32002L0084Úřední věstník L 324 , 29/11/2002 S. 0053 - 0058


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/84/ES

ze dne 5. listopadu 2002,

kterou se mění směrnice o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice platné v oblasti námořní bezpečnosti odkazují na výbor zřízený směrnicí Rady 93/75/EHS ze dne 13. září 1993 o minimálních požadavcích na plavidla směřující do přístavů Společenství nebo opouštějící přístavy Společenství a přepravující nebezpečné nebo znečišťující věci [5] a v některých případech na výbor zřízený ad hoc příslušnou směrnicí. Tyto výbory se řídily pravidly stanovenými v rozhodnutí Rady 87/373/EHS ze dne 13. července 1987 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].

(2) Rozhodnutí 87/373/EHS bylo nahrazeno rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [7]. Opatření nutná k provedení směrnic platných v oblasti námořní bezpečnosti mají být přijímána v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES.

(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) [8], soustřeďuje úkoly výborů zřízených podle příslušných právních předpisů Společenství o námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a ochraně životních a pracovních podmínek na lodích.

(4) Směrnice Rady 93/75/EHS, 94/57/ES [9], 95/21/ES [10], 96/98/ES [11], 97/70/ES [12], 98/18/ES [13], 98/41/ES [14], 1999/35/ES [15], a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES [16], 2001/25/ES [17] a 2001/96/ES [18] v oblasti námořní bezpečnosti by proto měly být změněny, aby COSS nahradil stávající výbory.

(5) Uvedené směrnice mají být rovněž změněny, aby se na ně vztahovaly postupy pro změny stanovené nařízením (ES) č. 2099/2002 a související ustanovení uvedeného nařízení určená k usnadnění jejich přizpůsobování, aby zohledňovaly změny mezinárodních právních nástrojů zmiňovaných v právních předpisech Společenství v oblasti námořní bezpečnosti,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Účel

Účelem této směrnice je zlepšit provádění právních předpisů Společenství o námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a ochraně životních a pracovních podmínek na lodích

a) odkazem na COSS;

b) urychlením, aktualizací a usnadněním změn těchto právních předpisů s ohledem na vývoj mezinárodních právních nástrojů použitelných v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a ochrany životních a pracovních podmínek na lodích, v souladu s nařízením (ES) č. 2099/2002.

Článek 2

Změna směrnice 93/75/EHS

Směrnice 93/75/EHS se mění takto:

1. V čl. 2 se písmena e), f), g), h) a i) nahrazují tímto:

"e) "úmluvou MARPOL 73/78". rozumí Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí z roku 1973, pozměněná protokolem 1978 k této úmluvě, v platném znění;

f) "předpisem IMDG". rozumí Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí v platném znění;

g) "předpisem IBC". rozumí Mezinárodní předpis IMO pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií v platném znění;

h) "předpisem IGC". rozumí Mezinárodní předpis IMO pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu zkapalněných plynů v platném znění;

i) "předpisem INF". rozumí předpis IMO o bezpečné námořní přepravě ozářeného jaderného paliva, plutonia a vysoce aktivního radioaktivního odpadu v obalech v platném znění;".

2. V článku 11 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 2 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) [19]."

3. Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení (ES) č. 2099/2002.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [20] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

Článek 3

Změna směrnice 94/57/ES

Směrnice 94/57/ES se mění takto:

1. V čl. 2 písm. d) se slova "k 19. prosinci 2001" nahrazují čárkou a slovy "v platném znění".

2. V článku 7 se bod 1 nahrazuje tímto:

"1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) [21]."

3. V čl. 8 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v čl. 2 odst. d) a v článku 6 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002."

Článek 4

Změna směrnice 95/21/ES

Směrnice 95/21/ES se mění takto:

1. Článek 2 se mění takto:

a) v bodě 1 se slova "ve znění platném k 19. prosinci 2001" nahrazují slovy "v platném znění";

b) v bodě 2 se slova "ve znění platném k 19. prosinci 2001" nahrazují slovy "v platném znění".

2. V článku 18 se bod 1 nahrazuje tímto:

"1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) [22]."

3. Článek 19 se mění takto:

a) písmeno c) se nahrazuje tímto:

"c) aktualizovat seznam mezinárodních smluv, které jsou významné pro účely této směrnice, uvedený v čl. 2 odst. 1.";

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

"Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 2 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002."

Článek 5

Změna směrnice 96/98/ES

Směrnice 96/98/ES se mění takto:

1. V článku 2 se v písmenech c), d) a n) slova "ve znění platném k 1. lednu 2001" nahrazují slovy "v platném znění".

2. Článek 17 se nahrazuje tímto:

"Článek 17

Tato směrnice může být změněna postupem podle čl. 18 odst. 2 s cílem

- uplatnit pro účely této směrnice navazující změny mezinárodních právních nástrojů,

- aktualizovat přílohu A jak zavedením nových zařízení, tak převedením zařízení z přílohy A.2 do přílohy A.1 a naopak,

- doplnit možnost použít moduly B + C a modul H pro zařízení uvedení v příloze A.1 a změnit sloupce pro moduly posuzování shody,

- zahrnout jiné normalizační organizace do definice "zkušebních norem" uvedené v článku 2.

Smlouvy a zkušební normy uvedené v čl. 2 písm. c), d) a n) je třeba chápat tak, aby nebyla dotčena jakákoliv opatření přijatá na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) [23]."

3. Článek 18 se nahrazuje tímto:

"Článek 18

1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [24] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

Článek 6

Změna směrnice 97/70/ES

Směrnice 97/70/ES se mění takto:

1. V článku 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v čl. 2 odst. 4 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) [25]."

2. Článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

Výbor

1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení (ES) č. 2099/2002.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [26] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

Článek 7

Změna směrnice 98/18/ES

Směrnice 98/18/ES se mění takto:

1. V článku 2 se písmena a), b), c), d) a f) nahrazují tímto:

"a) "mezinárodními úmluvami". Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 (úmluva SOLAS, 1974) a Mezinárodní úmluva o nákladové značce z roku 1996 s jejich protokoly a změnami a dodatky v platném znění;

b) "předpisem o stabilitě v neporušeném stavu". "Předpis o stabilitě v neporušeném stavu pro všechny typy lodí uváděné v dokumentech IMO"., obsažený v rezoluci IMO A.749 (18) ze dne 4. listopadu 1993 v platném znění;

c) "předpisem HSC". "Mezinárodní předpis pro bezpečnost vysokorychlostních plavidel"., obsažený v rezoluci Výboru pro námořní bezpečnost IMO MSC 36 (63) ze dne 20. května 1994 v platném znění;

d) "GMDSS". Globální systém pro předcházení nebezpečí a bezpečnost na moři stanovený v kapitole IV úmluvy SOLAS z roku 1974 v platném znění;

(…)

f) "vysokorychlostním osobním plavidlem". vysokorychlostní plavidlo vymezené v pravidle 1 kapitoly X úmluvy SOLAS v platném znění, které přepravuje více než 12 cestujících; osobní lodě tříd B, C nebo D provozující vnitrostátní plavbu v námořních oblastech se nepovažují za vysokorychlostní osobní plavidla, pokud je

- jejich výtlak odpovídající hlavní vodorysce menší než 500 m3 a

- jejich maximální rychlost vymezená v bodě 1.4.30 předpisu HSC nižší než 20 uzlů;".

2. V čl. 6 odst. 1 písm. b) a c), v čl. 6 odst. 2 písm. a) bodu i) a v čl. 6 odst. 3 písm. a) se slova "ve znění platném ke dni přijetí této směrnice" nahrazují slovy "v platném znění".

3. Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

Úpravy

Postupem podle čl. 9 odst. 2

a) i) definice v čl. 2 písm. a), b), c) d) a t) a

ii) ustanovení týkající se postupu a směrnic pro prohlídky uvedené v článku 10,

iii) ustanovení o úmluvě SOLAS a Mezinárodním předpisu pro bezpečnost vysokorychlostních plavidel, včetně jejich následných změn uvedených v článcích 4.3, 6.4, 10.3 a 11.3 a

iv) zvláštních odkazů na "mezinárodní smlouvy" a rezoluce IMO obsažených v čl. 2 písm. f), k) a o), čl. 3 odst. 2 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. b) a c), čl. 6 odst. 2 písm. b) a článku 11.3.

mohou být upraveny s cílem vzít v úvahu vývoj na mezinárodní úrovni a zejména v IMO;

b) Přílohy mohou být změněny, aby

i) pro účely této směrnice zahrnuly změny provedené v mezinárodních smlouvách;

ii) s ohledem na zkušenosti zdokonalily technické požadavky.

Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 2 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) [27]."

4. Článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

Výbor

1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení (ES) č. 2099/2002.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [28] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

Článek 8

Změna směrnice 98/41/ES

Směrnice 98/41/ES se mění takto:

1. V čl. 2 třetí odrážce se slova "ve znění platném ke dni přijetí této směrnice" nahrazují slovy "v platném znění".

2. V článku 12 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Změny mezinárodních právních předpisů uvedených v článku 2 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) [29]."

3. Článek 13 se nahrazuje tímto:

"Článek 13

1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení (ES) č. 2099/2002.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí Komisi [30] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

Článek 9

Změna směrnice 1999/35/ES

Směrnice 1999/35/ES se mění takto:

1. V článku 2 se písmena b), d), e) a o) nahrazují tímto:

"b) "vysokorychlostním osobním plavidlem". vysokorychlostní plavidlo vymezené v pravidle 1 kapitoly X úmluvy SOLAS v platném znění, které přepravuje více než 12 cestujících;

(…)

d) "úmluvou SOLAS 1974". Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři, spolu s jejími protokoly a změnami v platném znění;

e) "předpisem HSC". Mezinárodní předpis pro bezpečnost vysokorychlostních plavidel, obsažený v rezoluci Výboru pro námořní bezpečnost IMO (MSC) 36 (63) ze dne 20. května 1994, v platném znění;

(…)

o) "společností". společnost provozující jednu nebo více lodí typu ro-ro, ke kterým byl doklad o shodě vydán v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 3051/95 ze dne 8. prosince 1995 o řízení bezpečnosti osobních lodí typu ro-ro nebo společnost provozující vysokorychlostní osobní plavidla, ke kterým byl vydán doklad o shodě v souladu s pravidlem IX/4 úmluvy SOLAS 1974 v platném znění;".

2. Článek 16 se nahrazuje tímto:

"Článek 16

Výbor

1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) [31].

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [32] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

3. V článku 17 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 2 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002".

4. Příloha I se mění takto:

v bodě 7 se slova "v rezoluci Výboru pro námořní bezpečnost (MSC) … (70)" nahrazují slovy "v rezoluci shromáždění IMO A.893 (21)".

Článek 10

Změna směrnice 2000/59/ES

Směrnice 2000/59/ES se mění takto:

1. V čl. 2 písm. b) se slova "ve znění platném ke dni přijetí této směrnice" se nahrazují slovy "v platném znění".

2. V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) [33]."

3. V článku 15 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 2 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení (ES) č. 2099/2002."

Článek 11

Změna směrnice 2001/25/ES

Směrnice 2001/25/ES se mění takto:

1. V článku 1 se body 16, 17, 18, 21, 22, 23 a 24 nahrazují tímto:

"16. "chemickou tankovou lodí". loď konstruovaná nebo přizpůsobená a užívaná pro hromadnou přepravu jakéhokoli kapalného výrobku uvedeného v kapitole 17 Mezinárodního předpisu o hromadné přepravě chemikálií v platném znění;

17. "tankovou lodí na zkapalněný plyn". loď konstruovaná nebo přizpůsobená a užívaná pro hromadnou přepravu jakéhokoli zkapalněného plynu nebo jiného produktu uvedeného v kapitole 19 Mezinárodního předpisu o přepravcích plynu v platném znění;

18. "radiotelekomunikačním řádem". revidované radiokomunikační předpisy přijaté Světovou správní konferencí rádiových komunikací pro mobilní služby v platném znění;

(…)

21. "úmluvou STCW". Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, která se vztahuje na dotyčné otázky s přihlédnutím k přechodným ustanovením článku VII a pravidla I/15 úmluvy a případně včetně použitelných ustanovení předpisu STCW v platném znění;

22. "radiotelekomunikačními službami". služby zahrnující zejména strážní službu, technickou údržbu a opravy prováděné v souladu s radiotelekomunikačním řádem, Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974, (úmluva SOLAS), a podle uvážení každého členského státu v souladu s příslušnými doporučeními Mezinárodní námořní organizace (IMO) v jejich platném znění;

23. "osobní lodí typu ro-ro". osobní loď s nákladovými prostorami typu ro-ro nebo zvláštními nákladovými prostorami podle definice v úmluvě SOLAS v platném znění;

24. "předpisem STCW". předpis (STCW) o výcviku námořníků, vydávání průkazu způsobilosti a strážní službě námořníků, přijatý usnesením č. 2 konference smluvních stran STCW v roce 1995 v platném znění;".

2. V článku 22 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"4. Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 2 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) [*] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.."

3. V článku 23 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002."

Článek 12

Změna směrnice 2001/96/ES

Směrnice 2001/96/ES se mění takto:

1. V čl. 3 bodě 2 se slova "ve znění platném k 4. prosinci 2001" nahrazují slovy "v platném znění".

2. V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) [35]."

3. V článku 15 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"3. Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 3 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení (ES) č. 2099/2002."

Článek 13

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 23. listopadu 2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 15

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. listopadu 2002.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

T. Pedersen

[1] Úř. věst. C 365 E, 19.12.2000, s. 280.

[2] Úř. věst. C 139, 11.5.2001, s. 21.

[3] Úř. věst. C 253, 12.9.2001, s. 1.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 13. února 2001 (Úř. věst. C 276, 1.10.2001, s. 44), společný postoj Rady ze dne 27. května 2002 (Úř. věst. C 170 E, 16.7.2002, s. 98) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. září 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[5] Úř. věst. L 247, 5.10.1993, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 98/74/ES (Úř. věst. L 276, 13.10.1998, s. 7).

[6] Úř. věst. L 197, 18.7.1987, s. 33.

[7] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[8] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

[9] Úř. věst. L 319, 12.12.1994. s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/105/ES (Úř. věst. L 19, 22.1.2002, s. 9).

[10] Úř. věst. L 157, 7.7.1995, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/106/ES (Úř. věst. L 19, 22.1.2002, s. 17).

[11] Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2002/75/ES (Úř. věst. L 254, 23.9.2002, s. 1).

[12] Úř. věst. L 34, 9.2.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2002/35/ES (Úř. věst. 112, 27.4.2002, s. 4).

[13] Úř. věst. L 144, 15.5.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2002/25/ES (Úř. věst. L 98, 15.4.2002, s. 1).

[14] Úř. věst. L 188, 2.7.1998, s. 35.

[15] Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 1.

[16] Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81.

[17] Úř. věst. L 136, 18.5.2001, s. 17.

[18] Úř. věst. L 13, 16.1.2002, s. 9.

[19] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

[20] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[21] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

[22] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

[23] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

[24] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[25] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

[26] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[27] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

[28] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[29] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

[30] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[31] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

[32] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[33] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

[35] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

--------------------------------------------------