32002L0083Úradný vestník L 345 , 19/12/2002 S. 0001 - 0051


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES

z 5. novembra 2002

o životnom poistení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 47 ods. 2 a článok 55,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Prvá smernica Rady 79/267/EHS z 5. marca 1979 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie podnikania v oblasti životného poistenia [4], druhá smernica Rady 90/619/EHS z 8. novembra 1990 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho životného poistenia, ktorou ustanovujú opatrenia na uľahčenie účinného výkonu slobody pri poskytovaní služieb a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 79/267/EHS [5], a smernica Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na priame životné poistenie, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 79/267/EHS a 90/619/EHS (tretia smernica o životnom poistení) [6], boli niekoľkokrát podstatne zmenené a doplnené. Keďže je potrebné vykonať ďal šie zmeny a doplnenia v záujme ich prehľadnosti, mali by sa tieto smernice prepracovať.

(2) S cieľom uľahčiť zakladanie a vykonávanie činnosti životného poistenia je rozhodujúce vylúčiť určité odchýlky, ktoré existujú medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi pre dohľad. Aby sa dosiahol tento cieľ a súčasne zabezpečila primeraná ochrana poistencov a oprávnených vo všetkých členských štátoch, mali by sa koordinovať ustanovenia týkajúce sa finančných záruk požadovaných od spoločností poskytujúcich životné poistenie.

(3) Je potrebné realizovať vnútorný trh s priamym životným poistením tak z hľadiska práva usadiť sa, ako aj slobody poskytovať služby v členských štátoch, aby bolo ľahšie pre poisťovne s ústredím v spoločenstve kryť záväzky situované v rámci spoločenstva a umožniť poistencom, aby si mohli zvoliť nielen poisťovateľov so sídlom vo svojej vlastnej krajine, ale aj poisťovateľov, ktorí majú sídlo v spoločenstve a vykonávajú svoju činnosť v iných členských štátoch.

(4) Podľa zmluvy je zakázaná akákoľvek diskriminácia vzhľadom na slobodu poskytovať služby na základe skutočnosti, či je podnik usadený v členskom štáte, v ktorom sa poskytujú služby. Tento zákaz sa týka služieb poskytovaných z akejkoľvek prevádzkarne v spoločenstve, či už to je ústredie spoločnosti, alebo agentúra alebo pobočka.

(5) Táto smernica preto predstavuje dôležité opatrenie v spájaní vnútroštátnych trhov do jednotného trhu a toto štádium musí byť doplnené ďalšími nástrojmi spoločenstva s cieľom umožniť všetkým poistencom zvoliť si akéhokoľvek poisťovateľa so sídlom v spoločenstve, ktorý v ňom vykonáva svoju činnosť na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby, pričom sa im zaručuje primeraná ochrana.

(6) Táto smernica tvorí súčasť právnych predpisov spoločenstva v oblasti životného poistenia, ktorá zahrnuje aj smernicu Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní [7].

(7) Prijatý prístup pozostáva z uskutočnenia takej harmonizácie, ktorá je rozhodujúca, potrebná a dostatočná na dosiahnutie vzájomného uznávania povolení a obozretných kontrolných systémov, čím sa umožní poskytovať jediné povolenie platné v celom spoločenstve a používanie zásady dohľadu domovským členským štátom.

(8) V dôsledku toho je začatie a vykonávanie poisťovacej činnosti podmienené udelením jediného úradného povolenia vydaného príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má poisťovňa svoje sídlo. Toto oprávnenie umožňuje spoločnosti vykonávať činnosť v celom spoločenstve na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby. Členský štát pobočky alebo poskytovania služieb nesmie vyžadovať od poisťovní, ktoré si tam želajú vykonávať poisťovaciu činnosť a ktoré už obdržali povolenie od svojho domovského členského štátu, aby žiadali o nové povolenie.

(9) Príslušné orgány by nemali oprávniť ani pokračovať s povolením poisťovne, keď zodpovedajú za to, aby zabránili účinnému výkonu svojich funkcií dohľadu prostredníctvom úzkych väzieb medzi touto spoločnosťou a inou fyzickou alebo právnickou osobou. Poisťovne, ktoré už obdržali povolenie, musia tiež splniť požiadavky príslušných orgánov v tomto smere.

(10) Definícia "úzkych väzieb" v tejto smernici stanovuje minimálne kritériá a nebráni členským štátom, aby tieto použili pre iné situácie, ako sú tie, ktoré predpokladá definícia.

(11) Holá skutočnosť nadobudnutia významného podielu na základnom imaní podniku nevytvára účasť v zmysle "úzkych väzieb", ak sa tento podiel nadobudol výlučne ako dočasná investícia, ktorá neumožňuje vykonávať vplyv na štruktúru alebo finančnú politiku podniku.

(12) Zásady vzájomného uznávania a dohľadu domovského členského štátu vyžadujú, aby príslušné orgány daných členských štátov neposkytli alebo by mali odňať oprávnenie, keď také faktory ako obsah plánu činnosti alebo geografické rozloženie skutočne vykonávaných činností jasne naznačuje, že poisťovňa sa rozhodla pre právny systém jedného členského štátu na účely úniku pred prísnejšími štandardmi platnými v inom členskom štáte, na ktorého území vykonáva alebo zamýšľa vykonávať väčšinu svojich činností. Poisťovňa musí mať oprávnenie v členskom štáte, v ktorom má registrované sídlo. Navyše, členské štáty musia vyžadovať, aby ústredie poisťovne bolo vždy situované v jej domovskom členskom štáte a aby táto tam skutočne vykonávala svoju činnosť.

(13) Z praktických dôvodov je želateľné definovať poskytovanie služieb so zohľadnením tak prevádzky poisťovateľa, ako aj miesta, v ktorom sa budú kryť záväzky. Preto treba definovať aj záväzok. Navyše je želateľné rozlišovať medzi činnosťami vykonávanými spôsobom založenia a činnosťami vykonávanými na základe slobody poskytovať služby.

(14) Klasifikácia podľa druhu poistenia je potrebná, aby sa stanovili najmä činnosti podliehajúce povinnému povoľovaniu.

(15) Určité podielové združenia, ktoré z dôvodu svojho právneho postavenia plnia požiadavky, čo sa týka bezpečnosti a ďalších špecifických finančných záruk, by sa mali vylúčiť z účinnosti tejto smernice. Určité organizácie, ktorých činnosti pokrývajú len veľmi obmedzený sektor a sú obmedzené svojimi stanovami, by sa mali tiež vylúčiť.

(16) Životné poistenie podlieha úradnému povoleniu a dohľadu v každom členskom štáte. Podmienky na poskytovanie alebo odoberanie týchto oprávnení by sa mali definovať. Musí sa realizovať opatrenie o práve odvolať sa na súd, ak by sa oprávnenie odmietlo alebo odobralo.

(17) Je želateľné vysvetliť právomoci a prostriedky dohľadu, ktoré majú príslušné orgány. Tiež je želateľné stanoviť špecifické ustanovenia týkajúce sa zakladania, vykonávania a dohľadu nad činnosťami spôsobom slobody poskytovania služieb.

(18) Príslušné orgány domovského členského štátu by mali zodpovedať za monitorovanie finančnej sily poisťovní, vrátane ich stavu solventnosti, stanovenia primeraných technických rezerv a krytia týchto opatrení zhodnými aktívami.

(19) Je náležité upraviť možnosť výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánmi alebo inštitúciami, ktoré z dôvodu svojej funkcie pomáhajú posilňovať stabilitu finančného systému. S cieľom zachovať dôvernú povahu postúpených informácií musí byť zoznam adresátov v rámci prísnych limitov.

(20) Určité správanie sa, ako podvod alebo protiprávne konanie osôb s prístupom k informáciám, spôsobuje ovplyvnenie stability, vrátane integrity finančného systému, dokonca keď zahrnuje iné spoločnosti ako poisťovne.

(21) Je potrebné špecifikovať podmienky, podľa ktorých sa budú povoľovať vyššie uvedené výmeny informácií.

(22) Keď je stanovené, že informácie sa môžu sprístupňovať len s výslovným súhlasom príslušných orgánov, tieto môžu podľa potreby uzatvárať svoje dohody podliehajúce dodržiavaniu prísnych podmienok.

(23) Členské štáty môžu uzatvárať dohody o výmene informácií s tretími krajinami za predpokladu, že sprístupnené informácie podliehajú príslušným zárukám služobného tajomstva.

(24) Na účely posilnenia obozretného dohľadu nad poisťovňami a ochrany klientov poisťovní by malo byť stanovené, že audítor musí mať povinnosť oznámiť obratom príslušným orgánom vždy, ako to upravuje táto smernica, keď sa dozvie pri plnení svojich úloh o určitých skutočnostiach, ktoré majú vážny vplyv na finančnú situáciu alebo administratívnu a účtovnú organizáciu poisťovne.

(25) So zreteľom na cieľ je pre členské štáty želateľné, aby zabezpečili, že taká povinnosť by sa použila v každej situácii, keď audítor zistí také skutočnosti počas plnenia svojich úloh v spoločnosti, ktorá má úzke spojenie s poisťovňou.

(26) Povinnosť audítorov oznámiť podľa potreby príslušným orgánom určité skutočnosti a rozhodnutia týkajúce sa poisťovne, ktoré zistia počas plnenia svojich úloh v inom podniku ako poisťovni, nemení povahu ich úloh v tejto spoločnosti ani spôsob, akým musia vykonávať tieto úlohy v tejto spoločnosti.

(27) Výkon operácií správy skupinových dôchodkových fondov nesmie za žiadnych okolností ovplyvniť právomoci zverené príslušným orgánom voči subjektom, ktoré vlastnia aktíva, ktorých sa tento manažment týka.

(28) Určité ustanovenia tejto smernice definujú minimálne štandardy. Domovský členský štát môže stanoviť prísnejšie pravidlá pre poisťovne, ktorým sám vydal oprávnenie.

(29) Príslušné orgány členských štátov musia mať k dispozícii také prostriedky dohľadu, aké sú potrebné na zabezpečenie riadneho vykonávania činnosti poisťovní v celom spoločenstve, či sa tieto vykonávajú na základe práva usadiť sa, alebo slobody poskytovať služby. Musia najmä dokázať zavádzať príslušné ochrany alebo ukladať sankcie s cieľom zabrániť nepravidelnostiam a porušeniam ustanovení poisťovacieho dohľadu.

(30) Ustanovenia o prevode poistného kmeňa by mali zahrnovať ustanovenia týkajúce sa špecificky prevodu poistného kmeňa na inú poisťovňu, uzatvorené spôsobom slobody poskytovania služieb.

(31) Ustanovenia o prevode poistného kmeňa musia byť v súlade s jednotným schvaľovacím systémom, upraveným v tejto smernici.

(32) Spoločnosti založené po dátumoch uvedených v článku 18 ods. 3 by nemali byť oprávnené vykonávať činnosti životného poistenia a neživotného poistenia súčasne. Členským štátom by sa malo umožniť povoľovať spoločnostiam, ktoré k príslušným dátumom, uvedeným v článku 18 ods. 3, vykonávali tieto činnosti súčasne, aby tak ďalej pokračovali za predpokladu, že sa prijme samostatná správa pre každú z týchto činností s cieľom, aby príslušné záujmy poistencov so životnými poistkami a poistencov s neživotnými poistkami boli zachované a minimálne finančné záväzky v súvislosti s jednou z týchto činností neboli kryté druhou činnosťou. Členské štáty by mali mať možnosť vyžadovať od týchto existujúcich spoločností založených na svojom území, ktoré vykonávajú životné poistenie a neživotné poistenie súčasne, aby s tým skončili. Navyše, špecializované spoločnosti by mali podliehať špeciálnemu dohľadu, keď spoločnosti s neživotným poistením patria do rovnakej finančnej skupiny ako so životným poistením.

(33) Nič v tejto smernici nebráni zloženej spoločnosti, aby sa rozdelila do dvoch spoločností, jednej aktívnej v oblasti životného poistenia a druhej neživotného poistenia. Aby bolo možné realizovať také rozdelenie v najlepších možných podmienkach, je želateľné povoliť členským štátom v súlade s pravidlami zákona o verejnej súťaži spoločenstva upraviť príslušné daňové dojednania, najmä v súvislosti s kapitálovými výnosmi, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri takomto rozdelení.

(34) Tie členské štáty, ktoré si to želajú, by mali byť schopné poskytnúť povolenia rovnakým spoločnostiam pre triedy, ktoré sú uvedené v prílohe 1, a poisťovacie činnosti, ktoré patria do triedy 1 a 2 v prílohe k smernici Rady 73/239//EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia [8]. Táto možnosť však môže podliehať určitým podmienkam, čo sa týka dodržiavania pravidiel účtovníctva a pravidiel pri likvidácii.

(35) Je potrebné z hľadiska ochrany poistených životov, aby si každá poisťovňa vypracovala primerané technické opatrenia. Výpočet týchto opatrení vychádza najmä zo zásad poistnej matematiky. Tieto zásady by sa mali koordinovať s cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie finančných pravidiel platných v rôznych členských štátoch.

(36) Je želateľné v záujme obozretnosti dosiahnuť minimálne koordinovanie pravidiel limitujúcich úrokovú sadzbu používanú na výpočet technických rezerv. Na účely tohto obmedzenia, nakoľko existujúce metódy sú všetky rovnako správne, obozretné a rovnocenné, zdá sa náležité ponechať členským štátom voľný výber, čo sa týka použitia metódy.

(37) Pravidlá upravujúce výpočet technických rezerv a pravidlá upravujúce rozpätie, lokalizáciu a zhodu aktív používaných na krytie technických rezerv musia byť koordinované s cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie pravidiel členských štátov. Táto koordinácia musí zohľadniť liberalizáciu pohybu kapitálu upravenú v článku 56 zmluvy a pokrok dosiahnutý v spoločenstve smerom k hospodárskej a menovej únii.

(38) Domovské členské štáty nemôžu vyžadovať od poisťovní, aby investovali aktíva pokrývajúce ich technické opatrenia do daných kategórií aktív, nakoľko taká požiadavky by nebola v súlade s liberalizáciou pohybu kapitálu, upraveného v článku 56 zmluvy.

(39) Je potrebné, aby nad rámec a okrem technických rezerv, vrátane matematických opatrení, zabezpečenia dostatočnej čiastky na splnenie svojich predpísaných záväzkov, poisťovne vlastnili dodatočné rezervy, známe ako miera solventnosti, ktorú predstavujú voľné aktíva, a so súhlasom príslušného orgánu, inými implicitnými aktívami, ktoré budú pôsobiť ako nárazník proti negatívnych obchodným fluktuáciám. Táto požiadavka je dôležitým prvkom obozretného dohľadu nad ochranou poistených osôb a držiteľmi poistiek. Aby sa zabezpečilo, že požiadavky uložené na tieto účely boli stanovené podľa objektívnych kritérií, čím spoločnosti rovnakej veľkosti budú mať rovnaké podmienky hospodárskej súťaže, je želateľné upraviť, aby táto miera bola vo vzťahu so všetkými záväzkami spoločnosti a k povahe a vážnosti rizík reprezentovaných rôznymi činnosťami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Táto miera by sa mala preto líšiť v závislosti od toho, či riziká sú investičné, z úmrtia alebo len zo správy. V súlade s tým sa stanoví z hľadiska matematických opatrení a kapitálu vystaveného riziku predpísaným spoločnosťou, z obdržaného poistného alebo príspevkov, len z opatrení alebo aktív tontín.

(40) Smernica 92/96/EHS upravuje predbežnú definíciu regulovaného trhu do prijatia smernice pre investičné služby v oblasti cenných papierov, ktorá by harmonizovala túto koncepciu na úrovni spoločenstva. Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov [9] upravuje definíciu regulovaného trhu, hoci vylučuje zo svojho rámca pôsobnosti činnosti životného poistenia. Je náležité použiť koncepciu regulovaného trhu aj pre činnosti životného poistenia.

(41) Zoznam položiek, z ktorých možno vytvoriť mieru solventnosti požadovanú touto smernicou, sa môže vytvoriť so zohľadnením nových finančných nástrojov a technického vybavenia, poskytovaných iným finančným inštitúciám na vytváranie ich vlastných fondov. So zreteľom na rozvoj trhu povahy krytia zaistením nakupovaného primárnymi poisťovateľmi existuje potreba pre príslušné orgány, aby tieto boli splnomocnené na znižovanie požiadavky na mieru solventnosti za určitých okolností. S cieľom zlepšiť kvalitu miery solventnosti možnosť zahrnutia budúcich ziskov do dostupnej miery solventnosti by sa mala obmedziť a podliehať podmienkam a každopádne by mala skončiť po roku 2009.

(42) Je potrebné vyžadovať aby garančný fond, jeho výška a zloženie boli také, aby sa dosiahla záruka, že spoločnosti vlastnia primerané zdroje pri ich zakladaní a aby v následnej činnosti miera solventnosti v žiadnom prípade neklesla pod minimálnu záruku. Celý alebo špecifikovaná časť tohto garančného fondu musí pozostávať z explicitných položiek aktív.

(43) Aby sa zabránilo veľkému a prudkému zvyšovaniu výšky minimálneho garančného fondu v budúcnosti, mal by sa pripraviť mechanizmus upravujúci jeho zvyšovanie v súlade s európskym indexom spotrebiteľských cien. Táto smernica by mala stanoviť minimálne štandardy pre požiadavky na mieru solventnosti a domovské členské štáty by mali dokázať stanoviť prísnejšie pravidlá pre poisťovne oprávnené ich vlastnými príslušnými orgánmi.

(44) Platné ustanovenia v členských štátoch týkajúce sa zmluvného práva platného pre činnosti, uvedené v tejto smernici, sa líšia. Harmonizácia zmluvného poisťovacieho práva nie je predchádzajúcou podmienkou na dosiahnutie vnútorného trhu s poistením. Preto príležitosť poskytnutá členským štátom uplatňovať svoje práva na poisťovacie zmluvy, ktoré kryjú záväzky na ich územiach, pravdepodobne poskytne primeranú ochranu pre poistencov. Sloboda vybrať si právo rozhodné pre zmluvu, iné právo ako právo štátu záväzku, sa môže poskytnúť v niektorých prípadoch v súlade s pravidlami, ktoré zohľadňujú špecifické okolnosti.

(45) Pre zmluvy životného poistenia by mal mať poistenec príležitosť zrušiť zmluvu v období 14 až 30 dní.

(46) V rámci interného trhu je v záujme držiteľov poistenia, aby mali prístup k najširšiemu možnému rozsahu poisťovacích produktov dostupných v spoločenstve, aby si mohli vybrať ten, ktorý sa najlepšie hodí pre ich potreby. Je úlohou členského štátu záväzku zabezpečiť, aby neexistovalo nič, čo by bránilo marketingu na jeho území všetkých poisťovacích produktov ponúkaných na predaj v spoločenstve dovtedy, pokým tieto nie sú v rozpore so zákonnými ustanoveniami chrániacimi všeobecné dobro platné v členskom štáte záväzku a potiaľ, pokým všeobecné dobro nie je zaručené pravidlami domovského členského štátu za predpokladu, že také ustanovenia sa musia použiť bez diskriminácie pre všetky spoločnosti pôsobiace v tomto členskom štáte a objektívne potrebné a v pomere k sledovanému cieľu.

(47) Členský štát musí dokázať zabezpečiť, aby poisťovacie produkty a používaná zmluvná dokumentácia podľa práva zakladania alebo slobody poskytovať služby na krytie záväzkov na ich územiach postupovali v súlade s takými špecifickými zákonnými ustanoveniami chrániacimi všeobecné dobro, aké sú platné. Systémy dohľadu, ktoré sa majú použiť, musia plniť požiadavky interného trhu, ich používanie nemusí však predstavovať predchádzajúcu podmienku na vykonávanie poisťovacej činnosti. Z tohto hľadiska systémy na predchádzajúce schválenie poisťovacích podmienok sa nejavia ako odôvodnené. Preto je potrebné upraviť iné systémy, aby sa lepšie hodili pre požiadavky interného trhu, ktoré umožnia každému členskému štátu zaručiť primeranú ochranu všetkým poistencom.

(48) Je potrebné vypracovať opatrenie na spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov a medzi týmito orgánmi a Komisiou.

(49) Malo by sa zaviesť opatrenie pre systém pokút, ktoré sa budú ukladať, keď v členskom štáte, v ktorom sa uzatvoril záväzok, poisťovňa nepostupuje v súlade s tými opatreniami, ktoré chránia všeobecné dobro, ktoré sa na to vzťahujú.

(50) Je potrebné upraviť opatrenia v prípadoch, keď finančné postavenie spoločnosti sa stane takým, že je pre spoločnosť ťažké plniť jej predpísané záväzky. V špecifických situáciách, keď sú ohrozené práva poistencov, existuje potreba pre príslušné orgány, aby boli splnomocnené zasiahnuť v dostatočnom skorom štádiu, ale pri výkone týchto právomocí príslušné orgány by mali informovať poisťovne o dôvodoch motivujúcich pre takéto opatrenie dohľadu v súlade so zásadami dobrej správy a riadnym procesom. Pokiaľ trvá taká situácia, príslušným orgánom by nemali mať osvedčiť, že poisťovňa má dostatočnú mieru solventnosti.

(51) Na účely uplatňovania zásad poistnej matematiky v súlade s touto smernicou môže domovský členský štát požadovať systematické oznamovanie technických základov používaných na výpočet sadzieb poistného a technických rezerv, pričom také oznámenie technických základov nebude obsahovať všeobecné a špeciálne poistné podmienky a komerčné sadzby spoločnosti.

(52) Na vnútornom trhu s poistením spotrebiteľ bude mať širší a variovanejší výber zmlúv. Ak má plne profitovať z tejto rozmanitosti a zo zvýšenej konkurencie, musí mať k dispozícii akékoľvek informácie, ktoré sú potrebné, aby si mohol vybrať zmluvu najlepšie sa hodiacu pre jeho potreby. Táto požiadavka na informácie je o to dôležitejšia, keďže trvanie záväzku môže byť veľmi dlhé. Minimálne opatrenia preto musia byť koordinované, aby spotrebiteľ dostal jasné a presné informácie o základných charakteristikách jemu navrhovaných produktov, ako aj informácie o orgánoch, ktorým možno zasielať akékoľvek sťažnosti poistencov, poistených osôb alebo oprávnených osôb pre zmluvy.

(53) Publicita poisťovacích produktov je rozhodujúcim prostriedkom, aby bolo možné vykonávať poisťovacie činnosti účinným spôsobom v rámci spoločenstva. Je potrebné nechať otvorené používanie všetkých normálnych prostriedkov poisťovňami na reklamu v členskom štáte, v ktorom sa nachádza pobočka alebo sa poskytujú služby. Členské štáty môžu však vyžadovať dodržiavanie svojich vnútroštátnych pravidiel pre formu a obsah reklamy, či už sú tieto stanovené podľa právnych predpisov spoločenstva pre reklamu, alebo prijaté členskými štátmi z dôvodov všeobecného dobra.

(54) V rámci vnútorného trhu žiaden členský štát nemôže naďalej zakazovať súčasné vykonávanie poisťovacej činnosti na svojom území podľa práva usadiť sa a slobody poskytovať služby.

(55) V niektorých členských štátoch poisťovacie transakcie nepodliehajú žiadnej forme nepriameho zdaňovania, pričom väčšina používa špeciálne dane a iné formy príspevkov. Štruktúry a sadzby týchto daní a príspevkov sa značne líšia medzi členskými štátmi, v ktorých sa používajú. Je želateľné, aby sa zabránilo existujúcim rozdielom vedúcim k deformáciám súťaže v poisťovacích službách medzi členskými štátmi. Do následnej harmonizácie používanie daňových systémov a iných foriem príspevkov upravených členskými štátmi, v ktorých boli zatvorené záväzky, pravdepodobne napraví tento problém a je na členských štátoch dojednať, aby sa zabezpečilo, že tieto dane a príspevky sa budú vyberať.

(56) Dôležité je zaviesť koordináciu v spoločenstve pri likvidácii poisťovní. Preto je rozhodujúce zabezpečiť v prípade likvidácie poisťovne, aby existujúci systém ochrany v každom členskom štáte musel zaručiť rovnosť prístupu pre všetkých poisťovacích veriteľov, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a na metódu uzatvorenia záväzku.

(57) Koordinované pravidlá týkajúce sa výkonu činnosti priameho poistenia v rámci spoločenstva by sa mali zásade používať pre všetky spoločnosti, ktoré na trhu pôsobia a v dôsledku toho aj pre agentúry a pobočky, keď sa ústredie spoločnosti nachádza mimo spoločenstva. Čo sa týka metód dohľadu, táto smernica stanovuje zvláštne ustanovenia pre také agentúry alebo pobočky z hľadiska skutočnosti, že aktíva spoločností, ktorým patria, sa nachádzajú mimo spoločenstva.

(58) Je želateľné upraviť uzatváranie recipročných zmlúv s jednou alebo viacerými tretími krajinami s cieľom umožniť uvoľnenie týchto zvláštnych podmienok pri sledovaní zásady, aby tieto agentúry a pobočky neobdržali priaznivejší prístup ako spoločnosti v spoločenstve.

(59) Malo by sa vykonať opatrenie pre flexibilný postup, aby bolo možné zhodnotiť reciprocitu s tretími krajinami na úrovni spoločenstva. Cieľom tohto postupu nie je uzatvoriť finančné trhy spoločenstva, skôr spoločenstvo má zámer, aby jeho finančné trhy boli otvorené pre ostatný svet, aby sa zvýšila liberalizácia globálnych finančných trhov v ďalších tretích krajinách. Na tento účel táto smernica upravuje postupy na vyjednávanie s tretími krajinami. Ako posledná inštancia, možnosť vykonať opatrenia zahrnujúce pozastavenie nových žiadostí o povolenie alebo obmedzenie nových povolení by mala byť upravená s použitím regulatórneho postupu podľa článku 5 rozhodnutia Rady 1999/468/ES [10].

(60) Táto smernica by mala stanoviť opatrenia týkajúce sa dôkazu dobrého mena a neexistencie predchádzajúceho bankrotu.

(61) S cieľom vysvetliť právny režim platný pre činnosti životného poistenia zahrnuté do tejto smernice treba niektoré ustanovenia smerníc 79/267/EHS, 90/619/EHS a 92/96/EHS upraviť. Na tento účel by sa niektoré ustanovenia, týkajúce sa stanovenia miery solventnosti a práv nadobudnutých pobočkami poisťovní založených pred 1. júlom 1994, mali upraviť. Obsah plánu činnosti pobočiek spoločností tretích krajín, ktoré sa budú zakladať v spoločenstve, tiež treba definovať.

(62) Technické úpravy podrobných pravidiel stanovených v tejto smernici môžu byť priebežne potrebné, aby zohľadnili budúci vývoj poisťovacieho odvetvia. Komisia vykoná také úpravy podľa potreby po porade s Výborom pre poistenie, založeným podľa smernice Rady 91/675/EHS [11], pri výkone právomocí uplatňovať poskytnutých v zmluve. Tieto opatrenia sú opatreniami všeobecného rozsahu v zmysle článku 2 rozhodnutia 1999/468/ES, mali by sa prijímať použitím regulatórneho postupu, upraveného v článku 5 tohto rozhodnutia.

(63) Podľa článku 15 zmluvy treba zohľadniť rozsah úsilia, ktoré sa musí vynaložiť v niektorých hospodárstvách na rôznych stupňoch vývoja. Preto by sa mali prijať prechodné opatrenia na postupné uplatňovanie tejto smernice v niektorých členských štátoch.

(64) Smernice 79/267/EHS a 90/619/EHS poskytli zvláštnu výnimku v súvislosti s niektorými spoločnosťami existujúcimi v čase prijatia týchto smerníc. Tieto spoločnosti následne upravili svoju štruktúru. Preto už ďalej nepotrebujú túto zvláštnu výnimku.

(65) Táto smernica by nemala ovplyvniť povinnosti členských štátov týkajúce sa termínov pre transpozíciu a pre uplatnenie týchto smerníc, stanovených v prílohe V bod B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

OBSAH

HLAVA I DEFINÍCIE A ROZSAH PÔSOBNOSTI …

Článok 1 Definície …

Článok 2 Rozsah pôsobnosti …

Článok 3 Vylúčené činnosti a subjekty …

HLAVA II PRÍSTUP K ČINNOSTIAM V OBLASTI ŽIVOTNÉHO POISTENIA …

Článok 4 Zásada povoľovania …

Článok 5 Rozsah povolenia …

Článok 6 Podmienky pre získanie povolenia …

Článok 7 Plán činností …

Článok 8 Akcionári a spoločníci s kvalifikovanou účasťou …

Článok 9 Zamietnutie povolenia …

HLAVA III PODMIENKY VÝKONU POISŤOVACÍCH ČINNOSTÍ …

Kapitola 1 Zásady a metódy finančného dohľadu …

Článok 10 Príslušné orgány a predmet dohľadu …

Článok 11 Dohľad nad pobočkami zriadenými v inom členskom štáte …

Článok 12 Zákaz povinného postúpenia časti poistného kmeňa …

Článok 13 Účtovné, finančné a štatistické informácie: právomoci dohľadu …

Článok 14 Prevod poistného kmeňa …

Článok 15 Kvalifikovaná účasť …

Článok 16 Povinnosť mlčanlivosti …

Článok 17 Povinnosti audítorov …

Článok 18 Výkon činností životného a neživotného poistenia …

Článok 19 Oddelenie správy životného a neživotného poistenia …

Kapitola 2 Pravidlá týkajúce sa technických rezerv a ich krytia …

Článok 20 Vytvorenie technických rezerv …

Článok 21 Poistné pre nové obchody …

Článok 22 Aktíva kryjúce technické opatrenia …

Článok 23 Kategórie prípustných aktív …

Článok 24 Pravidlá pre diverzifikáciu umiestnenia …

Článok 25 Zmluvy spojené s PKIPCP alebo akciovým indexom …

Článok 26 Pravidlá zhodnosti …

Kapitola 3 Pravidlá týkajúce sa miery solventnosti a garančného fondu …

Článok 27 Dostupná miera solventnosti …

Článok 28 Požadovaná miera solventnosti …

Článok 29 Garančný fond …

Článok 30 Preskúmanie výšky garančného fondu …

Článok 31 Aktíva nepoužívané na krytie technických rezerv …

Kapitola 4 Zmluvné právo a poistné podmienky …

Článok 32 Rozhodné právo …

Článok 33 Všeobecný záujem …

Článok 34 Pravidlá týkajúce sa poistných podmienok a sadzieb poistného …

Článok 35 Lehota pre odstúpenie …

Článok 36 Informácie pre poistníkov …

Kapitola 5 Poisťovne s finančnými problémami alebo v protiprávnom stave …

Článok 37 Poisťovne s s finančnými problémami …

Článok 38 Plán finančného ozdravenia …

Článok 39 Odňatie povolenia …

HLAVA IV USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PRÁVA USADIŤ SA A SLOBODY POSKYTOVAŤ SLUŽBY …

Článok 40 Podmienky pre zriaďovanie pobočiek …

Článok 41 Sloboda poskytovať služby: oznámenie vopred domovskému členskému štátu …

Článok 42 Sloboda poskytovať služby: oznámenie domovského členského štátu …

Článok 43 Sloboda poskytovať služby: zmeny povahy záväzkov …

Článok 44 Jazyk …

Článok 45 Pravidlá týkajúce sa poistných podmienok a sadzieb poistného …

Článok 46 Poisťovne porušujúce právne predpisy …

Článok 47 Reklama …

Článok 48 Likvidácia …

Článok 49 Štatistické informácie o cezhraničných činnostiach …

Článok 50 Zdanenie poistného …

HLAVA V PRAVIDLÁ UPLATŇOVANÉ NA AGENTÚRY ALEBO POBOČKY ZRIADENÉ V RÁMCI SPOLOČENSTVA A PATRIACE POISŤOVNIAM, KTORÝCH SÍDLO SA NACHÁDZA MIMO SPOLOČENSTVA …

Článok 51 Zásady a podmienky povolenia …

Článok 52 Pravidlá uplatňované na pobočky poisťovní z tretích krajín …

Článok 53 Prevod poistného kmeňa …

Článok 54 Technické rezervy …

Článok 55 Miera solventnosti a garančný fond …

Článok 56 Výhody pre poisťovne, ktorým bolo udelené povolenie vo viac ako jednom členskom štáte …

Článok 57 Dohody s tretími krajinami …

HLAVA VI PRAVIDLÁ UPLATŇOVANÉ NA DCÉRSKE PODNIKY MATERSKÝCH PODNIKOV, KTORÉ SA SPRAVUJÚ PRÁVOM TRETEJ KRAJINY, A NA NADOBÚDANIE ÚČASTÍ TÝMITO MATERSKÝMI PODNIKMI …

Článok 58 Informácie z členských štátov pre Komisiu …

Článok 59 Zaobchádzanie tretích krajín s poisťovňami spoločenstva …

HLAVA VII PRECHODNÉ A OSTATNÉ USTANOVENIA …

Článok 60 Výnimky a zrušenie reštriktívnych opatrení …

Článok 61 Preukazovanie dobrej povesti …

HLAVA VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA …

Článok 62 Spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou …

Článok 63 Správy o vývoji trhu v rámci slobody poskytovať služby …

Článok 64 Technické úpravy …

Článok 65 Konanie výboru …

Článok 66 Práva nadobudnuté existujúcimi pobočkami a poisťovňami …

Článok 67 Právo obrátiť sa na súd …

Článok 68 Preskúmanie čiastok vyjadrených v EUR …

Článok 69 Vykonanie nových ustanovení …

Článok 70 Informácie pre Komisiu …

Článok 71 Prechodné obdobie pre článok 3 ods. 6, články 27, 28, 29, 30 a 38 …

Článok 72 Zrušené smernice a ich vzťah k tejto smernici …

Článok 73 Nadobudnutie účinnosti …

Článok 74 Adresáti …

Príloha I Poistné odvetvia …

Príloha II Pravidlá zhodnosti …

Príloha III Informácie pre poistníkov …

Príloha IV … Príloha V … Časť A Zrušené smernice spolu s ich následnými zmenami a doplneniami (uvedené v článku 72) …

Časť B Lehoty na vykonanie (uvedené v článku 72) …

Príloha VI Korelačná tabuľka …

HLAVA I

DEFINÍCIE A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Definície

1. Na účely tejto smernice:

a) "poisťovňa" znamená spoločnosť, ktorá obdržala úradné povolenie v súlade s článkom 4;

b) "pobočka" znamená agentúru alebo pobočku poisťovne;

S akoukoľvek trvalou prítomnosťou podniku na území členského štátu sa zaobchádza rovnakým spôsobom ako s agentúrou alebo pobočkou, a to aj vtedy, keď táto prítomnosť nemá formu pobočky alebo agentúry, pozostáva však len z kancelárie riadenej vlastnými pracovníkmi spoločnosti alebo osobou, ktorá je nezávislá, má však trvalé oprávnenie konať v mene spoločnosti, ako by konala agentúra;

c) "prevádzkareň" znamená ústredie, agentúry alebo pobočky spoločnosti;

d) "záväzok" znamená záväzok reprezentovaný jedným z druhov poistenia alebo operácií uvedených v článku 2;

e) "domovský členský štát" znamená členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie poisťovne kryjúcej záväzok;

f) "členský štát pobočky" znamená členský štát, v ktorom sa nachádza pobočka kryjúca záväzok;

g) "členský štát záväzku" znamená členský štát, v ktorom má poistník svoje obvyklé bydlisko, alebo ak je poistenec je právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jej prevádzka, ktorej sú týka zmluva;

h) "členský štát poskytovania služieb" znamená členský štát záväzku, ak je záväzok krytý poisťovňou alebo pobočkou nachádzajúcou sa v inom členskom štáte;

i) "kontrola" znamená vzťah medzi materským podnikom a dcérskym podnikom v zmysle definície článok 1 smernice Rady 83/349/EHS [12] alebo podobný vzťah medzi akoukoľvek fyzickou a právnickou osobou a podnikom;

j) "kvalifikovaný podiel" znamená priamy alebo nepriamy podiel v spoločnosti, ktorý predstavuje 10 % alebo viac základného imania alebo hlasovacích práv alebo ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie spoločnosti, v ktorej tento podiel existuje.

Na účely tejto definície v súvislosti s článkom 8 a 15 a ďalších úrovní podielov uvedených v článku 15 sa zohľadnia hlasovacie práva uvedené v článku 92 smernice 2001/34/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať [13];

k) "materský podnik" znamená materský podnik, ako ho definuje článok 1 a 2 smernice 83/349/EHS;

l) "dcérsky podnik" znamená dcérsky podnik, ako ho definuje článok 1 a 2 smernice 83/349/EHS; akýkoľvek dcérsky podnik dcérskeho podniku sa tiež považuje za dcérsky podnik podniku, ktorý je pre tento podnik konečným materským podnikom;

m) "regulovaný trh" znamená:

- v prípade trhu situovaného v členskom štáte regulovaný trh, ako ho definuje článok 1 ods. 13 smernice 93/22/EHS a

- v prípade trhu situovaného v tretej krajine finančný trh uznávaný domovským členským štátom poisťovne, ktorý spĺňa porovnateľné požiadavky. Akékoľvek finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na tomto trhu, musia mať kvalitu porovnateľnú s kvalitou týchto nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu, alebo trhoch daného členského štátu;

n) "príslušné orgány" znamenajú vnútroštátne orgány, ktoré majú právomoc na základe zákona alebo iného právneho predpisu vykonávať dohľad nad poisťovňami;

o) "zodpovedajúce aktíva" znamenajú vyjadrenie záväzkov spoločnosti, ktoré možno vyžadovať splniť v určitej mene aktívami vyjadrenými alebo realizovateľnými v rovnakej mene;

p) "umiestnenie aktív" znamená existenciu aktív, či už hnuteľných alebo nehnuteľných, v rámci členského štátu, nebude sa však vysvetľovať tak, že zahrnuje požiadavku, aby sa hnuteľné aktíva uložili alebo aby nehnuteľné aktíva boli predmetom reštriktívnych opatrení, ako je registrácia hypoték; aktíva, ktoré predstavujú nároky voči dlžníkom, sa považujú za situované v členskom štáte, v ktorom sú realizovateľné;

q) "rizikový kapitál" znamená záväzky splatné pri úmrtí mínus matematické rezervy hlavného rizika;

r) "úzke väzby" znamenajú situáciu, v ktorej dve alebo viac fyzických alebo právnických osôb je spojených:

i) podielom, ktorý znamená vlastníctvo, priame alebo prostredníctvom kontroly najmenej 20 % hlasovacích práv alebo základného imania danej spoločnosti, alebo

ii) kontrolou, ktorá znamená vzťah medzi materským podnikom a dcérskym podnikom, vo všetkých prípadoch uvedené v článku 1 ods. 1 a 2 smernice 83/349/EHS, alebo podobný vzťah medzi akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou a spoločnosťou; akýkoľvek dcérsky podnik dcérskeho podniku sa tiež považuje za dcérsky podnik materského podniku, ktorý stojí v čele týchto podnikov.

Situácia, v ktorej dve alebo viac fyzických alebo právnických osôb sú trvalo prepojené s jednou a rovnakou osobou prostredníctvom kontrolného vzťahu, sa bude tiež považovať za vytvorené úzke spojenie medzi týmito osobami.

2. Vždy, keď táto smernica odkazuje na euro, hodnota výmenného kurzu národnej meny bude taká, aká sa príjme k 31. decembru každého roku, z posledného dňa predchádzajúceho mesiaca októbra, pre ktorú sú hodnoty výmenného kurzu euro dostupné vo všetkých relevantných menách spoločenstva.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa týka začatia a výkonu samostatnej zárobkovej činnosti priameho poistenia vykonávanej podnikmi, ktoré sú usadené v členskom štáte alebo si želajú usadiť sa v ňom, vo forme činností definovaných ďalej:

1. tieto druhy poistenia, ktoré sú na zmluvnom základe:

a) životné poistenie, to znamená, poistné odvetvie, ktoré zahrnuje najmä poistenie pre prípad dožitia len stanoveného veku, len poistenie pre prípad úmrtia, poistenie pre prípad dožitia stanoveného veku alebo pre prípad úmrtia, životné poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvam, poistenie vena, poistenie prostriedkov na výživu;

b) dôchodkové poistenie;

c) doplnkové poistenie vykonávané poisťovňami poskytujúcimi životné poistenie, to znamená najmä poistenie pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, poistenie pre prípad smrti následkom úrazu a poistenie pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby, keď sa tieto rôzne druhy poistenia uzatvárajú popri životnom poistení;

d) druh poistenia v Írsku a Spojenom kráľovstve označovaný ako "permanent health insurance not subject to cancellation";

2. tieto operácie, ak sú na zmluvnom základe, pokým podliehajú dohľadu správnych orgánov zodpovedných za dohľad nad súkromným poistením;

a) tontiny, pričom združenia podielnikov sa zakladajú s cieľom spoločne kapitalizovať svoje príspevky a následne rozdeliť aktíva takto akumulované medzi pozostalými alebo medzi oprávnenými po zosnulých;

b) kapitalizačné operácie na základe poistnomatematických výpočtov, pričom za jednu platbu alebo vopred dohodnuté pravidelné platby sa prevezmú záväzky určitého trvania a v určitej výške;

c) správa skupinových dôchodkových fondov, t. j. operácie pozostávajúce pre danú spoločnosť zo správy investícií a najmä aktív reprezentujúcich rezervy subjektov, ktoré vykonávajú platby pri úmrtí alebo dožití alebo v prípade prerušenia alebo skrátenia činnosti;

d) operácie uvedené v písm. c), keď sú tieto sprevádzané poistením kryjúcim buď zachovanie kapitálu, alebo platbu minimálneho úroku;

e) operácie vykonávané takými poisťovňami, ako sú uvedené v kapitole 1 hlave 4 knihy IV francúzskeho "poisťovacieho zákonníka".

3. Operácie predpísané alebo upravené v právnych predpisoch sociálneho poistenia viazané na dĺžku ľudského života, ak sa realizujú alebo spravujú na vlastné riziko poisťovňami v súlade so zákonmi členského štátu.

Článok 3

Vylúčené činnosti a subjekty

Táto smernica sa nevzťahuje na:

1. poistné odvetvia uvedené v prílohe k smernici 73/239/EHS s výnimkou uplatňovania článku 2 ods. 1 písm. c);

2. operácie zabezpečovacích a vzájomných poisťovacích inštitúcií, ktorých plnenia sa líšia podľa dostupných zdrojov a ktoré vyžadujú od každého zo svojich členov príslušné paušálne príspevky;

3. operácie vykonávané inými organizáciami ako podnikmi uvedenými v článku 2, ktorých cieľom je poskytovať plnenia zamestnaným osobám alebo samostatne zárobkovo činným osobám podnikov alebo skupiny podnikov alebo povolania alebo skupiny povolaní v prípade úmrtia alebo dožitia alebo prerušenia alebo skrátenia činnosti, bez ohľadu na to, či tieto záväzky vznikajú alebo nevznikajú z týchto operácií a sú vždy plne kryté matematickými rezervami;

4. poistenie predstavujúce súčasť zákonného systému sociálneho zabezpečenia, s výnimkou uplatňovania článku 2 ods. 3;

5. organizácie, ktoré sa zaväzujú poskytovať plnenia len v prípade úmrtia, ak výška týchto platieb neprekračuje priemerné náklady na pohreb pri jednom úmrtí, alebo ak sa tieto platby poskytujú vo forme vecných plnení;

6. vzájomné poisťovacie spolky, ak:

- stanovy obsahujú ustanovenia o výzve na ďalšie príspevky alebo o znižovaní plnení alebo nárokovaní pomoci od iných osôb, ktoré sa zaviazali ich poskytovať, a

- príjem z ročných príspevkov na činnosti zahrnuté do tejto smernice neprekračuje 5 miliónov eur tri po sebe nasledujúce roky. Ak sa táto suma prekročí za tri po sebe nasledujúce roky, táto smernica sa použije s účinnosťou od štvrtého roku.

Ustanovenia tohto odseku však nebránia, aby vzájomný poisťovací spolok požiadal o povolenie alebo pokračoval v činnosti na základe licencie podľa tejto smernice;

7. "Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen" v Nemecku, ak jeho stanovy nebudú menené a doplnené, čo sa týka rozsahu týchto činností;

8. činnosti spoločností dôchodkového poistenia v oblasti dôchodkového poistenia predpísané v zákone o dôchodkoch zamestnancov (TEL) a ďalších súvisiacich fínskych právnych predpisov za predpokladu, že:

a) dôchodkového poisťovne, ktoré už sú podľa fínskeho práva povinné viesť oddelené účtovníctvo a systémy správy pre svoje činnosti v oblasti dôchodkového poistenia, navyše k dátumu vstupu založia samostatné právne subjekty na výkon týchto činností;

b) fínske orgány umožnia nediskriminačným spôsobom všetkým štátnym príslušníkom a spoločnostiam členských štátov vykonávať podľa fínskych právnych predpisov činnosti uvedené v článku 2 týkajúce sa tohto vyňatia, či už prostredníctvom:

- vlastníctva alebo účasti v existujúcej poisťovni alebo skupine,

- vytvárania alebo účasti novej poisťovne alebo skupiny, vrátane dôchodkových poisťovní;

c) fínske orgány predložia Komisii na schválenie správu do troch mesiacov odo dňa pristúpenia, v ktorej sa uvedie, aké opatrenia sa vykonali na oddelenie činností TEL od bežných poisťovacích činností vykonávaných fínskymi poisťovňami s cieľom dosiahnuť súlad so všetkými požiadavkami tejto smernice.

HLAVA II

PRÍSTUP K ČINNOSTIAM V OBLASTI ŽIVOTNÉHO POISTENIA

Článok 4

Zásada povoľovania

Začatie činností zahrnutých do tejto smernice podlieha predchádzajúcemu úradnému povoleniu.

O takéto oprávnenie žiada orgány domovského členského štátu:

a) akýkoľvek podnik, ktorý zriadi svoje ústredie na území tohto štátu;

b) akýkoľvek podnik, ktorý po získaní povolenia požadovaného v prvom pododseku, rozšíri svoju činnosť na celé odvetvie alebo iné odvetvia.

Článok 5

Rozsah povolenia

1. Povolenie platí pre celé spoločenstvo. Umožní poisťovni vykonávať činnosť buď na základe práva usadiť sa, alebo slobody poskytovať služby.

2. Povolenie sa poskytne pre určité poistné odvetvie podľa zoznamu prílohy I. Bude zahrnovať celé odvetvie, ak si žiadateľ neželá kryť len niektoré riziká patriace do tejto triedy.

Príslušné orgány môžu obmedziť povolenie požadované pre jedno z odvetví na operácie stanovené v pláne činností uvedenom v článku 7.

Každý členský štát môže poskytnúť povolenie pre dve alebo viac odvetví, ak jeho vnútroštátne právne predpisy umožňujú tieto odvetvia vykonávať súčasne.

Článok 6

Podmienky pre získanie povolenia

1. Domovský členský štát vyžaduje od každej poisťovne, ktorá žiada o povolenie, aby:

a) prijala jednu z nasledujúcich foriem:

- v prípade Belgického kráľovstva: "societé anonyme/naamloze vennootschap", "société en commandite par actions/commanditaire vennotschap op aandelen", association d'"assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging", "société coopérative/coöperatieve vennootschap",

- v prípade Dánskeho kráľovstva: "aktieselskaber", "gensidige selskaber", pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed (tværgående pensionskasser)

- v prípade Spolkovej republiky Nemecko: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen",

- v prípade Francúzskej republiky: "société anonyme", "société d'assurance mutuelle", institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, "institution de prévoyance régie par le code rural" a "mutuelles régies par le code de la mutualité",

- v prípade Írska: "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts" and "societes registered under the Friendly Societies Acts",

- v prípade Talianskej republiky: "societá per azioni", "societá cooperativa", "mutua di assicurazione",

- v prípade Luxemburgského veľkovojvodstva: "société anonyme", "société en commandite par actions", "association d'assurances mutuelles", "société coopérative",

- v prípade Holandského kráľovstva: "naamloze vennootschap", "onderlinge waarborgmaatschappij",

- v prípade Spojeného kráľovstva: "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Act", "societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts", "the association of underwriters knows as Lloyd`s"

- v prípade Helénskej republiky: "ανώνυμη εταιρία";

- v prípade Španielskeho kráľovstva: "sociedad anónima", "sociedad mutua", "sociedad cooperativa",

- v prípade Portugalskej republiky: "sociedade anónima", "mútua de seguros",

- v prípade Rakúskej republiky: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit",

- v prípade Fínskej republiky: "keskinäinen vakuutusyhtiuo/omsesidigt försäkringsbolag", "vakkutusosakeyhtio/försäkringsaktiebolag", "vakuutusyhdistys/försäkringsförening",

- v prípade Švédskeho kráľovstva: "försäkringsaktiebolag", "ömsesidiga försäkringsbolag", "understödsföreningar".

Poisťovňa môže tiež prijať formu európskej spoločnosti, keď sa taká zriadi.

Navyše, členské štáty môžu podľa potreby zakladať spoločnosti v akejkoľvek forme verejného práva za predpokladu, že také orgány majú za svoj cieľ poisťovacie operácie podľa podmienok rovnocenných podmienkam, podľa ktorých fungujú spoločnosti súkromného práva;

b) obmedziť svoje ciele na činnosti upravené v tejto smernici a operácie z nej priamo vyplývajúce s vylúčením všetkých ďalších komerčných činností;

c) predložiť plán činností v súlade s článkom 7;

d) vlastniť minimálny garančný fond upravený v článku 29 ods. 2;

e) účinne ich viesť osobami s dobrou povesťou s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo skúsenosťami.

2. Keď existujú úzke väzby medzi poisťovňou a inými fyzickými alebo právnickými osobami, príslušné orgány poskytnú povolenie, len ak tieto spojenia nebránia účinnému výkonu ich funkcií dohľadu.

Príslušné orgány teda zamietnu povolenie, ak zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nečlenskej krajiny, ktorými sa spravuje jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb, s ktorými má poisťovňa úzke väzby, alebo ťažkosti spojené s ich vymáhaním bránia účinnému výkonu funkcií dohľadu.

Príslušné orgány vyžadujú, aby im poisťovne poskytovali trvalo informácie, ktoré vyžadujú na monitorovanie dodržiavania podmienok uvedených v tomto odseku.

3. Členské štáty vyžadujú, aby ústredia poisťovní boli situované v rovnakom členskom štáte ako ich sídla.

4. Od poisťovne žiadajúcej o povolenie na rozšírenie svojej činnosti na ďalšie odvetvia alebo o rozšírenie povolenia kryjúceho len niektoré z rizík patriacich do jedného odvetvia sa vyžaduje, aby predložila plán činnosti v súlade s článkom 7.

Navyše sa vyžaduje predloženie dôkazu o tom, že spoločnosť dosahuje mieru solventnosti upravenú v článku 28 a garančný fond uvedený v článku 29 ods. 1 a 2.

5. Členské štáty neprijmú ustanovenia vyžadujúce predchádzajúce schválenie alebo systematické oznamovanie všeobecných a osobitných poistných podmienok, sadzieb poistného, technických základov, používaných najmä na výpočet sadzieb poistného a technických rezerv alebo formulárov a iných tlačív, ktoré poisťovňa mieni použiť vo svojom styku s poistníkmi.

Bez ohľadu na prvý pododsek môže domovský členský štát výlučne na účely overenia dodržiavania vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa zásad poistnej matematiky vyžadovať systematické oznamovanie technických základov používaných na výpočet sadzieb poistného a technických rezerv bez toho, aby táto požiadavka predstavovala predchádzajúcu podmienku pre výkon činností poisťovne.

Ustanovenia tejto smernice nebránia členským štátom, aby ponechali v platnosti alebo zavedení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vyžadujúcich schvaľovanie stanov a poskytovanie akýchkoľvek ďalších dokumentov potrebných pre riadny výkon dohľadu.

Najneskôr do 1. júla 1999 Komisia predloží správu Rade o uplatňovaní tohto odseku.

6. Ustanovenia uvedené v odseku 1 až 5 nemôžu vyžadovať, aby sa akákoľvek žiadosť o oprávnenie posudzovala podľa ekonomických požiadaviek trhu.

Článok 7

Plán činnosti

Plán činnosti uvedený v článku 6 ods. 1 písm. c) a ods. 4 zahŕňa údaje alebo doklady o:

a) povahe záväzkov, ktoré poisťovňa navrhuje kryť;

b) základných zásadách týkajúcich sa zaistenia;

c) položkách tvoriacich minimálny garančný fond;

d) odhadoch týkajúcich sa nákladov na vytvorenie administratívnych služieb a organizovanie zaisťovacej činnosti finančných zdrojov určených na krytie týchto nákladov;

navyše, počas prvých troch finančných rokov:

e) pláne uvádzajúcom podrobné odhady príjmov a výdavkov v súvislosti s priamou činnosťou, postúpeným a prevzatým zaistením;

f) predpokladanej súvahe;

g) predpokladané finančné zdroje určené na krytie záväzkov z poistenia a miery solventnosti.

Článok 8

Akcionári a spoločníci s kvalifikovanou účasťou

Príslušné orgány domovského členského štátu neudelia podniku povolenie vykonávať poisťovaciu činnosť predtým, ako budú informované o totožnosti akcionárov alebo spoločníkov, priamych alebo nepriamych, či sú to fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú kvalifikované účasti v tejto spoločnosti, a o výškach týchto podielov.

Rovnaké orgány zamietnu povolenie, ak po zohľadnení potreby zabezpečiť zdravé a obozretné riadenie poisťovne nie sú spokojné s kvalifikáciou akcionárov alebo členov.

Článok 9

Zamietnutie povolenia

Akékoľvek rozhodnutie o zamietnutí oprávnenia musí byť riadne odôvodnené a oznámené dotknutej spoločnosti.

Každý členský štát ustanoví právo napadnúť rozhodnutie o zamietnutí opravným prostriedkom na súde.

Rovnaké právo sa ustanoví pre prípady, v ktorých príslušné orgány sa nezaoberali žiadosťou o oprávnenie po uplynutí obdobia šiestich mesiacov od dátumu jej doručenia.

HLAVA III

PODMIENKY VÝKONU POISŤOVACÍCH ČINNOSTÍ

KAPITOLA 1

ZÁSADY A METÓDY FINANČNÉHO DOHĽADU

Článok 10

Príslušné orgány a predmet dohľadu

1. Finančný dohľad nad poisťovňou vrátane činnosti, ktorú táto vykonáva buď prostredníctvom pobočiek, alebo na základe slobody poskytovať služby, patrí do výlučnej príslušnosti domovského členského štátu. Ak príslušné orgány členského štátu záväzku majú dôvod uvažovať tak, že činnosti poisťovne by mohli ovplyvniť jej finančný stav, budú informovať príslušné orgány domovského členského štátu spoločnosti. Tieto orgány overia, či podnik dodržuje zásady obozretného podnikania stanovené v tejto smernici.

2. Tento finančný dohľad zahŕňa v súvislosti s celou činnosťou poisťovne preskúmanie jej stavu solventnosti, zavedenie technických rezerv, vrátane matematických opatrení a aktív kryjúcich ich v súlade s pravidlami stanovenými alebo postupmi dodržiavanými v domovskom členskom štáte podľa opatrení prijatých na úrovni spoločenstva.

3. Príslušné orgány domovského členského štátu vyžadujú od každej poisťovne, aby mala riadne administratívne a účtovné postupy a primerané interné kontrolné mechanizmy.

Článok 11

Dohľad nad pobočkami zriadenými v inom členskom štáte

Členský štát pobočky stanoví, že keď poisťovňa s oprávnením v inom členskom štáte vykonáva činnosť prostredníctvom pobočky, príslušné orgány domovského členského štátu môžu potom, ako najprv informovali príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa nachádza pobočka, vykonávať sami alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorých vymenujú na tento účel, overenie informácií potrebných na zabezpečenie finančného dohľadu nad podnikom na mieste. Orgány členského štátu pobočky sa môžu zúčastniť tohto overenia.

Článok 12

Zákaz povinného postúpenia časti poistného kmeňa

Členské štáty nemôžu požadovať od poisťovní, aby postúpili časť svojich predpísaných činností uvedených v článku 2 organizácii alebo organizáciám určeným vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 13

Účtovné, finančné a štatistické informácie: právomoci dohľadu

1. Každý členský štát bude vyžadovať od každej poisťovne, ktorej ústredie sa nachádza na jeho území, aby vypracovala ročné zúčtovanie, zahrnujúce všetky druhy operácií, jej finančnú situáciu a solventnosť.

2. Členské štáty budú vyžadovať od poisťovní so sídlom na ich území, aby pravidelne predkladali doklady potrebné na výkon dohľadu spolu so štatistickými dokumentmi. Príslušné orgány si budú navzájom poskytovať akékoľvek dokumenty a informácie, ktoré sú užitočné na účely dohľadu.

3. Každý členský štát podnikne všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby príslušné orgány mali právomoci a prostriedky potrebné na dohľad nad činnosťou poisťovní so sídlom na ich území, vrátane činností vykonávaných mimo týchto území, v súlade so smernicami Rady upravujúcimi tieto činnosti, a na účel zisťovania, že tieto sa uplatnili.

Tieto právomoci a prostriedky musia umožniť najmä príslušným orgánom, aby:

a) vykonali podrobné zisťovanie týkajúce sa situácie poisťovne a celej jej činnosti okrem iného prostredníctvom:

- zhromažďovania informácií alebo požiadaním o predloženie dokumentov týkajúcich sa jej poisťovacej činnosti,

- vykonali zisťovanie na mieste v prevádzkových priestoroch poisťovne;

b) podnikli akékoľvek opatrenia v súvislosti s poisťovňou, jej riaditeľmi alebo manažérmi alebo osobami, ktoré ju kontrolujú, ktoré sú príslušné a potrebné na zabezpečenie, aby pokračovala činnosť spoločnosti v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, s ktorými spoločnosť musí postupovať v súlade v každom členskom štáte a najmä s plánom činnosti, pokým tento ostáva záväzný, a predchádzať alebo napraviť akékoľvek nedostatky, ktoré by mohli ohroziť záujmy poistených osôb;

c) zabezpečili, aby sa tieto opatrenia vykonali, ak treba, prostredníctvom vymáhania, podľa potreby súdnou cestou.

Členské štáty môžu tiež prijať opatrenia pre príslušné orgány, aby získali akékoľvek informácie týkajúce sa zmlúv, ktoré spravujú sprostredkovatelia.

Článok 14

Prevod poistného kmeňa

1. Podľa podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch každý členský štát oprávni poisťovňu s ústredím na jeho území previesť celý alebo časť kmeňa poistných zmlúv, uzatvorených buď na základe práva usadiť sa, alebo slobody poskytovať služby na preberajúcu poisťovňu založenú v rámci spoločenstva, ak príslušné orgány domovského členského štátu preberajúcej poisťovne osvedčia, že po zohľadnení tohto prevodu, táto bude dosahovať potrebnú mieru solventnosti.

2. Keď pobočka navrhuje prevod celého alebo časti svojho kmeňa zmlúv, uzatvorených buď na základe práva usadiť sa, alebo slobody poskytovať služby, treba sa poradiť s členským štátom pobočky.

3. V prípadoch uvedených v odseku 1 a 2 orgány domovského členského štátu prevádzajúcej poisťovne povolia prevod po dosiahnutí dohody s príslušnými orgánmi členských štátov záväzku.

4. Konzultované príslušné orgány členských štátov predložia svoje stanovisko alebo súhlas príslušným orgánom domovského členského štátu prevádzajúcej poisťovne do troch mesiacov od doručenia žiadosti; ak konzultované orgány v tejto lehote nepredložili svoje stanovisko alebo súhlas, považuje sa to za priaznivé stanovisko alebo súhlas.

5. Prevod povolený v súlade s týmto článkom bude zverejnený tak, ako to upravujú vnútroštátne právne predpisy v členskom štáte záväzku. Tieto prevody sú automaticky účinné voči poistníkom, poisteným a akýmkoľvek iným osobám, ktoré majú práva alebo povinnosti vznikajúce z postúpených zmlúv.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva členského štátu poskytnúť poistníkom možnosť zrušiť zmluvy v rámci stanovenej lehoty po postúpení.

Článok 15

Kvalifikovaná účasť

1. Členské štáty budú vyžadovať od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá navrhuje držať priamo alebo nepriamo kvalifikovanú účasť v poisťovni, aby najprv informovala príslušné orgány domovského členského štátu, uviedla výšku uvažovanej účasti. Táto osoba musí podobne informovať príslušné orgány domovského členského štátu, ak navrhuje zvýšiť svoju kvalifikovanú účasť tak, aby pomer hlasovacích práv alebo základného imania v držbe tejto osoby dosiahol alebo prekročil 20 %, 33 % alebo 50 %, alebo aby sa poisťovňa stala jej dcérskym podnikom.

Príslušné orgány domovského členského štátu budú mať maximálne tri mesiace od dátumu oznámenia uvedeného v prvom pododseku, aby vyjadrili svoj nesúhlas s takýmto plánom, ak z hľadiska potreby zabezpečiť riadne a obozretné riadenie poisťovne nie sú spokojné s kvalifikáciou osoby uvedenej v prvom pododseku. Ak nevyjadria s plánom nesúhlas, môžu stanoviť maximálnu lehotu pre jeho uplatnenie.

2. Členské štáty budú vyžadovať od každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá navrhuje vzdať sa priamo alebo nepriamo kvalifikovanej účasti v poisťovni, aby najprv informovala príslušné orgány domovského členského štátu, uviedla výšku svojej zamýšľanej účasti. Táto osoba musí podobne informovať príslušné orgány, ak navrhuje znížiť svoju kvalifikovanú účasť tak, že podiel hlasovacích práv alebo základného imania, ktorý má v držbe, klesne pod 20 %, 33 % alebo 50 %, alebo že poisťovňa prestane byť jej dcérskym podnikom.

3. Ako sa o nich dozvedia, poisťovne informujú príslušné orgány svojich domovských členských štátov o akomkoľvek nadobudnutí alebo predaji podielov svojho základného imania, ktoré spôsobia, že podiely prekročia alebo poklesnú pod jednu z hraníc uvedených v odseku 1 a 2.

Budú tiež najmenej raz za rok ich informovať o menách akcionárov a spoločníkov vlastniacich kvalifikované účasti a o výške týchto účastí, ako to napríklad uvádzajú informácie obdržané na výročných valných zhromaždeniach akcionárov a spoločníkov alebo v dôsledku dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa spoločností kótovaných na burze cenných papierov.

4. Členské štáty vyžadujú, aby v prípadoch, ak vplyv vykonávaný osobami uvedenými v odseku 1 bude pravdepodobne pôsobiť v neprospech obozretného a riadneho riadenia poisťovne, príslušné orgány domovského členského štátu vykonali príslušné opatrenia, aby ukončili túto situáciu. Tieto opatrenia môžu pozostávať napríklad zo súdneho príkazu, sankcií proti vedeniu alebo z pozastavenia výkonu hlasovacích práv spojených s akciami v držbe dotknutých akcionárov alebo spoločníkov.

Podobné opatrenia budú platiť pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré nepostupujú v súlade s povinnosťou poskytovať vopred informácie ustanovenou v odseku 1. Ak sa podiel nadobudne bez ohľadu na nesúhlas príslušných orgánov, členské štáty bez ohľadu na akékoľvek ďalšie sankcie, ktoré sa prijmú, zabezpečia buď, aby sa výkon príslušných hlasovacích práv pozastavil, alebo aby hlasy boli neplatné, alebo aby bolo možné ich vyhlásiť za neplatné.

Článok 16

Povinnosť mlčanlivosti

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány, ako aj audítori alebo experti, konajúci v mene príslušných orgánov, boli viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Znamená to, že žiadne dôverné informácie, ktoré získajú počas výkonu ich povinností, nesmú byť sprístupnené žiadnej osobe alebo orgánu akejkoľvek povahy, okrem súhrnnej alebo zovšeobecnenej formy, ktorá znemožňuje identifikovanie jednotlivých poisťovní, čím nie sú dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo.

Napriek tomu, keď v poisťovacej spoločnosti bol vyhlásený konkurz alebo sa povinne likvidovala, dôverné informácie, ktoré sa netýkajú tretích osôb zapojených do pokusov zachrániť spoločnosť, možno sprístupniť v občianskom konaní.

2. Odsek 1 nebráni príslušným orgánom rôznych členských štátov vo výmene informácií v súlade so smernicami uplatňovaných na poisťovne. Tieto informácie podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti uvedeným v odseku 1.

3. Členské štáty môžu uzatvárať zmluvy o spolupráci upravujúce výmenu informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín alebo s orgánmi alebo inštitúciami tretích krajín v zmysle definície odseku 5 a 6, len ak sprístupnené informácie podliehajú zárukám povinnosti mlčanlivosti najmenej rovnocenným zárukám uvedeným v tomto článku. Táto výmena informácií musí byť určená na plnenie úlohy dohľadu spomínaných orgánov alebo inštitúcií.

Ak informácie pochádzajú z iného členského štátu, môžu sa sprístupniť iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich sprístupnili, a podľa potreby len na účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.

4. Príslušné orgány prijímajúce dôverné informácie podľa odseku 1 a 2 ich môžu použiť len v rámci plnenia svojich povinností:

- kontroly plnenia podmienok upravujúcich začatie poisťovacej činnosti a zabezpečenia monitorovania výkonu tejto činnosti, najmä v súvislosti s monitorovaním technických rezerv, miery solventnosti, administratívnych a účtovných postupov a mechanizmov vnútornej kontroly, alebo

- aby uložili sankcie alebo

- v správnom konaní o odvolaní proti rozhodnutiam príslušného orgánu alebo

- v súdnych sporoch začatých podľa článku 67 alebo podľa osobitných ustanovení tejto smernice a ďalších smerniciach prijatých v oblasti poisťovní.

5. Odsek 1 a 4 nebráni výmene informácií v rámci členského štátu, v ktorom existujú dva alebo viac príslušných orgánov v rovnakom členskom štáte alebo medzi členskými štátmi, medzi príslušnými orgánmi a:

- orgánmi príslušnými pre úradný dohľad nad úverovými inštitúciami a ďalšími finančnými inštitúciami a orgánmi príslušnými na dohľad nad finančnými trhmi,

- orgánmi zapojenými do likvidácie a konkurzu poisťovní a do ďalších podobných konaní a

- osobami zodpovedajúcimi za vykonávanie zákonných auditov účtovníctva poisťovní a ďalších finančných inštitúcií

pri výkone ich funkcií dohľadu a sprístupnení informácií potrebných na plnenie ich povinností orgánom, ktoré spravujú (povinné) likvidačné konanie alebo garančné fondy. Informácie prijaté týmito orgánmi, inštitúciami a osobami podliehajú povinnosti mlčanlivosti stanovenej v odseku 1.

6. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 a 4 môžu členské štáty povoliť výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a:

- orgánmi príslušnými na dohľad nad orgánmi zapojenými do likvidácie a konkurzu poisťovní a ďalších podobných konaní alebo

- orgánmi príslušnými na dohľad nad osobami poverenými výkonom zákonných auditov účtovníctva poisťovní, úverových inštitúcií, investičných spoločností a ďalších finančných inštitúcií alebo

- nezávislými aktuármi poisťovní vykonávajúcimi dozor nad týmito podnikmi a orgánmi zodpovednými za dohľad nad týmito aktuármi.

Členské štáty, ktoré využijú možnosť ustanovenú v prvom pododseku, vyžadujú najmenej splnenie nasledujúcich podmienok:

- tieto informácie sú určené na účely vykonávania dohľadu alebo dozoru uvedeného v prvom pododseku,

- informácie prijaté v tejto súvislosti podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti stanovenej v odseku 1,

- keď informácie pochádzajú z iného členského štátu môžu byť sprístupnené iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich sprístupnili, a podľa potreby len na účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.

Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom názvy orgánov, osôb a inštitúcií, ktoré môžu obdržať informácie podľa tohto odseku.

7. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 a 4 môžu členské štáty s cieľom posilniť stabilitu vrátane integrity finančného systému povoliť výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánmi alebo inštitúciami príslušnými zo zákona za zisťovanie a skúmanie porušenia práva obchodných spoločností.

Členské štáty, ktoré využili možnosť upravenú v prvom pododseku, vyžadujú prinajmenšom splnenie nasledujúcich podmienok:

- informácie sú určené na účely plnenia úloh uvedených v prvom pododseku,

- informácie prijaté v tejto súvislosti podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti stanoveným v odseku 1,

- keď informácie pochádzajú z iného členského štátu, môžu byť sprístupnené bez výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré ich sprístupnili, a podľa potreby výlučne na účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.

Keď v členskom štáte orgány alebo inštitúcie uvedené v prvom pododseku vykonávajú svoje úlohy zisťovania alebo vyšetrovania za pomoci osobitne odborne spôsobilých osôb vymenovaných na tento účel a nezamestnaných vo verejnom sektore, možnosť výmeny informácií upravená v prvom odseku sa môže rozšíriť na tieto osoby podľa podmienok stanovených v druhom pododseku.

Na uplatnenie tretej zarážky druhého pododseku orgány alebo inštitúcie uvedené v prvom pododseku oznámia príslušným orgánom, ktoré sprístupnili informácie, mená a presnú zodpovednosť osôb, ktorým sa tieto poslali.

Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom mená inštitúcií alebo orgánov, ktoré môžu prijímať informácie podľa tohto odseku.

Do 31. decembra 2000 Komisia vypracuje správu o používaní tohto odseku.

8. Členské štáty môžu oprávniť príslušné orgány na prenos informácií určených na plnenie ich úloh:

- centrálnym bankám a iným orgánom s podobnou funkciou v ich právomoci ako menové orgány,

- podľa potreby iným verejným orgánom príslušným na dohľad nad platobnými systémami

a môžu oprávniť tieto inštitúcie alebo orgány na oznamovanie príslušným orgánom týchto informácií, ako ich tieto môžu potrebovať na účely odseku 4. Informácie obdržané v tejto súvislosti budú podliehať podmienkam povinnosti mlčanlivosti stanovených v tomto článku.

9. Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 4 môžu členské štáty podľa ustanovení zákonov ďalej oprávniť sprístupnenie určitých informácií iným oddeleniam ich ústrednej vládnej správy zodpovedným za právne predpisy o dohľade nad úverovými inštitúciami, finančnými inštitúciami, investičnými spoločnosťami a poisťovňami a inšpektorom konajúcim v mene týchto oddelení.

Také sprístupnenie však možno vykonať len podľa potreby z dôvodov dohľadu nad obozretným podnikaním.

Členské štáty však zabezpečia, aby informácie obdržané podľa odseku 2 a 5 a informácie obdržané prostredníctvom overovania na mieste uvedeného v článku 11 neboli nikdy sprístupnené v prípadoch uvedených v tomto odseku, okrem výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré sprístupnili informácie, alebo príslušných orgánov členského štátu, v ktorom sa vykonávalo overovanie na mieste.

Článok 17

Povinnosti audítorov

1. Členské štáty prinajmenšom zabezpečia, že:

a) každá osoba oprávnená v zmysle smernice Rady 84/253/EHS [14], plniaca v poisťovni úlohu opísanú v článku 51 smernice Rady 78/660/EHS [15], článku 37 smernice 83/349/EHS alebo článku 31 smernice Rady 85/611/EHS [16] alebo iné zákonom uložené úlohy, má povinnosť bezodkladne oznámiť príslušným orgánom akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie týkajúce sa tejto spoločnosti, o ktorej sa dozvedela pri výkone tejto úlohy, ktorá:

- predstavuje závažné porušenie zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré stanovujú podmienky upravujúce povoľovanie alebo ktoré špecificky riadia výkon činností poisťovní, alebo

- ovplyvňuje nerušené fungovania poisťovne alebo

- vedie k odmietnutiu osvedčenia účtov alebo k vyjadreniu výhrad;

b) táto osoba má obdobnú povinnosť oznámiť akékoľvek skutočnosti a rozhodnutia, o ktorých sa dozvie počas plnenia svojej úlohy, ako je uvedené v písmene a), v spoločnosti, ktorá má úzke väzby spôsobené kontrolným vzťahom s poisťovňou, v rámci ktorého táto osoba vykonáva vyššie uvedenú úlohu.

2. Dobromyseľné sprístupnenie príslušným orgánom osobami oprávnenými v zmysle smernice 84/253/EHS akejkoľvek skutočnosti alebo rozhodnutia uvedeného v odseku 1 nepredstavuje porušenie akéhokoľvek obmedzenia sprístupňovať informácie uloženého zmluvou alebo akýmkoľvek právnym predpisom alebo správnym opatrením a nezakladá pre tieto osoby žiadnu zodpovednosť.

Článok 18

Výkon činností životného a neživotného poistenia

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 3 a 7, žiadna spoločnosť nemôže byť zároveň oprávnená tak podľa tejto smernice, ako aj podľa smernice 73/239/EHS.

2. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 členské štáty môžu stanoviť, že:

- podniky oprávnené podľa tejto smernice môže tiež získať oprávnenie v súlade s článkom 6 smernice 73/239/EHS na riziká uvedené v odvetví 1 a 2 v prílohe k tejto smernici,

- podniky oprávnené podľa článku 6 smernice 73/239/EHS výlučne na riziká uvedené v odvetví 1 a 2 v prílohe k tejto smernici môžu získať oprávnenie podľa tejto smernice.

3. Pokiaľ v odseku 6 nie je uvedené inak, spoločnosti uvedené v odseku 2 a tie, ktoré k:

- 1. januáru 1981 pre spoločnosti oprávnené v Grécku,

- 1. januáru 1986 pre spoločnosti oprávnené v Španielsku a Portugalsku,

- 1. januáru 1995 pre spoločnosti oprávnené v Rakúsku, Fínsku a Švédsku a

- 15. marcu 1979 pre všetky ostatné spoločnosti

vykonávali súčasne činnosti zahrnuté do tejto smernice a činnosti zahrnuté do smernice 73/239/EHS, môžu pokračovať v súčasnom výkone týchto činností za predpokladu, že každá činnosť je samostatne riadená v súlade s článkom 19 tejto smernice.

4. Členské štáty môžu zabezpečiť, aby spoločnosti uvedené v odseku 2 dosiahli súlad s účtovnými pravidlami upravujúcimi poisťovne oprávnené podľa tejto smernice pre všetky svoje činnosti. Do dosiahnutia koordinácie v tomto smere členské štáty môžu tiež stanoviť, že v súvislosti s pravidlami o likvidácii činnosti týkajúce sa rizík uvedených v odvetví 1 a 2 v prílohe k smernici 73/239/EHS vykonávaných spoločnosťami uvedenými v odseku 2 sa spravujú pravidlami platnými pre činnosti životného poistenia.

5. Keď podnik vykonávajúci činnosti uvedené v prílohe k tejto smernici 73/239/EHS má finančné, obchodné alebo administratívne spojenia s poisťovňou vykonávajúcou činnosti zahrnuté do tejto smernice, príslušné orgány členských štátov, na ktorých území sa nachádzajú sídla týchto podnikov, zabezpečia, aby účty daných spoločností neboli skreslené zmluvami medzi týmito spoločnosťami alebo akýmkoľvek dojednaním, ktoré by mohlo ovplyvniť rozdelenie výdavkov a príjmov.

6. Akýkoľvek členský štát môže vyžadovať od poisťovacích spoločností, ktorých sídla sa nachádzajú na jeho území, aby počas obdobia, ktoré stanoví daný členský štát, prestali so súčasným výkonom činností, v ktorých boli tieto zapojené k dátumom uvedeným v odseku 3.

7. Ustanovenia tohto článku budú preskúmané na základe správy Komisie pre Radu vo vzťahu k budúcej harmonizácie pravidiel pri likvidácii a každopádne do 31. decembra 1999.

Článok 19

Oddelenie správy životného a neživotného poistenia

1. Samostatná správa uvedená v článku 18 ods. 3 musí byť organizovaná takým spôsobom, aby činnosti zahrnuté do tejto smernice boli oddelené od činností zahrnutých do smernice 73/239/EHS s cieľom, aby:

- príslušné záujmy poistníkov so životnou poistkou a poistníkov s neživotnou poistkou neboli poškodené a najmä aby výnosy zo životného poistenia boli v prospech poistníkov so životnou poistkou, akoby poisťovňa vykonávala len činnosti životného poistenia,

- minimálne finančné záväzky, najmä miery solventnosti, v súvislosti s tou či inou z týchto dvoch činností, najmä činnosťou podľa tejto smernice a činnosťou podľa smernice 73/239/EHS, neboli kryté inou činnosťou.

Pokým sú však minimálne finančné záväzky plnené podľa podmienok stanovených v druhej zarážke prvého pododseku a za predpokladu, že príslušný orgán je informovaný, poisťovňa môže používať tieto explicitné položky miery solventnosti, ktoré sú ešte k dispozícii pre jednu alebo druhú činnosť.

Príslušné orgány budú analyzovať výsledky oboch činností, aby sa tak zabezpečil postup v súlade s ustanoveniami tohto odseku.

2. a) Účty sa budú pripravovať takým spôsobom, aby sa vykázali zdroje výsledkov za každú z dvoch činností, životné poistenie a neživotné poistenie. Na tento účel všetok príjem (najmä poistné, platby zaisťovateľov a príjmy z investícií) a výdavky (najmä vysporiadanie poistenia, dodatky k technickým opatreniam, zaisťovacie poplatky, prevádzkové výdavky v súvislosti s poisťovacou činnosťou) sa rozčlenia podľa svojho pôvodu. Položky spoločné pre obe činnosti sa zaúčtujú podľa metód rozdelenia, ktoré prijme príslušný orgán.

b) Poisťovne musia na základe účtov vypracovať výkaz jasne identifikujúci položky, ktoré predstavujú každú mieru solventnosti v súlade s článkom 27 tejto smernice a článkom 16 ods. 1 smernice 73/239/EHS.

3. Ak jedna z mier solventnosti nie je dostatočná, príslušné orgány použijú pre nedostatočnú činnosť opatrenia upravené v príslušnej smernici, bez ohľadu na výsledky v druhej činnosti. Odlišne od druhej zarážky prvého pododseku odseku 1 tieto opatrenia môžu zahrnovať povolenie prevodu z jednej činnosti do druhej.

KAPITOLA 2

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA TECHNICKÝCH REZERV A ICH KRYTIA

Článok 20

Vytvorenie technických rezerv

1. Domovský členský štát bude vyžadovať od každej poisťovne, aby vytvorila dostatočné technické rezervy, vrátane matematických rezerv v súvislosti so svojou celou činnosťou.

Výška týchto technických rezerv sa stanoví podľa nasledovných zásad.

A i) výška technických rezerv pre životné poistenie sa vypočíta prostredníctvom dostatočne obozretného perspektívneho poistnomatematického ocenenia so zohľadnením všetkých budúcich záväzkov, ako sú stanovené v poistných podmienkach pre každú existujúcu zmluvu, vrátane:

- všetkých zaručených plnení, vrátane zaručených odkupných hodnôt,

- poistných prémií, na ktoré poistníci už majú buď kolektívny, alebo individuálny nárok bez ohľadu na ich označenie — udelené, deklarované alebo pridelené,

- všetkých opcií dostupných pre poistníkov podľa zmluvných podmienok,

- výdavkov vrátane provízií

po odpočítaní budúceho splatného poistného;

ii) používanie retrospektívnej metódy je povolené, ak možno preukázať, že výsledné technické rezervy nie sú nižšie, ako by sa požadovalo podľa dostatočne obozretnej perspektívnej kalkulácie, alebo ak perspektívna metóda nemôže byť použitá pre typ danej zmluvy:

iii) obozretné ocenenie nie je ocenením "najlepšieho odhadu", malo by však zahrnovať príslušnú mieru pre negatívnu odchýlku relevantných faktorov;

iv) metóda ocenenia technických rezerv musí byť nielen ako taká obozretná, ale musí aj zohľadniť metódu ocenenia aktív kryjúcich tieto rezervy;

v) technické rezervy sa vypočítajú samostatne pre každú zmluvu. Používanie príslušných aproximácií alebo zovšeobecnení je však povolené, ak pravdepodobne poskytne približne rovnaký výsledok ako individuálne výpočty. Zásada samostatného výpočtu v žiadnom prípade nebude brániť stanoveniu ďalších opatrení pre všeobecné riziká, ktoré nie sú individualizované;

vi) ak je odkupná hodnota zmluvy zaručená, výška matematických rezerv pre zmluvu je vždy najmenej rovnako veľká ako hodnota zaručená v tom čase;

B. použitá úroková sadzba sa zvolí obozretne. Stanoví sa v súlade s pravidlami príslušného orgánu v domovskom členskom štáte s použitím nasledujúcich zásad:

a) pre všetky zmluvy príslušný orgán domovského členského štátu poisťovne stanoví jednu alebo viac maximálnych úrokových sadzieb, najmä v súlade s nasledujúcimi pravidlami:

i) ak zmluvy obsahujú záruku úrokovej sadzby, príslušný orgán v domovskom členskom štáte stanoví jednu maximálnu úrokovú sadzbu. Môže sa líšiť podľa meny, na ktorú zmluva znie, za predpokladu, že to nebude predstavovať viac ako 60 % sadzby emisií obligácií štátu, na ktorého menu zmluva znie.

Ak sa členský štát rozhodne podľa druhej vety prvého pododseku stanoviť maximálnu úrokovú sadzbu pre zmluvy, ktoré znejú na menu iného členského štátu, najprv sa poradí s príslušným orgánom členského štátu, na ktorého menu zmluva znie;

ii) ak však aktíva poisťovne nie sú ocenené ich nákupnou cenou, členský štát môže stanoviť, že jedna alebo viac maximálnych sadzieb sa môže vypočítať so zohľadnením výnosu príslušných súčasných aktív, mínus finančná marža, a najmä za zmluvy s bežným poistným, navyše zohľadniť očakávaný výnos z budúcich aktív. Finančná marža a maximálna úroková sadzba alebo sadzby, použité pre očakávaný výnos z budúcich aktív, stanoví príslušný orgán domovského členského štátu;

b) zo stanovenia maximálnej úrokovej sadzby nevyplýva, že poisťovňa bude viazaná použiť až takú vysokú sadzbu;

c) domovský členský štát môže rozhodnúť neuplatniť písmeno a) na nasledujúce kategórie zmlúv:

- zmluvy viazané na fondy,

- zmluvy s jednorazovým poistným na obdobie do osem rokov,

- zmluvy bez podielu na zisku a dôchodkové zmluvy bez odkupnej hodnoty.

V prípadoch uvedených v prvej a tretej zarážke prvého pododseku sa pri výbere obozretnej úrokovej sadzby môže zohľadniť mena, na ktorú zmluva znie, a príslušné aktíva v súčasnosti v držbe, a ak sú aktíva spoločnosti ocenené ich súčasnou hodnotou, očakávaný výnos z budúcich aktív.

Za žiadnych okolností nesmie byť použitá úroková sadzba vyššia ako výnos z aktív, vypočítaný v súlade s účtovnými pravidlami v domovskom členskom štáte, mínus príslušný odpočet;

d) členský štát vyžaduje od poisťovne, aby vytvorila vo svojich účtoch rezervu na splnenie záväzkov úrokovej sadzby voči poistníkom, ak súčasný alebo očakávaný výnos z aktív spoločnosti nie je dostatočný na krytie týchto záväzkov;

e) Komisii a príslušným orgánom členských štátov, ktoré o to požiadajú, sa oznámia maximálne úrokové sadzby stanovené podľa písmena a);

C. štatistické prvky ocenenia a prídel na použité výdavky sa zvolí obozretne so zohľadnením štátu záväzku, druhu poistenia a administratívnych nákladov a provízií, ktorých vznik sa očakáva;

D. v prípade zmlúv s podielom na zisku môže metóda výpočtu technických rezerv zohľadniť buď implicitne, alebo explicitne budúce podiely na prémiách všetkých druhov spôsobom, ktorý je v súlade s ostatnými predpokladmi pre budúci vývoj, a pri súčasnej metóde rozdelenia podielov na prémiách;

E. budúce výdavky možno zohľadniť implicitne, napríklad použitím budúceho poisteného bez poplatkov za správu. Celkový prídel, implicitný alebo explicitný, však nebude menší ako obozretný odhad príslušných budúcich výdavkov;

F. metóda výpočtu technických rezerv nesmie podliehať zmenám z roka na rok, vznikajúcim z ľubovoľných zmien metódy alebo základov pre výpočet, a zohľadní rozdelenie ziskov náležitým spôsobom počas trvania každého poistenia.

2. Poisťovne sprístupnia verejnosti základy a metódy používané na výpočet technických rezerv vrátane opatrení pre podiely na prémiách.

3. Domovský členský štát vyžaduje od každej poisťovne, aby kryla technické rezervy v súvislosti s celou svojou činnosťou zodpovedajúcimi aktívami, v súlade s článkom 26. Z hľadiska výkonu činnosti v spoločenstve sa tieto aktíva musia nachádzať v spoločenstve. Členské štáty nevyžadujú od poisťovní, aby umiestnili svoje aktíva v danom členskom štáte. Domovský členský štát však môže povoliť zmiernenie pravidiel umiestnenia aktív.

4. Ak domovský členský štát umožní krytie akýchkoľvek technických rezerv nárokmi voči zaisťovateľom, musí stanoviť takto povolené percento. V tomto prípade nesmie požadovať umiestnenie aktív predstavujúcich tieto nároky.

Článok 21

Poistné pre nové obchody

Poistné pre nové obchody sa stanoví v dostatočnej výške na základe primeraných aktuárskych predpokladov tak, aby umožnilo poisťovniam plniť všetky svoje záväzky a najmä vytvoriť primerané technické rezervy.

Na tento účel sa môžu zohľadniť všetky aspekty finančnej situácie poisťovne bez systematického a trvalého vstupu iných zdrojov ako poistného a príjmov z neho, ktorý by mohol ohroziť solventnosť spoločnosti z dlhodobého hľadiska.

Článok 22

Aktíva kryjúce technické rezervy

Aktíva kryjúce technické rezervy zohľadnia typ činnosti vykonávanej poisťovňou takým spôsobom, aby sa zaistila bezpečnosť, výnos a obchodovateľnosť jej investícií, pričom podnik zabezpečí ich diverzifikované a primerané rozloženie.

Článok 23

Kategórie prípustných aktív

1. Domovský členský štát nemôže povoliť poisťovniam kryť ich technické rezervy prostredníctvom iných ako nasledujúcich kategórií aktív:

A. finančné umiestnenie

a) dlhové cenné papiere, obligácie a iné nástroje peňažného a kapitálového trhu;

b) pôžičky;

c) akcie a iné účasti s variabilným výnosom;

d) podiely v podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a iných investičných fondoch;

e) pozemky, budovy a práva k nehnuteľnostiam;

B. dlhy a pohľadávky

f) dlhy zaisťovateľov vrátane podielov zaisťovateľov na technických rezervách;

g) vklady zložené postupujúcim spoločnostiam a dlhy postupujúcich spoločností;

h) dlhy poistníkov a sprostredkovateľov vznikajúce z priamych operácií a operácií zaistenia;

i) zálohy na poistky;

j) vratky daní;

k) pohľadávky voči garančným fondom;

C. iné

l) iné hmotné stále aktíva ako pozemky a budovy, ocenené na základe obozretnej amortizácie;

m) banková a pokladničná hotovosť, vklady v úverových inštitúciách a akejkoľvek inej inštitúcii oprávnenej prijímať vklady;

n) obstarávacie náklady prevedené do ďalšieho obdobia;

o) úroky a nájomné budúcich období, iné časovo rozlíšené príjmy a preddavky;

p) právo stavby a právo užívania.

2. V prípade združenia poisťovateľov označovaného ako "Lloyd`s" zahŕňajú kategórie aktív tiež záruky a akreditívy vystavené úverovými inštitúciami v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES [17] alebo poisťovňami spolu s overiteľnými čiastkami vznikajúcimi z poistiek životného poistenia v miere, v akej predstavujú fondy patriace členom.

3. Zahrnutie akéhokoľvek aktíva alebo kategórie aktív uvedených v odseku 12 neznamená, že všetky tieto aktíva by mali byť automaticky akceptované na krytie technických rezerv. Domovský členský štát stanoví podrobnejšie pravidlá na úpravu podmienok na používanie prijateľných aktív; v tejto súvislosti môže vyžadovať oceniteľné zábezpeky alebo záruky, najmä v prípade dlhov dlžných zaisťovateľmi.

Pri stanovení a uplatňovaní pravidiel, ktoré stanoví, domovský členský štát najmä zabezpečí, aby sa postupovalo v súlade s týmito zásadami:

i) aktíva kryjúce technické opatrenia budú ocenené bez akýchkoľvek dlhov vzniknutých z ich nadobudnutia;

ii) všetky aktíva musia byť ocenené na základe obozretnosti, zohľadňujúc riziko akýchkoľvek čiastok, ktoré nebudú realizovateľné. Najmä iné hmotné stále aktíva ako pozemky a budovy môžu byť akceptované ako krytie technických rezerv, iba ak sú ocenené na základe opatrenej amortizácie;

iii) pôžičky, či už podnikom, štátu alebo medzinárodnej organizácii, miestnym alebo regionálnym orgánom alebo fyzickým osobám možno akceptovať ako krytie technických rezerv, len ak existujú dostatočné záruky, čo sa týka ich zabezpečenia, či už tieto sú na základe postavenia dlžníka, hypoték, bankových záruk alebo záruk poskytnutých poisťovňami alebo iných foriem zabezpečenia;

iv) odvodené nástroje ako opcie, termínové obchody alebo swapy v súvislosti s aktívami kryjúcimi technické opatrenia možno použiť, pokým tieto prispejú k znižovaniu investičných rizík alebo uľahčia účinnú správu portfólia. Musia byť ocenené na obozretnom základe a možno ich zohľadniť v ocenení základných aktív;

v) prevoditeľné cenné papiere, s ktorými sa neobchoduje na regulovaných trhoch, možno akceptovať ako krytie technických rezerv, len ak ich možno realizovať krátkodobo alebo ak sú tieto podielmi v úverových inštitúciách, poisťovacích spoločnostiach v rámci limitov povolených v článku 6 alebo investičných spoločnostiach usadených v členskom štáte;

vi) dlhy a pohľadávky voči tretej osobe možno akceptovať ako krytie technických rezerv len po odpočítaní všetkých čiastok dlžných rovnakej tretej osobe;

vii) hodnota akýchkoľvek dlhov a nárokov akceptovaných ako krytie technických rezerv sa musí vypočítať na obozretnom základe s riadnym zohľadnením rizika, že akékoľvek čiastky nebudú realizovateľné. Najmä dlhy dlžné poistníkmi a sprostredkovateľmi vznikajúce z poisťovacích operácií a operácií zaistenia možno akceptovať, len pokým tieto neboli splatné po dobu dlhšiu ako tri mesiace.

viii) keď dané aktíva zahrnujú finančné umiestnenie v dcérskom podniku, ktorý spravuje všetky alebo časť finančných umiestnení poisťovne v jej mene, domovský členský štát musí pri používaní pravidiel a zásad stanovených v tomto článku zohľadniť základné aktíva dcérskeho podniku; domovský členský štát môže zaobchádzať s aktívami iných dcérskych podnikov rovnakým spôsobom;

ix) obstarávacie náklady prevedené do ďalšieho obdobia možno akceptovať ako krytie technických rezerv len v rozsahu, ktorý je konzistentný s výpočtom matematických rezerv.

4. Napriek odsekom 1, 2, a 3 môže domovský členský štát za mimoriadnych okolností a na žiadosť poisťovne dočasne a náležite odôvodneným rozhodnutím akceptovať iné kategórie aktív ako krytie technických rezerv, pokiaľ v článku 22 nie je ustanovené inak.

Článok 24

Pravidlá pre diverzifikáciu umiestnenia

1. Čo sa týka aktív kryjúcich technické rezervy, domovský členský štát vyžaduje od každej poisťovne, aby umiestnila najviac:

a) 10 % svojich celkových hrubých technických rezerv do jedného pozemku alebo budovy alebo niekoľkých pozemkov alebo budov dostatočne blízko pri sebe, aby sa dali účinne považovať za jednu investíciu;

b) 5 % celkových hrubých technických rezerv do akcií a iných obchodovateľných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje ako s akciami, obligáciami, dlhovými cennými papiermi, a iných nástrojov peňažného a kapitálového trhu od toho istého podniku alebo pôžičiek poskytnutých tomu istému dlžníkovi, spolu vzaté, ak ide o iné pôžičky ako pôžičky poskytnuté štátu, regionálnemu alebo miestnemu orgánu alebo medzinárodnej organizácii, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov. Tento limit sa môže zvýšiť na 10 %, ak podnik umiestni najviac 40 % svojich hrubých technických rezerv do pôžičiek alebo cenných papierov emitujúcich orgánov a dlžníkov, v ktorých umiestnil viac ako 5 % svojich aktív;

c) 5 % celkových hrubých technických rezerv do nezabezpečených pôžičiek, vrátane 1 % pre akúkoľvek jednu nezabezpečenú pôžičku, inú ako pôžičky poskytované úverovým inštitúciám, poisťovniam — pokiaľ to článok 6 umožňuje — a investičných spoločností založených v členskom štáte. Limity možno zvýšiť na 8 %, respektíve 2 % rozhodnutím prijatým v jednotlivom prípade príslušným orgánom domovského členského štátu;

d) 3 % celkových hrubých technických rezerv vo forme pokladničnej hotovosti;

e) 10 % zo svojich hrubých technických rezerv v iných akciách, iných cenných papieroch považovaných za akcie a dlhových cenných papieroch, s ktorými sa neobchoduje na regulovanom trhu.

2. Neexistencia limitu v odseku 1 pre umiestnenie v akejkoľvek danej kategórii neznamená, že aktíva v tejto kategórii by sa mali akceptovať ako krytie technických rezerv bez obmedzenia. Domovský členský štát stanoví podrobnejšie pravidlá pre stanovenie podmienok na používanie prijateľných aktív. Najmä zabezpečí, aby sa pri stanovení a uplatňovaní týchto pravidiel dodržiavali tieto zásady:

i) aktíva kryjúce technické rezervy musia byť diverzifikované a rozložené takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že nebude existovať nadmerná závislosť na určitej kategórii aktív, investičnom trhu alebo umiestnení;

ii) investície do určitých typov aktív, ktoré preukazujú vysokú úroveň rizika, či už z dôvodu povahy aktíva alebo kvality emitenta, sa musia obmedziť na obozretnú úroveň;

iii) obmedzenia daných kategórií aktív musia zohľadniť ošetrenie zaistením vo výpočte technických rezerv;

iv) keď dané aktíva zahŕňajú investíciu do dcérskeho podniku, ktorý spravuje všetky alebo časť investícií poisťovne v jej mene, domovský členský štát musí pri používaní pravidiel a zásad stanovených v tomto článku zohľadniť základné aktíva v majetku dcérskeho podniku; domovský členský štát môže zaobchádzať s aktívami iných dcérskych podnikov rovnakým spôsobom;

v) percento aktív kryjúcich technické rezervy, ktoré podliehajú nelikvidným investíciám, sa musí udržovať na obozretnej úrovni;

vi) keď určité aktíva zahŕňajú pôžičky alebo dlhové cenné papiere emitované určitými úverovými inštitúciami, domovský členský štát môže pri uplatňovaní pravidiel a zásad obsiahnutých v tomto článku zohľadniť základné aktíva v majetku týchto úverových inštitúcií. Tento prístup možno použiť, len ak úverová inštitúcia má svoje ústredie v členskom štáte a je v úplnom vlastníctve tohto členského štátu a/alebo miestnych orgánov tohto štátu a ich činnosť v súlade so stanovami pozostáva z poskytovania pôžičiek — prostredníctvom sprostredkovateľov — štátom alebo miestnym orgánom, alebo pôžičiek nimi zaručenými, alebo pôžičiek subjektom úzko spojeným so štátom alebo miestnymi orgánmi.

3. V súvislosti s podrobnými pravidlami stanovujúcich podmienky používania akceptovateľných aktív zaobchádzajú členské štáty obmedzujúcejšie s:

- pôžičkami, ktoré nie sú zabezpečené bankovou zárukou, zárukou poisťovne, hypotékou alebo akoukoľvek inou formou zábezpeky, v porovnaní s takto zabezpečenými pôžičkami,

- PKIPCP nekoordinované v zmysle smernice 85/611/EHS a ďalšími investičnými fondmi v porovnaní s PKIPCP koordinovanými v zmysle tejto smernice,

- cennými papiermi, s ktorými sa neobchoduje na regulovanom trhu, v porovnaní s tými, s ktorými sa takto obchoduje,

- obligáciami, dlhovými cennými papiermi a ďalšími nástrojmi peňažného a kapitálového trhu neemitovanými štátom, miestnymi alebo regionálnym orgánmi alebo podnikmi patriacimi do zóny A v zmysle definície smernice 2000/12/ES, alebo ktorých emitentmi sú medzinárodné organizácie, ktorých členom nie je ani jeden členský štát spoločenstva, v porovnaní s rovnakými finančnými nástrojmi emitovanými týmito subjektmi.

4. Členské štáty môžu zvýšiť limit stanovený v odseku 1 písm. b) na 40 % v prípade určitých dlhových cenných papierov, ak ich emituje úverová inštitúcia, ktorá má svoje ústredie v členskom štáte a podlieha zo zákona osobitnému úradnému dohľadu určenému na ochranu držiteľov týchto dlhových cenných papierov. Najmä čiastky odvodené od emisie týchto dlhových cenných papierov sa musia investovať v súlade so zákonom do aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti dlhových cenných papierov dokážu kryť nároky viažuce sa k dlhovým cenným papierom a ktoré by sa v prípade neplnenia emitenta použili podľa priority na preplatenie istiny a platbu nabehnutých úrokov.

5. Členské štáty nebudú vyžadovať od poisťovní, aby tieto investovali do daných kategórií aktív.

6. Napriek odseku 1 môže domovský členský štát za výnimočných okolností a na žiadosť poisťovne dočasne a na základe odôvodneného rozhodnutia povoliť výnimky z pravidiel stanovených v odseku 1 písm. a) až e), pokiaľ v článku 22 nie je ustanovené inak.

Článok 25

Zmluvy spojené s PKIPCP alebo akciovým indexom

1. Ak sú plnenia na základe zmluvy priamo viazané na hodnotu podielov v PKIPCP alebo na hodnotu aktív obsiahnutých v internom fonde poisťovne, zvyčajne rozdeleného na podiely, technické rezervy v súvislosti s týmito plneniami sa musia vyjadriť podľa možností čo najpresnejšie týmito podielmi alebo v prípade, keď podiely nie sú stanovené, týmito aktívami.

2. Ak sú plnenia na základe zmluvy priamo spojené s akciovým indexom alebo nejakou inou referenčnou hodnotou, ako je uvedená v odseku 1, technické rezervy v súvislosti s týmito plneniami musia byť vyjadrené podľa možností čo najpresnejšie buď podielmi považovanými za také, že predstavujú referenčnú hodnotu, alebo, ak tieto jednotky nie sú stanovené, aktívami príslušnej záruky a obchodovateľnosti, ktorá zodpovedá podľa možností čo najviac tým, z ktorých vychádza daná referencia.

3. Články 22 a 24 sa nebudú uplatňovať na aktíva držané na krytie záväzkov, ktoré sú priamo spojené s plneniami uvedenými v odseku 1 a 2. Odkazy na technické rezervy v článku 24 sa považujú za odkazy na technické rezervy s výnimkou tých, ktoré sa týkajú týchto záväzkov.

4. Ak plnenia uvedené v odseku 1 a 2 zahŕňajú záruku investičnej výkonnosti alebo nejaké iné zaručené plnenie, na príslušné dodatočné technické rezervy sa vzťahujú články 22, 23 a 24.

Článok 26

Pravidlá zhodnosti

1. Pokiaľ ide o pravidlá zhodnosti, na účely článku 20 ods. 3 a 54 členské štáty postupujú v súlade s prílohou II.

2. Tento článok sa neuplatní na záväzky uvedené v článku 25.

KAPITOLA 3

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA MIERY SOLVENTNOSTI A GARANČNÉHO FONDU

Článok 27

Dostupná miera solventnosti

1. Každý členský štát bude vyžadovať od každej poisťovne, ktorej ústredie sa nachádza na jeho území, primeranú dostupnú mieru solventnosti v súvislosti s celou jej činnosťou, ktorá je vždy prinajmenšom rovná požiadavkám v tejto smernici.

2. Dostupná miera solventnosti pozostáva z aktív poisťovne bez akýchkoľvek predvídateľných záväzkov, mínus akékoľvek nehmotné položky, vrátane:

a) splateného základného imania alebo, v prípade vzájomných poisťovacích spolkov, splatené počiatočné členské vklady plus akékoľvek účty členov, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

i) stanovy musia stanovovať, že platby z týchto účtov členom sa môžu byť vykonané, len ak to nespôsobí, že dostupná miera solventnosti klesne pod požadovanú úroveň, alebo po zrušení spoločnosti, ak boli všetky ostatné dlhy spoločnosti vysporiadané;

ii) stanovy musia v súvislosti v prípade platieb uvedených v bode i) z iných dôvodov ako individuálne ukončenie členstva stanoviť, že musia byť oznámené príslušným orgánom najmenej mesiac vopred a tieto môžu v rámci tohto obdobia platbu zakázať;

iii) príslušné ustanovenia stanov možno meniť a doplniť len potom, ako príslušné orgány vyhlásili, že nemajú žiadnu námietku proti úprave bez toho, aby boli dotknuté kritériá uvedené v bodoch i) a ii);

b) rezervné fondy (zákonné a voľné) nezodpovedajúce záväzkom z poistenia;

c) zisk alebo strata prenesená po odpočte dividend na vyplatenie;

d) pokiaľ sú povolené podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ziskové rezervy objavujúce sa v súvahe, ak sa tieto môžu použiť na krytie akýchkoľvek strát, ktoré môžu vzniknúť, a ak sa neboli určené na rozdelenie medzi poistníkov.

Dostupná miera solventnosti sa zníži o čiastku vlastných akcií priamo vo vlastníctve poisťovne.

3. Dostupná miera solventnosti môže tiež pozostávať z:

a) kumulatívnych prednostných akcií a podriadených úverov do najviac do výšky 50 % nižšej položky z dostupnej miery solventnosti a požadovanej miery solventnosti, najviac 25 % z toho bude pozostávať z podriadených úverov s pevnou splatnosťou alebo kumulatívnych prednostných akcií s pevnou splatnosťou za predpokladu, že existujú záväzné dohody, podľa ktorých v prípade konkurzu alebo likvidácie poisťovne budú podriadené úvery alebo prednostné akcie za nárokmi všetkých ostatných veriteľov a nebudú splatené, pokým sa v danom čase nevysporiadajú všetky ostatné splatné dlhy.

Podriadené úvery musia tiež spĺňať tieto podmienky:

i) zohľadniť možno len plne splatené fondy;

ii) pre úvery s pevnou dobou splatnosti musí pôvodná doba splatnosti predstavovať najmenej päť rokov. Najneskôr jeden rok pred dátumom splatnosti musí poisťovňa predložiť príslušným orgánom na ich schválenie plán, ktorý dokumentuje, ako sa zachová dostupná miera solventnosti na danej úrovni alebo ako dosiahne požadovanú úroveň pri splatnosti, pokým rozsah, do ktorého môže byť úver zahrnutý do dostupnej miery solventnosti, sa postupne neznižuje počas najmenej posledných piatich rokov pred dátumom splatnosti. Príslušné orgány môžu povoliť predčasné splatenie týchto pôžičiek za predpokladu, že žiadosť podala emitujúca poisťovňa a jej dostupná miera solventnosti neklesne pod požadovanú úroveň;

iii) úvery, ktorých splatnosť nie je stanovená, sa musia splatiť len podľa päťročného oznámenia, ak pôžičky sa už ďalej nepovažujú za zložku dostupnej miery solventnosti, alebo ak sa pre predčasné splatenie osobitne nevyžaduje predchádzajúci súhlas príslušných orgánov. V tomto prípade to poisťovňa musí oznámiť príslušným orgánom najmenej šesť mesiacov pred dátumom navrhovaného splatenia, špecifikujúc dostupnú mieru solventnosti a požadovanú mieru solventnosti, tak predtým, ako aj po tomto splatení. Príslušné orgány povolia splatenie, len ak dostupná miera solventnosti poisťovne neklesne pod požadovanú úroveň;

iv) úverová zmluva nesmie obsahovať žiadne ustanovenie, podľa ktorého sa dlh sa stane splatným pred dátumami dohodnutého splácania za určených okolností iných ako likvidácia poisťovne;

v) úverová zmluva sa môže zmeniť a doplniť len potom, ako príslušné orgány vyhlásili, že proti zmene a doplneniu nemajú žiadne námietky;

b) cenné papiere bez určeného dátumu splatnosti a ďalšie nástroje, vrátane kumulatívnych prednostných akcií okrem tých uvedených v písmene a) do najviac 50 % nižšej hodnoty z dostupnej maže solventnosti a požadovanej miery solventnosti pre všetky tieto cenné papiere a podriadené úvery uvedené v písmene a) za predpokladu, že tieto spĺňajú tieto podmienky:

i) nemožno ich splatiť z podnetu držiteľa alebo bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu;

ii) zmluva na emisiu musí umožniť poisťovni odložiť platbu úroku z úveru;

iii) nároky veriteľa voči poisťovni musia byť v poradí úplne za nárokmi všetkých nepodriadených veriteľov;

iv) dokumenty upravujúce emisiu cenných papierov musia upravovať schopnosť absorbovať stratu dlhu a nezaplateného úroku, pričom umožnia poisťovni pokračovať v jej činnosti;

v) zohľadniť možno len úplne splatené čiastky.

4. Na základe žiadosti podporenej dôkazmi podniku u príslušného orgánu domovského členského štátu a so súhlasom tohto príslušného orgánu môže dostupná miera solventnosti pozostávať tiež z:

a) do 31. decembra 2009 čiastky rovnej 50 % budúcich ziskov spoločnosti, neprevyšujúcej však 25 % z nižšej hodnoty jeho dostupnej miery solventnosti a požadovanej miery solventnosti. Čiastka budúcich ziskov sa získa vynásobením odhadovaného ročného zisku koeficientom, ktorý predstavuje priemerné obdobie určené na trvanie poistiek. Použitý koeficient nesmie prekročiť hodnotu šesť. Odhadovaný ročný zisk neprekročí aritmetický priemer ziskov dosiahnutých za posledných päť finančných rokov v činnostiach uvedených v článku 2 ods. 1

Príslušné orgány môžu súhlasiť len so zahrnutím takej čiastky pre dostupnú mieru solventnosti:

i) ak sa príslušným orgánom predloží správa aktuára odôvodňujúca pravdepodobnosť dosiahnutia týchto ziskov v budúcnosti; a

ii) pokiaľ časť budúcich ziskov zodpovedajúcich skrytým čistým rezervám uvedeným v písmene c), ešte nebola zohľadnená;

b) ak sa nepoužíva zillmerizovanie alebo ak použité zillmerizovanie predstavuje menej ako opatrenia pre obstarávacie náklady zahrnuté do poistného, rozdiel medzi nezillmerizovanými alebo čiastočne zillmerizovanými matematickými rezervami a matematickými rezervami zillmerizovaným so sadzbou rovnou zahrnutiu akvizičných nákladov zahnutých do poistného. Toto číslo však nesmie prekročiť 3,5 % čiastky rozdielu medzi relevantnými kapitálovými čiastkami činností životného poistenia a matematickými rezervami pre všetky poistky, pre ktoré je zillmerizovanie možné. Rozdiel sa zníži o čiastku akýchkoľvek neodpísaných obstarávacích nákladov vložených ako aktívum;

c) akékoľvek skryté čisté rezervy vznikajúce z ocenenia aktív, pokým tieto skryté čisté rezervy nie sú mimoriadnej povahy;

d) jedna polovica nesplateného základného imania alebo počiatočných členských vkladov, ak splatená čiastka dosahuje 25 % tohto základného imania alebo počiatočných členských vkladov, najviac do výšky 50 % nižšej z hodnôt dostupnej a požadovanej miery solventnosti.

5. Zmeny a doplnenia odsekov 2, 3 a 4 s cieľom zohľadniť vývoj, ktorý odôvodňuje technickú úpravu prvkov spôsobilých pre dostupnú mieru solventnosti, sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 65 ods. 2

Článok 28

Požadovaná miera solventnosti

1. Pokiaľ v článku 29 nie je ustanovené inak, požadovaná miera solventnosti sa stanoví tak, ako je to stanovené v odseku 2 až 7 podľa poistných odvetví, v ktorých je poisťovňa činná.

2. Pre iné druhy poistenia uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) ako poistenia spojené s investičnými fondmi a pre operácie uvedené v článku 2 ods. 3 sa požadovaná miera solventnosti rovná čiastke z týchto dvoch nasledujúcich výsledkov:

a) prvý výsledok:

podiel 4 % matematických rezerv týkajúcich sa priamej činnosti a prevzatého zaistenia bez postúpených zaistení sa vynásobí pomerom celkových matematických rezerv bez odpočítania postúpených zaistení za posledný finančný rok voči hrubým celkovým matematickým rezervám. Tento pomer v žiadnom prípade nesmie byť nižší ako 85 %;

b) druhý výsledok:

pre poistky, v ktorých rizikový kapitál nepredstavuje záporné číslo, podiel 0,3 % tohto kapitálu prevzatého poisťovňou sa vynásobí pomerom celkového rizikového kapitálu za posledný finančný rok nerozdeleného ako záväzok spoločnosti po postúpení zaistenia a retrocesii voči celkovému rizikovému kapitálu bez zaistenia; tento pomer v žiadnom prípade nesmie byť nižší ako 50 %.

Pre krátkodobé poistenie pre prípad úmrtia s trvaním najviac tri roky bude podiel 0,1 %. Pre toto poistenie s trvaním dlhším ako tri roky, ale nie viac ako päť rokov, bude vyššie uvedený podiel 0,15 %.

3. Pre doplnkové poistenie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) sa požadovaná miera solventnosti rovná požadovanej miere solventnosti pre poisťovne podľa článku 16a smernice 73/239/EHS s výnimkou ustanovení článku 17 tejto smernice.

4. Pre "permanent health insurance not subject to cancellation" (dlhodobé nezrušiteľné zdravotné poistenie) uvedené v článku 2 ods. 1 písm. d) sa požadovaná miera solventnosti rovná:

a) podielu 4 % matematických rezerv, vypočítaných v súlade s odsekom 2 písm. a) tohto článku; a

b) požadovanej miery solventnosti pre poisťovne podľa článku 16a smernice 73/239/EHS, pričom sa neuplatnia ustanovenia článku 17 uvedenej smernice. Podmienka uvedená v článku 16a ods. 6 písm. b) uvedenej smernice, že treba vytvoriť rezervu pre narastajúci vek, však možno nahradiť požiadavkou, že činnosť sa bude vykonávať skupinovo.

5. Pre kapitalizačné operácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) sa požadovaná miera solventnosti rovná podielu 4 % matematických rezerv, vypočítaných v súlade s odsekom 2 písm. a) tohto článku.

6. Pre tontiny uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) sa požadovaná miera solventnosti rovná 1 % ich aktív.

7. Pre poistenia spojené s investičnými fondmi zahrnuté do článku 2 ods. 1 písm. a) a b) a pre operácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c) a e) sa požadovaná miera solventnosti rovná súčtu nasledujúceho:

a) pokým poisťovňa preberá investičné riziko, podielu 4 % technických rezerv vypočítaných podľa odseku 2 písm. a) tohto článku;

b) pokým podnik nepreberá žiadne investičné riziko, ale pridelenie prostriedkov na krytie výdavkov na správu je stanovené na obdobie dlhšie ako päť rokov, podiel 1 % technických rezerv vypočítaný podľa odseku 2 písm. a) tohto článku;

c) pokým podnik nepreberá žiadne investičné riziko a pridelenie prostriedkov na krytie nákladov na správu nie je stanovené na obdobie dlhšie ako päť rokov, čiastka ekvivalentná 25 % čistých výdavkov na správu za posledný finančný rok týkajúcich sa tejto činnosti;

d) pokým poisťovňa kryje riziko úmrtia, podiel 0,3 % rizikového kapitálu vypočítaný podľa odseku 2 písm. b) tohto článku.

Článok 29

Garančný fond

1. Jedna tretina požadovanej miery solventnosti podľa článku 28 tvorí garančný fond. Tento fond bude tvorený z položiek uvedených v článku 27 ods. 2, 3 a so súhlasom príslušného orgánu domovského členského štátu ods. 4 písm. c).

2. Garančný fond nesmie byť nižší ako 3 milióny EUR.

Akýkoľvek členský štát môže upraviť štvrtinové zníženie minimálneho garančného fondu v prípade vzájomných poisťovacích spolkov, združení založených na zásade vzájomnosti a tontín.

Článok 30

Preskúmanie výšky garančného fondu

1. Čiastka v eurách stanovená v článku 29 ods. 2 sa bude posudzovať každoročne od 20. septembra 2003 s cieľom zohľadniť zmeny európskeho indexu spotrebiteľských cien, zahrnujúceho všetky členské štáty, ako to uverejňuje Eurostat.

Čiastka sa automaticky upraví zvýšením základnej čiastky v eurách o percentuálnu zmenu tohto indexu v období od 20. marca 2002 a do dátumu posúdenia a zaokrúhli sa na násobok 100000 eur.

Ak je percentuálna zmena od poslednej úpravy menšia ako 5 %, žiadna úprava sa neuskutoční.

2. Komisia bude každoročne informovať Európsky parlament a Radu o posúdení a upravenej čiastke uvedenej v odseku 1.

Článok 31

Aktíva nepoužívané na krytie technických rezerv

1. Členské štáty nestanovia žiadne pravidlá týkajúce sa výberu aktív, ktoré sa nepoužijú na krytie technických rezerv podľa článku 20.

2. Pokiaľ v článku 20 ods. 3, článku 37 ods. 1, 2, 3 a 5 a článku 39 ods. 1 druhom pododseku nie je ustanovené inak, členské štáty neobmedzia voľné nakladanie s týmito aktívami, či už hnuteľnými alebo nehnuteľnými, ktoré tvoria súčasť aktív poisťovní, ktorým bolo udelené povolenie.

3. Odseky 1 a 2 nebránia žiadnym opatreniam, ktoré sú členské štáty oprávnené prijať pri zachovaní záujmov poistených ako vlastníci alebo spoločníci dotknutných poisťovní.

KAPITOLA 4

ZMLUVNÉ PRÁVO A POISTNÉ PODMIENKY

Článok 32

Rozhodné právo

1. Rozhodným právom pre zmluvy týkajúce sa činností uvedených v tejto smernici je právo členského štátu záväzku. Ak to však právo tohto štátu umožňuje, zmluvné strany sa môžu rozhodnúť pre právo inej krajiny.

2. Ak je poistník fyzickou osobou a má bydlisko v inom členskom štáte ako v štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, zmluvné strany sa môžu rozhodnúť pre právo členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom.

3. Ak je štát zložený z viacerých územných jednotiek, z ktorých každá má svoju vlastnú právnu úpravu týkajúcu sa zmluvných povinností, každá jednotka sa bude považovať za krajinu na účely identifikovania rozhodného práva podľa tejto smernice.

Členský štát, v ktorom rôzne územné jednotky majú svoju vlastnú právnu úpravu týkajúcu sa zmluvných povinností, nie je povinný uplatňovať ustanovenia tejto smernice pre konflikty, ktoré vzniknú medzi právom týchto jednotiek.

4. Ustanovenia tohto článku neobmedzia používanie ustanovení práva štátu súdu v situácii, keď sú kogentné, bez ohľadu na právo, ktorým sa inak spravuje zmluva.

Ak tak stanovuje právo členského štátu, kogentnú právnu úpravu členského štátu záväzku možno použiť, ak a v rozsahu, ako sa podľa práva členského štátu táto právne úprava musí použiť bez ohľadu na rozhodné právo pre zmluvu.

5. Pokiaľ v odseku 1 až 4 nie je ustanovené inak, členské štáty uplatnia na poistné zmluvy uvedené v tejto smernici svoju všeobecnú úpravu súkromného medzinárodného práva týkajúceho sa zmluvných záväzkov.

Článok 33

Všeobecný záujem

Členský štát záväzku nebude brániť poistníkovi v uzavretí zmluvy s poisťovňou, ktorej bolo udelené povolenie podľa podmienok článku 4, pokiaľ to nie je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu všeobecných záujmov v členskom štáte záväzku.

Článok 34

Pravidlá týkajúce sa poistných podmienok a sadzieb poistného

Členské štáty neprijmú ustanovenia vyžadujúce predchádzajúce schválenie alebo systematické oznamovanie všeobecných a osobitných poistných podmienok, sadzieb poistného, technických základov používaných najmä na výpočet sadzieb poistného a technických rezerv alebo formulárov a ďalších tlačených dokumentov, ktoré má poisťovňa záujem použiť v styku s poistníkmi.

Napriek prvému pododseku môže domovský členský štát výlučne na účely overenia dodržiavania vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa poistnomatematických zásad vyžadovať systematické oznamovanie technických základov používaných najmä na výpočet sadzieb poistného a technických rezerv bez toho, aby táto požiadavka predstavovala predchádzajúcu podmienku pre poisťovňu pre výkon jej činnosti.

Najneskôr do 1. júla 1999 Komisia predloží Rade správu o vykonávaní týchto opatrení.

Článok 35

Lehota pre odstúpenie

1. Každý členský štát stanoví, že poistník, ktorý uzatvoril individuálnu zmluvu na životné poistenie, má lehotu od 14 do 30 dní od času, kedy bol informovaný o tom, že zmluva bola uzatvorená, v rámci ktorej môže odstúpiť od zmluvy.

Oznámenie poistníka o odstúpení ho oslobodzuje od akýchkoľvek budúcich povinností vznikajúcich zo zmluvy.

Ostatné právne účinky a podmienky odstúpenia budú stanovené právom rozhodným pre zmluvu podľa článku 32, najmä pokiaľ ide o podrobnosti o informovaní poistenca, že zmluva bola uzavretá.

2. Členské štáty nemusia uplatniť odsek 1 na zmluvy s trvaním šesť mesiacov a menej, ani ak pre postavenie poistenca alebo okolnosti, v ktorých sa zmluva uzatvárala, poistenec nepotrebuje túto osobitnú ochranu. Členské štáty vo svojich právnych predpisoch stanovia prípady, keď sa odsek 1 neuplatní.

Článok 36

Informácie pre poistníkov

1. Pred uzavretím poistnej zmluvy sa poistníkovi oznámia aspoň informácie uvedené v prílohe III bod A.

2. Poistenec bude informovaný počas trvania zmluvy o každej zmene týkajúcej sa informácií uvedených v prílohe III bod B.

3. Členský štát záväzku môže požadovať od poisťovní, aby poskytovali informácie okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe III, len ak to je potrebné na správne pochopenie základných prvkov záväzku poistníkom.

4. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku a prílohy III stanoví členský štát záväzku.

KAPITOLA 5

POISŤOVNE S FINANČNÝMI PROBLÉMAMI ALEBO V PROTIPRÁVNOM STAVE

Článok 37

Poisťovne s finančnými problémami

1. Ak poisťovňa nedodržiava článok 20, príslušný orgán jej domovského členského štátu môže zakázať voľné nakladanie s jej aktívami po tom, ako oznámi svoj zámer príslušným orgánom členského štátu záväzku.

2. Na účely obnovy finančnej situácie poisťovne, miera solventnosti ktorej klesla pod požadované minimum podľa článku 28, príslušný orgán domovského členského štátu vyžiada predloženie plánu na obnovu zdravej finančnej pozície na jeho schválenie.

V mimoriadnych okolnostiach, ak je príslušný orgán toho názoru, že finančná situácia poisťovne sa bude ďalej zhoršovať, môže tiež obmedziť alebo zakázať voľné nakladanie aktívami poisťovne. Informuje orgány ostatných členských štátov, na územiach ktorých poisťovňa vykonáva svoje činnosti, o akýchkoľvek opatreniach, ktoré vykonal, a tieto na jeho žiadosť prijmú rovnaké opatrenia.

3. Ak miera solventnosti klesne pod garančný fond stanovený v článku 29, príslušný orgán domovského členského štátu vyžiada od poisťovne predloženie krátkodobého finančného plánu na jeho schválenie.

Môže tiež obmedziť alebo zakázať voľné nakladanie aktívami poisťovne. Informuje orgány ostatných členských štátov, na území ktorých poisťovňa vykonáva svoje činnosti, a tieto na jeho žiadosť prijmú rovnaké opatrenia.

4. Príslušné orgány môžu ďalej vykonať všetky opatrenia potrebné na ochranu záujmov poistených v prípadoch stanovených v odsekoch 1, 2 a 3.

5. Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby v prípadoch stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 mohol v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zakázať voľné naklada nie s aktívami umiestnenými na svojom území na žiadosť domovského členského štátu poisťovne, ktorý určí aktíva, na ktoré sa tieto opatrenia budú vzťahovať.

Článok 38

Plán finančného ozdravenia

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc vyžadovať plán finančného ozdravenia pre tie poisťovne, v ktorých prípade príslušné orgány majú za to, že práva poistníkov sú ohrozené. Plán finančného ozdravenia musí obsahovať najmenej údaje alebo dôkazy týkajúce sa nasledujúcich troch finančných rokov:

a) predpokladané výdavky na správu, najmä bežné všeobecné výdavky a provízie;

b) plán stanovujúci podrobné odhady príjmov a výdavkov v súvislosti s priamou činnosťou, prevzatým a postúpeným zaistením;

c) prognózu súvahy;

d) odhad finančných zdrojov určených na krytie záväzkov z poistenia a požadovanú mieru solventnosti;

e) celkovú zaisťovaciu politiku.

2. Ak sú práva ohrozené z dôvodu, že finančné postavenie podniku sa zhoršuje, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc zaviazať poisťovne, aby mali vyššiu požadovanú mieru solventnosti, aby sa zabezpečilo, že poisťovňa dokáže plniť požiadavky na solventnosť v blízkej budúcnosti. Úroveň tejto vyššej miery solventnosti bude vychádzať z plánu finančného ozdravenia uvedeného v odseku 1.

3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc preceniť smerom nadol všetky prvky spôsobilé pre dostupnú mieru solventnosti, najmä ak sa vyskytla významná zmena trhovej hodnoty týchto prvkov od konca posledného finančného roku.

4. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoci zmenšiť zníženie na základe zaistenia, voči miere solventnosti, ako je táto stanovená v súlade s článkom 28, pričom:

a) povaha alebo kvalita zaisťovacích zmlúv od posledného finančného roku sa podstatne zmenila;

b) neexistuje vôbec alebo existuje len nevýznamné riziko prevodu podľa zaisťovacích zmlúv.

5. Ak príslušné orgány požadovali plán finančného ozdravenia pre poisťovňu v súlade s odsekom 1, zdržia sa vydania osvedčenia v súlade s článkom 14 ods. 1, článkom 40 ods. 3 druhým pododsekom a článkom 42 ods. 1 písm. a), pokým majú za to, že práva poistníkov sú ohrozené v zmysle odseku 1.

Článok 39

Odňatie povolenia

1. Povolenie udelené poisťovni príslušným orgánom jej domovského štátu môže tento orgán odňať, ak táto poisťovňa:

a) nepoužije povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa ho vzdá alebo prestane vykonávať činnosť po dobu dlhšie ako šesť mesiacov, ak dotknutý členský štát nestanovil, že v týchto prípadoch toto povolenie zaniká;

b) prestala spĺňať podmienky pre povolenie:

c) nedokázala v určenej lehote vykonať opatrenia uvedené v pláne reštrukturalizácie alebo finančnom pláne v zmysle článku 37;

d) závažným spôsobom porušuje svoje povinnosti podľa právnych predpisov, ktoré sa na ňu vzťahujú.

V prípade odňatia alebo zániku povolenia príslušný orgán domovského členského štátu oznámi príslušným orgánom ostatných členských štátov a tieto vykonajú príslušné opatrenia, aby zabránili, aby poisťovňa nezačala nové operácie na ich územiach, buď na základe slobody usadiť sa, alebo slobody poskytovať služby. Príslušný orgán domovského členského štátu v súčinnosti s týmito orgánmi podnikne všetky potrebné opatrenia na ochranu záujmov poistených osôb, najmä obmedzí voľné nakladanie aktívami poisťovne v súlade s článkom 37 ods. 1, ods. 2, druhým pododsekom, a ods. 3 druhým pododsekom.

2. Akékoľvek rozhodnutie odňať povolenie bude doložené presnými dôvodmi a oznámené dotknutej poisťovni.

HLAVA IV

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PRÁVA USADIŤ SA A SLOBODY POSKYTOVAŤ SLUŽBY

Článok 40

Podmienky pre zriaďovanie pobočiek

1. Poisťovňa, ktorá navrhuje založiť pobočku na území iného členského štátu, to oznámi príslušným orgánom svojho domovského členského štátu.

2. Členské štáty vyžadujú od každej poisťovne, ktorá navrhuje založiť pobočku na území iného členského štátu, aby pri oznámení podľa odseku 1 poskytla nasledujúce informácie:

a) členský štát, na území ktorého navrhuje založiť pobočku;

b) plán činnosti stanovujúci okrem iného druhy predpokladaných činností a organizačnú štruktúru pobočky;

c) adresu pobočky v členskom štáte, od ktorej možno získať dokumenty a ktorej ich možno doručovať, pričom sa rozumie, že na túto adresu sa posiela všetka korešpondencia oprávnenému zástupcovi;

d) meno oprávneného zástupcu pobočky, ktorý musí mať dostatočné právomoci zaväzovať poisťovňu vo vzťahu k tretím osobám a zastupovať ju vo vzťahoch s orgánmi a súdmi členského štátu pobočky. V súvislosti s poisťovňou Lloyd`s sa v prípade súdneho sporu v hostiteľskej krajine, ktorý vznikol z prevzatých záväzkov, nesmie s poistenými osobami zaobchádzať menej priaznivo ako pri súdnom spore týkajúcom sa bežných poisťovateľov. Splnomocnený zástupca preto musí mať dostatočné oprávnenia, aby proti nemu ako oprávnenému zaviazať jednotlivých zúčastnených poisťovateľov poisťovne Lloyd`s bolo možné začať konanie.

3. Ak príslušné orgány domovského členského štátu nemajú dôvod pochybovať o primeranosti administratívnej štruktúry alebo finančnej situácii poisťovne alebo dobrom mene a odbornej kvalifikácii alebo praxi vedúcich alebo oprávnených zástupcov, s ohľadom na plánované činnosti, oznámia do troch mesiacov od obdržania všetkých informácií uvedených v odseku 2 tieto informácie príslušným orgánom členského štátu pobočky a informovajú dotknutú poisťovňu.

Príslušné orgány domovského členského štátu tiež osvedčia, že poisťovňa má minimálnu mieru solventnosti vypočítanú podľa článku 28 a 29.

Ak príslušné úrady domovského členského štátu odmietnu oznámiť informácie uvedené v odseku 2 príslušným orgánom členského štátu pobočky, uvedú dôvody zamietnutia dotknutej poisťovni do troch mesiacov od obdržania všetkých požadovaných informácií. Pri zamietnutí alebo nečinnosti sa možno obrátiť na súdy v domovskom členskom štáte.

4. Predtým, ako pobočka poisťovne začne vykonávať činnosť, príslušné orgány členského štátu pobočky do dvoch mesiacov od obdržania informácií uvedených v odseku 3 informujú príslušný orgán domovského členského štátu podľa potreby o podmienkach, podľa ktorých sa táto činnosť musí v záujme všeobecného dobra vykonávať v členskom štáte pobočky.

5. Po doručení oznámenia od príslušných orgánov členského štátu pobočky alebo, ak nebolo žiadne doručené, po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 4 môže byť pobočka zriadená a začať činnosť.

6. V prípade zmeny akýchkoľvek údajov oznámených podľa odseku 2 písm. b), c) alebo d) poisťovňa zašle písomné oznámenie o zmene príslušným orgánom domovského členského štátu a členského štátu pobočky najmenej mesiac pred vykonaním zmeny, aby príslušné orgány domovského členského štátu a príslušné orgány členského štátu pobočky mohli plniť svoje príslušné úlohy podľa odseku 3 a 4.

Článok 41

Sloboda poskytovať služby: oznámenie vopred domovskému členskému štátu

Každá poisťovňa, ktorá má zámer vykonávať činnosť po prvýkrát v jednom alebo viacerých členských štátoch na základe slobody poskytovať služby, najprv informuje príslušné orgány domovského členského štátu, uvedie povahu záväzkov, ktoré navrhuje kryť.

Článok 42

Sloboda poskytovať služby: oznámenie domovského členského štátu

1. Do jedného mesiaca od oznámenia stanoveného v článku 41 príslušné orgány domovského členského štátu oznámia členskému štátu alebo členským štátom, na území ktorých má poisťovňa zámer vykonávať činnosť na základe slobody poskytovať služby:

a) osvedčenie o tom, že poisťovňa má minimálnu mieru solventnosti vypočítanú podľa článkov 28 a 29;

b) poistné odvetvia, v ktorých môže poisťovňa podľa povolenia ponúkať poistenie;

c) povahu záväzkov, ktoré poisťovňa navrhuje kryť v členskom štáte poskytovania služieb.

Súčasne o tom informujú dotknutú poisťovňu.

2. Ak príslušné orgány domovského členského štátu neoznámia informácie uvedené v odseku 1 v stanovenej lehote, uvedú poisťovni v tej istej lehote dôvody pre ich zamietnutie. V prípade zamietnutia sa možno obrátiť s opravným prostriedkom na súd v domovskom členskom štáte.

3. Poisťovňa môže začať činnosť odo dňa, ku ktorému bola informovaná o oznámení stanovenom v prvom pododseku odseku 1.

Článok 43

Sloboda poskytovať služby: zmeny povahy záväzkov

Akákoľvek zmena, ktorú poisťovňa mieni vykonať v informáciách uvedených v článku 41, podlieha postupu upravenému v článku 41 a 42.

Článok 44

Jazyk

Príslušné orgány členského štátu pobočky alebo členského štátu poskytovania služieb môžu vyžadovať, aby im informácie, ktoré sú oprávnené vyžadovať podľa tejto smernice v súvislosti s činnosťou poisťovní pôsobiacich na území daného štátu, boli poskytované v úradnom jazyku alebo jazykoch tohto štátu.

Článok 45

Pravidlá týkajúce sa poistných podmienok a sadzieb poistného

Členský štát pobočky alebo poskytovania služieb neprijme ustanovenia vyžadujúce predchádzajúci súhlas alebo systematické oznamovanie všeobecných a osobitných poistných podmienok, sadzieb poistného, technických základov používaných najmä na výpočet sadzieb poistného a technických rezerv, formulárov a iných tlačových dokumentov, ktoré poisťovňa mieni používať v styku s poistníkmi. Na účely overenia súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa poistných zmlúv môže požadovať od poisťovne, ktorá navrhuje vykonávať poisťovacie činnosti na jeho území na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby, len nesystematické oznamovanie týchto poistných podmienok a iných tlačených dokumentov bez toho, aby táto požiadavka predstavovala pre poisťovňu predchádzajúcu podmienku pre vykonávanie činnosti.

Článok 46

Poisťovne porušujúce právne predpisy

1. Akákoľvek poisťovňa vykonávajúca činnosť na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby predloží príslušným orgánom členského štátu pobočky alebo členského štátu poskytovania služieb všetky ním požadované dokumenty na účely tohto článku, pokiaľ je tiež povinná tak urobiť poisťovňa so sídlom v tomto štáte.

2. Ak príslušné orgány členského štátu zistia, že poisťovňa s pobočkou alebo vykonávajúca činnosť na jeho území na základe slobody poskytovať služby nedodržiava právne predpisy, ktoré sa na ňu v tomto štáte vzťahujú, budú požadovať od dotknutej poisťovne, aby napravila tento protiprávny stav.

3. Ak dotknutá poisťovňa neprijme potrebné opatrenia, príslušné orgány dotknutého členského štátu o tom informujú príslušné orgány domovského členského štátu. Tieto orgány pri najbližšej príležitosti vykonajú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že dotknutá poisťovňa napraví tento protiprávny stav. Povaha týchto opatrení bude oznámená príslušným orgánom daného členského štátu.

4. Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom, alebo ak sa tieto opatrenia ukázali ako neprimerané, alebo ak tento štát neprijal žiadne opatrenia, poisťovňa naďalej porušuje právne predpisy platné v dotknutom členskom štáte, tento po informovaní príslušných orgánov domovského členského štátu vykoná príslušné opatrenia, aby zabránil ďalším mimoriadnym opatreniam alebo za ne uložil sankcie, vrátane — pokiaľ je to bezpodmienečne nevyhnutné — zabránenia tomuto podniku v ďalšom uzatváraní nových poistných zmlúv na jeho území. Členské štáty na svojich územiach zabezpečia, aby na ich území bolo možné poisťovniam doručovať právne dokumenty potrebné pre tieto opatrenia.

5. Odsekmi 2, 3 a 4 nie je dotknutá núdzová právomoc dotknutých členských štátov, aby prijali vhodné opatrenia, aby zabránili alebo uložili sankcie v prípade porušenia pravidiel na svojich územiach. Zahŕňa to možnosť zabrániť poisťovniam, aby pokračovali v uzatváraní nových poistných zmlúv na ich územiach.

6. Odsekmi 2, 3 a 4 nie je dotknutá právomoc členských štátov ukladať sankcie za porušenia na svojich územiach.

7. Ak poisťovňa, ktorá sa dopustila porušenia, má prevádzku alebo vlastní majetok v dotknutom členskom štáte, príslušné orgány tohto štátu môžu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi použiť správne sankcie predpísané za toto porušenie voči tejto prevádzke alebo tomuto majetku.

8. Akékoľvek opatrenie prijaté podľa odseku 3 až 7, zahrnujúce sankcie alebo obmedzenia vykonávania poisťovacej činnosti, musia byť riadne odôvodnené a oznámené dotknutej poisťovni.

9. Každé dva roky Komisia predloží Výboru pre poistenie správu so súhrnom počtu a typov prípadov, v ktorých v každom členskom štáte bolo zamietnuté vydanie povolenia podľa článku 40 alebo 42, alebo boli prijaté opatrenia podľa odseku 4 tohto článku. Členské štáty budú spolupracovať s Komisiou tak, že jej budú poskytovať informácie potrebné pre túto správu.

Článok 47

Reklama

Nič v tejto smernici nebráni tomu, aby poisťovne so sídlom v členských štátoch používali reklamu na svoje služby pomocou všetkých vhodných komunikačných spôsobov v členskom štáte pobočky alebo v členskom štáte poskytovania služieb podľa právnych predpisov, ktorými sa spravuje druh a obsah takej reklamy, prijatých vo všeobecnom záujme.

Článok 48

Likvidácia

V prípade likvidácie poisťovne budú záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv uzavretých prostredníctvom pobočky alebo na základe slobody poskytovať služby uspokojené rovnakým spôsobom ako tie, ktoré vyplývajú z iných poistných zmlúv tejto poisťovne bez ohľadu na štátnu príslušnosť dotknutých poistených osôb a oprávnených príjemcov poistných plnení.

Článok 49

Štatistické informácie o cezhraničných činnostiach

Každá poisťovňa oznámi príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu samostatne v súvislosti s transakciami vykon ávanými na základe práva usadiť sa a transakciami vykonávanými na základe slobody poskytovať služby o výške poistného, bez odpočtu zaistenia, a to podľa členských štátov a za každé odvetvie I až IX podľa prílohy I.

Príslušný orgán domovského členského štátu postúpi v primeranom čase a v súhrnnej podobe tieto informácie príslušným orgánom každého z dotknutých členských štátov, ak o to tieto požiadajú.

Článok 50

Zdanenie poistného

1. Bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek následná harmonizácia, každá poistná zmluva podlieha výlučne nepriamym daniam a obdobným odvodom z poistného v členskom štáte záväzku a v prípade Španielska aj prirážkam zo zákona v prospech španielskeho "Consorcio de compensación de Seguros" na plnenie jeho funkcií vyplývajúcich zo strát vznikajúcich z mimoriadnych udalostí vyskytujúcich sa tomto členskom štáte.

2. Právom rozhodným pre zmluvy podľa článku 32 nie je dotknutá platná daňovoprávna úprava.

3. Do budúcej harmonizácie bude každý členský štát uplatňovať na tie poisťovne, ktoré kryjú záväzky umiestnené na jeho území, svoje vlastné vnútroštátne ustanovenia pre opatrenia, aby zabezpečil vyberanie nepriamych daní a obdobných poplatkov splatných podľa odseku 1.

HLAVA V

PRAVIDLÁ UPLATŇOVANÉ NA AGENTÚRY ALEBO POBOČKY ZRIADENÉ V RÁMCI SPOLOČENSTVA A PATRIACE POISŤOVNIAM, KTORÝCH SÍDLO SA NACHÁDZA MIMO SPOLOČENSTVA

Článok 51

Zásady a podmienky povolenia

1. Každý členský štát podmieni prístup každého podniku so sídlom mimo spoločenstva k činnostiam uvedeným v článku 2 úradným povolením.

2. Členský štát môže udeliť povolenie, ak podnik spĺňa aspoň tieto podmienky:

a) je oprávnený vykonávať poisťovacie činnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 2, podľa vnútroštátneho práva, ktorým sa spravuje;

b) založí agentúru alebo pobočku na území tohto členského štátu;

c) zaviaže sa viesť v mieste určenom pre správu agentúry alebo pobočky osobitné účty pre činnosť, ktorú tam vykonáva, a viesť tam všetky záznamy týkajúce sa transakcií;

d) vymenuje všeobecného zástupcu, ktorého schvália príslušné orgány;

e) vlastní v členskom štáte, v ktorom vykonáva činnosť, aktíva vo výške rovnej najmenej jednej polovici minimálnej čiastky predpísanej v článku 29 ods. 2 v prvom pododseku pre garančný fond a zloží jednu štvrtinu minimálnej čiastky ako zábezpeku;

f) zaviaže sa dodržiavať mieru solventnosti podľa článku 55;

g) predloží plán činnosti podľa ustanovení odseku 3.

3. Plán činnosti agentúry alebo pobočky uvedenej v odseku 2 písm. g) obsahuje tieto údaje alebo dôkazy o:

a) povahe záväzkov, ktoré spoločnosť navrhuje kryť;

b) hlavných zásadách zaistenia;

c) situácii miery solventnosti a garančného fondu podniku podľa článku 55;

d) odhadoch týkajúcich sa nákladov na vytvorenie administratívnych služieb a organizácie na zabezpečenie činnosti a finančných zdrojov určených na krytie týchto nákladov;

a navyše za prvé tri finančné roky:

e) plán stanovujúci podrobné odhady príjmov a výdavkov v súvislosti s priamou činnosťou, prevzatým a postúpeným zaistením;

f) prognózu súvahy;

g) odhady týkajúce sa finančných zdrojov určených na krytie záväzkov z poistenia a miery solventnosti.

4. Členský štát môže vyžadovať systematické oznamovanie technických základov používaných na výpočet sadzieb poistného a technických rezerv, pričom táto požiadavka nesmie predstavovať predchádzajúcu podmienku pre výkon činnosti poisťovňou.

Článok 52

Pravidlá uplatňované na pobočky poisťovní z tretích krajín

1. a) Pokiaľ v písmene b) nie je ustanovené inak, agentúry a pobočky uvedené v tejto hlave nemôžu súčasne vykonávať v členskom štáte činnosti uvedené v prílohe k smernici 73/239/EHS a tie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

b) Pokiaľ v písmene c) nie je ustanovené inak, môžu členské štáty môžu stanoviť, že agentúry a pobočky uvedené v tejto hlave, ktoré k príslušnému dátumu uvedenému v článku 18 ods. 3 vykonávali v členskom štáte obe činnosti súčasne, mohli v tom pokračovať za predpokladu, že každá činnosť je samostatne spravované v súlade s článkom 19.

c) Každý členský štát, ktorý podľa článku 18 ods. 6 vyžaduje od podnikov usadených na jeho území, aby prestali súčasne vykonávať činnosti, ktoré vykonávali k príslušnému dátumu uvedenom v článku 18 ods. 3, musí túto požiadavku uplatňovať aj na agentúry a pobočky uvedené v tejto hlave, ktoré sú usadené na jeho území a súčasne tu vykonávajú obe činnosti.

d) Členské štáty môžu stanoviť, že agentúry a pobočky uvedené v tejto hlave, ktorých sídlo súčasne vykonáva obe tieto činnosti a ktoré k dátumom uvedeným v článku 18 ods. 3 vykonávali na území členského štátu len činnosť, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, tu môžu v tejto činnosti pokračovať. Ak si podnik želá vykonávať činnosť uvedenú v smernici 73/239/EHS na tomto území, smie vykonávať činnosť uvedenú v tejto smernici len prostredníctvom dcérskeho podniku.

2. Články 13 a 37 sa primerane použijú na agentúry a pobočky uvedené v tejto hlave.

Na účely uplatňovania článku 37 má príslušný orgán, ktorý vykonáva dohľad nad celkovou solventnosťou agentúr alebo pobočiek, rovnaké postavenie ako príslušný orgán členského štátu sídla.

3. V prípade odňatia povolenia orgánom uvedeným v článku 56 ods. 2 tento orgán oznámi príslušným orgánom ostatných členských štátov, v ktorých podnik pôsobí, a tieto orgány prijmú vhodné opatrenia. Ak je dôvodom na odňatie povolenie neprimeranosť výpočtu miery solventnosti podľa článku 56 ods. 1 písm. a), príslušné orgány ostatných dotknutých členských štátov odnímu aj svoje povolenia.

Článok 53

Prevod poistného kmeňa

1. Za podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi každý členský štát povolí agentúram a pobočkám zriadeným na jeho území, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto hlavy, prevod celého poistného kmeňa alebo jeho časti na preberajúcu poisťovňu usadenú v rovnakom členskom štáte, ak príslušné orgány tohto členského štátu alebo podľa potreby členského štátu uvedeného v článku 56 osvedčia, že po zohľadnení prevodu, preberajúca poisťovňa bude mať potrebnú mieru solventnosti.

2. Za podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch každý členský štát povolí agentúram a pobočkám zriadeným na jeho území, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto hlavy, prevod celého poistného kmeňa alebo jeho časti na poisťovňu so sídlom v inom členskom štáte, ak príslušné orgány tohto členského štátu osvedčia, že po zohľadnení prevodu bude mať preberajúca poisťovňa potrebnú mieru solventnosti.

3. Ak podľa podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch členský štát povolí agentúram a pobočkám zriadeným na jeho území, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto hlavy, prevod celého poistného kmeňa alebo jeho časti zmlúv na agentúru alebo pobočku, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto hlavy a zriadenú na území iného členského štátu, zabezpečí, aby príslušné orgány členského štátu preberajúcej poisťovne alebo podľa potreby členského štátu uvedeného v článku 56 osvedčia, že po zohľadnení prevodu bude mať preberajúca poisťovňa potrebnú mieru solventnosti, že právo členského štátu preberajúcej poisťovne umožňuje tento prevod a že tento štát s prevodom súhlasil.

4. V prípadoch uvedených v odseku 1, 2 a 3 členský štát, v ktorom sa prevádzajúca agentúra alebo pobočka nachádza, povolí prevod po získaní súhlasu od príslušných orgánov členského štátu záväzku, ktorý je iný ako členský štát, v ktorom sa prevádzajúca agentúra alebo pobočka nachádza.

5. Konzultované príslušné orgány členských štátov predložia svoje stanovisko alebo súhlas príslušným orgánom členského štátu pôvodu poisťovne vykonávajúcej prevod do troch mesiacov po doručení žiadosti; pokiaľ sa do uplynutia tejto lehoty nevyjadria, má sa za to, že poskytli kladné stanovisko alebo tichý súhlas.

6. Prevod povolený v súlade s týmto článkom sa uverejní v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi v členskom štáte záväzku. Tieto prevody sú automaticky účinné voči poistníkom, poisteným osobám a akýmkoľvek iným osobám, ktoré majú práva alebo povinnosti vyplývajúce z prevedených zmlúv.

Týmto ustanovením nie je dotknuté právo členských štátov umožniť poistníkom vypovedať zmluvu v stanovenej lehote po prevode.

Článok 54

Technické rezervy

Členské štáty vyžadujú od podnikov, aby zriadili dostatočné rezervy uvedené v článku 20 na krytie záväzkov podniku prevzatých na ich územiach. Členské štáty dohliadnu na to, aby agentúra alebo pobočka kryla tieto rezervy aktívami, ktoré sú rovnocenné týmto opatreniam, a zhodnými aktívami v súlade s prílohou II.

Pre výpočet týchto rezerv stanovenie kategórií investícií a ocenenie aktív a podľa potreby stanovenie rozsahu, v ktorom tieto aktíva možno použiť na účely krytia týchto rezerv, je rozhodné právo členských štátov.

Dotknutý členský štát vyžaduje, aby aktíva kryjúce tieto rezervy boli umiestnené na jeho území. Uplatní sa však článok 20 ods. 4

Článok 55

Miera solventnosti a garančný fond

1. Každý členský štát vyžaduje, aby agentúry alebo pobočky na jeho území disponovali mierou solventnosti pozostávajúcu z položiek uvedených v článku 27. Minimálna miera solventnosti sa vypočíta podľa článku 28. Na účely výpočtu tejto miery však treba zohľadniť len operácie realizované dotknutou agentúrou alebo pobočkou.

2. Jedna tretina minimálnej miery solventnosti tvorí garančný fond.

Výška tohto fondu však nesmie byť nižšia ako jedna polovica minimálnej požadovanej výšky podľa článku 29 ods. 2 prvého poodseku. Na základe výšky fondu sa vypočíta výška zábezpeky v súlade s článkom 51 ods. 2 písm. e).

Garančný fond a minimum tohto fondu sa vytvorí v súlade s článkom 29.

3. Aktíva predstavujúce minimálnu mieru solventnosti do výšky garančného fondu musia byť umiestnené v členskom štáte, v ktorom činnosti sa vykonávajú, a ostatné v rámci spoločenstva.

Článok 56

Výhody pre poisťovne, ktorým bolo udelené povolenie vo viac ako jednom členskom štáte

1. Každá poisťovňa, ktorá požiadala o povolenie alebo jej bolo udelené povolenie vo viac ako jednom členskom štáte, môže požiadať o nasledujúce výhody, ktoré môžu byť poskytnuté len spoločne:

a) miera solventnosti uvedená v článku 55 sa vypočíta vo vzťahu k celej činnosti, ktorú vykonáva v rámci spoločenstva; v takom prípade sa zohľadnia len operácie realizované všetkými agentúrami alebo pobočkami zriadenými v rámci spoločenstva na účely tohto výpočtu;

b) zábezpeka požadovaná podľa článku 51 ods. 2 písm. e) sa zloží len v jednom z týchto členských štátov;

c) aktíva predstavujúce garančný fond sa umiestnia v akomkoľvek z členských štátov, v ktorom vykonáva svoje činnosti.

2. Žiadosť o využitie výhod upravených v odseku 1 sa predloží príslušným orgánom dotknutých členských štátov. Žiadosť musí uvádzať orgán členského štátu, ktorý v budúcnosti bude vykonávať dohľad nad solventnosťou celej činnosti agentúr alebo pobočiek zriadených v rámci spoločenstva. Musia sa uviesť dôvody pre výber orgánu spoločnosťou. Zábezpeka sa zloží v tomto členskom štáte.

3. Výhody upravené v odseku 1 môžu byť poskytnuté, len ak s nimi súhlasili príslušné orgány všetkých členských štátov, v ktorých sa predložila žiadosť. Nadobudnú účinnosť odo dňa, keď vybraný príslušný orgán informoval ostatné príslušné orgány, že bude vykonávať dohľad nad solventnosťou celej činnosti agentúr alebo pobočiek v rámci spoločenstva.

Vybraný príslušný orgán obdrží od ostatných členských štátov informácie potrebné na dohľad nad celkovou solventnosťou agentúr a pobočiek zriadených na ich územiach.

4. Na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých členských štátov sa výhody poskytnuté podľa tohto článku súčasne zrušia vo všetkých dotknutých členských štátoch.

Článok 57

Dohody s tretími krajinami

Spoločenstvo môže prostredníctvom dohôd uzatvorených podľa zmluvy s jednou alebo viacerými tretími krajinami na základe vzájomnosti súhlasiť s používaním opatrení líšiacich sa od opatrení upravených v tejto hlave na účel zabezpečenia primeranej ochrany poistníkov v členských štátoch.

HLAVA VI

PRAVIDLÁ UPLATŇOVANÉ NA DCÉRSKE PODNIKY MATERSKÝCH PODNIKOV, KTORÉ SA SPRAVUJÚ PRÁVOM TRETEJ KRAJINY, A NA NADOBÚDANIE ÚČASTÍ TÝMITO MATERSKÝMI PODNIKMI

Článok 58

Informácie z členských štátov pre Komisiu

Príslušné orgány členských štátov informujú Komisiu:

a) o akomkoľvek povolení priameho alebo nepriameho dcérskeho podniku jedného alebo viacerých materských podnikov, ktoré sa spravujú právom tretej krajiny. Komisia o tom informuje výbor uvedený v článku 65 ods. 1;

b) vždy, keď taký materský podnik nadobudne účasť v poisťovni spoločenstva, ktorá by tento podnik zmenila na jej dcérsky podnik. Komisia o tom informuje výbor uvedený v článku 65 ods. 1.

Ak sa povolenie udelí priamemu alebo nepriamemu dcérskemu podniku jedného alebo viacerých materských podnikov, ktoré sa spravujú právom tretích krajín, uvedie sa štruktúra skupiny v oznámení, ktoré príslušné orgány zašlú Komisii.

Článok 59

Zaobchádzanie tretích krajín s poisťovňami spoločenstva

1. Členské štáty budú informovať Komisiu o akýchkoľvek všeobecných ťažkostiach, s ktorými sa stretli ich poisťovne pri usadení alebo výkone ich činností v tretej krajine.

2. Komisia bude pravidelne vypracovávať správu skúmajúcu zaobchádzanie s poisťovňami spoločenstva v tretích krajinách podľa podmienok uvedených v odseku 3 a 4, pokiaľ ide o usadenie a vykonávanie poisťovacích činností a nadobúdanie účastí v poisťovniach v tretej krajine. Komisia bude predkladať tieto správy Rade spolu s príslušnými návrhmi.

3. Vždy, keď je Komisia buď na základe správ uvedených v odseku 2, alebo na základe iných informácií toho názoru, že tretia krajina neposkytuje poisťovniam spoločenstva účinný prístup na trh porovnateľný s prístupom poskytovaným spoločenstvom poisťovniam z tejto tretej krajiny, môže Komisia predložiť Rade návrhy na splnomocnenie na vyjednávanie s cieľom získať porovnateľné konkurenčné príležitosti pre poisťovne spoločenstva. Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

4. Vždy, keď je Komisia buď na základe správ uvedených v odseku 2, alebo na základe ďalších informácií toho názoru, že s poisťovňami spoločenstva sa v tretej krajine nezaobchádza rovnako ako s domácimi poisťovňami a nemajú rovnaké konkurenčné príležitosti, aké sú dostupné pre domáce poisťovne, a že podmienky účinného prístup na trh neboli splnené, Komisia môže dať podnet na vyjednávania s cieľom situáciu napraviť.

V prípadoch opísaných v prvom pododseku možno tiež rozhodnúť kedykoľvek, aj popri podnete na vyjednávania, v súlade s postupom stanoveným v článku 65 ods. 2, že príslušné orgány členských štátov musia obmedziť alebo pozastaviť svoje rozhodnutia:

- týkajúce sa žiadostí o odloženie termínu rozhodnutia alebo budúcich žiadostí o oprávnenie a

- týkajúce sa nadobúdania účastí priamymi alebo nepriamymi materskými podnikmi, ktoré sa spravujú právom dotknutej tretej krajiny.

Trvanie uvedených opatrení nesmie prekročiť tri mesiace.

Pred koncom trojmesačného obdobia a so zreteľom na výsledky vyjednávaní môže Rada na návrh Komisie rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou, či majú byť tieto opatrenia naďalej uplatňované.

Tieto obmedzenia alebo pozastavenie sa nesmie uplatniť na zakladanie dcérskych podnikov poisťovňami alebo ich dcérskymi podnikmi, ktorým bolo v spoločenstve riadne udelené povolenie, alebo na nadobúdanie účastí v poisťovniach spoločenstva týmito podnikmi alebo dcérskymi podnikmi.

5. Vždy, keď je Komisia toho názoru, že vznikla jedna zo situácií opísaných v odseku 3 a 4, členské štáty ju na jej žiadosť informujú:

a) o akejkoľvek priamej alebo nepriamej žiadosti dcérskeho podniku jedného alebo viacerých materských podnikov, ktoré sa spravujú právom danej tretej krajiny, o povolenie:

b) o akýchkoľvek plánoch tohto podniku nadobudnúť účasť v poisťovni spoločenstva tak, aby sa táto stala jej dcérskym podnikom.

Táto povinnosť poskytovať informácie zanikne vždy, keď sa dosiahne dohoda s treťou krajinou uvedenou v odseku 3 alebo 4, keď sa prestanú uplatňovať opatrenia uvedené v druhom a treťom pododseku odseku 4.

6. Opatrenia vykonané podľa tohto článku musia byť v súlade so záväzkami spoločenstva podľa akýchkoľvek dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných zmlúv upravujúcich začatie a výkon činností poisťovní.

HLAVA VII

PRECHODNÉ A OSTATNÉ USTANOVENIA

Článok 60

Výnimky a zrušenie reštriktívnych opatrení

1. Spoločnosti zriadené v Spojenom kráľovstve "Royal Charter" alebo "private Act" alebo "special Public Act" môžu pokračovať vo svojej činnosti v právnej forme, v ktorej boli zriadené k 15. marcu 1979 na neurčité obdobie.

Spojené kráľovstvo vypracuje zoznam týchto spoločností a oznámi ho ostatným členským štátom a Komisii.

2. Spoločnosti zapísané v Spojenom kráľovstve podľa "Friendly Societies Act" môžu pokračovať vo svojej činnosti životného poistenia a sporiteľňových operácií, ktoré v súlade s ich cieľom vykonávali k 15. marcu 1979.

Článok 61

Preukazovanie dobrej povesti

1. Ak členský štát požaduje od svojich vlastných štátnych príslušníkov doklad o dobrej povesti a doklad o tom, že na nich nebol vyhlásený konkurz, alebo jeden z týchto dokladov, uzná tento štát v prípade štátnych príslušníkov iných členských štátov ako postačujúci doklad výpis z trestného registra, alebo ak to nie je možné, rovnocenný doklad vystavený príslušným súdnym alebo správnym orgánom v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte, z ktorého cudzí štátny príslušník prichádza, ktorý potvrdzuje, že tieto požiadavky boli splnené.

2. Ak domovský členský štát alebo členský štát, z ktorého daný cudzí štátny príslušník prichádza, nevydá dokument, o ktorom pojednáva odsek 1, možno ho nahradiť prísažným vyhlásením — alebo v štátoch, keď neexistuje žiadne ustanovenie o prísažnom vyhlásení — čestným vyhlásením vykonaným dotknutou osobou pred príslušným súdnym alebo správnym orgánom, prípadne notárom v domovskom členskom štáte alebo členskom štáte, z ktorého táto osoba prichádza; tento orgán alebo notár vystaví osvedčenie potvrdzujúce toto prísažné vyhlásenie alebo čestné vyhlásenie. Vyhlásenie o tom, že na dotknutú osobu nebol vyhlásený konkurz, možno tiež vykonať pred na to oprávnenou profesijnou organizáciou v uvedenej krajine.

3. Dokumenty vystavené v súlade s odsekom 1 a 2 nesmú byť pri predložení staršie ako tri mesiace.

4. Členské štáty určia orgány a inštitúcie príslušné vystavovať doklady uvedené v odseku 1 a 2 a bezodkladne o tom informujú ostatné členské štáty a Komisiu.

Každý členský štát bude tiež informuje ostatné členské štáty a Komisiu o orgánoch alebo inštitúciách, ktorým sa doklady uvedené v tomto článku prikladajú k žiadosti o povolenie vykonávať na území tohto členského štátu činnosti uvedené v článku 2.

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 62

Spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou

Komisia a príslušné orgány členských štátov úzko spolupracujú s cieľom uľahčiť dohľad nad druhmi poistenia a operáciami uvedenými v tejto smernici v spoločenstve.

Každý členský štát informuje Komisiu o akýchkoľvek závažnejších ťažkostiach pri uplatňovaní tejto smernice, okrem iného o akýchkoľvek ťažkostiach vznikajúcich, ak členský štát sa dozvie o nezvyčajnom prevode poisťovacích činností uvedených v tejto smernici na agentúry a pobočky umiestnených bezprostredne za jeho hranicami v neprospech podnikov usadených na jeho území.

Komisia a príslušné orgány dotknutých členských štátov čo najrýchlejšie preskúmajú tieto ťažkosti podľa možnosti s cieľom nájsť vhodné riešenie.

V prípade potreby Komisia predloží Rade vhodné návrhy.

Článok 63

Správy o vývoji trhu v rámci slobody poskytovať služby

Komisia bude predkladať Európskemu parlamentu a Rade pravidelné správy, prvú 20. novembra 1995, o vývoji trhu v oblasti poisťovníctva a o operáciách vykonaných v rámci slobody poskytovať služby.

Článok 64

Technické úpravy

Nasledovné technické úpravy, ktoré sa majú vykonať podľa tejto smernice, sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 65 ods. 2:

- rozšírenie právnych foriem, upravených v článku 6 ods. 1 písm. a),

- zmeny a doplnenia zoznamu stanoveného v prílohe I alebo úprava terminológie použitej v tomto zozname, aby sa zohľadnil vývoj na trhoch s poistením,

- vysvetlenie položiek tvoriacich mieru solventnosti uvedenú v článku 27, aby sa zohľadnila tvorba nových finančných nástrojov,

- úprava minimálneho garančného fondu stanoveného v článku 29 ods. 2, aby sa zohľadnil ekonomický a finančný vývoj,

- zmeny a doplnenia, aby sa zohľadnila tvorba nových finančných nástrojov v zozname aktív prijateľných na krytie technických rezerv stanovených v článku 23 a pravidiel o rozložení investícií stanovených v článku 24,

- zmeny v uvoľňovaní pravidiel zhodnosti stanovených v prílohe II, aby sa zohľadnil vývoj nových nástrojov na krytie kurzového rizika alebo pokrok dosiahnutý v hospodárskej a menovej únii,

- objasnenie definícií s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice v celom spoločenstve,

- potrebné technické úpravy pravidiel na stanovenie maxima používaného pre úrokové sadzby podľa článku 20, najmä s cieľom zohľadniť pokrok dosiahnutý v hospodárskej a menovej únii.

Článok 65

Konanie výboru

1. Komisii pomáha Výbor pre poistenie zriadený smernicou 91/675/EHS.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, pričom sa zohľadnia ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 66

Práva nadobudnuté existujúcimi pobočkami a poisťovňami

1. Pobočky, ktoré začali činnosť v súlade s právnymi predpismi platnými v členskom štáte pobočky pred 1. júlom 1994, sa považujú za pobočky, na ktoré sa uplatnil postup stanovený v článku 40 ods. 1 až 5.

Od tohto dátumu sa budú spravovať článkami 13, 20, 37, 39 a 46.

2. Práva nadobudnuté poisťovňami vykonávajúcimi činnosť na základe slobody poskytovať služby pred 1. júlom 1994 nie sú dotknuté článkami 41 a 42.

Článok 67

Právo obrátiť sa na súd

Členské štáty zabezpečia, aby proti rozhodnutiam prijatým v súvislosti s poisťovňou podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou bolo možné obrátiť sa na súdy s opravný prostriedkom.

Článok 68

Preskúmanie čiastok vyjadrených v eurách

1. Komisia predloží Rade do 15. marca 1985 správu, ktorá sa zaoberá účinkami finančných požiadaviek kladených touto smernicou na situáciu na poisťovacích trhoch členských štátov.

2. Rada na návrh Komisie každé dva roky preskúma a podľa potreby upraví čiastky vyjadrené v eurách v tejto smernici so zreteľom na to, ako sa vyvíjala hospodárska a menová situácia spoločenstva.

Článok 69

Vykonanie nových ustanovení

1. Členské štáty uvedú najneskôr do 19. júna 2004 do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 1 písm. m), článkom 18 ods. 3, článkom 51 ods. 2 písm. g), ods. 3 a 4, článkom 60 ods. 2 a článkom 66 ods. 1 Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty uvedú najneskôr do 17. novembra 2002 do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Pred týmto dátumom budú členské štáty používať ustanovenie uvedené v prílohe IV bode 1.

3. Členské štáty prijmú do 20. septembra 2003 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 3 ods. 6 a článkami 27, 28, 29, 30 a 38. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty stanovia, že ustanovenia uvedené v prvom pododseku sa po prvýkrát uplatnia na dohľad nad účtami za finančné roky začínajúce 1. januára 2004 alebo počas tohto kalendárneho roku. Pred týmto dátumom členské štáty budú uplatňovať ustanovenia uvedené v prílohe IV bodoch 2 a 3.

4. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

5. Najneskôr do 1. januára 2007 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní článku 3 ods. 6 a článkov 27, 28, 29, 30 a 38 a podľa potreby o potrebe ďalšieho zosúladenia. V správe sa uvedie, ako členské štáty využili možnosti podľa týchto článkov a najmä, či práva voľného uváženia pridelené vnútroštátnym orgánom dohľadu spôsobili podstatné rozdiely v dohľade na spoločnom trhu.

Článok 70

Informácie pre Komisiu

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 71

Prechodné obdobie pre článok 3 ods. 6 a články 27, 28, 29, 30 a 38

1. Členské štáty môžu poskytnúť poisťovniam, ktoré k 20. marcu 2002 poskytovali poistenie na ich územiach v jednom alebo viacerých odvetviach uvedených v prílohe I, lehotu piatich rokov, ktorá začína plynúť od uvedeného dátumu, aby dosiahli súlad s požiadavkami, stanovenými v článku 3 ods. 6 a v článkoch 27, 28, 29, 30 a 38.

2. Členské štáty môžu umožniť každému podniku uvedenému v odseku 1, ktorý po uplynutí päťročnej lehoty ešte úplne nedosiahol požadovanú mieru solventnosti, ďalšiu lehotu neprekračujúcu dva roky, v ktorej tak urobí, za predpokladu, že tieto podniky predložia v súlade s článkom 37 na schválenie príslušným orgánom opatrenia, ktoré navrhujú na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 72

Zrušené smernice a ich vzťah k tejto smernici

1. Smernice uvedené v prílohe V časti A sa týmto rušia bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov, týkajúce sa lehôt na transpozíciu a na uplatnenie uvedených smerníc uvedených v prílohe V časti B.

2. Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a čítajú sa v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe VI.

Článok 73

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 74

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 5. novembra 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

Predseda

T. Pedersen

[1] Ú. v. ES C 365 E, 19.12.2000, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 123, 25.4.2001, s. 24.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. marca 2001 (Ú. v. ES C 343, 5.12.2001, s. 202), spoločná pozícia Rady z 27. mája 2002 Ú. v. ES C 170 E, 16.7.2002, s. 45) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 63, 13.3.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/12/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 11).

[5] Ú. v. ES L 330, 29.11.1990, s. 50. Smernica zmenená a doplnená smernicou 92/96/EHS (Ú. v. ES L 360, 9.12.1992, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 360, 9.12.1992, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES (Ú. v. ES L 290, 17.11.2000. s. 27).

[7] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 7.

[8] Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/13/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 17).

[9] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená a smernicou 2000/64/ES Európskeho parlamentu a Rady.

[10] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[11] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 32.

[12] Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy doplnená a upravená smernicou 2001/65/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28).

[13] Ú. v. ES L 184, 6.7.2001, s. 1.

[14] Ú. v. ES L 126, 12.5.1984, s. 20.

[15] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/65/ES Euróspkeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001. s. 28).

[16] Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/108/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 41, 13.2.2001, s. 35).

[17] Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2000/2/8/ES (Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 37).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Poistné odvetvia

I. Poistenie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) okrem poistenia uvedeného v bodoch II a III

II. Poistenie vena, poistenie prostriedkov na výživu

III. Poistenie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a b), ktoré je spojené s investičnými fondmi

IV. "Permanent health insurance not subject to cancellation" uvedené v článku 2 ods. 1 písm. d)

V. Tontiny uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a)

VI. Kapitalizačné operácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b)

VII. Správa skupinových dôchodkových fondov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. c) a d)

VIII. Operácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. e)

IX. Operácie uvedené v článku 2 ods. 3

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Pravidlá zhodnosti

Mena, v ktorej sú záväzky poistenca splatné, sa stanoví v súlade s nasledujúcimi pravidlami.

1. Ak je krytie zabezpečené zmluvou vyjadrené v určitej mene, záväzky poistenca sa považujú za splatné v tejto mene.

2. Členské štáty môžu povoliť poisťovniam, aby nekryli svoje technické rezervy vrátane ich matematických rezerv zhodnými aktívami, ak by uplatnenie vyššie uvedených postupov spôsobilo, že podnik by bol povinný na dosiahnutie súladu so zásadou zhodnosti držať aktíva v mene nepredstavujúcej viac ako 7 % aktív existujúcich v iných menách.

3. Členské štáty sa môžu rozhodnúť nepožadovať od poisťovní uplatňovanie zásady zhodnosti, ak sú záväzky splatné v inej mene, ako je mena jedného z členských štátov, ak investície v tejto mene sú regulované, ak mena podlieha obmedzeniam prevodu, alebo ak pre podobné dôvody nie je vhodná na krytie technických rezerv.

4. Poisťovne sú oprávnené nemať v majetku zhodné aktíva na krytie čiastky neprevyšujúcej 20 % ich záväzkov v danej mene.

Celkové aktíva vo všetkých menách spolu však musia byť najmenej rovné celkovým záväzkom vo všetkých menách spolu.

5. Každý členský štát môže stanoviť, že vždy keď musí byť podľa predchádzajúcich postupov záväzok krytý aktívami vyjadrenými v mene členského štátu, táto požiadavka sa tiež považuje za splnenú, ak sú aktíva vyjadrené v eurách.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Informácie pre poistníkov

Nasledujúce informácie, ktoré sa musia oznámiť poistencom pred uzatvorením zmluvy (A) alebo počas trvania zmluvy (B), musia byť poskytnuté jasne a presne, písomne, v úradnom jazyku členského štátu záväzku.

Tieto informácie môžu však byť v inom jazyku, ak o to požiada poistník a právo členského štát to umožňuje, alebo ak si poistenec môže slobodne vybrať rozhodné právo.

A. Pred uzatvorením zmluvy

Informácie o poisťovni | Informácie o záväzku |

a)1Názov podniku a jeho právna formaa)2Názov členského štátu, v ktorom sa nachádza sídlo a prípadne agentúra alebo pobočka uzatvárajúca zmluvua)3Adresa sídla a prípadne agentúry alebo pobočky uzatvárajúcej zmluvu | a)4Definícia každého plnenia a každej možnostia)5Trvanie zmluvya)6Spôsoby zrušenia zmluvya)7Spôsoby platenia poistného a trvaniea)8Spôsoby výpočtu a rozdelenia podielov na prémiácha)9Uvedenie hodnoty pri spätnej kúpe a zaplatených hodnôt a rozsah, do akého sú zaručenéa)10Informácie o poistnom pre každé plnenie, tak pre hlavné plnenie a prípadné dodatočné plneniaa)11Pre poistenie vzťahujúce sa na podielové fondy: definovanie podielov, s ktorými sú plnenia spojenéa)12Uvedenie povahy základných aktív pre poistky spojené s podielmia)13Dojednania o uplatnení lehoty na odstúpeniea)14Všeobecné informácie o daňovej úprave platnej pre druh poisteniaa)15Ustanovenia o vybavovaní sťažností týkajúcich sa zmlúv poistníkov, poistených alebo osôb oprávnených zo zmlúv, prípadne vrátane inštitúcie pre sťažnosti bez toho, aby bolo dotknuté právo začať súdne konaniea)16Právo rozhodné pre zmluvu, ak zmluvné strany nemajú slobodný výber, alebo ak zmluvné strany si môžu slobodne vybrať rozhodné právo, právo, ktoré navrhuje použiť poisťovateľ |

B. Počas trvania zmluvy

Okrem všeobecných a osobitných poistných podmienok musia byť poistníkovi poskytnuté počas trvania zmluvy tieto informácie.

Informácie o poisťovni | Informácie o záväzku |

b)1Akákoľvek zmena názvu podniku, jeho právnej formy alebo adresy jeho sídla a prípadne agentúry alebo pobočky, ktorá uzatvorila zmluvu | b)2Všetky informácie uvedené v bodoch a)(4) až a)12 v prípade zmeny zmluvných podmienok alebo zmeny alebo doplnenia práva, ktorým sa spravuje zmluvab)3Každý rok informácie o stave podielov na prémiách |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

1. Služobné tajomstvo

Do 17. novembra 2002 môžu členské štáty uzatvárať s príslušnými orgánmi tretích krajín zmluvy o spolupráci o výmene informácií, len ak sprístupnené informácie podliehajú zárukám služobného tajomstva, ktoré sú aspoň rovnocenné s tými, ktoré sú uvedené v článku 16 tejto smernice.

2. Činnosti a orgány vylúčené z tejto smernice

Do 1. januára 2004 sa táto smernica sa nebude týkať vzájomných poisťovacích spolkov, ktorých:

- stanovy obsahujú ustanovenia umožňujúce výber dodatočných príspevkov alebo zníženie plnení alebo nárokovanie pomoci od iných osôb, ktoré sa k tomu zaviazali, a

- príjem z ročných príspevkov za činnosti zahrnuté do tejto smernice neprekročí 500000 eur po tri po sebe nasledujúce roky. Ak sa táto čiastka prekročí po tri roky za sebou, uplatní sa táto smernica s účinnosťou od štvrtého roku.

3. Do 1. januára 2004 budú členské štáty uplatňovať tieto ustanovenia:

A. Miera solventnosti

Každý členský štát bude vyžadovať od každej poisťovne, ktorej sídlo sa nachádza na jeho území, primeranú mieru solventnosti v súvislosti so všetkými jej činnosťami.

Miera solventnosti bude pozostávať z:

1. aktív poisťovne bez akýchkoľvek predvídateľných záväzkov, mínus akékoľvek nehmotné položky. Najmä sa zahrnie:

- splatené základné imanie alebo v prípade vzájomných poisťovacích spolkov splatené počiatočné členské vklady plus akékoľvek účty členov, ktoré spĺňajú všetky nasledujúce kritériá:

a) stanovy musia uvádzať, že platby z týchto účtov v prospech členov možno vykonávať, pokiaľ to nespôsobí, že miera solventnosti klesne pod požadovanú úroveň, alebo po zrušení podniku, ak boli vysporiadané všetky ostatné dlhy podniku;

b) stanovy musia v súvislosti s akýmikoľvek takými platbami z iných dôvodov ako individuálneho ukončenia členstva uvádzať, že sa musia oznámiť príslušným orgánom najmenej mesiac vopred a tieto môžu počas tohto obdobia platbu zakázať;

c) príslušné ustanovenia stanov možno meniť a doplniť len po tom, ako príslušné orgány vyhlásili, že nemajú žiadne námietky proti úprave, bez toho, aby boli dotknuté kritériá uvedené v písmenách a) a b),

- jedna polovica nesplateného základného imania alebo splatených počiatočných členských vkladov, ak už splatené čiastky dosahujú 25 % tohto základného imania alebo počiatočných členských vkladov,

- rezervy (zákonné rezervy a voľné rezervy) nezodpovedajúce predpísaným záväzkom,

- akékoľvek prenesené zisky,

- kumulatívne prednostné akcie a podriadené úvery možno zahrnúť, avšak len do 50 % miery, pričom najviac 25 % pozostáva z podriadených pôžičiek s pevnou splatnosťou alebo kumulatívnych prednostných akcií s pevnou dobou splatnosti, ak sú splnené tieto minimálne kritériá:

a) v prípade konkurzu alebo likvidácie poisťovne musia existovať záväzné zmluvy, podľa ktorých sa podriadené úvery alebo prednostné akcie radí za nárokmi všetkých ostatných veriteľov a nesplatia sa, pokiaľ nebudú v danom čase vysporiadané všetky ostatné splatné dlhy.

Podriadené úvery musia tiež spĺňať tieto podmienky:

b) zohľadnia sa len úplne splatené čiastky;

c) pre úvery s pevnou splatnosťou musí pôvodná splatnosť predstavovať najmenej päť rokov. Najneskôr do jedného roka pred dátumom splatenia musí poisťovňa predložiť príslušným orgánom na ich schválenie plán preukazujúci, že miera solventnosti sa zachová alebo dosiahne požadovanú úroveň pri splatnosti, ak rozsah, v ktorom úver možno radiť ako prvok miery solventnosti, sa postupne neznižuje počas najmenej posledných piatich rokov pred dátumom splatenia. Príslušné orgány môžu povoliť predčasné splatenie týchto úverov za predpokladu, že emitujúca poisťovňa podala žiadosť a jej miera solventnosti neklesne pod požadovanú úroveň;

d) úvery, ktorých splatnosť nie je stanovená, musia byť splatné len s výpovednou lehotou päť rokov, ak sa úvery už nepovažujú za prvok miery solventnosti, alebo ak sa na predčasné splatenie osobitne nevyžaduje predchádzajúci súhlas príslušných orgánov. V tomto prípade musí poisťovňa informovať príslušné orgány najmenej šesť mesiacov pred dátumom navrhovaného splatenia, pričom uvedie skutočnú a požadovanú mieru solventnosti tak pred, ako aj po tomto splatení. Príslušné orgány schvália splatenie, len ak miera solventnosti poisťovne neklesne pod požadovanú úroveň;

e) zmluva o úvere nesmie stanovovať, že v osobitných prípadoch, okrem likvidácie poisťovne, sa dlh stane splatným pred dohodnutým dátumom splatenia;

f) zmluvu o úvere možno meniť a doplniť len po tom, ako príslušné orgány vyhlásili, že proti úprave nemajú žiadne námietky,

- cenné papiere bez určeného dátumu splatnosti a ďalšie nástroje, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky, vrátane iných kumulatívnych prednostných akcií ako akcií uvedených v piatej zarážke, maximálne do 50 % miery všetkých týchto cenných papierov a podriadených úverov uvedených v piatej zarážke:

a) nemožno ich splatiť z podnetu držiteľa alebo bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu;

b) zmluva o emisii musí umožniť poisťovni odložiť platbu úrokov z úveru;

c) nárok veriteľa voči poisťovni sa musí celý radiť za nárokmi všetkých nepodriadených veriteľov;

d) dokumenty upravujúce emisiu cenných papierov musia umožňovať vyrovnanie straty dlhu a nezaplateného úroku, pričom umožnia poisťovni pokračovať v jej činnosti;

e) môžu sa zohľadniť len úplne splatené čiastky.

2. pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo, ziskové rezervy zahrnuté do súvahy, v ktorej sa môžu použiť na krytie akýchkoľvek strát, ktoré by mohli vzniknúť, a ak sa tieto nesprístupnili na rozdelenie medzi poistníkov;

3. po podaní žiadosti podniku s doplňujúcimi dôkazmi na príslušnom orgáne členského štátu, na území ktorého sa nachádza sídlo, a so súhlasom tohto orgánu:

a) čiastka rovná 50 % budúcich ziskov spoločnosti; čiastka budúcich ziskov sa zistí vynásobením odhadovaného ročného zisku koeficientom, ktorý predstavuje priemerné obdobie do uplynutia platnosti poistenia; použitý koeficient nesmie prekročiť hodnotu 10; odhadovaný ročný zisk bude aritmetickým priemerom ziskov realizovaných v posledných piatich rokoch v činnostiach uvedených v článku 2 tejto smernice.

Základy na výpočet koeficientu, ktorým sa bude násobiť odhadovaný ročný zisk, a položky obsahujúce realizované zisky, sa budú definovať po spoločnej dohode príslušných orgánov členských štátov v spolupráci s Komisiou. Do dosiahnutia tejto dohody sa tieto položky stanovia v súlade so právnymi predpismi domovského členského štátu.

Ak príslušné orgány stanovili koncepciu dosiahnutých ziskov, Komisia predloží návrhy na zosúladenie tejto koncepcie pomocou smernice o zosúladení ročných účtovných závierok poisťovní a o koordinácii stanovenej v článku 1 ods. 2 smernice 78/660/EHS;

b) ak sa nepoužíva zillmerizovanie, alebo ak sa používa, ale predstavuje menej ako zaťaženie obstarávacími nákladmi zahrnutými do poistného, rozdiel medzi nezillmerizovanými alebo čiastočne zillmerizovanými matematickými rezervami a matematickými rezervami zillmerizovaným so sadzbou rovnou zaťaženiu obstarávacími nákladmi zahrnutými do poistného; toto číslo však nesmie prekročiť 3,5 % čiastky rozdielu medzi príslušným kapitálom pre činnosti životného poistenia a matematickými rezervami pre všetky poistky, pre ktoré je zillmerizovanie možné; rozdiel sa zníži o čiastku akýchkoľvek neodpísaných obstarávacích nákladov zaúčtovaných ako aktívum;

c) so súhlasom príslušných orgánov dotknutých členských štátov, v ktorých poisťovňa vykonáva svoje činnosti, akékoľvek skryté rezervy vyplývajúce z nedostatočného ocenenia aktív a precenenia iných záväzkov ako matematických rezerv, pokiaľ skryté rezervy nie sú mimoriadnej povahy.

B. Minimálna miera solventnosti

Pokiaľ v oddiele C nie je ustanovené inak, minimálna miera solventnosti sa stanoví tak, ako sa to uvádza ďalej, podľa vykonávaných poistných odvetví.

a) Pre poistné odvetvia uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) tejto smernice okrem poistenia spojeného s investičnými fondmi a pre operácie uvedené v článku 2 ods. 3 tejto smernice sa musí rovnať sume nasledujúcich dvoch výsledkov:

- prvý výsledok:

podiel 4 % matematických rezerv týkajúcich sa priamych činností bez postúpenia zaistenia a akceptácie zaistenia sa vynásobia pomerom celkových matematických rezerv bez postúpenia zaistenia voči hrubým celkovým matematickým rezervám za posledný finančný rok, ako sa tieto vyššie špecifikujú; tento pomer v žiadnom prípade nesmie byť nižší ako 85 %,

- druhý výsledok:

pre poistky, pre ktoré rizikový kapitál nepredstavuje záporné číslo, podiel 0,3 % tohto poisťovňou prevzatého rizikového kapitálu sa vynásobí pomerom celkového rizikového kapitálu nerozdeleného ako záväzok spoločnosti po postúpení zaistenia a retrocesii voči celkovému rizikovému kapitálu bez zaistenia za posledný finančný rok; tento pomer v žiadnom prípade nesmie byť nižší ako 50 %.

Pre krátkodobé poistenie pre prípad úmrtia s maximálnym trvaním tri roky predstavuje vyššie uvedený podiel 0,1 %; pre toto poistenie s trvaním dlhším ako tri roky, najviac však päť rokov, predstavuje vyššie uvedený podiel 0,15 %.

b) pre doplnkové poistenie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) tejto smernice sa rovná výsledku nasledujúceho výpočtu:

- spočíta sa poistné alebo príspevky (vrátane vedľajších poplatkov k poistnému alebo príspevkom) splatné v súvislosti s priamou činnosťou v poslednom finančnom roku v súvislosti so všetkými finančnými rokmi,

- k tejto čiastke sa pripočíta suma poistného prijatého za všetky zaistenia v poslednom finančnom roku,

- od tejto čiastky sa potom odpočíta celková čiastka poistného alebo príspevkov zrušených v poslednom finančnom roku, ako aj celková čiastka daní a poplatkov týkajúcich sa poistného alebo príspevkov, ktoré patria do celkovej sumy.

Takto vypočítaná čiastka sa rozdelí na dve časti, prvá do výšky 10 miliónov eur a druhá predstavujúca zvyšok; z nich sa vypočítajú hodnoty 18 % a 16 % a spočítajú.

Výsledok sa získa vynásobením takto vypočítanej sumy pomerom, ktorý existuje v súvislosti s posledným finančným rokom medzi čiastkou nákladov na poistné plnenia, ktoré znáša poisťovňa po odpočte prevodov na zaistenie, a hrubými nákladmi na poistné plnenia; tento pomer v žiadnom prípade nesmie byť nižší ako 50 %.

V prípade združenia poisťovateľov označovaného ako Lloyd`s sa výpočet miery solventnosti vykoná na základe čistého poistného, ktoré sa vynásobí paušálnym percentom stanoveným ročne príslušným orgánom členského štátu sídla. Toto paušálne percento sa musí vypočítať na základe najnovších štatistických údajov o vyplatených províziách. Podrobnosti sa spolu s relevantnými výpočtami zasielajú príslušným orgánom krajín, na ktorých územiach je spoločnosť Lloyd`s usadená.

c) Pre "permanent health insurance not subject to cancellation" uvedené v článku 2 ods. 1 písm. d) tejto smernice a pre kapitalizačné operácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) tejto smernice sa rovná podielu 4 % matematických rezerv vypočítaných v súlade s podmienkami stanovenými v prvom výsledku v písmene a) tejto časti.

d) Pre tontiny uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) tejto smernice sa rovná 1 % ich aktív.

e) Pre poistenie spojené s investičnými fondmi podľa článku 2 ods. 1 písm. a) a b) tejto smernice a pre operácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c), d) a e) tejto smernice sa rovná:

- podielu 4 % matematických rezerv vypočítaných v súlade s podmienkami stanovenými v prvom výsledku v písm. a) tejto časti, pokiaľ poisťovňa preberá investičné riziko, a podiel 1 % rezerv vypočítaných rovnakým spôsobom, pokiaľ spoločnosť nepreberá žiadne investičné riziko, za predpokladu, že trvanie zmluvy prekračuje päť rokov a vyhradenie na krytie nákladov na správu stanovené v zmluve sa stanoví na obdobie prekračujúce opäť rokov, plus

- podiel 0,3 % rizikového kapitálu vypočítaného v súlade s podmienkami stanovenými v prvom pododseku druhého výsledku písm. a) tejto časti, pokiaľ poisťovňa kryje riziko pre prípad úmrtia.

C. Garančný fond

1. Jedna tretina požadovanej miery solventnosti ustanovenej v oddiele B predstavuje garančný fond. Podľa odseku 2 tejto časti najmenej 50 % tohto fondu pozostáva z položiek uvedených v oddiele A bodoch 1 a 2.

2. a) a) Garančný fond však musí predstavovať najmenej 800000 EUR.

b) Každý členský štát môže v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a združení založených na zásade vzájomnosti a tontín znížiť minimum garančného fondu na 600000 eur.

c) Pre vzájomné poisťovacie spolky uvedené v druhej vete v druhej zarážke článku 3 ods. 6 tejto smernice, akonáhle tieto prejdú do pôsobnosti tejto smernice, a pre tontiny môže každý členský štát povoliť vytvorenie minimálneho garančného fondu 100000 eur, ktorý sa bude postupne zvyšovať na sumu stanovenú v písmene b) tejto časti následujúcimi čiastkami po 100000 eur, vždy keď príspevky vzrastú o 500000 eur.

d) Minimum garančného fondu uvedené v písmenách a), b) a c) tejto časti musí pozostávať z položiek uvedených v oddiele A bodoch 1 a 2.

3. Vzájomné poisťovacie spolky, ktoré si želajú rozšíriť svoju činnosť v zmysle článku 6 ods. 4 alebo článku 40 tejto smernice, tak nesmú urobiť, pokým nedosiahnu okamžitý súlad s požiadavkami odseku 2 písm. a) a b) tejto časti.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

ČASŤ A

Zrušené smernice spolu s ich následnými zmenami a doplneniami (uvedené v článku 72)

Smernica Rady 79/267/EHS

Smernica Rady 90/619/EHS

Smernica Rady 92/96/EHS

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/26/EHS (len článok 1 druhá zarážka, článok 2 ods. 2 štvrtá zarážka a článok 3 ods. 1, pokiaľ ide o odkazy na smernicu 79/267/EHS)

Smernica 2002/12/ES Európskeho parlamentu a Rady

Druhá smernica Rady 90/619/EHS

Tretia smernica Rady 92/96/EHS

Tretia smernica Rady 92/96/EHS

Smernica 95/26/EHS Európskeho parlamentu a Rady (len článok 1 druhá zarážka, článok 2 ods. 1 tretia zarážka, článok 4 ods. 1, 3, 5 a článok 5 tretia zarážka, pokiaľ ide o odkazy na smernicu 92/96/EHS).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES (článok 2, pokiaľ ide o odkazy na smernicu 92/96/EHS)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/12/ES (článok 2)

ČASŤ B

Lehoty pre vykonanie

(Uvedené v článku 72)

Smernica | Lehoty pre transpozíciu | Lehoty na uplatnenie |

79/267/EHS (Ú. v. ES L 63, 13. 3. 1979, s. 1) | 15. septembra 1980 | 15. septembra 1981 |

90/619/EHS (Ú. v. ES L 330, 29. 11. 1990, s. 50) | 20. novembra 1992 | 20. mája 1993 |

92/96/EHS (Ú. v. ES L 360, 9. 12. 1992, s. 1) | 31. decembra 1993 | 1. júla 1994 |

95/26/EHS (Ú. v. ES L 168, 18. 7. 1995, s. 7) | 18. júla 1996 | 18. júla 1996 |

2000/64/ES (Ú. v. ES L 290, 17. 11. 2000, s. 27) | 17. novembra 2002 | 17. novembra 2002 |

2002/12/ES (Ú. v. ES L 77, 20. 3. 2002, s. 11) | 20. septembra 2003 | 1. januára 2004 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

Korelačná tabuľka

Táto smernica | Smernica 79/267 EHS | Smernica 90/619 EHS | Smernica 92/96 EHS | Smernica 95/26/ES | Iné akty | |

Článok 1 ods. 1 písm. a) | | | Článok 1 písm. a) | | | |

Článok 1 ods. 1 písm. b) | | Článok 3 | Článok 1písm. b) | | | |

Článok 1 ods. 1 písm. c) | | Článok 2 písm. c) | | | | |

Článok 1 ods. 1 písm. d) | | | Článok 1 písm. c) | | | |

Článok 1 ods. 1 písm. e) | | | Článok 1 písm. d) | | | |

Článok 1 ods. 1 písm. f) | | | Článok 1 písm. e) | | | |

Článok 1 ods. 1 písm. g) | | Článok 2 písm. e) | | | | |

Článok 1 ods. 1 písm. h) až l) | | | Článok 1 písm. f) až j) | | | |

Článok 1 ods. 1 písm. m) | | | | | | Nové |

Článok 1 ods. 1 písm. n) | | | Článok 1 písm. 1 | | | |

Článok 1 ods. 1 písm. o), p), q) | Článok 5 písm. b), c) a d) | | | | | |

Článok 1 ods. 1 písm. r) | | | | Článok 2 ods. 1 | | |

Článok 1 ods. 2 | Článok 5 písm. a) druhá veta | | | | | |

Článok 2 | Článok 1 | | | | | |

Článok 3 ods. 1 až 4 | Článok 2 | | | | | |

Článok 3 ods. 5 a 6 | Článok 3 | | | | | |

Článok 3 ods. 7 | Článok 4 | | | | | |

Článok 3 ods. 8 | | | | | Akt o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, upravený rozhodnutím 95/1/ES, Euratom, ECSC | |

Článok 4 | Článok 6 | | | | | |

Článok 5 | Článok 7 | | | | | |

Článok 6 ods. 1 | Článok 8 ods.1 | | | | | |

Článok 6 ods. 2 | Článok 8 ods.1, tri posledné pododseky | | | | | |

Článok 6 ods. 3 | Článok 8 ods. 1a | | | | | |

Článok 6 ods. 4 | Článok 8 ods. 2 | | | | | |

Článok 6 ods. 5 | Článok 8 ods. 3 | | | | | |

Článok 6 ods. 6 | Článok 8 ods. 4 | | | | | |

Článok 7 | Článok 9 | | | | | |

Článok 8 | | | Článok 7 | | | |

Článok 9 | Článok 12 | | | | | |

Článok 10 | Článok 15 | | | | | |

Článok 11 | Článok 16 | | | | | |

Článok 12 | Článok 22 ods.1 | | | | | |

Článok 13 | Článok 23 | | | | | |

Článok 14 ods. 1 až 5 | | | Článok 11 ods. 2 až 6 | | | |

Článok 15 | | | Článok 14 | | | |

Článok 16 ods. 1 až 5 | | | Článok 15 ods. 1 až 5 | | | |

Článok 16 ods. 6 | | | Článok 15 ods. 5 písm. a) | | | |

Článok 16 ods. 7 | | | Článok 15 ods. 5 písm. b) | | | |

Článok 16 ods. 8 | | | Článok 15 ods. 5 písm. c) | | | |

Článok 16 ods. 9 | | | Článok 15 ods. 6 | | | |

Článok 17 | | | Článok 15 písm. a) | | | |

Článok 18 ods. 1 a 2 | Článok 13 ods.1 a 2 | | | | | |

Článok 18 ods. 3 | | | | | | Nové |

Článok 18 ods. 4 až 7 | Článok 13 ods. 3 až 7 | | | | | |

Článok 19 | Článok 14 | | | | | |

Článok 20 | Článok 17 | | | | | |

Článok 21 | | | Článok 19 | | | |

Článok 22 | | | Článok 20 | | | |

Článok 23 ods. 1 | | | Článok 21 ods. 1 prvý pododsek | | | |

Článok 23 ods. 2 | | | Článok 21 ods. 1 druhý pododsek | | | |

Článok 23 ods. 3 | | | Článok 21 ods. 1 tretí pododsek | | | |

Článok 23 ods. 3 druhý pododsek | | | Článok 21 ods. 1 štvrtý pododsek | | | |

Článok 23 ods. 4 | | | Článok 21 ods. 2 | | | |

Článok 24 | | | Článok 22 | | | |

Článok 25 | | | Článok 23 | | | |

Článok 26 | | | Článok 24 | | | |

Článok 27 | Článok 18 | | | | | |

Článok 28 | Článok 19 | | | | | |

Článok 29 | Článok 20 | | | | | |

Článok 30 | Článok 20a | | | | | |

Článok 31 | Článok 21 | | | | | |

Článok 32 | | Článok 4 | | | | |

Článok 33 | | | Článok 28 | | | |

Článok 34 | | | Článok 29 | | | |

Článok 35 | | Článok 15 | | | | |

Článok 36 | | | Článok 31 | | | |

Článok 37 | Článok 24 | | | | | |

Článok 38 | Článok 24a | | | | | |

Článok 39 | Článok 26 | | | | | |

Článok 40 | Článok 10 | | | | | |

Článok 41 | | Článok 11 | | | | |

Článok 42 | | Článok 14 | | | | |

Článok 43 | | Článok 17 | | | | |

Článok 44 | | | Článok 38 | | | |

Článok 45 | | | Článok 39 ods. 2 | | | |

Článok 46 ods. 1 až 9 | | | Článok 40 ods. 2 až 10 | | | |

Článok 47 | | | Článok 41 | | | |

Článok 48 | | | Článok 42 ods. 2 | | | |

Článok 49 | | | Článok 43 ods. 2 | | | |

Článok 50 ods. 1 | | | Článok 44 ods. 2 prvý pododsek | | | |

Článok 50 ods. 2 | | | Článok 44 ods. 2 prvý pododsek | | | |

Článok 50 ods. 3 | | | Článok 44 ods. 2 tretí pododsek | | | |

Článok 51 ods.1 až 2 písm. f) | Článok 27 ods. 1 až 2 písm. f) | | | | | |

Článok 51 ods.2 písm. g) | | | | | | Nové |

Článok 51 ods.3 a 4 | | | | | | Nové |

Článok 52 | Článok 31 | | | | | |

Článok 53 | Článok 31a | | | | | |

Článok 54 | Článok 28 | | | | | |

Článok 55 | Článok 29 | | | | | |

Článok 56 | Článok 30 | | | | | |

Článok 57 | Článok 32 | | | | | |

Článok 58 | Článok 32a | | | | | |

Článok 59 ods. 1 | Článok 32b ods. 1 | | | | | |

Článok 59 ods. 2 | Článok 32b ods. 2 | | | | | |

Článok 59 ods. 3 | Článok 32b ods. 3 | | | | | |

Článok 59 ods. 4 | Článok 32b ods. 4 | | | | | |

Článok 59 ods. 5 | Článok 32b ods. 5 | | | | | |

Článok 59 ods. 6 | Článok 32b ods. 7 | | | | | |

Článok 60 ods. 1 | Článok 33 ods. 4 | | | | | |

Článok 60 ods. 2 | | | | | | Nové |

Článok 61 | Článok 37 | | | | | |

Článok 62 prvý pododsek | Článok 38 | Článok 28 prvý pododsek | | | | |

Článok 62 druhý až štvrtý pododsek | | Článok 28 druhý až štvrtý pododsek | | | | |

Článok 63 | | Článok 29 | | | | |

Článok 64 | | | Článok 47 | | | |

Článok 65 | | | Článok 47 | | | |

Článok 66 ods. 1, prvý pododsek | | | | | | Nové |

Článok 66 ods. 1 druhý pododsek | | | Článok 48 ods. 1 | | | |

Článok 66 ods. 2 | | | Článok 48 ods. 2 | | | |

Článok 67 | | | Článok 50 | | | |

Článok 68 ods. 1 | Článok 39 ods. 1 | | | | | |

Článok 68 ods. 2 | Článok 39 ods. 3 | | | | | |

Článok 69 ods. 1 | | | | | | Nové |

Článok 69 ods. 2 | | | | | Smernica 2000/64/ES, článok 3 ods. 1 prvý pododsek | |

Článok 69 ods. 3 | | | | | Smernica 2002/12/ES, článok 3 ods. 1, prvý pododsek, a smernica 2000/64/ES, článok 3 ods. 2 | |

Článok 69 ods. 4 | | | | | Smernica 2000/64/ES. článok 3 ods. 1, druhýpododsek, asmernica 2002/12/ES, článok 3 ods. 1, druhý pododsek | |

Článok 69 ods. 5 | | | | | Smernica 2002/12/ES, článok 3 ods. 4 | |

Článok 70 | Článok 41 | Článok 31 | Článok 51 ods. 2 | Článok 6 ods. 2 | Smernica 2000/64/ES, článok 3 ods. 2 a smernica 2002/12/ES, článok 3 ods. 3 | |

Článok 71 | | | | | Smernica 2002/12/ES, článok 2 | |

Článok 72 | | | | | | |

Článok 73 | | | | | | |

Článok 74 | | | | | | |

Príloha 1 | Príloha | | | | | |

Príloha II | | | Príloha I | | | |

Príloha III | | | Príloha II | | | |

Príloha IV | | | | | | |

Príloha V | | | | | | |

Príloha VI | | | | | | |

--------------------------------------------------