32002L0057

Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter

EF-Tidende nr. L 193 af 20/07/2002 s. 0074 - 0097


Rådets direktiv 2002/57/EF

af 13. juni 2002

om handel med frø af olie- og spindplanter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1),

efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets direktiv 69/208/EØF af 30. juni 1969 om handel med frø af olie- og spindplanter(2) har ved flere lejligheder været underkastet omfattende ændringer(3). Direktivet bør derfor kodificeres, således at dets bestemmelser kan fremtræde klart og rationelt.

(2) Avlen af frø og olie- og spindplanter er af stor betydning for landbruget i Fællesskabet.

(3) Tilfredsstillende resultater af dyrkningen af olie- og spindplanter afhænger i vidt omfang af anvendelsen af velegnet frø.

(4) En større produktivitet ved dyrkning af olie- og spindplanter inden for Fællesskabet vil kunne opnås ved, at medlemsstaterne anvender ensartede regler, der er så strenge som muligt, ved udvælgelsen af de sorter, der er godkendt til afsætning. Således er der ved Rådets direktiv 2002/53/EF(4) givet hjemmel for et fælles sortskatalog for landbrugsplantearter.

(5) Der bør for Fællesskabet udarbejdes et ensartet godkendelsessystem på grundlag af de erfaringer, som er indvundet ved medlemsstaternes og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings anvendelse af systemerne. I forbindelse med konsolideringen af det indre marked bør EF-systemet anvendes på produktion i handelsøjemed og på handel indenfor Fællesskabet uden mulighed for, at medlemsstaterne ensidigt kan fravige bestemmelserne om de frie varebevægelser i frøsektoren inden for Fællesskabet.

(6) I almindelighed må frø af olie- og spindplanter kun kunne bringes i handelen, hvis de i overensstemmelse med godkendelsesreglerne er blevet officielt undersøgt og godkendt som basisfrø eller som certificeret frø, eller for visse arter, officielt undersøgt og anerkendt som handelsfrø. Valget af de tekniske udtryk "basisfrø" og "certificeret frø" bygger på den allerede eksisterende internationale terminologi. På nærmere angivne betingelser bør forædlet frø af generationer forud for basisfrøet og ubearbejdet frø kunne bringes i handelen.

(7) Fællesskabsreglerne bør ikke anvendes på frø, for hvilket der foreligger bevis for, at det er bestemt til udførsel til tredjelande.

(8) For udover de genetiske egenskaber at forbedre også den ydre kvalitet af olie- og spindplantefrø inden for Fællesskabet, må der fastsættes visse betingelser med hensyn til den specifikke renhed og spireevnen.

(9) Med henblik på at sikre frøets ægthed må der udarbejdes fællesskabsregler vedrørende emballering, prøveudtagning, lukning og mærkning. Med henblik herpå skal etiketterne være forsynet med de angivelser, der er nødvendige for udøvelsen af den officielle kontrol og for vejledningen af forbrugeren, ligesom de med hensyn til certificeret frø af de forskellige kategorier må fremhæve godkendelsens karakter af fællesskabsforanstaltning.

(10) Der bør skabes et retsgrundlag for handel med kemisk behandlet frø og frø egnet til økologisk produktion samt regler til bevarelse af planters genetiske ressourcer, der gør det muligt - gennem anvendelse in situ - at bevare sorter, der er truet af genetisk erosion.

(11) Uanset bestemmelserne i traktatens artikel 14 bør undtagelsesbestemmelserne kun tillades på særlige betingelser. De medlemsstater, der benytter undtagelsesbestemmelserne, bør bistå hinanden hvad angår kontrollen.

(12) Medlemsstaterne skal fastsætte egnede kontrolforanstaltninger, for at der ved afsætningen af frøet kan være garanti for, at både kvalitetsbetingelserne og de bestemmelser, der sikrer frøets ægthed, overholdes.

(13) Frø, der opfylder disse betingelser, må med forbehold af anvendelse af traktatens artikel 30 kun undergives de handelsrestriktioner, som er fastsat i fællesskabsreglerne.

(14) Det er nødvendigt på visse betingelser at certificere frø, som er blevet opformeret i et andet land på grundlag af basisfrø, godkendt i en medlemsstat, som frø, opformeret i denne medlemsstat.

(15) Det bør bestemmes, at olie- og spindplantefrø, som er høstet i tredjelande, kun vil kunne bringes i handelen i Fællesskabet, hvis det frembyder samme garantier som frø, der er officielt godkendt eller officielt tilladt som handelsfrø inden for Fællesskabet, og som er i overensstemmelse med fællesskabsreglerne.

(16) I perioder, hvor forsyningen med certificeret frø af olie- og spindplanter af de forskellige kategorier eller med handelsfrø støder på vanskeligheder, bør frø, som er underkastet mindre strenge krav, midlertidigt godkendes, ligesom frø, der tilhører sorter, der hverken er opført på den fælles eller den nationale sortsliste.

(17) Med henblik på at harmonisere medlemsstaternes tekniske godkendelsesmetoder og for i fremtiden at have sammenligningsmuligheder mellem frø, som er godkendt inden for Fællesskabet, og frø, som kommer fra tredjelande, er det formålstjenligt i medlemsstaterne at fastlægge fællesskabsundersøgelser til sammenligningsbrug for at muliggøre en årlig efterkontrol af frøet af de forskellige kategorier af certificeret frø.

(18) Det er ønskeligt at tilrettelægge midlertidige forsøg med henblik på at finde bedre alternativer til visse bestemmelser i nærværende direktiv.

(19) Hvis der på en medlemsstats område for frø af visse arter normalt ikke foretages opformering og afsætning, bør der være mulighed for at fritage denne medlemsstat for at anvende dette direktivs bestemmelser på de pågældende arter.

(20) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af nærværende direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5).

(21) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VI, del B, anførte gennemførelsesfrister -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv gælder for produktion i handelsøjemed og handel med frø af olie- og spindplanter i Fællesskabet, bestemt til landbrugsproduktion, men ikke til anvendelse til dekorationsformål.

Det gælder ikke for olie- og spindplantefrø, for hvilket der foreligger bevis for, at det er bestemt til udførsel til tredjelande.

Artikel 2

1. I dette direktiv forstås ved:

a) "Handel": salg, besiddelse med henblik på salg, udbud til salg og enhver overdragelse, levering eller overførsel med henblik på kommerciel udnyttelse af frø til tredjepart mod vederlag eller vederlagsfrit.

Handel med frø, der ikke sker med henblik på at udnytte sorten kommercielt, betragtes ikke som handel, når det drejer sig om følgende:

- levering af frø til officielle undersøgelses- og inspektionsorganer

- levering af frø til tjenesteydere til forarbejdning eller emballering, forudsat at tjenesteyderen ikke får ejendomsret til det leverede frø.

Levering af frø på visse betingelser til tjenesteydere med henblik på produktion af visse landbrugsråvarer til industrielt brug eller frøformering til samme formål betragtes ikke som handel, forudsat at tjenesteyderen ikke får ejendomsret til det leverede frø eller høstproduktet. Frøleverandøren skal forelægge certificeringsmyndigheden en genpart af de relevante dele af den kontrakt, der er indgået med tjenesteyderen, og denne kontrakt skal indeholde de standarder og betingelser, som det leverede frø for øjeblikket skal opfylde.

Betingelserne for anvendelse af denne bestemmelse fastlægges efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

b) "Olie- og spindplanter": planter af følgende slægter og arter:

>TABELPOSITION>

c) "Basisfrø (sorter, undtagen hybrider af solsikke)": frø,

i) som er avlet på forædlerens ansvar efter reglerne for systematisk vedligeholdelsesavl med hensyn til sorten

ii) der er bestemt til avl af frø enten af kategorien "certificeret frø" eller af kategorierne "certificeret frø af første generation" eller "certificeret frø af anden generation" eller, i påkommende tilfælde, "certificeret frø af tredje generation"

iii) som, med forbehold af bestemmelserne i artikel 5, opfylder de i bilag I og II for basisfrø fastsatte betingelser, og

iv) for hvilket det ved en officiel undersøgelse er konstateret, at ovennævnte betingelser er blevet overholdt.

d) "Basisfrø (hybrider af solsikke)": 1) Basisfrø af indavlede linjer: frø,

i) som, medmindre andet er fastsat i artikel 5, opfylder de for basisfrø i bilag I og II fastsatte betingelser, og

ii) for hvilket det ved en officiel undersøgelse er godtgjort, at det opfylder ovennævnte betingelser.

2) Basisfrø af enkelthybrider: frø,

i) som er bestemt til produktion af trihybrider og dobbelthybrider

ii) som, medmindre andet er fastsat i artikel 5, opfylder de for basisfrø i bilag I og II fastsatte betingelser, og

iii) for hvilket det ved en officiel undersøgelse er godtgjort, at det opfylder ovennævnte betingelser.

e) "Certificeret frø (rybs, brun sennep, raps, sort sennep, tvebohampeplante, saflor, kommen, solsikke, opiatvalmue, gul sennep)": frø,

i) som stammer direkte fra basisfrø eller - på frøavlerens anmodning - fra frø fra en tidligere generation end basisfrø, som kan opfylde og ved en officiel undersøgelse har opfyldt de i bilag I og II for basisfrø fastsatte betingelser

ii) som er bestemt til anden avl end avl af olie- og spindplantefrø

iii) som, med forbehold af bestemmelserne i artikel 5, litra b), opfylder de i bilag I og II for certificeret frø fastsatte betingelser, og

iv) - for hvilket det ved en officiel undersøgelse er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

- for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel undersøgelse eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.

f) "Certificeret frø af første generation (jordnød, enbohampeplante, spindhør, oliehør, soja, bomuld)": frø,

i) som stammer direkte fra basisfrø eller - på forædlerens anmodning - fra frø fra en tidligere generation end basisfrø, som kan opfylde og ved en officiel undersøgelse har opfyldt de i bilag I og II for basisfrø fastsatte betingelser

ii) som er bestemt enten til avl af frø af kategorien "certificeret frø af anden generation" eller i påkommende tilfælde af kategorien "certificeret frø af tredje generation", eller til en anden avl end avl af olie- og spindplantefrø

iii) som opfylder de i bilag I og II for certificeret frø fastsatte betingelser, og

iv) - for hvilket det ved en officiel undersøgelse er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

- for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel undersøgelse eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.

g) "Certificeret frø af anden generation (jordnød, spindhør, oliehør, soja, bomuld)": frø,

i) som stammer direkte fra basisfrø, fra frø af første generation eller - på forædlerens anmodning - fra frø af en tidligere generation end basisfrø, der kan opfylde og som ved en officiel undersøgelse har opfyldt de i bilag I og II for basisfrø fastsatte betingelser

ii) som er bestemt til anden avl end avl af olie- og spindplantefrø, eller, i påkommende tilfælde, til avl af kategorien "certificeret frø af tredje generation"

iii) som opfylder de i bilag I og II for certificeret frø fastsatte betingelser, og

iv) - for hvilket det ved en officiel afprøvning er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

- for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel undersøgelse eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.

h) "Certificeret frø af anden generation (enbohampeplante)": det frø,

i) som stammer direkte fra certificeret frø af første generation og som er blevet fremstillet og officielt kontrolleret med særlig henblik på avl af certificeret frø af anden generation

ii) som er bestemt til produktion af hamp, der skal høstes på blomstringsstadiet

iii) som opfylder de i bilag I og II for certificeret frø anførte betingelser, og

iv) - for hvilket det ved en officiel undersøgelse er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

- for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel undersøgelse eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.

i) "Certificeret frø af tredje generation (spindhør, oliehør)": frø,

i) som stammer direkte fra basisfrø, fra certificeret frø af første eller anden generation eller - på forædlerens anmodning - fra frø fra en tidligere generation end basisfrø, som kan opfylde og som ved en officiel undersøgelse har opfyldt de i bilag I og II for basisfrø fastsatte betingelser

ii) som er bestemt til anden avl end avl af olie- og spindplantefrø

iii) som opfylder de i bilag I og II for certificeret frø fastsatte betingelser, og

iv) - for hvilket det ved en officiel undersøgelse er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

- for hvilket det, når det gælder betingelserne i bilag I, er konstateret, at disse betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel undersøgelse eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.

j) "Handelsfrø": frø,

i) som besidder artens ægthed

ii) som, med forbehold af bestemmelserne i artikel 5, litra b), opfylder de i bilag II for handelsfrø fastsatte betingelser, og

iii) for hvilket det ved en officiel undersøgelse er konstateret, at ovennævnte betingelser er blevet overholdt.

k) "Officielle foranstaltninger": foranstaltninger, som træffes:

i) af en stats myndigheder, eller

ii) på en stats ansvar, af offentlig- eller privatretlige juridiske personer, eller

iii) når det drejer sig om hjælpevirksomhed ligeledes under en stats kontrol af autoriserede fysiske personer

på betingelse af, at de under ii) og iii) nævnte personer ikke har personlig økonomisk fordel af resultatet af disse foranstaltninger.

2. Ændringer i listen over arter som nævnt i stk. 1, litra b), vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

3. De forskellige sortstyper, herunder komponenterne, der kan certificeres i henhold til bestemmelserne i dette direktiv, kan specificeres og defineres efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

4. Medlemsstaterne kan:

a) for så vidt angår hørfrø inddrage flere generationer under kategorien basisfrø og underopdele denne kategori efter generationer

b) fastsætte, at de officielle undersøgelser med henblik på at kontrollere overholdelsen af den i bilag II, punkt I, nr. 4, vedrørende Brassica napus fastsatte betingelse ikke ved godkendelsen foretages af alle partier, medmindre der består tvivl om, hvorvidt denne betingelse overholdes.

5. Når undersøgelsen under officielt tilsyn som nævnt i stk. 1, litra e), nr. iv), andet led, litra f), nr. iv), andet led, litra g), nr. iv), andet led, litra h), nr. iv), andet led, og litra i), nr. iv), andet led, ovenfor gennemføres, skal følgende krav være overholdt:

a) inspektørerne

i) skal have de nødvendige tekniske kvalifikationer

ii) må ikke have personlig fordel i forbindelse med undersøgelsernes gennemførelse

iii) skal være autoriseret af frøcertificeringsmyndigheden i den pågældende medlemsstat, idet autoriseringen enten skal bestå i, at inspektørerne aflægger ed eller underskriver et skriftligt tilsagn om at ville overholde reglerne for officielle undersøgelser

iv) skal gennemføre undersøgelser under officielt tilsyn i overensstemmelse med de for officielle undersøgelser gældende regler

b) den frøafgrøde, der skal undersøges, skal være fremavlet af frø, som har undergået officiel efterkontrol med tilfredsstillende resultater

c) en vis andel af frøene skal kontrolleres af officielle inspektører. Denne andel skal være på 10 % af de selvbestøvede afgrøder og 20 % af de krydsbestøvede afgrøder, eller for de arter, for hvilke medlemsstaterne kræver officiel laboratoriekontrol for sortsidentitet og sortsrenhed ved morfologiske, fysiologiske eller biokemiske procedurer, hhv. 5 % og 15 %

d) en vis andel prøver af frøpartierne fra frøafgrøderne skal udtages til officiel efterkontrol og, hvis det er relevant, til officiel laboratorieundersøgelse for sortsidentitet og sortsrenhed.

Medlemsstaterne skal bestemme, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af de regler, der omhandles i første afsnit om undersøgelser under officielt tilsyn. De sanktioner, som de anvender, skal være effektive og afskrækkende og stå i rimeligt forhold til overtrædelserne. Sanktionerne kan bl.a. bestå i inddragelse af den autorisation, der er omhandlet i første afsnit, litra a), nr. iii), for officielt autoriserede inspektører, der forsætligt eller uagtsomt har overtrådt reglerne for officielle undersøgelser. En certificering af undersøgt frø skal annulleres i tilfælde af en sådan overtrædelse, medmindre det kan bevises, at frøet stadig overholder alle relevante krav.

6. Yderligere foranstaltninger gældende for gennemførelsen af undersøgelser under officielt tilsyn kan vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Indtil sådanne foranstaltninger er vedtaget, skal betingelserne i artikel 2 i Kommissionens beslutning 89/540/EØF(6) overholdes.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne foreskriver, at frø af:

Brassica napus L. (partim)

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Cannabis sativa L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Gossypium spp.

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. (partim)/spindhør

kun må bringes i handelen, såfremt det er officielt godkendt som "basisfrø" eller som "certificeret frø".

2. Medlemsstaterne foreskriver, at frø af andre arter af olie- og spindplanter end de i stk. 1 opregnede kun må bringes i handelen, hvis det drejer sig enten om frø, der er officielt godkendt som "basisfrø" eller som "certificeret frø", eller om handelsfrø.

3. Det kan efter proceduren i artikel 25, stk. 2, foreskrives, at frø af andre olie- eller spindplantearter end dem, der er opregnet i stk. 1, fra bestemte tidspunkter at regne kun må bringes i handelen, hvis det er officielt godkendt som "basisfrø" eller som "certificeret frø".

4. Medlemsstaterne drager omsorg for, at de officielle frøundersøgelser foretages efter de sædvanlige internationale metoder, for så vidt sådanne metoder eksisterer.

Artikel 4

Uanset artikel 3, stk. 1 og 2, drager medlemsstaterne omsorg for, at

- forædlet frø af generationer forud for basisfrøet, og

- ubearbejdet frø, der bringes i handelen med henblik på bearbejdning, og for hvilket der er skabt sikkerhed for ægtheden,

kan bringes i handelen.

Artikel 5

Uanset artikel 3 kan medlemsstaterne tillade:

a) at basisfrø, der ikke opfylder de i bilag II vedrørende spireevnen fastsatte betingelser, officielt godkendes og bringes i handelen; med henblik herpå skal der træffes alle fornødne foranstaltninger med henblik på, at leverandøren garanterer en bestemt spireevne, som han, når produktet bringes i handelen, angiver på en speciel etiket, der bærer hans navn og adresse samt partiets referencenummer

b) at frø af kategorierne "basisfrø", "certificeret frø" af enhver art eller "handelsfrø", for hvis vedkommende den officielle undersøgelse til kontrol af overholdelsen af de i bilag II vedrørende spireevnen fastsatte betingelser ikke måtte være afsluttet, officielt godkendes eller officielt tillades og bringes i handelen indtil den første modtager i handelskæden for at sikre en hurtig forsyning med frø. Godkendelsen eller tilladelsen gives kun mod forevisning af en rapport om en foreløbig analyse af frøet og mod angivelse af den første modtagers navn og adresse; der træffes alle fornødne foranstaltninger med henblik på, at leverandøren garanterer den spireevne, der er konstateret ved den foreløbige analyse; denne spireevne skal, når produktet bringes i handelen, angives på en speciel etiket, der bærer leverandørens navn og adresse samt partiets referencenummer.

Disse bestemmelser gælder ikke for frø, der indføres fra tredjelande, med undtagelse af de i artikel 18 nævnte tilfælde om opformering uden for Fællesskabet.

Medlemsstater, der anvender undtagelsesbestemmelsen i litra a) eller b), bistår hinanden administrativt hvad angår kontrollen.

Artikel 6

1. Uanset artikel 3, stk. 1 og 2, kan medlemsstaterne give producenter på deres eget område tilladelse til at afsætte

a) små mængder frø bestemt til videnskabelige formål eller forædlingsarbejde

b) passende mængder frø bestemt til andre undersøgelses- eller forsøgsformål, forudsat at det tilhører sorter, for hvilke der er indgivet en anmodning om opførelse på sortslisten i den berørte medlemsstat.

For så vidt angår genetisk modificeret materiale, kan en sådan tilladelse kun gives, hvis alle hensigtsmæssige foranstaltninger er blevet truffet for at undgå skadelige indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Bestemmelserne i artikel 7, stk. 4, i direktiv 2002/53/EF finder tilsvarende anvendelse på miljørisikovurderingen.

2. De formål, til hvilke de i stk. 1, litra b), omhandlede tilladelser kan gives, og bestemmelserne med hensyn til mærkning af pakningerne samt mængderne og betingelserne for, at medlemsstaterne kan give en sådan tilladelse, fastsættes efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

3. Tilladelser, som medlemsstaterne har udstedt inden den 14. december 1998 til producenter på deres eget område til de i stk. 1 omhandlede formål, vil fortsat være gyldige, indtil de i stk. 2 omhandlede bestemmelser bliver fastsat. Derefter skal sådanne tilladelser være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i henhold til stk. 2.

Artikel 7

Medlemsstaterne kan med hensyn til de i bilag I og II fastsatte betingelser fastsætte yderligere eller strengere betingelser for godkendelsen såvel som for undersøgelsen af handelsfrøet for så vidt angår deres egen produktion.

Artikel 8

Medlemsstaterne foreskriver, at den eventuelt ønskede beskrivelse af de genealogiske komponenter på forædlerens anmodning holdes fortrolig.

Artikel 9

1. Medlemsstaterne foreskriver, at prøver i forbindelse med udførelsen af kontrol af sorterne, i forbindelse med undersøgelsen af frø med henblik på godkendelse og i forbindelse med undersøgelsen af handelsfrø, udtages af myndighederne efter egnede metoder.

2. Ved undersøgelsen af frø med henblik på godkendelse og ved undersøgelsen af handelsfrø udtages prøverne af ensartede partier, størstevægten af et parti og mindstevægten af en prøve angives i bilag III.

Artikel 10

1. Medlemsstaterne foreskriver, at basisfrø, certificeret frø af enhver art og handelsfrø kun må bringes i handelen i partier, der er tilstrækkeligt ensartede, og i lukkede pakninger, som i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 11 og 12 er forsynet med en lukkeanordning og med mærkning.

2. Medlemsstaterne kan for afsætningen af små mængder til den endelige forbruger fastsætte undtagelser fra bestemmelserne i stk. 1 for så vidt angår pakningen, lukkeanordningen samt mærkningen.

Artikel 11

1. Medlemsstaterne foreskriver, at pakninger med basisfrø, certificeret frø af enhver art og handelsfrø af myndighederne eller under myndighedernes kontrol lukkes således, at de ikke kan åbnes, uden at lukkeanordningen ødelægges, eller uden at det kan ses på den i artikel 12, stk. 1, omhandlede officielle etiket eller på pakningen.

For at sikre, at pakningen er lukket, skal der på lukkeanordningen mindst være anbragt den officielle etiket eller en officiel forsegling.

De i andet afsnit omhandlede foranstaltninger er ikke absolut nødvendige, når der er tale om en engangslukkeanordning.

Efter proceduren i artikel 25, stk. 2 kan det konstateres, om en bestemt lukkeanordning er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette stykke.

2. En eller flere nye lukninger kan kun foretages af myndighederne eller under myndighedernes kontrol. I tilfælde heraf gøres der på den i artikel 12, stk. 1, nævnte etiket ligeledes bemærkning om den sidste nye lukning, om datoen herfor samt om den myndighed, der har foretaget den.

3. Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser fra stk. 1 for småpakninger, der er lukket på deres eget område. Betingelserne for disse undtagelser kan fastsættes efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 12

1. Medlemsstaterne foreskriver, at pakninger med basisfrø, certificeret frø af enhver art og handelsfrø:

a) udvendigt skal være forsynet med en officiel etiket, som endnu ikke har været i brug, som er i overensstemmelse med bilag IV, og hvis angivelser er affattet på et af Fællesskabets officielle sprog. Etiketten skal være hvid for basisfrø, blå for certificeret frø af første generation efter basisfrø, rød for certificeret frø af efterfølgende generationer og brun for handelsfrø. Er etiketten forsynet med et hul, skal dens fastgørelse i alle tilfælde sikres med en officiel forsegling. Såfremt basisfrø i det i artikel 5, litra a), omhandlede tilfælde ikke opfylder de i bilag II fastsatte betingelser med hensyn til spireevne, gøres bemærkning herom på etiketten. Det er tilladt at anvende officielle selvklæbende etiketter. Efter proceduren i artikel 25, stk. 2, kan det tillades under myndighedernes kontrol at forsyne pakningen med de foreskrevne angivelser på en sådan måde, at de ikke kan udviskes, og således at de svarer til etikettens udformning

b) indvendigt skal indeholde et officielt indlægsmærke i samme farve som etiketten med i det mindste de i bilag IV, del A, litra a), nr. 4, 5 og 6, og for handelsfrøs vedkommende litra b), nr. 2, 5 og 6, for etiketten foreskrevne angivelser. Indlægsmærket skal være udformet således, at det ikke kan forveksles med den i litra a) omhandlede etiket. Indlægsmærket er ikke påkrævet, såfremt angivelserne er påført pakningen på en sådan måde, at de ikke kan udviskes, eller såfremt der i overensstemmelse med litra a) anvendes en selvklæbende etiket eller en etiket af et materiale, som ikke kan rives i stykker.

2. Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser fra stk. 1 for småpakninger, der er lukket på deres eget område. Betingelserne for disse undtagelser kan fastsættes efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

3. Medlemsstaterne kan fortsat foreskrive, at det olie- og spindplantefrø, for hvilket der foreligger bevis for, at det er bestemt til andre formål end til landbrugsproduktion, kun må bringes i handelen, såfremt dette er nævnt på etiketten.

Artikel 13

Efter proceduren i artikel 25, stk. 2, kan det fastsættes, at medlemsstaterne kan kræve, at pakninger med basisfrø, certificeret frø af alle kategorier eller handelsfrø i andre tilfælde end dem, der er omhandlet i dette direktiv, forsynes med en leverandøretiket (som enten kan være en etiket, der er forskellig fra den officielle etiket, eller være et påtryk med leverandørens angivelser på selve pakningen). De oplysninger, der skal angives på en sådan etiket, fastsættes også efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 14

Når der er tale om frø af en genetisk modificeret sort, skal det på etiketter eller dokumenter af enhver art, officielle såvel som ikke-officielle, der er fastgjort til eller ledsager frøpartiet, jf. bestemmelserne i dette direktiv, være klart angivet, at sorten er genetisk modificeret.

Artikel 15

Medlemsstaterne foreskriver, at enhver kemisk behandling af basisfrø, af certificeret frø af enhver art eller af handelsfrø anføres enten på den officielle etiket eller på en leverandøretiket, samt uden på eller inde i pakningen.

Artikel 16

Med henblik på at finde bedre alternativer til visse bestemmelser i dette direktiv kan der efter proceduren i artikel 25, stk. 2, træffes afgørelse om, at tidsbegrænsede forsøg på nærmere fastsatte betingelser skal gennemføres på fællesskabsplan.

I forbindelse med sådanne forsøg kan medlemsstaterne fritages for visse af de i dette direktiv fastsatte forpligtelser. Fritagelsens omfang fastsættes i henhold til de bestemmelser, på hvilke den finder anvendelse. Et forsøgs varighed må ikke overstige syv år.

Artikel 17

Medlemsstaterne drager omsorg for, at frø, der bringes i handelen efter bestemmelserne i dette direktiv, obligatoriske såvel som ikke obligatoriske, kun undergives de handelsrestriktioner, der er fastsat i dette eller andre direktiver, for så vidt angår egenskaber, undersøgelsesforanstaltninger, mærkning og lukning.

Artikel 18

Betingelserne for, at forædlet frø af generationer forud for basisfrøet kan bringes i handelen efter artikel 4, første led, er som følger:

a) det er blevet officielt kontrolleret af den kompetente certificeringsmyndighed i overensstemmelse med bestemmelserne for certificering af basisfrø

b) det er pakket i overensstemmelse med dette direktiv, og

c) pakningerne er forsynet med en officiel etiket med mindst følgende angivelser:

- certificeringsmyndighed og medlemsstat eller forkortet betegnelse herfor

- partiets referencenummer

- måned og år for lukning, eller

- måned og år for seneste officielle prøveudtagning med henblik på beslutning om certificering

- art med latinske bogstaver og i det mindste anført under den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn

- sort, i det mindste anført med latinske bogstaver

- betegnelsen "præ-basisfrø"

- antal generationer forud for frøkategorien "certificeret frø" eller "certificeret frø af første generation".

Etiketten skal være hvid og forsynet med en diagonal violet streg.

Artikel 19

1. Medlemsstaterne foreskriver, at frø af olie- og spindplanter:

- som stammer direkte fra basisfrø eller fra certificeret frø af første generation, der er officielt certificeret enten i en eller flere medlemsstater eller i et tredjeland, der er givet ligestilling i henhold til artikel 20, litra b), eller som stammer direkte fra en krydsning af basisfrø, der er officielt certificeret i en medlemsstat, og basisfrø, der er officielt certificeret i et sådant tredjeland, og

- som er høstet i en anden medlemsstat

efter anmodning og med forbehold af bestemmelserne i direktiv 2002/53/EF skal certificeres officielt som certificeret frø i enhver medlemsstat, hvis det har været underkastet en markinspektion, der opfylder de i bilag I fastsatte betingelser for vedkommende kategori, og hvis det ved en officiel undersøgelse er godtgjort, at de i bilag II for samme kategori fastsatte betingelser er opfyldt.

Når frøet i disse tilfælde hidrører direkte fra officielt certificeret frø af tidligere generationer end basisfrø, kan medlemsstaterne ligeledes meddele officiel certificering som basisfrø, hvis de for denne kategori fastsatte betingelser er opfyldt.

2. Frø af olie- og spindplanter, der er høstet i Fællesskabet, og som skal certificeres efter bestemmelserne i stk. 1, skal:

- pakkes og forsynes med en officiel etiket, der opfylder betingelserne i bilag V, afsnit A og B, efter bestemmelserne i artikel 11, stk. 1, og

- ledsages af et officielt dokument, der opfylder betingelserne i bilag V, afsnit C.

Bestemmelserne i første afsnit vedrørende pakning og mærkning kan fraviges, hvis de myndigheder, der varetager markinspektionen, de myndigheder, der udarbejder dokumenterne for sådant ikke endeligt certificeret frø med henblik på certificering, og de myndigheder, der varetager certificeringen, er de samme, eller hvis de er enige om at fravige bestemmelserne.

3. Medlemsstaterne foreskriver endvidere, at frø af olie- og spindplanter:

- som stammer direkte fra basisfrø eller fra certificeret frø af første generation, der er officielt certificeret enten i en eller flere medlemsstater eller i et tredjeland, der er givet ligestilling i henhold til artikel 20, litra b), eller som stammer direkte fra en krydsning af basisfrø, der er officielt certificeret i en medlemsstat, og basisfrø, der er officielt certificeret i et sådant tredjeland, og

- som er høstet i et tredjeland

efter anmodning skal certificeres officielt som certificeret frø i enhver af de medlemsstater, hvor basisfrøet enten er avlet eller officielt certificeret, hvis det har været underkastet en markinspektion, der opfylder de betingelser for vedkommende kategori, der er fastsat i en i henhold til artikel 20, litra a), truffet afgørelse om ligestilling, og hvis det ved en officiel undersøgelse er godtgjort, at de i bilag II for samme kategori fastsatte betingelser er opfyldt. Andre medlemsstater kan også tillade officiel certificering af sådant frø.

Artikel 20

1. På forslag af Kommissionen konstaterer Rådet med kvalificeret flertal:

a) om markinspektionerne i de i artikel 18 omhandlede tilfælde i et tredjeland opfylder de i bilag I fastsatte betingelser

b) om olie- og spindplantefrø, der er høstet i et tredjeland, og som frembyder samme garantier med hensyn til dets karakteristiske egenskaber såvel som til de forholdsregler, der træffes med henblik på undersøgelse, sikring af ægthed, mærkning og kontrol deraf, i så henseende har tilsvarende værdi som basisfrø, certificeret frø og certificeret frø af første, anden eller tredje generation eller som handelsfrø, der er høstet inden for Fællesskabet, og som er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser.

2. Stk. 1 gælder ligeledes for enhver ny medlemsstat, for perioden fra dens tilslutning indtil den dato, på hvilken den skal sætte de love eller administrative bestemmelser i kraft, som er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 21

1. For at overvinde forbigående vanskeligheder ved den almindelige forsyning med basisfrø eller med certificeret frø, som opstår i Fællesskabet og ikke kan overvindes på anden måde, kan det efter proceduren i artikel 25, stk. 2, besluttes, at medlemsstaterne for en bestemt periode tillader, at der i hele Fællesskabet bringes frø tilhørende en kategori, der er undergivet mindre strenge krav, eller frø tilhørende en sort, der hverken er opført på "den fælles sortsliste over landbrugsplantearter" eller på de nationale sortslister, i handelen i sådanne mængder, som er nødvendige for at afhjælpe forsyningsvanskelighederne.

2. Når der er tale om en kategori af frø af en bestemt sort, er den officielle etiket den, som er bestemt for den tilsvarende kategori; når der er tale om frø af sorter, der ikke er opført på ovennævnte lister, er den officielle etiket den, der er bestemt for handelsfrø. Etiketten skal altid angive, at der er tale om frø af en kategori, der opfylder mindre strenge krav.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1 kan vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 22

1. Medlemsstaterne drager omsorg for, at der i det mindste ved stikprøver foretages officielle undersøgelser i forbindelse med handel med frø af olie- og spindplanter for at kontrollere, om kravene i dette direktiv er opfyldt.

2. Uden at det berører de frie varebevægelser inden for Fællesskabet for frøs vedkommende, træffer medlemsstaterne alle de fornødne foranstaltninger for at sikre, at de får udleveret følgende oplysninger, når frø indført fra tredjelande bringes i handelen i mængder på over 2 kg:

a) art

b) sort

c) kategori

d) produktionsland og officiel kontrolmyndighed

e) afsendelsesland

f) importør

g) frømængde.

Nærmere regler for, hvorledes disse oplysninger skal gives, kan fastsættes efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 23

1. Sammenlignende fællesskabsundersøgelser foretages inden for Fællesskabet for at efterkontrollere stikprøver af basisfrø, med undtagelse af frø af hybride og syntetiske sorter, og af certificeret frø af enhver art af olie- og spindplanter. Undersøgelsen af de betingelser, som dette frø skal opfylde, kan inddrages under den efterfølgende kontrol. Tilrettelægningen af undersøgelserne og resultaterne heraf forelægges den i artikel 25, stk. 1, nævnte komité til bedømmelse.

2. De sammenlignende undersøgelser tjener til at harmonisere de tekniske godkendelsesmetoder for at opnå ensartede resultater. Så snart dette mål er nået, udarbejdes der en årsberetning om undersøgelserne, som sendes til medlemsstaterne og Kommissionen som fortroligt materiale. Tidspunktet for den første udarbejdelse af beretningen fastsættes efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

3. De bestemmelser, der er nødvendige til udførelsen af de sammenlignende undersøgelser, fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 25, stk. 2. Frø af olie- og spindplanter, der er høstet i tredjelande, kan inddrages i de sammenlignende undersøgelser.

Artikel 24

De ændringer i bilagene, der bliver nødvendige som følge af udviklingen i videnskabelig eller teknisk viden, vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 25

1. Kommissionen bistås af Den stående Komité for Frø- og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug, oprettet ved artikel 1 i Rådets afgørelse 66/399/EØF(7).

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 26

Med forbehold af de tolerancer, der er fastsat i bilag II med hensyn til forekomsten af sygdomme, skadelige organismer eller smittebærere heraf, berører dette direktiv ikke lovgivning i de enkelte stater, der er begrundet i beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

Artikel 27

1. Der kan fastsættes særlige betingelser efter proceduren i artikel 25, stk. 2, for at tage hensyn til udviklingen hvad angår:

a) betingelserne for handel med kemisk behandlet frø

b) betingelserne for handel med frø i forbindelse med bevarelse in situ og bæredygtig udnyttelse af genetiske ressourcer af planter, herunder frøblandinger af arter, som også omfatter arterne i artikel 1 i direktiv 2002/53/EF, som er knyttet til særlige naturlige eller delvis naturlige levesteder og er truet af genetisk erosion

c) betingelserne for handel med frø, der egner sig til økologisk landbrug.

2. De særlige betingelser som omhandlet i stk. 1, litra b), indebærer navnlig følgende:

a) frøene skal være af kendt herkomst, der af den relevante myndighed i hver medlemsstat er godkendt med henblik på handel med frø i definerede områder

b) der skal gælde passende kvantitative restriktioner.

Artikel 28

En medlemsstat kan på begæring efter proceduren i artikel 25, stk. 2, helt eller delvis fritages for at anvende bestemmelserne i dette direktiv med undtagelse af artikel 17:

a) for så vidt angår følgende art:

- saflor

b) for så vidt angår andre arter, der normalt ikke opformeres eller afsættes på dens område.

Artikel 29

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 30

Senest den 1. februar 2004 fremlægger Kommissionen en detaljeret evaluering af de forenklinger af certificeringsprocedurerne, der indføres ved artikel 5 i direktiv 98/96/EF. Evalueringen skal især vedrøre de eventuelle følger for frøkvaliteten.

Artikel 31

1. Direktiv 69/208/EØF som ændret ved de i bilag VI, del A, anførte direktiver ophæves, dog uden at medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VI, del B, anførte gennemførelsesfrister berøres heraf.

2. Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses i henhold til den i bilag VII anførte sammenligningstabel.

Artikel 32

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 33

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. juni 2002.

På Rådets vegne

Formand

M. Rajoy Brey

(1) Udtalelse afgivet den 9.4.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(2) EFT L 169 af 10.7.1969, s. 3. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/96/EF (EFT L 25 af 1.2.1999, s. 27).

(3) Jf. bilag VI, del A.

(4) Se s. 1 i denne EFT.

(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6) EFT L 286 af 4.10.1989, s. 24. Beslutningen er senest ændret ved beslutning 96/336/EF (EFT L 128 af 29.5.1996, s. 23).

(7) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2289/66.

BILAG I

BETINGELSER, SOM BESTANDEN SKAL OPFYLDE

1. Den bestand, der tidligere har været dyrket på marken, må ikke have været uforenelig med dyrkning af frø af den pågældende art og sort, og marken skal i tilstrækkelig grad være fri for sådanne planter fra tidligere dyrkning.

2. Bestanden skal opfylde følgende normer med hensyn til afstande til de nærmeste liggende marker, hvorfra pollen eventuelt kan forårsage uønsket fremmed bestøvning:

>TABELPOSITION>

Disse afstande behøver ikke at opretholdes, såfremt der findes tilstrækkelig beskyttelse mod uønsket fremmedbestøvning.

3. Bestanden skal være tilstrækkelig sortsægte og sortsren; en bestand af en indavlet linje af Helianthus annuus skal være tilstrækkelig ægte og ren med hensyn til de karakteristiske egenskaber.

Ved dyrkning af frø af hybridsorter af Helianthus annuus gælder ovennævnte bestemmelser ligeledes for komponenternes karakteristiske egenskaber, herunder hanlig sterilitet eller retablering af fertilitet.

Især skal bestande af Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. og hybrider af Helianthus annuus opfylde følgende normer og andre betingelser:

A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi og Gossypium spp.:

Antallet af planter i bestande af den pågældende art, som umiskendeligt ikke er sortsrene, må ikke overstige:

- en pr. 30 m2 ved avl af basisfrø

- en pr. 10 m2 ved avl af certificeret frø.

B. Hybrider af Helianthus annuus:

a) det procentvise antal planter, som umiskendeligt ikke svarer til den indavlede linje, eller komponenten må ikke overstige:

aa) ved avl af basisfrø:

>TABELPOSITION>

bb) ved avl af certificeret frø:

>TABELPOSITION>

b) ved avl af frø af hybridsorter skal følgende andre normer eller betingelser være opfyldt:

aa) planter af den hanlige komponent skal afgive tilstrækkeligt meget pollen, mens planter af den hunlige komponent blomstrer

bb) når planter af den hunlige komponent har modtagelige støvfang, må det procentvise antal af den hunlige komponent, som har afgivet eller afgiver pollen, ikke overstige 0,5 %

cc) ved avl af basisfrø må det samlede procentvise antal planter af den hunlige komponent, der umiskendeligt ikke svarer til komponenten, og som har afgivet eller afgiver pollen, ikke overstige 0,5 %

dd) såfremt den i bilag II, afsnit I, nr. 2, fastsatte betingelse ikke kan opfyldes, skal følgende betingelse opfyldes:

den hanlig-sterile komponent, der anvendes til dyrkning af certificeret frø, skal besidde en specifik retablerende linje (linjer), således at mindst en tredjedel af de dyrkede planter af den frembragte hybrid producerer pollen, der fremtræder normal i enhver henseende.

4. Forekomsten af skadelige organismer, der nedsætter frøets brugsværdi, skal begrænses mest muligt. Hvad angår Glycine max. gælder denne betingelse især for skadegørerne Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora og var. sojae, Phialophora gregata og Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5. Overholdelsen af ovennævnte normer eller andre betingelser kontrolleres for basisfrøs vedkommende ved officielle markinspektioner og for certificeret frøs vedkommende enten ved officielle markinspektioner eller ved undersøgelser, der gennemføres under officielt tilsyn. Disse markinspektioner gennemføres under iagttagelse af følgende betingelser:

A. Bestandens tilstand og udviklingsniveau skal muliggøre en fyldestgørende kontrol.

B. Andre bestande end hybrider af solsikke skal underkastes mindst en markinspektion. Bestande af hybrider af solsikke skal underkastes mindst to markinspektioner.

C. Størrelsen, antallet og fordelingen af det antal steder i marken, hvor der må foretages undersøgelser for at kontrollere overholdelsen af bestemmelserne i dette bilag, fastsættes efter passende metoder.

BILAG II

BETINGELSER, SOM FRØET SKAL OPFYLDE

I. BASISFRØ OG CERTIFICERET FRØ

1. Frøet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent. Nedenfor anførte arter skal især opfylde følgende normer og betingelser:

>TABELPOSITION>

Mindste sortsrenhed kontrolleres hovedsagelig ved officielle markinspektioner, der gennemføres efter bestemmelserne i bilag I.

2. Såfremt den i bilag I, nr. 3, afsnit B, litra b), punkt dd), fastsatte betingelse ikke kan opfyldes, skal følgende betingelse opfyldes: når der til avl af certificeret frø af hybrider af solsikke er anvendt en hunlig komponent, der er hanlig steril, og en hanlig komponent, der ikke retablerer hanlig fertilitet, skal det af den hanlig sterile forældreplante producerede frø blandes med frø, som er produceret af den fuldt fertile forældreplante; forholdet mellem hanlig sterile og hanlig fertile forældreplanter må ikke overstige 2:1.

3. Frøet skal opfylde følgende normer og betingelser med hensyn til spireevne, specifik renhed og indhold af frø af andre plantearter, herunder Orobanche spp.:

A.

Tabel:

>TABELPOSITION>

B. Normer og betingelser, der gælder, hvor der henvises til dem i tabellen i afsnit I, stk. 3, punkt A, i dette bilag:

a) det i spalte 5 anførte størsteindhold af frø omfatter tillige frø af de i spalte 6 til 11 anførte arter

b) det samlede antal frø af andre plantearter behøver ikke at blive bestemt, medmindre der er tvivl om, hvorvidt betingelsen i spalte 5 er opfyldt

c) antallet af frø af Cuscuta spp. behøver ikke at blive bestemt, medmindre der er tvivl om, hvorvidt betingelsen i spalte 7 er opfyldt

d) et enkelt frø af Cuscuta spp. i en prøve af den foreskrevne størrelse anses ikke som en urenhed, hvis en ny prøve af samme størrelse er helt fri for frø af Cuscuta spp.

e) frøet skal være frit for Orobanche spp.; dog anses et enkelt frø af Orobanche spp. i en prøve på 100 g ikke som en urenhed, hvis en ny prøve på 200 g er helt fri for frø af Orobanche spp.

4. Forekomsten af skadelige organismer, der nedsætter frøets brugsværdi, skal begrænses mest muligt. Frøene overholder navnlig følgende normer eller øvrige betingelser:

A.

Tabel:

>TABELPOSITION>

B. Normer og betingelser, der gælder, hvor der henvises til dem i tabellen i afsnit 1, stk. 4, punkt A, i dette bilag:

a) for spindhør må antallet af frø, der er inficeret med Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), ikke overstige 1 %

b) antallet af hvileknolde af Sclerotinia sclerotiorum eller fragmenter heraf behøver ikke at blive bestemt, medmindre der er tvivl om, hvorvidt betingelsen i kolonne 5 er opfyldt.

C. Særlige normer eller andre betingelser gældende for Glycine max.:

a) Hvad angår Pseudomonas syringae pv. glycinea må antallet af delprøver af en prøve på mindst 5000 frø pr. parti inddelt i fem delprøver, som er konstateret smittet med nævnte skadegører, ikke overstige fire.

Hvis der identificeres mistænkte kolonier i alle fem delprøver, kan de ovennævnte normer eller betingelser bekræftes ved hjælp af relevante biokemiske undersøgelser af de mistænkte kolonier, der er isoleret på et udvalgt medium fra hver delprøve.

b) Med hensyn til Diaporthe phaseolorum må antallet af smittede frø ikke overstige 15 %.

c) Vægtprocent affald som defineret efter de nugældende internationale afprøvningsmetoder må ikke overstige 0,3 %.

Efter proceduren i artikel 25, stk. 2, kan medlemsstaterne bemyndiges til at undlade at foretage undersøgelsen hvad angår de ovennævnte særlige normer eller andre betingelser, medmindre der på grundlag af tidligere erfaringer hersker tvivl om, hvorvidt disse normer eller betingelser er opfyldt.

II. HANDELSFRØ

Betingelserne i afsnit I i nærværende bilag, med undtagelse af stk. 1, gælder for handelsfrø.

BILAG III

VÆGT AF FRØPARTIER OG FRØPRØVER

>TABELPOSITION>

Den maksimale vægt pr. parti må ikke overstiges med mere end 5 %.

BILAG IV

ETIKET

A. Foreskrevne angivelser

a) For basisfrø og certificeret frø:

1. "EF-normer".

2. Godkendelsesmyndighed og medlemsstat eller deres kendingsbogstaver.

3. Måned og år for lukning, udtrykt således: "lukket ... (måned og år)", eller

måned og år for seneste officielle prøveudtagning med henblik på beslutning om certificering, udtrykt således: "prøveudtaget ... (måned og år)".

4. Partiets referencenummer.

5. Art; i det mindste anføres den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn, med latinske bogstaver.

6. Sort, i det mindste anført med latinske bogstaver.

7. Kategori.

8. Produktionsland.

9. Anmeldt netto- eller bruttovægt.

10. I tilfælde af vægtangivelse og af angivelse af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer angivelse af arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af rene frø og den samlede vægt.

11. For hybride sorter eller indavlede linjer:

- for basisfrø, hvor den hybride eller indavlede linje, som frøet tilhører, er officielt godkendt i henhold til direktiv 2002/53/EF:

navnet på denne komponent, under hvilket det er blevet officielt godkendt, med eller uden henvisning til den endelige sort, ledsaget for hybrider eller indavlede linjer, der udelukkende anvendes som komponenter i endelige sorter, af betegnelsen "komponent"

- for basisfrø i andre tilfælde:

navnet på den komponent, som basisfrøet tilhører, som kan angives i kode, ledsaget af en henvisning til den endelige sort, med eller uden henvisning til dens funktion (hanlig eller hunlig) og ledsaget af betegnelsen "komponent"

- for certificeret frø:

navnet på den sort, som frøet tilhører, ledsaget af betegnelsen "hybrid".

12. Såfremt i det mindste spireevnen er blevet efterprøvet kan anføres "Efterprøvet ... (måned og år)", samt den myndighed, der er ansvarlig for denne efterprøvning. Disse angivelser kan ske ved, at en officiel selvklæbende mærkat anbringes på den officielle etiket.

Efter fremgangsmåden i artikel 25, stk. 2, kan medlemsstaterne fritages fra kravet om at anføre den botaniske betegnelse for enkelte arter, i givet fald i begrænsede perioder, når det er påvist, at ulemperne med kravets gennemførelse er større end de fordele, der forventes ved markedsføringen af frøet.

b) For handelsfrø:

1. "EF-regler og -normer".

2. "Handelsfrø (ikke godkendt efter sorten)".

3. Godkendelsesmyndighed og medlemsstat eller deres kendingsbogstaver.

4. Måned og år for lukning, udtrykt således: "lukket ... (måned og år)".

5. Partiets referencenummer.

6. Art; i det mindste anføres den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn, med latinske bogstaver.

7. Produktionsområde.

8. Anmeldt netto- eller bruttovægt.

9. I tilfælde af vægtangivelse og af anvendelse af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer angivelse af arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af rene frø og den samlede vægt.

10. Såfremt i det mindste spireevnen er blevet efterprøvet, kan anføres "Efterprøvet ... (måned og år)", samt den myndighed, der er ansvarlig for denne efterprøvning. Disse angivelser kan ske ved, at en officiel selvklæbende mærkat anbringes på den officielle etiket.

Efter fremgangsmåden i artikel 25, stk. 2, kan medlemsstaterne fritages fra kravet om at anføre den botaniske betegnelse for enkelte arter, i givet fald i begrænsede perioder, når det er påvist, at ulemperne med kravets gennemførelse er større end de fordele, der forventes ved markedsføringen af frøet.

B. Mindste dimensioner

110 mm × 67 mm.

BILAG V

ETIKET OG DOKUMENT, SOM SKAL BENYTTES TIL IKKE ENDELIG CERTIFICERET FRØ, DER ER HØSTET I EN ANDEN MEDLEMSSTAT

A. Foreskrevne angivelser på etiketten

- navnet på den for markinspektionen ansvarlige myndighed og medlemsstaten eller forkortelserne herfor

- art; i det mindste anføres den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn, med latinske bogstaver

- sort, i det mindste anført med latinske bogstaver; for sorter (indavlede linjer, hybrider), der alene skal anvendes som komponenter for hybridsorter, tilføjes betegnelsen "komponent"

- kategori

- for hybridsorter anføres betegnelsen "hybrid"

- markens eller partiets referencenummer

- angivet netto- eller bruttovægt

- påskriften "ikke endelig certificeret".

Efter fremgangsmåden i artikel 25, stk. 2, kan medlemsstaterne fritages fra kravet om at anføre den botaniske betegnelse for enkelte arter, i givet fald i begrænsede perioder, når det er påvist, at ulemperne med kravets gennemførelse er større end de fordele, der forventes ved markedsføringen af frøet.

B. Etikettens farve

Etiketten skal være grå.

C. Foreskrevne angivelser i dokumentet

- udstedende myndighed

- art; i det mindste anføres den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn, med latinske bogstaver

- sort, i det mindste anført med latinske bogstaver

- kategori

- referencenummer for det til markens tilsåning anvendte frø samt navnet på det land eller de lande, der har certificeret frøet

- markens eller partiets referencenummer

- størrelsen af det dyrkede areal, der har tjent til produktionen af det parti, som dokumentet vedrører

- den høstede frømængde og antal pakninger

- for certificeret frø anføres antal generationer efter basisfrø

- attestering af, at de betingelser, der er gældende for den bestand, hvorfra frøet stammer, er opfyldt

- i givet fald resultaterne af en foreløbig frøanalyse.

BILAG VI

DEL A

OPHÆVET DIREKTIV OG DETS EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER

(jf. artikel 31)

>TABELPOSITION>

DEL B

LISTE OVER GENNEMFØRELSESFRISTER TIL NATIONAL LOVGIVNING

(jf. artikel 31)

>TABELPOSITION>

BILAG VII

SAMMENLIGNINGSTABEL

>TABELPOSITION>