32002L0075Uradni list L 254 , 23/09/2002 str. 0001 - 0046


Direktiva Komisije 2002/75/ES

z dne 2. septembra 2002

o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi

(Besedilo velja za EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/53/ES [2], ter zlasti prve in druge alinee člena 17 direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za namene Direktive 96/98/ES veljajo mednarodne konvencije, vključno s Konvencijo SOLAS iz leta 1974, in standardi preskušanja, skupaj z njihovimi spremembami, ki veljajo na dan 1. januarja 2001.

(2) Po 1. januarju 2001 so začeli veljati spremembe Konvencije SOLAS in drugih mednarodnih konvencij ter novi standardi preskušanja ali bodo začeli veljati kmalu.

(3) V navedenih instrumentih so bila določena nova pravila v zvezi z opremo, ki jo je treba namestiti na ladjah.

(4) Direktivo 96/98/ES je treba ustrezno spremeniti.

(5) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega po členu 12 Direktive Sveta 93/75/EGS [3] -

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 96/98/ES se spremeni:

1. Člen 2 se spremeni:

V točkah (c), (d) in (n) se datum "1. januar 2001" nadomesti z datumom "1. julij 2002";

2. Priloga A se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Oprema, navedena kot "nova postavka" v naslovu "oznaka postavke" Priloge A. 1, ki je bila izdelana pred datumom iz člena 3(1) v skladu s homologacijskimi postopki, ki so že veljali pred datumom sprejetja te direktive na ozemlju spodaj navedene države članice, pa tudi oprema, našteta v oddelkih 4 in 5 Priloge A.1, ki nosi oznako in je bila izdelana pred datumom iz člena 3(1), se lahko v dveh letih od datuma iz člena 3(1) da na trg in na ladjo Skupnosti, za katero je spričevala izdala država članica ali so bila izdana v njenem imenu v skladu z mednarodnimi konvencijami.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje v šestih mesecih od datuma začetka njene veljavnosti. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji predpise nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. septembra 2002

Za Komisijo

Loyola De Palacio

Članica Komisije

[1] UL L 46, 17.2.1997, str. 25.

[2] UL L 204, 28.7.2001, str. 1.

[3] UL L 247, 5.10.1993, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA A

PRILOGA A.1: Oprema, za katero v mednarodnih instrumentih že obstajajo podrobni standardi preskušanja

Opombe, veljavne za celotno Prilogo A.1

Splošno:

Poleg posebej navedenih standardov preskušanja obstajajo v veljavnih zahtevah mednarodnih konvencij in ustreznih resolucij ter okrožnic IMO številne določbe, ki se morajo preveriti med tipskim pregledom (homologacijo), kakor je navedeno v modulih ugotavljanja skladnosti v Prilogi B.

Stolpec 5:

Kadar so navedene resolucije IMO, veljajo samo standardi preskušanja, vsebovani v ustreznih delih prilog k resolucijam, in izključujejo določbe samih resolucij.

Stolpec 5:

Zaradi pravilnega prepoznavanja ustreznih standardov morajo poročila o preskusih in ustrezni certifikati o homologaciji navajati posebni standard preskušanja, ki je bil uporabljen, in njegovo različico, kakor je označeno v stolpcu 5.

Stolpec 5:

Kadar sta navedeni dve skupini standardov preskušanja (ločeni s ";" ali z "ali"), vsaka skupina izpolnjuje vse zahteve preskušanja, da bi izpolnila standarde IMO za delovanje opreme. Tako preskus ene skupine zadošča kot dokaz skladnosti z zahtevami ustreznih mednarodnih instrumentov.

Stolpec 6:

Kadar je naveden modul H, ga je treba razumeti kot modul H plus certifikat o pregledu načrtovanja.

1. Reševalna oprema

Opombe, veljavne za oddelek 1: Reševalna oprema

Stolpca 3 in 4:

Kadar sta ta dva stolpca razdeljena v dve ravni za posebne oznake postavke, se zgornja raven, kadar je primerno, nanaša na ladje, zgrajene v skladu s Kodeksom HSC pred 1. julijem 2002, spodnja pa, kadar je primerno, na ladje, ki 1. julija 2002 ali po tem datumu obratujejo v skladu s Kodeksom HSC.

Točka | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Veljavna pravila SOLAS 74, kakor je bila sprememenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli ugotavljanja skladnosti |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/1.1 | Rešilni pasovi | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/7.1 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/7.1 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.2 | Luči -javljalniki kraja za reševalno opremo: (a)za rešilne in reševalne čolne(b)za rešilne pasove(c)za rešilne jopiče | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 in 8.10 (Kodeks HSC 1994), IMO MSC/Okr. 885 | Resolucija IMO MSC.81 (70), razen glede zahtev za baterije, kakor so določene v EN 394 (1993) in se nanašajo samo na luči za rešilne jopiče. | | X | X | X | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.97 (73), 8.1, 8.3, 8.10 (Kodeks HSC 2000), IMO MSC/Okr. 885 | | | |

A.1/1.3 | Samosprožilni dimni signali za rešilne pasove | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/7.1.3 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/7.1.3 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.4 | Rešilni jopiči | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/7.2 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70), razen glede zahtev za baterije, kakor so določene v EN 394 (1993) in se nanašajo samo na luči za rešilne jopiče. | | X | X | X | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/7.2 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.5 | Potapljaške in zaščitne obleke izolirane alineizolirane | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/7.3, III/22.4, III/32.3 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/7.3, III/22.4, III/32.3 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.6 | Potapljaške in zaščitne obleke, opredeljene kot rešilni jopiči | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/7.3, III/22.4, III/32.3 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/7.3, III/22.4, III/32.3 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.7 | Toplotna zaščitna oprema | Pravilo III/4 | Pravilo III/7.3, III/22.4, III/32.3 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.8 | Raketni svetlobni signali s padalom (pirotehnika) | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/6.3 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | | X | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/6.3 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.2 (Kodeks HSC 2000) | | | | |

A.1/1.9 | Ročni svetlobni signali (pirotehnika) | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.10 | Plavajoči dimni signali (pirotehnika) | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | | X | | |

A.1/1.11 | Naprave za metanje vrvi (pirotehnika) | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/18 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | | X | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/18 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.8 (Kodeks HSC 2000) | | | | |

A.1/1.12 | Napihljivi rešilni splavi | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/21.1, III/31.3. in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Okr. 811, Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | | | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/21.1, III/31.1 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Okr. 811, Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.13 | Trdni rešilni splavi | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/21.1, III/31.1.1.2 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Okr. 811, Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | | | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/21.1, III/31.1.1.2 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Okr. 811, Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.14 | Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/26.2.4 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Okr. 809, IMO MSC/Okr. 811, Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | | | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/26.2.4 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Okr. 809, IMO MSC/Okr. 811, Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.15 | Dvostranski rešilni splavi s streho | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/26.2.4 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Okr. 809, IMO MSC/Okr. 811, Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | | | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/26.2.4 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Okr. 809, IMO MSC/Okr. 811, IMO Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.16 | Naprave za splavitev rešilnih splavov (hidrostatične sprožilne enote) | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/13.4.2, III/26.2.2 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Okr. 811, Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1 in 8.6 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/13.4.2, III/26.2.2 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Okr. 811, Resolucija IMO MSC. 97 (73) 8.1 in 8.6 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.17 | Rešilni čolni | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 in III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

A.1/1.18 | Trdi rešilni čolni | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/21.2, III/31.2 in III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 36 (63) 8.1, 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/21.2, III/31.2 in III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | |

A.1/1.19 | Napihljivi rešilni čolni | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/21.2, III/31.2 in III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/21.2, III/31.2 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO 97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | |

A.1/1.20 | Hitri čolni za reševanje | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/26.3 in III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 36 (63) 8.1 (Kodeks HSC 1994), IMO MSC/Okr. 809 | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/26.3 in III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66), Resolucija IMO 97 (73) 8.1 (Kodeks HSC 2000), IMO MSC/Okr. 809 | | | | |

A.1/1.21 | Naprave za splavitev z vrvmi za spuščanje in vitlom (sošice) | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/23, III/33 in III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 in 8.7 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | X | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/23, III/33 in III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 in 8.7 (Kodeks HSC 2000) | | |

A.1/1.22 | Naprave za splavitev rešilnih plovil | Postavka prestavljena v Prilogo A.2 |

A.1/1.23 | Naprave za splavitev rešilnih čolnov s prostim padcem | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/33 in III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 36 (63) 8.1, 8.5 in 8.7 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | | | | X | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/33 in III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 97 (73) 8.1, 8.5 in 8.7 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.24 | Naprave za splavitev rešilnih splavov | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 36 (63) 8.1,8.5, 8.6 in 8.7 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | X | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 in 8.7 (Kodeks HSC 2000) | | |

A.1/1.25 | Naprave za splavitev hitrih čolnov za reševanje | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/26.3.2 in III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 36 (63) 8.1 (Kodeks HSC 1994), IMO MSC./Okr. 809 | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/26.3.2 in III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1 (Kodeks HSC 2000), IMO MSC./Okr. 809 | | | |

A.1/1.26 | Sprožilni mehanizem za: (a)rešilne in reševalne čolne ter(b)rešilne splave,ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 36 (63) 8.1 in 8.5 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 97 (73) 8.1 in 8.5 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/1.27 | Pomorski evakuacijski sistemi | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/15, III/26.2.1, III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 36 (63) 8.1, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | | | X | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/15, III/26.2.1, III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO 97 (73) 8.1, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | |

A.1/1.28 | Reševalna sredstva | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/26.4 in III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), IMO MSC/Okr. 810, Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 in 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.81 (70) MSC/Okr. 810 | | X | | | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/26.4 in III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), IMO MSC/Okr. 810, Resolucija IMO 97 (73) 8.1, 8.5 in 8.10 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.29 | Lestve za vkrcanje | Postavka prestavljena v A.2/1.4 |

A.1/1.30 | Retro-odsevni materiali | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66) | Resolucija IMO A.658(16) Priloga 2 | | X | X | X | | |

A.1/1.31 | Dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za reševalno plovilo | Postavka prestavljena v A.1/5.17 in A.1/5.18 |

A.1/1.32 | Elektronski radarski oddajnik SAR 9 GHz (SART) | Postavka prestavljena v A.1/4.18 |

A.1/1.33 | Radarski odsevnik za rešilne in reševalne čolne | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66) | Resolucija IMO A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998) Resolucija IMO A.384 (X), ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

A.1/1.34 | Kompas za rešilne in reševalne čolne | Postavka prestavljena v A.1/4.23 |

A.1/1.35 | Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne | Postavka prestavljena v A.1/3.38 |

A.1/1.36 | Pogonski motor za rešilni/reševalni čoln | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.37 | Izvenkrmni pogonski motor za reševalni čoln | Pravilo III/4 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.38 | Luči za iskanje za uporabo na rešilnih in reševalnih čolnih | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC.48 (66) | Resolucija IMO MSC.81 (70) | | X | X | X | | |

A.1/1.39 | Odprti obrnljivi rešilni splavi | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.36 (63) Priloga 10 (Kodeks HSC 1994) | | X | | | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.10 (Kodeks HSC 2000) | Resolucija IMO MSC.97 (73) Priloga 11 (Kodeks HSC 2000) | | | | | |

A.1/1.40 ex A.1/4.17 | Mehanska naprava za dviganje pilota | Pravilo V/17 (b) | Pravilo V/17 (f), Resolucija IMO A.889 (21), IMO MSC/Okr. 773 | ISO 799 (1986) | | X | X | X | | |

Pravilo V/23 | Pravilo V/23.6, Resolucija IMO A.889 (21), IMO MSC/Okr. 773 | | | |

Točka | Oznaka postavke | Pravilo Marpol 73/78 v spremenjeni različici, če se zahteva "homologacija" | Veljavna pravila Marpol 73/78 v spremenjenih različicah, ter ustrezne resolucije in okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli ugotavljanja skladnosti |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/2.1 | Oprema za filtriranje olja (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m.) | Priloga I, Pravilo 16(4) in (5) | Priloga I, Pravilo 16(1) in (2) | Resolucija IMO MEPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.2 | Detektorji za olje/vodo | Priloga I, Pravilo 15(3)(b) | Priloga I, Pravilo 15(3)(b) | Resolucija IMO MEPC.5 (XIII) | | X | X | X | | |

A.1/2.3 | Merilnik vsebnosti olja | Priloga I, Pravilo 16(4) in (5) | Priloga I, Pravilo 16(1) in (2) | Resolucija IMO MEPC.60 (33) | | X | X | X | | |

A.1/2.4 | Procesne enote za priključitev na obstoječo ločilno opremo za oljnato vodo (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m) | Postavka se črta. |

A.1/2.5 | Nadzorni in kontrolni sistem izliva olj za tanker | Priloga I, Pravilo 15(3)(a) | Priloga I, Pravilo 15(3) | Resolucija IMO A.586(14) | | X | X | X | | |

A.1/2.6 | Naprave za čiščenje odplak | Priloga IV, Pravilo 8(1)(b) | Priloga IV, Pravilo 8(1)(b) | Resolucija IMO MEPC.2 (VI) | | X | X | X | X | |

A.1/2.7 | Ladijske sežigalne peči | Priloga VI, Pravilo 16(2)(a) | Priloga VI, Pravilo 16(2)(a) | Resolucija IMO MEPC.76 (40) | | X | X | X | X | |

3. Protipožarno varstvo

Opombe, veljavne za oddelek 3: Protipožarno varstvo

Stolpca 3 in 4:

Kadar sta ta dva stolpca razdeljena na dve ravni za posebne oznake postavke, se zgornja raven nanaša na pravila, veljavna za ladje, zgrajene pred 1. julijem 2002, spodnja pa na ladje, zgrajene 1. julija 2002 ali po tem datumu (vendar se lahko nanaša tudi na ladje, zgrajene pred 1. julijem 2002).

Stolpec 5:

V stolpcu 5 je mnogo postavk, za katere je naveden več kakor en standard preskušanja. Organ preskušanja mora zagotoviti, da je za postavko uporabljen veljavni standard preskušanja, tako da postavka izpolnjuje mednarodne zahteve konvencije.

Točka | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Veljavna pravila SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, ter ustrezne resolucije in okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli za ocenjevanje skladnosti |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/3.1 | Osnovne ponjave za krov | Pravilo II-2/34.8, II-2/49.3 | Pravilo II-2/34.8, II-2/49.3 | Resolucija IMO MSC.61 (67) Priloga I, Dela 2 in 6, Priloga 2, IMO MSC/Okr. 1004 | | X | | | | |

Pravilo II-2/4.4.4, II-2/6.3 | Pravilo II-2/4.4.4, II-2/6.3 | | | | | |

A.1/3.2 | Prenosni gasilni aparati | Pravilo II-2/6.1, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/6, Resolucija IMO A.602 (15), Resolucija IMO MSC.36(63) 7.7.7 in 7.8.4.1.3 (Kodeks HSC 1994) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999) | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/10.3.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 4.1.2 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/10.3, Resolucija IMO A.602 (15), Resolucija IMO MSC.97(73) 7.7.4, 7.8.4.1.3, 7.17.3.7 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 4.1.2, 4.2.1 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.3 | Gasilska oprema: zaščitna obleka (obleka za neposredno bližino ognja) | Pravilo II-2/17.1.1.1, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/17.1.1.1, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC/Okr. 847 | EN 469 (1995), EN 531 (1995) + A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001) | | X | | | | |

Pravilo II-2/10.10.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 3.2.1.1.1 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/10.10.1, Resolucija IMO MSC. 97(73) 7.10.3.1.1 (Kodeks HSC 2000) Poglavje 3.2.1.1.1 (Kodeks FSS) | | | | | |

A.1/3.4 | Gasilska oprema: škornji | Pravilo II-2/17.1.1.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/17.1.1.2, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (Kodeks HSC 1994) | EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) Razred 2, IEC 60903 (1993) | | X | | | | |

Pravilo II-2/10.10.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98(73) Poglavje 3.2.1.1.2 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/10.10.1, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98(73) Poglavje 3.2.1.1.2 (Kodeks FSS) | | | | | |

A.1/3.5 | Gasilska oprema: rokavice | Pravilo II-2/17.1.1.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/17.1.1.2, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (Kodeks HSC 1994), IMO MSC/Okr. 847 | EN 659 (1996) | | X | | | | |

Pravilo II-2/10.10.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98(73) Poglavje 3.2.1.1.1 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/10.10.1, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98(73) Poglavje 3.2.1.1.1 (Kodeks FSS) | | | | | |

A.1/3.6 | Gasilska oprema: čelada | Pravilo II-2/17.1.1.3, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/17.1.1.3, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.3 (Kodeks HSC 1994) | EN 443 (1997) | | X | | | | |

Pravilo II-2/10.10.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 3.2.1.1.3 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/10.10.1, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.10.3.1.3 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98(73) Poglavje 3.2.1.1.3 (Kodeks FSS) | | | | | |

A.1/3.7 | Dihalna naprava na stisnjeni zrak | Pravilo II-2/17.1.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (Kodeks HSC 1994) | EN 137 (1993), EN 136 (1998) | | X | | | | |

Pravilo II-2/10.10.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 3.2.1, 3.2.1.2 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/10.10.1, II-2/19.3.6.2, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.10.3.2.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98(73) Poglavje 3.2.1.2, 3.2.1.3 (Kodeks FSS) | | | | | |

A.1/3.8 | Dihalna naprava z dotokom zraka, uporabna z dimno čelado ali masko | Pravilo II-2/17.1.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/17.1.2.1, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.10.3.2.1, (Kodeks HSC 1994) | EN 138 (1994) | | X | | | | |

Opomba | | | | | |

A.1/3.9 | Sistemi protipožarnih brizgalk za bivalne in servisne prostore ter komandne postaje, enakovredni tistim, ki so navedeni v Pravilu II-2/12 SOLAS 74 | Pravilo II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2 | Pravilo II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2 | Resolucija IMO A.800(19) | | X | | | X | |

Pravilo II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, Resolucija IMO MSC.98 (73) Poglavje 8.1 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, Resolucija IMO MSC.98(73) Poglavje 8.1 (Kodeks FSS) | | | | |

A.1/3.10 | Šobe za stalne gasilne sisteme z brizganjem vode pod pritiskom za strojnice | Postavka prestavljena v A2/3.11 |

A.1/3.11 | Pregrade razreda "A" in "B", protipožarna celovitost (a)pregrade razreda "A"(b)pregrade razreda "B" | Pravilo II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 | Pravilo II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11 | Resolucija IMO A.754 (18), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 3 in Priloga 2 (Kodeks FTP), IMO MSC/Okr. 916, IMO MSC/Okr. 1004, IMO MSC/Okr. 1005 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/3.2.5, II-2/3.4.4 | Pravilo II-2/3.2.5, II-2.3.4.4 | | | |

A.1/3.12 | Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih (samo ventili s hitrim zapiranjem) | Pravilo II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | Pravilo II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | IMO MSC/Okr.677, MSC/Okr. 1009 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II.2/16.3.2.2.3 | Pravilo II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 | | | |

A.1/3.13 | Nevnetljivi materiali | Pravilo II-2/3.1, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/3.1, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.2.4 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO A.799(19), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloge 1, del 1, in Priloga 2 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/3.33, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/3.33, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.2.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.14 | Materiali, ki niso iz jekla, za cevi, ki prebijejo pregrade razreda "A" ali "B" | Pravilo II-2/18.2.1 | Pravilo II-2/18.2.1 | Resolucija IMO A.753(18), Resolucija IMO A.754(18), Resolucija IMO MSC.61(67), Priloga 1, del 3 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 | Pravilo II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 | | | |

A.1/3.15 | Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: (a)cevi in fitingi(b)ventili(c)gibki cevni spoji | Pravilo II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.5.4 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO A.753(18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.5.4 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.16 | Požarna vrata | Pravilo II-2/30.2, II-2/31.1.1 in II-2/47 | Pravilo II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47 | Resolucija IMO A.754(18), Resolucija IMO MSC.61 (67) Priloga 1, del 3, IMO MSC/Okr. 916, IMO MSC/Okr. 1004 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 | Pravilo II-2/9.4.1.1.2,II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 | | | |

A.1/3.17 | Sestavni deli krmilnih sistemov protipožarnih vrat | Pravilo II-2/30.4.15, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/30.4.15, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.9.3.3 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 4 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/9.4.1.1.4.15, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/9.4.1.1.4.15, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.9.3.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.18 | Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: (a)okrasni furnirji(b)barvni sistemi(c)talne obloge(d)izolacijske obloge cevi | Pravilo II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/49.2, II-2/50.3.1, II-2/34.7, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 in 7.4.3.6 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO A.653(16), Priloga 1, dela 2 in 5, Resolucija IMO MSC.61(67), Priloga1, dela 2 in 5, ter Priloga 2 ISO 1716 (1973)IMO MSC/Okr. 916, spremenjena z IMO MSC/Okr. 1008, IMO MSC/Okr. 1004 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5, II-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.4.3.4., 7.4.3.5 in 7.4.3.6 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.19 | Zastori, zavese in drugi viseči tekstilni materiali ter obloge | Pravilo II-2/3.23.3, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/3.23.3, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.4.3.3.3, (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 7 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.4.3.3.3 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.20 | Oblazinjeno pohištvo | Pravilo II-2/3.23.6, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/3.23.6, II-2/34.6, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.4.3.3.4 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO A.652(16), Resolucija MSC.61(67) Priloga 1, del 8 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, II-2/5.3.3, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.4.3.3.4 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.21 | Posteljnina | Pravilo II-2/3.23.7, II-2/26.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/3.23.7, II-2/26.2, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.4.3.3.5 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO A.688(17), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 9 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.4.3.3.5 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.22 | Dušilci ognja | Pravilo II-2/16.11.1 | Pravilo II-2/16, II-2/32, II.2/48 | Resolucija IMO A.754(18), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1, del 3 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/9.7.1.2 | Pravilo II-2/9.7.1.1 | | | |

A.1/3.23 | Nevnetljivi vodi, ki prebijejo pregrade razreda "A" | Postavka prestavljena v A.1/3.26 |

A.1/3.24 | Električni kabelski vodi skozi pregrade razreda "A" | Postavka prestavljena v A.1/3.26 |

A.1/3.25 | Okna in bočna okna | Pravilo II-2/33 | Pravilo II-2/33, MSC/Okr.847 | Resolucija IMO A.754 (18), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1 del 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), IMO MSC/Okr. 1004 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/9.4.1.3 | Pravilo II-2/9.4.1.3, MSC/Okr.847 | | | |

A.1/3.26 | Preboji skozi pregrade razreda "A" (a)električni kabelski vodi(b)preboji za cevi, vode, jaške itd. | Pravilo II-2/18.1.1 | Pravilo II-2/18.1.1 | Resolucija IMO A.754(18), Resolucija IMO MSC.61(67), Priloga 1, del 3 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/9.3.1 | Pravilo II-12/9.3.1 | | | |

A.1/3.27 | Preboji skozi pregrade razreda "B" (a)prehodi električnih kablov(b)preboji za cevi, vode, jaške itd. | Pravilo II-2/18.1.2 | Pravilo II-2/18.1.2 | Resolucija IMO A.754(18), Resolucija IMO MSC.61(67) Priloga 1 del 3 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/9.3.2 | Pravilo II-2/9.3.2 | | | |

A.1/3.28 | Sistemi protipožarnih brizgalk (omejeni na brizgalne glave in na postopek samodejnega razprševanja ter signalizacije, npr. tokovna stikala, stikalne plošče za alarm) | Pravilo II-2/12,3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 in II-2/52.2 | Pravilo II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 in II-2/52.2 | EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000), EN-12259-5, ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995) | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2 Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 8.1, poglavje 8.2.5.2.3 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, Resolucija IMO MSC.98(73) Poglavje 8.1, Poglavje 8.2.5.2.3 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.29 | Požarne cevi | Pravilo II-2/4.7.1, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/4.7.1, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.7.8.5 (Kodeks HSC 1994) | EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/10.2.3.1.1, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/10.2.3.1.1, Resolucija IMO MSC.97 (73) 7.7.5.5 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.30 | Oprema za analizo kisika in odkrivanje plina | Pravilo VI/3.1 | Pravilo II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, Pravilo VI/3.1, MSC/Okr.774 (pritrjene naprave) | EN 50104 (1999) kisik, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) gorljivi plini | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, Resolucija IMO MSC.98(73) Poglavje 15.2.4.2.4 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.31 | Sestavni deli stalnih sistemov protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3 | Resolucija IMO MSC.36(63) 7.13.1 (Kodeks HSC 1994), MSC/Okr. 912 | Resolucija IMO MSC. 44 (65), Resolucija IMO A.800 (19) | | X | X | X | X | |

Resolucija IMO MSC.97(73) 7.13.1 (Kodeks HSC 2000), IMO MSC/Okr. 912 | | |

A.1/3.32 | Nevnetljivi materiali za visokohitrostna plovila (razen pohištva) | Pravilo X/3 | Resolucija IMO MSC.36(63) 7.2.2 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.40(64), Resolucija IMO MSC.90(71) | | X | X | X | | |

Resolucija IMO MSC.97(73) 7.2.2 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.33 | Nevnetljivi materiali za pohištvo za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3 | Resolucija IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO NSC.40(64), Resolucija IMO MSC.90(71) | | X | X | X | | |

Resolucija IMO MSC.97(73) 7.2.2 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.34 | Protipožarne pregrade za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3 | Resolucija IMO MSC.36 (63) 7.2.1, (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.45(65) | | X | X | X | | |

Resolucija IMO MSC.97(73) 7.2.1 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.35 | Protipožarna vrata na visokohitrostnih plovilih | Pravilo X/3 | Resolucija IMO MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (Kodeks HSC 1994 | Resolucija IMO MSC.45(65) | | X | X | X | | |

Resolucija IMO MSC.97(73) 7.2.1, 7.4.2.6 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.36 | Dušilci ognja na visokohitrostnih plovilih | Pravilo X/3 | Resolucija IMO MSC.36 (63) 7.6.4, (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.45(65) | | X | X | X | | |

Resolucija IMO MSC.97(73) 7.6.4 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.37 | Preboji skozi protipožarne pregrade na visokohitrostnih plovilih (a)električni kabelski vodi(b)preboji za cevi, vode, jaške itd. | Pravilo X/3 | Resolucija IMO MSC.36 (63) 7.4.2.6 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.45 (65) | | X | X | X | | |

Resolucija IMO MSC.97(73) 7.4.2.6 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.38 ex A.1/1.35 | Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC.48(66), Resolucija IMO A.602 (15) Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1.2 (Kodeks HSC 1994) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999) | | X | X | X | | |

Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC.97(73) 8.1.2 (Kodeks HSC 2000) | | | |

A.1/3.39 | Alternativne naprave za sestavne dele naprav za gašenje požara s halonom v strojnicah in črpalnih prostorih - enakovredni sestavni deli naprav za gašenje požara z vodo | Pravilo II-2/10.1, II-2/63.1.3 | Pravilo II-2/10.1, II-2/63.1.3 | IMO MSC/Okr. 668, IMO MSC/Okr.728 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1 | Pravilo II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, Resolucija IMO MSC.98(73) Poglavje 7.2.2 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.40 | Nizko nameščeni sistemi razsvetljave (samo sestavni deli) (nova postavka) | Pravilo II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 | Pravilo II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 | Resolucija IMO A.752 (18) ali ISO 15370 (2001) | | X | X | X | X | |

Pravilo II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 11 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 11 (Kodeks FSS) | | |

A.1/3.41 | Dihalne naprave za umik v sili (EEBD) (nova postavka) | | EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996) | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3 | Pravilo II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, Resolucija IMO MSC.98(73) Poglavje 3.2.2 (Kodeks FSS), IMO MSC/Okr. 849 | | | |

A.1/3.42 | Sestavni deli naprav z inertnim plinom (nova postavka) | Pravilo II-2/62.1 | Pravilo II-2/62, Resolucija IMO MSC/Okr. 847 | IMO MSC/Okr 1009, 677, 485, 450/Rev. 1, 387, 353 in 282, Resolucija IMO A.567(14) in Popr. 1 | | X | X | X | X | |

Pravilo II-2/4.5.5 | Pravilo II-2/4.5.5, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 15 (Kodeks FSS), IMO MSC/Okr. 847 | | |

A.1/3.43 | Sestavni deli (avtomatskih ali ročnih) naprav za gašenje kuhinjske opreme za cvrtje (nova postavka) | | ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993) | X | X | X | X | | |

Pravilo II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.7.6 (Kodeks HSC 2000) | | |

A.1/3.44 | Gasilska oprema - rešilna vrv (nova postavka) | Pravilo II-2/17.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/17.2, Resolucija IMO MSC.36(63), 7.10.3.3 (Kodeks HSC 1994) | IMO MSC.98(73) poglavje 3.2.1.3 (Kodeks FSS) | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/10.1, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/10.1, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.10.3.3 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 3.2.1.3 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.45 | Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom za strojnice in črpalne prostore za tovor (nova postavka) | Pravilo II-2/7.1.1, II-2/63, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/7.1.1, II-2/63, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.7.4 (Kodeks HSC 1994) | IMO MSC/Okr. 848 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 5.2.5 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.7.3.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 5.2.5 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.46 | Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom za strojnice (aerosolni sistemi) (nova postavka) | Pravilo II-2/7.1.1, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/7.1.1, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.7.4 (Kodeks HSC 1994) | IMO MSC/Okr. 1007 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/10.4.1.1.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98(73), poglavje 5.2.5 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/10.4.1.1.1, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.7.3.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98(73) Poglavje 5.2.5 (Kodeks FSS) | | | |

A.1/3.47 | Koncentrat za pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo za strojnice in črpalne prostore za tovor (nova postavka) | Pravilo II-2/9 | Pravilo II-2/9 | IMO MSC/Okr. 670 | | X | X | X | X | |

Pravilo II-2/10.4.1.1.2 | Pravilo II-2/10.4.1.1.2, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 6.2.2 (Kodeks FSS) | | |

A.1/.3.48 | Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah razreda "A" (nova postavka) | | IMO MSC/Okr. 913 | X | X | X | X | | |

Pravilo II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, Resolucija IMO MSC.97 (73) 7.7.3.2.1 (Kodeks HSC 2000) | | |

A.1/3.49 | Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje z vodo pod pritiskom za prostore posebnega razreda, ro-ro prostore za tovor, ro-ro prostore in prostore za vozila (nova postavka) | Pravilo II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, Resolucija IMO MSC.36 (63) 7.8.2 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO A.123 (V) (zmogljivost), IMO MSC/Okr. 914 | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 7 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, Resolucija IMO MSC.97 (73) 7.8.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO 98(73) poglavje 7 (Kodeks FSS) | | | |

A. 1/3.50 | Zaščitna obleka, odporna proti kemičnim učinkom (nova postavka) | Pravilo II-2/54.2.6.1 | Pravilo II-2/54.2.6.1 | EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001) | | X | X | X | | |

Pravilo II-2/19.3.6.1 | Pravilo II-2/19.3.6.1 | | | |

Točka | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Veljavna pravila SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, ter ustrezne resolucije in okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli za ocenjevanje skladnosti |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/4.1 | Magnetni kompas | Pravilo V/12.(r) | Pravilo V/12 (b), Resolucija IMO A.382 (X), Resolucija IMO A.694 (17) | EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)) | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1 | Pravilo V/19.2.1.1, Resolucija IMO A.382 (X), Resolucija IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.2 | Magnetna oddajna naprava za nadzor krmiljenja (prej elektromagnetni kompas) | Pravilo V/12(r), Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Pravilo V/12 (b), Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.2.5, (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.86 (70), Priloga 2, Resolucija IMO A.694 (17) | EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000 | Pravilo V/19.2.3.5, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.2.5, (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.86 (70), Priloga 2, Resolucija IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.3 | Žiro kompas | Pravilo V/12 (r) | Pravilo V/12 (d), Resolucija IMO A.424 (XI), Resolucija IMO A.694 (17) | EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162 ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1 | Pravilo V/19.2.5.1, Resolucija IMO A.424 (XI), Resolucija IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.4 | Radarska oprema | Postavka prestavljena v A.1/4.34, A.1/4.35 in A.1/4.36 |

A.1/4.5 | Naprava za samodejno radarsko vrisavanje (ARPA) | Prestavljeno v A.1/4.34 |

A.1/4.6 | Ultrazvočni globinomer | Pravilo V/12 (r), Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Pravilo V/12 (k), Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.4 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO A.224 (VII), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.74 (69), Priloga 4, Resolucija IMO A.694 (17) | EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.3.1, Resolucija IMO 97 (73) 13.4.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.224 (VII), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.74 (69) Priloga 4, Resolucija IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.7 | Naprava za merjenje hitrosti in razdalje (SDME) | Pravilo V/12 (r), Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Pravilo V/12 (l), Resolucija IMO A.824 (19), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.96 (72), Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.3 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO A.694 (17) | EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.3.4, Resolucija IMO A.824 (19), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.96 (72), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.3 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.8 | Kazalnik kota odklona krmila, števila obratov motorja, kazalnik naklona | Postavka je razdeljena na tri dele; prestavljena v A.1/4.20-21-22 |

A.1/4.9 | Kazalnik stopnje obratov | Pravilo V/12 (r), Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Pravilo V/12 (n), Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.7.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO A.526 (13), Resolucija IMO A.694 (17) | Resolucija IMO A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; Resolucija IMO A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.9.1, Resolucija IMO 97 (73) 13.7.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.526 (13), Resolucija IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.10 | Naprava za iskanje smeri | Postavka se črta |

A.1/4.11 | Oprema Loran-C | Pravilo V/12 (r), Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Pravilo V/12 (p), Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.6 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO A. 694 (17), Resolucija IMO A.818 (19) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.1.6, Resolucija IMO 97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.818 (19), Resolucija IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.12 | Oprema Chayka | Pravilo V/12 (r), Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Pravilo V/12 (p), Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.6 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO A. 818 (19), Resolucija IMO A. 694 (17) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.1.6, Resolucija IMO 97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.818 (19), Resolucija IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.13 | Navigacijska oprema Decca | Postavka se črta |

A.1/4.14 | Oprema GPS | Pravilo V/12 (r), Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Pravilo V/12 (p), Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.6 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO A. 819 (19), Resolucija IMO A. 694 (17) | EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.1.6, Resolucija IMO 97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.819 (19), Resolucija IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.15 | Oprema GLONASS | Pravilo V/12 (r), Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Pravilo V/12 (p), Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.6 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.53 (66), Resolucija IMO A. 694 (17) | EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.1.6, Resolucija IMO 97 (73) 13.6 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.53 (66), Resolucija IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.16 | Sistem nadziranja krmiljenja (HCS) (prej avtomatski pilot) | Pravilo V/18.1 | Pravilo V/19.2.8.2, Resolucija IMO A.342 (IX), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.64 (67), Priloga 3, Resolucija IMO A.694 (17) | EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.17 | Vzvod mehanskega pilota | postavka prestavljena v A.1/1.40 |

A.1/4.18 | Transponder SAR 9 GHz (SART) | Pravilo III/4, Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Pravilo III/6.2.2, Pravilo IV/7.1.3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.2.1.2 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO A.530 (13), Resolucija IMO A.802 (19), Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Pravilo III/4, Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo III/6.2.2, Pravilo IV/7.1.3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.7.1.3 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.530 (13), Resolucija IMO A.802 (19), Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | | |

A.1/4.19 | Radarska naprava za visokohitrostna plovila | Postavka prestavljena v A.1/4.37 |

A.1/4.20 | Kazalnik kota odklona krmila | Pravilo V/12 (r), Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Pravilo V/12 (m), Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.7.2 (Kodeks HSC 1994) Resolucija IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.5.4, Resolucija IMO 97 (73) 13.7.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.21 | Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja | Pravilo V/12 (r) | Pravilo V/12 (m), Resolucija IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1 | Pravilo V/19.2.5.4, Resolucija IMO A. 694 (17) | | |

A.1/4.22 | Kazalnik stanja propelerja | Pravilo V/12 (r) | Pravilo V/12 (m), Resolucija IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1 | Pravilo V/19.2.5.4, Resolucija IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.23 | Kompas za rešilne in reševalne čolne | Pravilo III/4, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Pravilo III/34, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990) ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990) | | X | X | X | X | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3, Resolucija IMO 97 (73) 8.1.6 in 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo III/34. Resolucija IMO 97 (73) 8.1.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | | |

A.1/4.24 | Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) za visokohitrostna plovila | Postavka prestavljena v A.1/4.37 |

A.1/4.25 | Naprava za samodejno spremljanje (ATA) | Postavka prestavljena v A.1/4.35 |

A.1/4.26 | Naprava za samodejno spremljanje (ATA) za visokohitrostna plovila | Postavka prestavljena v A.1/4.38 |

A.1/4.27 | Elektronska naprava za vrisovanje (EPA) | Postavka prestavljena v A.1/4.36 |

A.1/4.28 | Vgrajen navigacijski sistem (s poveljniškim mostom) (nova postavka) | Pravilo V/18.7, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.6, Resolucija IMO MSC.97 (73) 15.4.3 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.64 (67), Priloga 1, Resolucija IMO A.694 (17) | EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.29 | Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR) (nova postavka) | Pravilo V/18.1, V/20.2 Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC 97 (73), 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/20, Resolucija IMO A.861 (20), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.16 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.694 (17) | EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.30 | Elektronska pomorska karta s podatki (ECDIS) za zaščito in rastrska pomorska karta (RCDS) (nova postavka) | Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC 97 (73), 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.1.4, Pravilo V/19.2.1.5, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.8 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.817 (19), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.64 (67), Priloga 5, in z Resolucijo IMO MSC.86 (70), Priloga 4, Resolucija IMO A.694 (17) | EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.31 | Žiro kompas za visokohitrostna plovila (nova postavka) | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC 36 (63), 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.36(63) 13.2.6 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO A.821 (19), Resolucija IMO A.694 (17) | ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73), 13.17.4 (Kodeks HSC 2000) | Resolucija IMO MSC. 97(73) 13.2.6 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.821 (19), Resolucija IMO A.694 (17) | | |

A.1/4.32 | Univerzalna oprema za sistem samodejnega prepoznavanja (AIS) (nova postavka) | Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC 97 (73), 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.4, Resolucija IMO MSC.74 (69) Priloga 3, Resolucija IMO MSC. 97 (73) 13.15 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.694 (17), ITU R.M. 1371-1 (10/00) | EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.33 | Sistem za nadzor spremljanja (nova postavka) | Pravilo V/18.7, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.8.2, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.12 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.74 (69) Priloga 2, Resolucija IMO A.694 (17) | IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/4.34 | Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) | Pravilo V/12 (r) | Pravilo V/12 (g), Pravilo V/12 (h), Pravilo V/12 (j), Resolucija IMO A.278 (VIII), Resolucija IMO A.477 (XII), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC. 64 (67), Priloga 4, Resolucija IMO A.823 (19), Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1 | Pravilo V/19.2.3.2, Pravilo V/19.2.7.1, Pravilo V/19.2.8.1, Resolucija IMO A.278 (VIII), Resolucija IMO A.477 (XII), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC. 64 (67), Priloga 4, Resolucija IMO A.823 (19), Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.35 | Naprava za samodejno radarsko spremljanje (ATA) | Pravilo V/12 (r) | Pravilo V/12 (g), Pravilo V/12 (h), Pravilo V/12 (i), Resolucija IMO A.278 (VIII), Resolucija IMO A.477 (XII), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC. 64 (67), Priloga 4, Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1 | Pravilo V/19.2.3.2, Pravilo V/19.2.7.1, Pravilo V/19.2.5.5, Resolucija IMO A.278 (VIII), Resolucija IMO A.477 (XII), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC. 64 (67), Priloga 4, Resolucija IMO A. 694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.36 | Radarska naprava z elektronskim vrisovanjem (EPA) | Pravilo V/12 (r) | Pravilo V/12 (g), Pravilo V/12 (h), Pravilo V/12 (i), Resolucija IMO A.278 (VIII), Resolucija IMO A.477 (XII), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC. 64 (67), Priloga 4, Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

Pravilo V/18.1 | Pravilo V/19.2.3.2, Pravilo V/19.2.3.3, Pravilo V/19.2.7.1, Resolucija IMO A.278 (VIII), Resolucija IMO A.477 (XII), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC. 64 (67), Priloga 4, Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.37 | Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.5 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO A.820 (19), Resolucija IMO A.823 (19), Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997), | | X | X | X | X | |

Pravilo X/3, Resolucija IMO 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.5 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.823 (19), Resolucija IMO A.820 (19), Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.38 | Naprava za samodejno radarsko spremljanje (ATA) za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Kodeks HSC 1994) | Resolucija IMO MSC.36 (63) 13.5 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO A.820 (19), Resolucija IMO MSC.64 (67) Priloga 4, Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

Pravilo X/3, Resolucija IMO 97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.5 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.820 (19), Resolucija IMO MSC.64 (67), Priloga 4, Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | | |

A.1/4.39 | Reflektorska antena (nova postavka) | Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.1.7, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.13 | Resolucija IMO A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998); Resolucija IMO A.384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997) | | X | X | X | X | |

Točka | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "tipska odobritev" | Veljavna pravila SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, ter ustrezne resolucije in okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli ugotavljanja skladnosti |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.1/5.1 | UKV radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/7.1.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.6.1.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.7.1.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.385 (X), Resolucija IMO A.524 (13), Resolucija IMO A.803 (19), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.68 (68), Priloga 1, Resolucija IMO A.694 (17), ITU R. M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R. M.541-8 (10/97), ITU-R. M.689-2 (11/93), IMO MSC/Okr 862 | ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (V1.2.1 1999.04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), IMO MSC/Okr. 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), IMO MSC/Okr. 862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.2 | UKV nadzorni sprejemnik DSC | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/7.1.2, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.6.1.2 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.7.1.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.803 (19), Resolucija IMO MSC.68 (68), Priloga 1, Resolucija IMO A.694 (17), ITU R. M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R. M.541-8 (10/97) | EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996). | | X | X | X | X | |

A.1/5.3 | NAVTEX sprejemnik | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/7.1.4, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.6.1.4 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.7.1.4 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.525 (13), Resolucija IMO MSC A.694 (17), ITU R. M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95) | EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996). | | X | X | X | X | |

A.1/5.4 | EGC sprejemnik | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/7.1.5, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.570 (14), Resolucija IMO A.664 (16), Resolucija IMO A.694 (17) | ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.5 | HF oprema za obveščanje o pomorski varnosti (MSI) (kratkovalovni sprejemnik HF NBDP) | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 3.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/7.1.5, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.699 (17), Resolucija IMO A.700 (17), Resolucija IMO A.806 (19), Resolucija IMO A.694 (17), ITU R. M. 491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90) | ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) + A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.6 | Satelitski radijski javljalnik EPIRB (COSPAS-SARSAT) 406 MHz | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/7.1.6, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.662 (16), Resolucija IMO A.696 (17), Resolucija IMO A.810 (19), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.56 (66) in Resolucijo IMO MSC.120 (74), Resolucijo IMO A.694 (17), ITU R. M. 633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/Okr. 862 | ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/Okr 8621; IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/Okr 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.7 | L-pasovni EPIRB (INMARSAT) | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/7.1.6, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.662 (16), Resolucija IMO A. 812 (19), Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R. M. 632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/Okr. 862 | ETS 300 372 Ed. 1(1996-05), EN 60945 (1997), MSC/Okr. 862; IEC 61097-5 (1997), MSC/Okr. 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.8 | Nadzorni sprejemnik 2182 kHz | Postavka se črta |

A.1/5.9 | Generator za dvotonski alarmni signal | Postavka se črta |

A.1/5.10 | Radijska naprava MF za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/9.1.1, IV/10.1.2, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.8.1.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.9.1.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A. 804 (19), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.68 (68), Priloga 2, Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R. M. 493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97) | EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), MSC/Okr. 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/Okr. 862, IEC 61162 | | X | X | X | X | |

A.1/5.11 | Radiotelefonski DSC nadzorni sprejemnik MF | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/9.1.2, Pravilo IV/10.1.3, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.8.1.2 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.9.1.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.804 (19), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC. 68 (68), Priloga 2, Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R. M. 493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU R.M. 1173 (10/95) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.12 | Inmarsat-B SES | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/10.1.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.570 (14), Resolucija IMO A. 808 (19), Resolucija IMO A.694 (17), IMO MSC/Okr. 862 | IEC 61097-10 (1999), MSC/Okr. 862 IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.13 | Inmarsat-C SES | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/10.1.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.570 (14), Resolucija IMO A.664, Resolucija IMO A. 807 (19), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.68 (68), Priloga 4, Resolucija IMO A.694 (17), IMO MSC/Okr. 862 | ETS 300 460 ed. 1 (1996-05) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, MSC/Okr. 862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Okr. 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.14 | MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonije | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/10.2.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.9.2.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.10.2.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.806 (19), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.68 (68), Priloga 3, Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R M. 476-5 (10/95), ITU-R M. 491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M. 493-10 (05/00), ITU-R M. 541-8 (10/97), ITU-R M. 625-3 (10/95), ITU-R M.1173 (10/95), IMO MSC/Okr. 862 | ETS 300 373 ed. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed. 1 (1990-11) + A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC/Okr. 862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Okr. 862 | | X | X | X | X | |

A.1/5.15 | Radiotelefonski MF/HF DSC nadzorni sprejemnik | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/10.2.2, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.9.2.2 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 14.10.2.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.806 (19), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.68 (68), Priloga 3, Resolucija IMO A.694 (17), ITU-R M. 493-10 (05/00), ITU-R M. 541-8 (10/97) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.16 | Aeronavtični dvosmerni UKV radiotelefonski aparat | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/7.5, Resolucija IMO 97 (73) 14.7.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.80 (70), Priloga 1 in 2; Resolucija IMO A.694 (17), Konvencija ICAO, Priloga 10, R Predpisi o radijskih zvezah | EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.17 | Prenosna dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za reševalni čoln | Pravilo III/4, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1.6 in 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo III/6.2.1, Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO 97 (73) 8.2.1.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.809 (19), Priloga 1, Resolucija IMO A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82) | ETS 300 225 Ed 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996) | | X | X | X | X | |

A.1/5.18 | Pritrjena dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za reševalni čoln | Pravilo III/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1.6 in 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo III/6.2.1, Resolucija IMO MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO 97 (73) 8.2.1.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.809 (19) Priloga 2, Resolucija IMO A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95) | EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997) | | X | X | X | X | |

Točka | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Veljavna pravila SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, ter ustrezne resolucije in okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli ugotavljanja skladnosti |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/1.1 | Radarski reflektor za rešilne splave | Pravilo III/4, III/34, Pravilo X/3 | Resolucija IMO MSC 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.2 | Materiali za potapljaško obleko | Pravilo III/4, III/34 | Resolucija IMO MSC 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 ex A.1/1.22 | Naprave za splavitev reševalnih čolnov | Pravilo III/34 | Resolucija IMO MSC 48 (66) | | | | | | | |

A.2/1.3 (nova postavka) | Sistem za obveščanje potnikov in sistem splošnega alarma v izrednih razmerah | Pravilo III/6(5) | Kodeks LSA 7.2, Resolucija IMO A.830 (18), MSC/Okr. 808, Resolucija IMO MSC.97 (73) 4.2.2 (Kodeks HSC 2000) | | | | | | | |

A.2/1.4 ex A.1/1.29 | Lestve za vkrcavanje | Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO MSC. 36 (63), 8.1. (Kodeks HSC 1994) | ISO 799-1980 | | | | | | |

Pravilo III/4, Pravilo X/3 | Pravilo III/34, Resolucija IMO MSC. 48 (66), Resolucija IMO MSC.97 (73) 8.1 (Kodeks HSC 2000) | | | | | | |

2. Preprečevanje onesnaževanja morja

Točka. | Oznaka postavke | Pravilo Marpol 73/78, v spremenjeni različici, če se zahteva "homologacija" | Veljavna pravila Marpol 73/78, v spremenjeni različici, in ustrezne resolucije ter okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli ugotavljanja skladnosti |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/2.1 (nova postavka) | Naprave za spremljanje in zapisovanje NOx na ladji | Priloga VI Resolucija 2 Poglavje 1 Pravilo 1.3.9, Resolucija 2 Poglavje 2 Pravilo 2.1.2.5 in Resolucija 2 Poglavje 6.1 | Priloga VI Resolucija 2 Poglavje 1 Pravilo 1.3.9, Resolucija 2 Poglavje 2 Pravilo 2.1.2.5 in Resolucija 2 Poglavje 6.1 | Izdela jih IMO. | | | | | | |

A.2/2.2 (nova postavka) | Sistemi čiščenja izpušnih plinov na ladji | Priloga VI Pravilo 13.3(b)(i) in Pravilo 14.4(b) | Priloga VI Pravilo 13.3(b)(i) in Pravilo 14.4(b) | Izdela jih IMO. | | | | | | |

A.2/2.3 (nova postavka) | Enakovredni postopki za zmanjševanje emisij NOx na ladji | Priloga VI Pravilo 13.3(b)(ii) | Priloga VI Pravilo 13.3(b)(ii) | Izdela jih IMO. | | | | | | |

A-2/2.4 (nova postavka) | Drugi tehnološki postopki za omejevanje emisij SOx | Priloga VI Pravilo 14.4(c) | Priloga VI Pravilo 14.4(c) | Izdela jih IMO. | | | | | | |

3. Protipožarno varstvo

Točka | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Veljavna pravila SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, in ustrezne resolucije ter okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli ugotavljanja skladnosti |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/3.1 | Neprenosni in prenosni gasilni aparati | Pravilo II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, Resolucija IMO MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Kodeks HSC 1994) | EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999) | | | | | | |

Pravilo II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98 (73) Poglavje 4.1.2 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, Resolucija IMO MSC.97 (73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 4.1.2 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.2 | Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za posebne kategorije prostorov | Postavka prestavljena v A.1/3.49 |

A.2/3.3 | Kompleti generatorjev za zagon v mrzlem vremenu (zagonske naprave) | Pravilo II-1/44.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-1/44.2, Resolucija IMO MSC.36(63) 12.4 (Kodeks HSC 1994) | | | | | | | |

Pravilo II-1/44.2, Resolucija IMO MSC.97(73) 12.4 (Kodeks HSC 2000) | | | | | | | |

A.2/3.4 | Dvonamenske gasilne šobe (škropljenje/curek) | Pravilo II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.7.8.6 (Kodeks HSC 1994) | | | | | | | |

Pravilo II-2/10.2.3.3.4, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/10.2.3.3.4, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.7.5.6 (Kodeks HSC 2000) | | | | | | | |

A.2/3.5 | Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, strojnice ter strojnice brez stalne straže | Pravilo II-2/13, II-2/14.1, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/13, II-2/14.1, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994) | EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999) | | | | | | |

Pravilo II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98 (73) Poglavje 9 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1. Resolucija IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98 (73) Poglavje 9 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.6 | Detektorji dima | Pravilo II-2/13.3.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/13.3.2, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994) | EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54-15 | | | | | | |

Pravilo II-2/7.2.2, II-2/7.4, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98 (73), Poglavje 9.2.3.1.2 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/7.2.2, II-2/7.4, Resolucija IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.97(73) poglavje 9.2.3.1.2 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.7 | Detektorji vročine | Pravilo II-2/13.3, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/13.3.3, Resolucija IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994) | EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15 | | | | | | |

Pravilo II-2/7.2.2, II-2/7.4, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98 (73) poglavje 9.2.3.1.3 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/7.2.2, II-2/7.4, Resolucija IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 9.2.3.1.3 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.8 | Električna varnostna svetilka | Pravilo II-2/17.1.1.4, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/17.1.1.4, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.10.3.1.4 (Kodeks HSC 1994) | Objava IEC 79 | | | | | | |

Pravilo II-2/10.10, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 3.2.1.1.4 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/10, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.10.3.1.4 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98(73), poglavje 3.2.1.1.4 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.9 | Zaščitna obleka, odporna proti kemičnim sredstvom | Postavka prestavljena v A. 1/3.50 |

A.2/3.10 | Nizko nameščeni svetlobni sistemi | Postavka prestavljena v A.1/3.40 |

A.2/3.11 ex A.1/3.10 | Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice | Pravilo II-2/10.1, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/10.1, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.7.4 (Kodeks HSC 1994) | | | | | | | |

Pravilo II-2/10.4 Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 7 (Kodeks FSS). NB: ni vključeno v Kodeks HSC 2000 | Pravilo II-2/10.4 Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 7 (Kodeks FSS). | | | | | | | |

A.2/3.12 | Enakovredne pritrjene naprave za gašenje požara s plinom za strojnice in črpalne prostore za tovor | Postavka prestavljena v A.1/3.45 |

A.2/3.13 | Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka | Pravilo II-2/17.1.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/17.1.2, Resolucija IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Kodeks HSC 1994) | EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999) | | | | | | |

Pravilo II-2/10.10.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 3 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/10.10.1, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.10.3.2.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 3 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.14 | Požarne cevi (v kolutu) | Pravilo II-2/4.7.1, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/4.7.1, Resolucija IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Kodeks HSC 1994) | EN 671-1 (1994) + AC (1995) | | | | | | |

Pravilo II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.7.5.5 (Kodeks HSC 2000) | | | | | | |

A.2/3.15 | Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev | Pravilo II-2/13-1 | Pravilo II-2/13-1 | | | | | | | |

Pravilo II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, Resolucija IMO MSC.98(73), poglavje 10 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 10 (Kodeks FSS) | | | | | | | |

A.2/3.16 | Detektorji plamena | Pravilo II-2/132, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/13, Resolucija IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994) | Pr EN 54-10 | | | | | | |

Pravilo II-2/7.1, II-2/7.2.2, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 9.2.3.1.1 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/7.1, II-2/7.2.2, Resolucija IMO MSC.97(73) 7.7.1, 7.7.1.5 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98 (73) Poglavje 9.2.3.1.1 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.17 | Javljalniki požara z ročnim upravljanjem | Pravilo II-2/13, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/13, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994) | Pr EN 54-11 | | | | | | |

Pravilo II-2/7.1, II-2/7.2.2, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98 (73) poglavje 9.2.1.1 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/7.1, II-2/7.2.2, Resolucija IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98 (73) poglavje 9.2.1.1 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.18 | Alarmne naprave | Pravilo II-2/13, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/13, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994) | Pr EN 54-3 (2001) | | | | | | |

Pravilo II-2/7.1, II-2/7.2.2, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.98 (73) poglavje 9.2.5 (Kodeks FSS) | Pravilo II-2/7.1, II-2/7.2.2, Resolucija IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98 (73) Poglavje 9.2.5 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.19 | Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah razreda "A" | Postavka prestavljena v A.1/3.48 |

A.2/3.20 | Oblazinjeno pohištvo | Postavka prestavljena v A.1/3.20 |

A.2/3.21 (nova postavka) | Sestavni deli naprav za gašenje v shrambah barv in shrambah z vnetljivimi snovmi | Pravilo II-2/18.7 | Pravilo II-2/18.7 | IMO MSC/Okr. 847 | | | | | | |

Pravilo II-2/10.6.3 | Pravilo II-2/10.6.3 | | | | | | |

A.2/3.22 (nova postavka) | Sestavni deli pritrjenih gasilnih naprav za izpušne vode v ladijski kuhinji | Pravilo II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 | Pravilo II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 | | | | | | | |

Pravilo II-2/9.7.5 | Pravilo II-2/9.7.5 | | | | | | | |

A.2/3.23 (nova postavka) | Sestavni deli naprav za gašenje požara za helikoptersko ploščad | Pravilo II-2/18.8.2.3 | Pravilo II-2/18.8.2.3 | Resolucija IMO A.855(20) | | | | | | |

Pravilo II-2/18.1.2 | Pravilo II-2/18.1.2 | | | | | | |

A.2/3.24 (nova postavka) | Prenosni razpršilniki pene | Pravilo II-2/6.4, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/6.4, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.8.4.1.2 (Kodeks HSC 1994) | | | | | | | |

Pravilo X/3 | Resolucija IMO MSC.97(73) 7.8.4.1.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.98(73) Poglavje 4.1.2 (Kodeks FSS) | | | | | | | |

A.2/3.25 (nova postavka) | Pregrade razreda C | Pravilo II-2/3.5 | Pravilo II-2/3.5 | Resolucija IMO A.799(19), Resolucija IMO A.653 (16), Resolucija IMO MSC.61 (67) Priloga 1 deli 1, 2 in 5 ter Priloga 2, ISO 1716 (1973) | | | | | | |

Pravilo II-2/3.10 | Pravilo II-2/3.5 | | | | | | |

A.2/3.26 (nova postavka) | Sistemi plinskega goriva za uporabo v gospodinjstvu (sestavni deli) | Pravilo II-2/51 | Pravilo II-2/51 | | | | | | | |

Pravilo II-2/4.3 | Pravilo II-2/4.3 | | | | | | | |

A.2/3.27 (nova postavka) | Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (CO2) | Pravilo II-2/5.2 Pravilo X/3 | Pravilo II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1, Resolucija IMO MSC.36(63) 7.7.6.2, 7.15 (Kodeks HSC 1994) | Pr EN.12094, deli 1 - 20 | | | | | | |

Pravilo II-2/10.4.1.1.1, Pravilo X/3 | Pravilo II-2/10.4.1.1.1, I-2/10.5.1.1, II-2/10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1, II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1, Resolucija IMO 97(73) 7.7.3.3, 7.15, 7.17.3.8.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC. 98(73) poglavje 5.2.2 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.28 (nova postavka) | Sestavni deli naprav za gašenje požara s peno s srednjo ekspanzijo - pritrjeni razpršilniki za gašenje s peno na tankerjih | Pravilo II-2/61.4 | Pravilo II-2/61.4 | IMO MSC/Okr. 798 | | | | | | |

Pravilo II-2/10.8.1 | Pravilo II-2/10.8.1, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 14 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.29 | Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s peno z majhno ekspanzijo za strojnice in zaščito krova tankerja | Pravilo II-2/8, II-2/61.4 | Pravilo II-2/8, II-2/61.4 | IMO MSC/Okr. 582 in Popr. 1 | | | | | | |

Pravilo II-2/10.8.1 | Pravilo II-2/10.8.1, Resolucija IMO MSC.98(73) poglavje 6.2.3 poglavje 14 (Kodeks FSS) | | | | | | |

A.2/3.30 (nova postavka) | Ekspanzijska pena za pritrjene naprave za gašenje požara na tankerjih, ki prevažajo kemične snovi | Resolucija IMO MSC.4(48) poglavje 11 odstavek 11.3 (Kodeks IBC) | Resolucija IMO MSC.4 (48) poglavje 11 odstavek 11.3 (Kodeks IBC) | IMO MSC/Okr. 799, 582, 553 | | | | | | |

4. Navigacijska oprema

Opombe za oddelek 4 Priloge A.2: Navigacijska oprema

Stolpca 3 in 4:

Sklicevanje na SOLAS poglavje V je sklicevanje na konvencijo SOLAS iz leta 1974, kakor je bila spremenjena z MSC 73 in je začela veljati 1. julija 2002.

Stolpec 4:

Navedena priporočila ITU so priporočila iz mednarodnih konvencij ter ustreznih resolucij in okrožnic IMO.

Točka | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Veljavna pravila SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, ter ustrezne resolucije in okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli ugotavljanja skladnosti |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/4.1 | Žiro kompas za visokohitrostna plovila | Postavka prestavljena v A.1/4.31 |

A.2/4.2 | Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila (prej avtomatski pilot) | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.12 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.822 (19), Resolucija IMO A.694 (17) | Prihodnji ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; Prihodnji ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.3 | Oddajna naprava za nadziranje krmiljenja THD (postopek GNSS) (prej elektromagnetni kompas) | Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.5.1, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.2.5 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.382 (X), Resolucija IMO MSC.116 (73), Resolucija IMO A.694 (17) | Prihodnji ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; Prihodnji ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.4 | Dnevna luč | Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.2.2, Resolucija IMO MSC.95 (72), Resolucija IMO MSC 97 (73) 13.9 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.5 | Luči za iskanje za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73), 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Resolucija IMO MSC.97 (73), 13.9 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.6 | Oprema za nočno vidljivost za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73), 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Resolucija IMO MSC.97 (73), 13.10 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.94 (72), Resolucija IMO A.694 (17) | Prihodnji EN ISO 16273, EN 60945 (1997); EN 61162; Prihodnji ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.7 | Sistem sledenja | Postavka prestavljena v A.1/4.33 |

A.2/4.8 | Elektronska pomorska karta s podatki za zaščito (ECDIS) | Postavka prestavljena v A.1/4.30 |

A.2/4.9 | Zaščita elektronske pomorske karte in podatkov (ECDIS) | Postavka prestavljena v A.1/4.30 |

A.2/4.10 | Rasterska pomorska karta (RCDS) | Postavka prestavljena v A.1/4.30 |

A.2/4.11 | Kombinirana oprema GPS/GLONASS | Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.1.6, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.6. (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.74 (69) Priloga 1, Resolucija IMO A.694 (17) | Prihodnji EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; Prihodnji IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.12 | Oprema DGPS, DGLONASS | Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.1.6, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.6. (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.64 (67) Priloga 2, Resolucija IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO A.694 (17) | Prihodnji EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; Prihodnji IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.13 | Žiro kompas za visokohitrostna plovila | Postavka prestavljena v A.1/4.31 |

A.2/4.14 | Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR) | Postavka prestavljena v A.1/4.29 |

A.2/4.15 | Vgrajen navigacijski sistem | Pravilo V/18.7, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.6, Resolucija IMO MSC. 86 (70) Priloga 3, Resolucija IMO A.694 (17) | Prihodnji EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; Prihodnji IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.16 | Vgrajen mostni sistem | Postavka prestavljena v A.1/4.28 |

A.2/4.17 | Povečevalnik radarskega cilja | Pravilo V/18.7, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000) | ITU-R M 1176-(10/95), Resolucija IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.18 | Naprava za zvočno sprejemanje | Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.1.8, Resolucija IMO MSC. 97 (73) 13.14 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.86 (70), Priloga 1, Resolucija IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.19 | Magnetni kompas za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | Resolucija IMO MSC. 97 (73) 13.12 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.382 (X), Resolucija IMO A.694 (17) | ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/4.20 | Sistem za nadzor spremljanja za visokohitrostna plovila | Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Kodeks HSC 2000) | Resolucija IMO MSC. 97 (73) 13.12 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.21 | Kartografska oprema za radar na ladji | Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.3.2, Resolucija IMO MSC. 97 (73) 13.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.817 (19), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.64 (67), Priloga 5, Resolucija IMO A.477 (XII), kakor je bila spremenjena z Resolucijo IMO MSC.64 (67), Priloga 4, Resolucija IMO A. 694 (17) | Prihodnji EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Prihodnji IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.22 | Oddajna naprava za nadziranje krmiljenja THD (žiroskopski postopek) | Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.3.5, Resolucija IMO MSC. 97 (73) 13.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.116 (73), Resolucija IMO A.694 (17) | Prihodnji ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; Prihodnji IEC 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.23 | Oddajna naprava za nadziranje krmiljenja THD (magnetni postopek) | Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.3.5, Resolucija IMO MSC. 97 (73) 13.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO MSC.86 (70), Priloga 2, Resolucija IMO MSC.116 (73), Resolucija IMO A.694 (17) | Prihodnji ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Prihodnji ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162 | | | | | | |

A.2/4.24 | Kazalnik potisne sile | Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.5.4, Resolucija IMO MSC. 97 (73) 13.7.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.694 (17) | | | | | | | |

A.2/4.25 | Kazalniki bočne potisne sile, stanja propelerja in načina plovbe | Pravilo V/18.1, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo V/19.2.5.4, Resolucija IMO MSC. 36 (63) 13.11.2 (Kodeks HSC 1994), Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.11.2 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.694 (17) | | | | | | | |

5. Naprave za radijske zveze

Opombe za Prilogo A.2 oddelek 5: Naprave za radijske zveze

Stolpec 4:

Navedena priporočila ITU so priporočila iz mednarodnih konvencij ter ustreznih resolucij in okrožnic IMO.

Točka | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Veljavna pravila SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, in ustrezne resolucije ter okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli ugotavljanja skladnosti |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/5.1 | UKV EPIRB | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/8.3, Resolucija IMO MSC. 97 (73) 14.8.3 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.662 (16), Resolucija IMO A.805 (19), Resolucija IMO A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M.693 (06/90) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.2 | Rezervni vir energije za radio | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/13.2, Resolucija IMO MSC. 97 (73) 14.13 (Kodeks HSC 2000), COMSAR Okr. 16, Resolucija IMO A.694 (17) | Prihodnji EN 61097-14, EN 60945 (1997); Prihodnji IEC 61097-14 IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.3 | Inmarsat-F SES | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/10.1.1 Resolucija IMO MSC. 97 (73) 14.10.1 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.570 (14), Resolucija IMO A.808 (19), Resolucija IMO A.694 (17), IMO MSC/Okr. 862 | Prihodnji IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), IMO MSC/Okr. 862 | | | | | | |

A.2/5.4 | Stikalna plošča za nevarnost na morju | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/6.4, Resolucija IMO MSC. 97 (73) 14.6.4 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.694 (17), IMO MSC/Okr. 862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

A.2/5.5 | Stikalna plošča za alarm ali opozorilo v primeru nevarnosti na morju | Pravilo IV/14, Pravilo X/3, Resolucija IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kodeks HSC 2000) | Pravilo IV/6.6, Resolucija IMO MSC. 97 (73) 14.6.6 (Kodeks HSC 2000), Resolucija IMO A.694 (17), IMO MSC/Okr. 862 | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) | | | | | | |

6. Oprema, ki se zahteva po Colreg 72

Točka | Oznaka postavke | Pravilo Colreg 72, v spremenjeni različici, če se zahteva "homologacija" | Veljavna pravila Colreg 72, v spremenjeni, ter ustrezne resolucije in okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli ugotavljanja skladnosti |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/6.1 | Navigacijske luči | Priloga I/14 | Priloga I/14, Resolucija IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), Colreg 72 Priloga I (zmogljivost); IEC 60945 (1996), Colreg 72 Priloga I (zmogljivost) | | | | | | |

A.2/6.2 | Naprave za zvočni signal | Priloga III/3 | Priloga III/3, Resolucija IMO A.694 (17) | EN 60945 (1997), piščalke - Colreg 72 Priloga III/1 (zmogljivost), zvonci ali gongi - Colreg 72 Priloga III/2 (zmogljivost) IEC 60945 (1996), piščalke - Colreg 72 Priloga III/1 (zmogljivost), zvonci ali gongi - Colreg 72 Priloga III/2 (zmogljivost) | | | | | | |

7. Varnostna oprema plovil za razsuti tovor

Točka | Oznaka postavke | Pravilo SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, če se zahteva "homologacija" | Veljavna pravila SOLAS 74, kakor je bila spremenjena, ter ustrezne resolucije in okrožnice IMO | Standardi preskušanja | Moduli ugotavljanja skladnosti |

B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

A.2/7.1 | Instrument za nakladanje | Pravilo XII/11, Konferenca SOLAS 1997 Resolucija 5 | Pravilo XII/11, Konferenca SOLAS 1997 Resolucija 5 | Priporočilo IACS št. 48 glede instrumentov za natovarjanje (SOLAS/KONFERENCA 4/7) | | | | | | |

"

--------------------------------------------------