému a technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 14 ods. 2

Predtým ako sa prílohy zmenia a doplnia, sa Komisia okrem iného poradí s výrobcami elektrických a elektronických zariadení, recyklačnými a spracovateľskými zariadeniami, environmentálnymi organizáciami a zamestnaneckými a spotrebiteľskými zväzmi.

Článok 14

Výbor

1. Komisii bude pomáhať výbor zriadený na základe článku 18 smernice 75/442/EHS.

2. V prípade odkazu na tento odsek sa uplatnia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8

Obdobie uvedené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme rokovací poriadok.

Článok 15

Sankcie

Členské štáty stanovia sankcie, ktoré sa budú uplatňovať pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s touto smernicou. Takto stanovené pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 16

Inšpekcia a monitoring

Členské štáty zabezpečia, aby inšpekcie a monitoring umožňovali overenie správneho vykonávania tejto smernice.

Článok 17

Transpozícia

1. Členské štáty uvedú do 13. augusta 2004 do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3. Za predpokladu, že sa dosiahnu ciele ustanovené v tejto smernici, členské štáty môžu transponovať ustanovenia uvedené v článkoch 6 ods. 6, 10 ods. 1 a článku 11 na základe dohôd medzi príslušnými orgánmi a príslušnými hospodárskymi odvetviami. Takéto dohody musia spĺňať tieto požiadavky:

a) dohody musia byť vymáhateľné;

b) dohody musia obsahovať ciele s príslušnými termínmi;

c) dohody sa uverejnia v vnútroštátnom úradnom vestníku alebo úradnom dokumente, ktorý je rovnakou mierou prístupný verejnosti a odošlú sa Komisii;

d) dosiahnuté výsledky sa musia pravidelne monitorovať, hlásiť príslušným orgánom a Komisii a sprístupňovať pre verejnosť v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve;

e) príslušné orgány zabezpečia, aby sa skúmal pokrok dosiahnutý na základe dohody;

f) v prípade nesúladu s dohodou musia členské štáty vykonávať príslušné ustanovenia tejto smernice pomocou zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení.

4. a) Grécko a Írsko, ktoré v dôsledku:

- nedostatočnej recyklačnej infraštruktúry,

- zemepisných podmienok, ako je veľký počet malých ostrovov a výskyt vidieckych a horských oblastí;

- malej hustoty obyvateľstva a

- nízkej spotreby EEZ,

nemôžu dosiahnuť plánované množstvo uvedené v prvom pododseku článku 5 ods. 5 alebo ciele uvedené v článku 7 ods. 2 a ktoré podľa tretieho pododseku článku 5 ods. 2 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov [20] môžu požiadať o posunutie termínu, ktorý je uvedený v tomto článku, môžu si predĺžiť lehoty uvedené v článkoch 5 ods. 5 a 7 ods. 2 tejto smernice až o 24 mesiacov.

Tieto členské štáty oznámia svoje rozhodnutia Komisii najneskôr v čase transpozície tejto smernice.

b) Komisia oznámi tieto rozhodnutia ostatným členským štátom a Európskemu parlamentu.

5. Do piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice Komisia predloží na základe skúseností z uplatňovania tejto smernice najmä vzhľadom na separovaný zber, spracovanie, zhodnocovanie a systémy financovania správu Európskemu parlamentu a Rade. Okrem toho sa správa bude zakladať na stave technologického vývoja, získaných skúsenostiach, environmentálnych požiadavkách a fungovaní vnútorného trhu. K správe sa pripoja podľa potreby návrhy na revíziu príslušných ustanovení smernice.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 19

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 27. januára 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

G. Drys

[1] Ú. v. ES C 365 E, 19.12.2000, s. 184 a Ú. v. ES C 240 E, 28.8.2001, s. 298.

[2] Ú. v. ES C 116, 20.4.2001, s. 38.

[3] Ú. v. ES C 148, 18.5.2001, s. 1.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. mája. 2001 (Ú. v. ES C 34 E, 7.2.2002, s. 115), spoločná pozícia Rady zo 4. decembra 2001 (Ú. v. ES C 110 E, 7.5.2002, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. apríla 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2002 a rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2002.

[5] Ú. v. ES C 138, 17.5.1993, s. 5.

[6] Ú. v. ES C 76, 11.3.1997, s. 1.

[7] Ú. v. ES C 362, 2.12.1996, s. 241.

[8] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 47. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 96/350/ES (Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32).

[9] Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 98/101/ES (Ú. v. ES L 1, 5.1.1999, s. 1).

[10] Ú. v. ES L 118, 27.4.2001, s. 4

[11] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[12] Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19.

[13] Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/59/ES (Ú. v. ES L 225, 21.8.2001, s. 1).

[14] Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/60/ES (Ú. v. ES L 226, 22.8.2001, s. 5).

[15] Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 (Ú. v. ES L 349, 31.12.2001, s. 1).

[16] Ú. v. ES L 166, 1.7.1999, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2243/2001 (Ú. v. ES L 303, 20.11.2001, s. 11).

[17] Ú. v. ES L 185, 17.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2243/2001.

[18] Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1.

[19] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48.

[20] Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IA

Kategórie elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje táto smernica

1. Veľké domáce spotrebiče

2. Malé domáce spotrebiče

3. IT a telekomunikačné zariadenia

4. Spotrebná elektronika

5. Osvetľovacie telesá

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)

7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu

10. Predajné automaty

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IB

Zoznam výrobkov, ktoré je potrebné zohľadniť na účely tejto smernice a ktoré spadajú do kategórií prílohy IA

1. Veľké domáce spotrebiče

Veľké chladiarenské spotrebiče

Chladničky

Mrazničky

Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín

Práčky

Sušičky

Umývačky riadu

Sporáky a rúry na pečenie

Elektrické sporáky

Elektrické varné dosky

Mikrovlnné rúry

Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín

Elektrické spotrebiče na vykurovanie

Elektrické radiátory

Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie

Elektrické ventilátory

Klimatizačné zariadenia

Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu

2. Malé domáce spotrebiče

Vysávače

Čističe kobercov

Iné spotrebiče na čistenie

Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu

Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo

Hriankovače

Fritézy

Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov

Elektrické nože

Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo

Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času

Váhy

3. IT a telekomunikačné zariadenia

Centralizované spracovanie údajov:

Servery

Minipočítače

Tlačiarne

Osobné počítače:

Osobné počítače (vrátane CPU, myši, obrazovky a klávesnice)

Laptopy (vrátane CPU, myši, obrazovky a klávesnice)

Notebooky

Elektronické diáre

Tlačiarne

Kopírovacie zariadenia

Elektrické a elektronické písacie stroje

Vreckové a stolové kalkulačky

a iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií

Užívateľské terminály a systémy

Fax

Telex

Telefóny

Telefónne automaty

Bezdrôtové telefóny

Mobilné telefóny

Záznamníky

a iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií

4. Spotrebná elektronika

Rozhlasové prijímače

Televízne prijímače

Videokamery

Videorekordéry

Hi-fi zariadenia

Zosilňovače zvuku

Hudobné nástroje

a iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií

5. Osvetľovacie telesá

Svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach

Lineárne žiarivky

Kompaktné žiarivky

Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami

Nízkotlakové sodíkové výbojky

Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek

6. Elektrické a elektronické náradie (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných náradí)

Vŕtačky

Pílky

Šijacie stroje

Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov

Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely

Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely

Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami

Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti

7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh

Konzoly na videohry

Videohry

Počítače pre bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.

Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami

Hracie automaty

8. Zdravotnícke zariadenia (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

Zariadenia na rádioterapiu

Kardiologické prístroje

Prístroje na dialýzu

Dýchacie prístroje

Prístroje pre nukleárnu medicínu

Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku

Analyzátory

Mrazničky

Prístroje na fertilizačné testy

Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia

9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu

Dymový hlásič

Tepelné regulátory

Termostaty

Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia

Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach (napr. ovládacie panely)

10. Predajné automaty

Predajné automaty na teplé nápoje

Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky

Predajné automaty na tuhé výrobky

Automaty na výdaj peňazí

Všetky prístroje na automatický výdaj všetkých druhov výrobkov

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Separované spracovanie materiálov a súčiastok z odpadu elektrických a elektronických zariadení v súlade s článkom 6 ods. 1

1. Minimálne tieto látky, úpravy a súčiastky sa musia odstrániť zo všetkých OEEZ zberaných separovane:

- polychlórované bifenyly (PCB) obsahujúce kondenzátory v súlade so smernicou Rady 96/59//ES zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) [1],

- súčiastky obsahujúce ortuť, ako sú spínače alebo lampy na podsvietenie,

- batérie,

- dosky s plošnými spojmi mobilných telefónov všeobecne a iných prístrojov, ak je povrch dosky s plošnými spojmi väčší ako 10 cm2.

- kazety s tonerom, kvapalné a husté, ako aj farebné tonery,

- plasty obsahujúce brómované samozhasínacie prísady,

- azbestový odpad a súčiastky obsahujúce azbest,

- katódové trubice,

- chlórfluórované uhľovodíky (CFC), hydrochlórfluórované uhľovodíky (HCFC) alebo hydrofluórované uhľovodíky (HFC), uhľovodíky (HC),

- plynové výbojky,

- obrazovky s tekutými kryštálmi (v prípade potreby spolu s ich krytmi) s plochou väčšou ako 100 cm2 a obrazovky podsvietené plynovými výbojkami,

- vonkajšie elektrické káble,

- súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna, ako je uvedené v smernici Komisie 97/69/ES z 5. decembra 1997, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 67/548/EHS týkajúca sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok [2].

- súčiastky obsahujúce rádioaktívne látky s výnimkou súčiastok, ktoré sú pod hraničnými hodnotami stanovenými v článku 3 prílohy I k smernici Rady 96/29 Euratom z 13. mája 1996 ustanovujúcou základné bezpečnostné normy pre ochranu zdravia pracovníkov a širokej verejnosti proti nebezpečenstvu pochádzajúcemu z ionizačného žiarenia [3],

- elektrolytické kondenzátory obsahujúce problematické látky (výška >25 mm, priemer > 25 mm alebo proporcionálne podobný objem)

Tieto látky, prostriedky a súčiastky sa musia zneškodniť, alebo zhodnotiť v súlade s článkom 4 smernice Rady 75/442/EHS.

2. S týmito súčiastkami z OEEZ zberanom separovane sa musí zaobchádzať, ako je uvedené:

- katódové trubice: fluorescenčný náter sa musí odstrániť,

- zariadenia obsahujúce také plyny, ktoré poškodzujú ozón, alebo môžu prispievať ku globálnemu otepľovaniu (potenciál globálneho otepľovania GWP) nad 15, ako sa nachádzajú v penách alebo v chladiarenských obvodoch: tieto plyny sa musia riadne odstrániť a spracovať. Plyny poškodzujúce ozón sa musia spracovať v súlade s nariadením (ES) č. 2037/2000 Európskeho parlamentu a Rady z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu [4].

- plynové výbojky: Ortuť sa musí odstrániť.

3. Pri zohľadnení environmentálnych záujmov a potreby opätovného použitia a recyklácie sa odseky 1 a 2 uplatnia takým spôsobom, aby sa nebránilo environmentálne vhodnému opätovnému použitiu súčiastok alebo celých spotrebičov.

4. V rámci postupu podľa článku 14 ods. 2 Komisia prednostne vyhodnotí, či sa údaje týkajúce sa:

- dosiek s plošnými spojmi pre mobilné telefóny a

- obrazoviek s tekutými kryštálmi

majú zmeniť.

[1] Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31.

[2] Ú. v. ES L 343, 13.12.1997, s. 19.

[3] Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2039/2000 (Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 26).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Technické požiadavky podľa článku 6 ods. 3

1. Miesta na uskladňovanie (vrátane dočasného skladovania) OEEZ pred ich spracovaním (bez toho, aby boli dotknuté požiadavky smernice Rady 1999/31/ES):

- vhodné oblasti s nepriepustným povrchom, ktoré majú k dispozícii zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín a podľa potreby odlučovacie zariadenia a odmasťovacie prostriedky,

- kryt odolný proti vplyvom počasia pre príslušné oblasti.

2. Miesta na spracovanie OEEZ:

- váhy na meranie hmotnosti spracovaného odpadu,

- vhodné oblasti s nepriepustným povrchom a vodotesným krytom odolným proti vplyvom počasia, ktoré majú k dispozícii zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín a podľa potreby odlučovacie zariadenia a odmasťovacie prostriedky,

- vhodné uskladnenie rozobratých náhradných dielov,

- vhodné nádoby na uskladnenie batérií, kondenzátorov obsahujúcich PCB/PCT a iného nebezpečného odpadu, akým je rádioaktívny odpad,

- zariadenia na spracovanie vody v súlade s predpismi na ochranu zdravia a životného prostredia.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Symbol na označenie elektrických a elektronických zariadení

Symbol, ktorý označuje separovaný zber elektrických a elektronických zariadení, pozostáva z preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach, ako je uvedené nižšie. Symbol musí byť zreteľne, čitateľne a nezmazateľne vytlačený.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------