32002L0054Úradný vestník L 193 , 20/07/2002 S. 0012 - 0032


Smernica Rady 2002/54/ES

z 13. júna 2002

o obchodovaní s osivom repy

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

po prekonzultovaní s Hospodárskym a sociálnym výborom,

keďže:

(1) Smernica Rady 66/400/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy [2] sa často a podstatne menila a dopĺňala [3]. Z dôvodov jasnosti a racionálnosti sa má zmienená smernica kodifikovať.

(2) Výroba cukrovej repy a kŕmnej repy (ďalej len "repy") zaujíma dôležité miesto v poľnohospodárstve spoločenstva.

(3) Uspokojivé výsledky v oblasti pestovania repy vo veľkom rozsahu závisia od použitia vhodného osiva.

(4) Zvýšená produktivita vo výrobe repy v spoločenstve sa dosiahne výberom odrôd, ktorých obchodovanie členské štáty povolili po uplatnení jednotných pravidiel, ktoré sú tak prísne, ako je len možné. Preto sa smernicou rady 2002/53/ES zaviedol spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov [4].

(5) Je žiadúce ustanoviť jednotnú certifikačnú schému pre spoločenstvo založenú na skúsenostiach získaných v uplatňovaní schém v členských štátoch a v Európskej organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Schéma spoločenstva v kontexte konsolidácie vnútorného trhu by nemala poskytnúť členským štátom možnosť pre jednostranné výnimky zo schémy spôsobom, ktorý by prekážal voľnému pohybu osiva v spoločenstve.

(6) Obchodovanie s osivom repy sa vo všeobecnosti povoľuje, iba pokiaľ bolo úradne preskúšané a certifikované v súlade s pravidlami certifikácie ako základné osivo alebo certifikované osivo. Výber technických termínov "základné osivo" a "certifikované osivo" je založený na už existujúcej medzinárodnej terminológii. Za určitých špecifických podmienok by mala existovať možnosť umiestňovať na trhu šľachtiteľské osivo generácií predchádzajúcich základnému osivu a neupravované osivo.

(7) Pravidlá spoločenstva sa nebudú uplatňovať na osivo určené na vývoz do tretích krajín.

(8) S cieľom zlepšiť kvalitu osiva repy v spoločenstve sa musia stanoviť určité požiadavky, medzi iným polyploidia, jednoklíčkovosť, segmentácia, analytická čistota klíčivosť a vlhkosť.

(9) S cieľom zabezpečiť identitu osiva sa musia stanoviť pravidlá spoločenstva týkajúce sa balenia, vzorkovania a označovania. Preto na náveske majú byť podrobnosti potrebné na úradnú verifikáciu aj pre informáciu poľnohospodára a má z nich byť jasný pôvod certifikácie spoločenstva.

(10) Je potrebné zaviesť pravidlá obchodovania s chemicky ošetreným osivom, osivom vhodným na organické pestovanie, ako aj uchovanie in situ odrôd ovplyvnených genetickou eróziou.

(11) Je potrebné povoliť za určitých podmienok výnimky bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 14 zmluvy. Členské štáty využívaajúce výnimky by si mali navzájom administratívne pomáhať, čo sa týka prehliadok.

(12) S cieľom zabezpečiť jednak požiadavky kvality osiva a jednak ustanovenia zabezpečujúce identitu osiva počas obchodovania členské štáty pripravia ustanovenia na primeranú kontrolu opatrení.

(13) Osivo, ktoré spĺňa tieto požiadavky bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 30 zmluvy, nesmie byť vystavené žiadnym iným obmedzeniam okrem tých, ktoré sú uvedené v pravidlách spoločenstva.

(14) S ohľadom na určité podmienky osivo množené v inom štáte ako základné osivo certifikované v členskom štáte sa má certifikovať ako osivo množené v členskom štáte.

(15) Je potrebné prijať ustanovenia na autorizáciu obchodovania s osivom repy zberaného v tretích krajinách v rámci spoločenstva, iba ak takéto osivo poskytuje rovnaké zábezpeky, ako úradne certifikované osivo v rámci spoločenstva a je v súlade s pravidlami spoločenstva.

(16) Počas období, kedy je ťažko zaobstarať certifikované osivo rôznych kategórií, má sa dočasne povoliť obchodovanie s osivom kategórie s menej prísnymi požiadavkami, ale tiež s osivom odrôd nezapísaných do spoločného katalógu odrôd alebo katalógu odrôd členského štátu.

(17) S cieľom zjednotiť technické metódy certifikácie a kontrol používaných v členských štátoch a umožniť porovnanie osiva certifikovaného v spoločenstve a prichádzajúceho z tretích krajín sa v členských štátoch majú uskutočniť porovnávacie skúšky, aby sa umožnila každoročná následná kontrola osiva kategórie "certifikované osivo".

(18) Je žiadúce organizovať dočasné pokusy s cieľom hľadať lepšie alternatívy určitých prvkov certifikačných schém schválených v súlade s touto smernicou.

(19) Opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na komisiu [5].

(20) Táto smernica nesmie ovplyvniť povinnosti členských štátov týkajúce sa konečných termínov transpozície smerníc stanovených v prílohe V, časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa bude uplatňovať na výrobu s ohľadom na obchodovanie a obchodovanie s osivom repy v spoločenstve.

Pravidlá spoločenstva sa nebudú uplatňovať na osivo repy určené na vývoz do tretích krajín.

Článok 2

1. Na účely tejto smernice:

a) "obchodovanie": znamená predaj, prechovávanie s cieľom predaja, ponúkanie na predaj a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo transfer so zámerom komerčného poskytnutia osiva tretím stranám, buď za úplatu alebo bezplatne.

Obchod s osivom zameraný na komerčné využívanie odrody, ako je uvedené v nasledovných prípadoch, sa nepovažuje za obchodovanie:

- dodávka osiva úradným skúšobným a inšpekčným orgánom,

- dodávka osiva poskytovateľom spracovateľských služieb alebo balenia za predpokladu, že dodávateľ služieb nezískal oprávnenie vysievať takto dodané osivo.

Dodávka osiva prevádzkovateľom služieb za určitých podmienok s cieľom výroby určitých poľnohospodárskych prírodných materiálov určených na priemyselné spracovanie alebo množenie osiva sa s týmto cieľom nepovažuje za obchodovanie za predpokladu, že dodávateľ služieb nezískal právo na osivo takto dodané alebo na produkt zberu. Dodávateľ osiva doručí certifikačnému orgánu kópiu príslušnej časti zmluvy s dodávateľom služieb, pričom tieto majú obsahovať požiadavky a podmienky, ktoré v súčasnosti spĺňa poskytovateľ osiva.

Podmienky uplatňovania týchto ustanovení sa určia v súlade s postupom stanoveným v článku 28(2).

b) "repa": znamená cukrovú a kŕmnu repu druhov Beta vulgaris L.;

c) "základné osivo": znamená osivo

i) ktoré je vyrobené pod dohľadom šľachtiteľa v súlade s presne definovanými postupmi pre udržiavacie šľachtenie príslušnej odrody;

ii) určené na výrobu osiva kategórie "certifikované osivo";

iii) ktoré, podľa ustanovení článku 5, spĺňa podmienky stanovené pre základné osivo v prílohe I a

iv) o ktorom úradná skúška potvrdila, že spĺňa uvedené podmienky;

d) "certifikované osivo": znamená osivo

i) ktoré pochádza priamo zo základného osiva;

ii) ktoré je určené najmä na pestovanie repy;

iii) ktoré v súlade s ustanoveniami bodu b, článku 5 spĺňa podmienky ustanovené v prílohe I pre certifikované osivo a

iv) - o ktorom úradná skúška potvrdila, že spĺňa uvedené podmienky alebo

- za podmienok stanovených v prílohe 1(A) sa zistilo, že spĺňa tieto podmienky buď úradným preskúšaním alebo skúšaním pod zvláštnym dohľadom;

e) "jednoklíčkové osivo": znamená geneticky jednoklíčkové osivo;

f) "obrusované osivo": znamená osivo pripravené na použitie v sejačkách na presný výsev, ktoré v súlade s požiadavkou prílohy I, časť(3)b)(bb) a (cc), dáva jednu klíčiacu rastlinu;

g) "úradné opatrenia" znamená opatrenia prijaté

i) štátnymi orgánmi alebo

ii) akoukoľvek právnickou osobou, ktorá podlieha verejnému právu alebo súkromnému právu, za konanie ktorej zodpovedá štát alebo

iii) v prípade pomocných činností, ktoré taktiež riadi štát, akoukoľvek fyzickou osobou, ktorá s týmto cieľom riadne zložila prísahu,

za predpokladu, že osoby uvedené v bodoch ii) a iii) nezískajú v dôsledku vykonávania týchto opatrení žiadny osobný prospech.

h) "malé balenia ES": znamená balenia s obsahom nasledovného certifikovaného osiva:

i) jednoklíčkového alebo obrusovaného osiva: neprevyšujúceho 100000 klbôčok alebo zŕn alebo čistú hmotnosť 2,5 kg okrem, pokiaľ je to vhodné, granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc;

ii) osivo iné ako jednoklíčkové alebo obrusované: neprevyšujúce čistú hmotnosť 10 kg okrem, pokiaľ je to vhodné, granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc;

2. Rozdielne typy odrôd, včítane komponentov, vhodných na certifikáciu za podmienok ustanovených v tejto smernici môžu byť špecifikované a definované v súlade s postupom stanoveným v článku 28, odseku 2.

3. Pokiaľ sa uskutočňuje skúšanie pod úradným dohľadom s odvolaním sa na druhú zarážku uvedeného odseku 1d)iv) je potrebné uspokojiť nasledovné požiadavky:

a) inšpektori:

i) majú mať požadovanú technickú kvalifikáciu;

ii) nemajú získať v dôsledku vykonávania týchto opatrení žiadny osobný prospech;

iii) majú byť úradne certifikovaní certifikačným orgánom osív príslušného členského štátu a tento postup má zahrňovať prísahu inšpektorov alebo podpis inšpektorov pod písomné vyhlásenie oddanosti pravidlám, ktorými sa riadi úradné skúšanie;

iv) majú vykonávať prehliadky pod úradným dohľadom v súlade s pravidlami uplatniteľnými na úradných inšpektorov;

b) osivové porasty, ktoré sa majú prehliadať, majú byť vypestované z osiva, ktoré sa podrobilo úradnej následnej kontrole, ktorej výsledky boli uspokojivé;

c) úradný inšpektor prehliadne určitý pomer osivových porastov. Tento pomer je 10 % v prípade samoopelivých plodín a 20 % pri cudzoopelivých plodinách, alebo pri tých druhoch, pre ktoré členské štáty vykonávali úradné laboratórne testovanie osiva s využitím morfologických, fyziologických alebo, ak je to vhodné, biochemických postupov na identifikáciu odrody a stanovenie jej čistoty, 5 % alebo 15 %;

d) pomerné vzorky osiva z dávok zberaných z porastov sa odoberú na následnú kontrolu a, pokiaľ je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osiva, čo sa týka identity a čistoty osiva.

Členské štáty určia postihy, ktoré možno uplatniť pri porušeniach pravidiel stanovených v prvom pododseku o skúšaní pod úradným dohľadom. Postihy, ktoré udelia musia byť efektívne, pomerné a odraďujúce. Postihy môžu zahrnúť zrušenie licencie uvedenej v bode a)iii) prvého pododseku úradne licencovaných inšpektorov, ktorí sú vinní z úmyselného alebo nedbalého porušenia pravidiel úradných skúšok. Každá certifikácia skúšaného osiva sa anuluje v prípade takéhoto porušenia s výnimkou prípadov, kedy je možné dokázať, že také osivo stále spĺňa všetky príslušné požiadavky.

4. V súlade s postupom uvedeným v článku 28(2) sa môžu prijať ďalšie opatrenia uplatniteľné na vykonanie skúšok pod úradným dohľadom.

Pokiaľ sa prijmú také ustanovenia, budú sa dodržiavať podmienky stanovené v článku 2 rozhodnutia komisie 89/540/EHS [6].

Článok 3

1. Členské štáty zabezpečia, aby osivo repy nebolo umiestňované na trhu, pokiaľ nebolo úradne certifikované ako "základné osivo" alebo "certifikované osivo".

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa úradné skúšky osiva vykonávali v súlade so súčasnými medzinárodnými postupmi v miere, v ktorej takéto postupy existujú.

Článok 4

Napriek ustanoveniam článku 3(1) členské štáty môžu ustanoviť, že:

- šľachtiteľské osivo generácie predchádzajúcej základnému osivu a

- dopestované osivo obchodované na spracovanie za predpokladu, že identita osiva sa zabezpečí, sa môže umiestňovať na trhu.

Článok 5

Členské štáty môžu výnimkou ustanovení článku 3:

a) povoliť úradnú certifikáciu a obchodovanie so základným osivom, ktoré nespĺňa podmienky ustanovené v prílohe I, pokiaľ sa týka klíčivosti; na zabezpečenie tohto sa prijmú všetky potrebné ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že dodávateľ garantuje určitú klíčivosť, ktorú uvedie na obchodné účely na zvláštnej náveske so svojím menom a adresou a referenčným číslom dávky osiva.

b) s cieľom rýchleho sprístupnenia osiva, napriek tomu, že úradná skúška, prostredníctvom ktorej sa kontroluje súlad s podmienkami stanovenými v prílohe I týkajúcimi sa klíčivosti ešte nebola dokončená, povoliť v prípade osiva kategórií "základné osivo" a "certifikované osivo" úradnú certifikáciu a predaj po prvého nákupcu. Certifikácia sa schváli iba po predložení správy o predbežnej analýze a za predpokladu, že bude uvedené meno a adresa prvého príjemcu zásielky; vykonajú sa všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby príslušný dodávateľ ručil za klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou; táto klíčivosť sa na obchodné účely uvedie na osobitnej náveske spolu s menom a adresou dodávateľa a referenčným číslom príslušnej dávky osiva.

Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na osivo dovezené z tretích krajín, alebo, ak nie je inak uvedené v článku 22, v súvislosti s množením mimo spoločenstva.

Členské štáty, ktoré udelia výnimku či už pododseku a) alebo b) si budú vzájomne pomáhať čo sa týka prehliadky.

Článok 6

1. Bez ohľadu na článok 3(1) členské štáty môžu povoliť postupy umiestňovania na trhu na svojom území:

a) malé množstvá osiva na vedecké účely alebo šľachtenie;

b) prijateľné množstvá osiva na iné testy alebo pokusné účely, za predpokladu, že patria odrodám, ktorých prihláška na zapísanie do katalógu odrôd bola podaná v príslušnom členskom štáte.

V prípade geneticky modifikovaného materiálu, také povolenie možno udeliť, iba ak boli prijaté všetky príslušné opatrenia na to, aby sa zabránilo nežiadúcemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie. Na vyhodnotenie rizika vplyvu na životné prostredie v tomto prípade sa primerane uplatnia ustanovenia článku 7(4) smernice 2002/53/ES.

2. Účely, na ktoré sa môže vydať povolenie uvedené v odseku 1b), ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie balení, množstvá a podmienky, za ktorých členské štáty môžu takéto povolenia vydať, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 28(2).

3. Povolenia, udelené výrobcom členskými štátmi pred 14. decembrom 1998 na svojom území na účely stanovené v odseku 1 zostanú v platnosti do určenia ustanovení uvedených v odseku 2. Potom sa budú všetky takéto povolenia riadiť ustanoveniami v súlade s odsekom 2.

Článok 7

Členské štáty môžu v súvislosti s podmienkami stanovenými v prílohe I uplatňovať dodatočné alebo prísnejšie požiadavky na certifikáciu osiva vyrobeného na svojom vlastnom území.

Článok 8

Členské štáty ustanovia, aby sa popis genealogických komponentov na požiadanie šľachtiteľa považoval za dôverný.

Článok 9

1. Členské štáty stanovia, aby sa pre potreby skúšok osiva odrôd s cieľom certifikácie a následné kontrolné skúšobné vzorky odoberali úradne v súlade s primeranými postupmi.

2. Pre potreby skúšok osiva s cieľom certifikácie sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok; maximálna hmotnosť dávky a minimálna hmotnosť vzorky je uvedená v prílohe II.

Článok 10

1. Členské štáty budú vyžadovať, aby sa so základným osivom a certifikovaným osivom obchodovalo výhradne v dostatočne homogénnych dávkach a v uzavretých obaloch s bezpečnostným pečatným systémom a označeniami v súlade s článkami 11, 12 alebo 13, podľa toho, čo je vhodné.

2. Členské štáty môžu v prípade predaja malých množstiev konečnému spotrebiteľovi pre balenia, pečatenie a označovanie udeliť výnimky z ustanovení odseku 1.

Článok 11

1. Členské štáty budú požadovať, aby sa balenia základného a certifikovaného osiva, okrem prípadov, keď certifikované osivo je v malých ES baleniach, ktoré nebudú vyhovovať forme ES pre malé balenia, úradne alebo pod odborným dohľadom zapečatili takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo zanechania dôkazu na úradnej náveske alebo obale v zmysle článku 12, pri snahe o falšovanie.

S cieľom zaistiť pečatenie bude pečatný systém prinajmenšom obsahovať buď úradnú návesku, alebo dodatok k úradnej náveske.

Opatrenia uvedené v druhom pododseku nebudú nevyhnutné, pokiaľ sa použil pečatný systém s jednorázovým použitím.

V súlade s postupom uvedeným v článku 28(2) sa môže ustanoviť, či je príslušný pečatný systém v súlade s ustanoveniami tohto odseku.

2. Členské štáty budú vyžadovať, aby sa okrem prípadov malých ES balení, balenia opakovane raz alebo viackrát pečatili len pod úradnou kontrolou. Pri opätovnom pečatení sa na náveske požadovanej podľa článku 12 uvedie informácia o opätovnom zapečatení, najnovší dátum pečatenia a orgán zodpovedný za jeho vykonanie.

3. Členské štáty budú vyžadovať, aby ES malé balenia boli zapečatené takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez poškodenia pečatného systému alebo zanechania dôkazu o falšovaní na náveske alebo obale. V súlade s postupom uvedeným v článku 28(2) sa môže ustanoviť, či je príslušný pečatný systém v súlade s ustanoveniami tohto odseku. Obaly sa nebudú opakovane pečatiť jeden alebo viackrát bez úradnej kontroly.

Článok 12

Členské štáty budú vyžadovať, aby balenia základného osiva a certifikovaného osiva, okrem prípadov, keď certifikované osivo je v malom ES balení:

a) boli označené zvonka oficiálnou náveskou, ktorá ešte nebola použitá a ktorá spĺňa podmienky ustanovené v prílohe III, časti A a na ktorej sú údaje uvedené v jednom z úradných jazykov spoločenstva. Farba návesky má byť biela pre základné osivo a modrá pre certifikované osivo. Pokiaľ sa použije náveska na motúzku, jej upevnenie bude zabezpečené v každom prípade s úradnou pečaťou. Ak v prípadoch podľa článku 5 bodu a) základné osivo nespĺňa požiadavky ustanovené v prílohe I, čo sa týka klíčivosti, tento fakt sa uvedie na náveske. Možno povoliť použitie úradných nalepovacích návesiek. V súlade s postupom uvedeným v článku 28(2) možno povoliť pod úradným dozorom použitie nezmazateľnej tlače predpísaných informácií na obale vo forme návesky.

b) obsahovali úradné dokumenty v tej istej farbe ako náveska prinajmenšom s tými informáciami, ktoré sa vyžadujú v prílohe III časť (A)(I)(3), (5), (6), (11) a (12). Tento dokument bude spísaný takým spôsobom, že ho nemožno zameniť s úradnými náveskami uvedenými v bode a). Tento dokument nie je potrebný, ak sú informácie nezmazateľne vytlačené na obale, alebo ak v súlade s ustanoveniami podľa odseku a) je náveska na nalepovacej náveske z neroztrhnuteľného materiálu.

Článok 13

1. Členské štáty budú vyžadovať, aby malé ES balenia:

a) mali v súlade s prílohou III, časťou B na vonkajšej strane vytlačený popis alebo návesku dodávateľa v jednom z úradných jazykov spoločenstva; v prípade priehľadných obalov sa táto náveska môže umiestniť do vnútra, pokiaľ bude čitateľná cez obal; náveska má byť biela pre základné osivo a modrá pre certifikované osivo.

b) mali na vonkajšej strane alebo na náveske dodávateľa uvedenej v bode a) úradne pridelené sériové číslo; ak sa použije nalepovacia úradná náveska, táto bude biela pre základné osivo a modrá pre certifikované osivo; spôsob pridelenia uvedeného sériového čísla sa môže stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 28(2).

2. Členské štáty môžu požadovať, aby na ich území úradná nalepovacia náveska so všetkými alebo časťou informácií uvedených v prílohe III, časti B, bola použitá na označovanie ES malých balení; pokiaľ je informácia na takejto náveske, označenie uvedené v bode a) odseku 1 sa nebude vyžadovať.

Článok 14

Členské štáty môžu ustanoviť, že na požiadanie sa malé ES balenia na certifikované osivo budú pečatiť a predávať iba pod úradným dohľadom podľa článku 11(1) a článku 12.

Článok 15

Členské štáty vykonajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby v prípade malých balení osiva mohla byť skontrolovaná jeho identita, najmä v čase delenia dávok osiva. S týmto cieľom môžu členské štáty požadovať, aby malé balenia balené na ich území boli pečatené úradne alebo pod úradným dohľadom.

Článok 16

1. V súlade s postupom uvedeným v článku 28(2) možno ustanoviť, že v prípadoch iných, ako tých, ktoré sú ustanovené v tejto smernici, balenia základného osiva, certifikovaného osiva akéhokoľvek druhu budú mať návesku dodávateľa (ktorá môže byť náveskou oddelenou od úradnej návesky alebo bude oddelene umiestnená od informácie dodávateľa vytlačenej na obale). Podrobnosti, ktoré sa týkajú akejkoľvek takejto návesky budú tiež ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 28(2).

2. Náveska uvedená v odseku 1 bude vystavená v takým spôsobom, že ju nebude možné zameniť s úradnou náveskou uvedenou v článku 12.

Článok 17

V prípade osiva odrody, ktorá bola geneticky modifikovaná, bude v dokumentoch na náveskách alebo inde jasne uvedené, že sa jedná o odrodu geneticky modifikovanú.

Článok 18

Členské štáty budú vyžadovať, aby sa akékoľvek chemické ošetrenie základného osiva alebo certifikovaného osiva vyznačilo buď na úradnej náveske, alebo na náveske dodávateľa a na obale alebo vnútri neho.

Článok 19

S cieľom hľadať zlepšujúce alternatívy určitých ustanovení tejto smernice možno schváliť dočasné pokusy nešpecifikovaných podmienok na úrovni spoločenstva v súlade s postupom uvedeným v článku 28(2).

V rámci takýchto pokusov členské štáty môžu odpustiť dodržiavanie určitých povinností stanovených v tejto smernici. Rozsah tohto odpustenia sa definuje s ohľadom na ustanovenia, ktorých sa bude týkať. Trvanie experimentu neprekročí sedem rokov.

Článok 20

Členské štáty zabezpečia, že osivo, ktoré je umiestnené na trhu podľa tejto smernice, či už dobrovoľne, alebo povinne, nebude vystavené žiadnym trhovým obmedzeniam, čo sa týka jeho znakov, požiadaviek skúšania, obchodovania a pečatenia okrem tých, ktoré sú ustanovené v tejto alebo ktorejkoľvek inej smernici.

Článok 21

Podmienky, za ktorých sa šľachtiteľské osivo generácie predchádzajúcej základnému osivu môže umiestniť na trhu podľa článku 4, sú:

a) musí sa úradne prehliadnuť príslušným orgánom v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na certifikáciu osiva;

b) musí byť zabalené v súlade s touto smernicou a

c) obaly musia mať úradnú návesku s prinajmenšom nasledovnými údajmi:

- Certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišovacia skratka,

- referenčné číslo dávky,

- mesiac a rok balenia alebo

- mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,

- druhy, aspoň ich botanické názvy uvedené latinkou, ktoré môžu byť v skrátenej forme bez mien autorov alebo ich bežné názvy alebo oboje; identifikácia, či sa jedná o cukrovú alebo kŕmnu repu,

- odrody prinajmenšom uvedené latinkou písmom,

- popis "osivo vyššieho množiteľského stupňa",

- počet generácií predchádzajúcich kategórii "certifikované osivo".

Náveska má byť biela s uhlopriečnym fialovým pásom.

Článok 22

1. Členské štáty ustanovia, že osivo repy:

- ktoré sa vyrobilo priamo zo základného osiva úradne certifikovaného v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v tretej krajine, ktorá garantuje zhodu v zmysle článku 23(1)b) a

- ktoré sa zberalo v inom členskom štáte,

sa na požiadanie a bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia smernice 2002/53/ES, úradne certifikuje v ktoromkoľvek členskom štáte, ak takéto osivo bolo podrobené poľným prehliadkam v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I, časti A pre príslušnú kategóriu a ak úradné skúšanie preukázalo, že podmienky ustanovené v prílohe I, časti B sú pre tú istú kategóriu splnené.

Pokiaľ v takýchto prípadoch bolo osivo vyrobené priamo z úradne certifikovaného osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu, môžu členské štáty taktiež schváliť úradnú certifikáciu ako základného osiva, ak sú splnené podmienky ustanovené pre túto kategóriu.

2. Osivo repy, ktoré sa zberalo v spoločenstve a ktoré je určené na certifikáciu v súlade s odsekom 1 sa:

- bude baliť a označovať úradnými náveskami, ktoré vyhovujú podmienkam ustanoveným v prílohe IV(A) a (B) v súlade s článkom 11(1) a

- bude sprevádzané úradným dokladom, ktorý je v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe IV(C).

Dodržiavanie ustanovenia v prvom pododseku o balení a označovaní sa môže odpustiť, ak orgány zodpovedné za poľné prehliadky sú tiež zodpovedné za vystavovanie certifikačných dokumentov osiva, ktoré nebolo definitívne certifikované alebo súhlasia s touto výnimkou.

3. Členské štáty tiež ustanovia, že osivo repy:

- ktoré sa vyrobilo priamo zo základného osiva úradne certifikovaného v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v tretej krajine, ktorá garantuje zhodu v zmysle článku 23(1)b) a

- ktoré sa zberalo v tretej krajine,

sa na požiadanie úradne certifikuje ako certifikované osivo v ktoromkoľvek z tých členských štátov, v ktorých sa základné osivo buď vyrobilo, alebo úradne certifikovalo, ak osivo bolo podrobené poľným prehliadkam, ktoré uspokojujú podmienky ustanovené v ekvivalentnom rozhodnutí podľa článku 23(1)a) pre odpovedajúcu kategóriu a ak úradné preskúšanie preukázalo, že podmienky ustanovené v prílohe I, časti B pre tú istú kategóriu sú splnené. Ostatné členské štáty môžu tiež povoliť úradnú certifikáciu takéhoto osiva.

Článok 23

1. Rada na základe kvalifikovanej väčšiny na návrh komisie určí, či:

a) v prípadoch uvedených v článku 22, poľné prehliadky v príslušnej tretej krajine spĺňajú podmienky stanovené v prílohe I, časti A;

b) osivo repy zozberané v tretej krajine, ktoré poskytuje tie isté záruky týkajúce sa jeho znakov a podmienok skúšok na zabezpečenie identity, označovania a kontroly, je v týchto ohľadoch rovnocenné so základným osivom, certifikovaným osivom zozberaným v spoločenstve a spĺňajúcim ustanovenia tejto smernice.

2. Odsek 1 sa tiež uplatní vo vzťahu k akémukoľvek novému členskému štátu od dátumu jeho pristúpenia do dátumu, keď uvedie do platnosti zákony nariadenia a administratívne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Článok 24

1. S cieľom prekonať akékoľvek dočasné ťažkosti vo všeobecnom zásobovaní základným alebo certifikovaným osivom, ktoré sa vyskytnú v spoločenstve a nie je ich možné inak prekonať, členské štáty v súlade s postupom uvedeným v článku 28(2) v množstvách potrebných na vyriešenie problémov v zásobovaní povolia na určité obdobie obchodovanie s osivom, na ktoré sa kládli menej prísne nároky alebo odrody nezapísanej do spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín alebo národných katalógov odrôd členských štátov.

2. Kategórii osiva ktorejkoľvek odrody bude zodpovedať príslušná úradná náveska zodpovedajúcej kategórie; pre osivo odrôd nezahrnutých do uvedených katalógov bude farba úradnej návesky hnedá. Na náveske musí vždy uvedené, že príslušné osivo je osivo kategórie, ktorá spĺňa menej prísnejšie požiadavky.

3. Pravidlá uplatňovania odseku 1 možno prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 28(2).

Článok 25

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa úradné prehliadky vykonávali vo vzťahu k obchodovaniu s osivom repy aspoň náhodnými kontrolami na skontrolovanie súladu s požiadavkami a podmienkami tejto smernice.

2. Bez toho, aby sa narušil voľný pohyb osiva v spoločenstve, členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli vybavené nasledovnými podrobnosťami počas obchodovania s množstvami, ktoré presahujú dva kilogramy osiva dovezeného z tretích krajín:

a) druh;

b) odroda;

c) kategória;

d) krajina výroby a úradný inšpekčný orgán;

e) krajina odoslania;

f) dovozca;

g) množstvo osiva.

Spôsob, akým sa tieto podrobnosti uvedú môže byť určený v súlade s postupom uvedeným v článku 28(2).

Článok 26

1. Porovnávacie skúšky spoločenstva sa budú v spoločenstve využívať na následnú kontrolu vzoriek certifikovaného osiva repy odobratých počas vzorkovania. Uspokojenie podmienok, ktoré musí osivo spĺňať sa môže skontrolovať počas následných testov. Opatrenia na uskutočnenie testov a ich výsledky sa v zmysle článku 28(1) sa odošlú výboru.

2. Porovnávacie skúšky sa používajú na harmonizáciu technických postupov pri certifikácii, aby sa tak získali výsledky, ktoré sú rovnocenné. Okamžite po dosiahnutí tohto cieľa sa vypracujú výročné správy o dosiahnutom pokroku, týkajúce sa porovnávacích skúšok a ako dôverné informácie sa zašlú členským štátom a komisii. Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 28(2) stanoví dátum prvej správy.

3. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 28(2) vykoná nevyhnutné opatrenia na uskutočnenie porovnávacích testov. Osivo repy zberané v tretích krajinách sa môže zahrnúť do porovnávacích testov.

Článok 27

Zmeny a doplnenia, ktoré sa majú vykonať v prílohách v zmysle vývoja vedeckých a technických poznatkov sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 28(2).

Článok 28

1. Komisia bude nápomocná prostredníctvom svojho Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo ustanoveného v zmysle článku 1 smernice rady č. 66/399/EHS [7].

2. Pokiaľ sa niekde odvoláva na tento odsek, uplatní sa článok 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 4(3) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na jeden mesiac.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 29

Táto smernica sa považuje za základ bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia národnej legislatívy schválené na ochranu zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, alebo ochranu priemyselného alebo obchodného vlastníctva.

Článok 30

1. Špecifické podmienky sa môžu ustanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 28(2) na zohľadnenie vývoja v oblastiach:

a) podmienky, za ktorých sa môže obchodovať s chemicky ošetreným osivom;

b) podmienky, za ktorých sa môže obchodovať s osivom vo vzťahu k uchovaniu rastlinných genetických zdrojov na pôvodnom mieste a ich prijateľné využívanie, ktoré zahrnie zmesi druhov, ktoré patria medzi druhy podľa článku 1 smernice rady 2002/53/ES a sú pridružené do prirodzených alebo poloprirodzených habitatov a sú ohrozené genetickou eróziou.

c) podmienky, za ktorých sa môže obchodovať s osivom vhodným na organické pestovanie.

2. Špecifické podmienky uvedené v odseku 1b) zahrnú najmä nasledovné body:

a) v prípade osiva týchto druhov sa uvedie proveniencia schválená príslušným orgánom v každom členskom štáte pre obchodovanie s osivom v stanovených oblastiach;

b) vhodné kvantitatívne obmedzenia.

Článok 31

Členské štáty oznámia komisii text hlavných ustanovení vnútroštátnych predpisov, ktoré prijali v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Komisia o tom bude informovať ostatné členské štáty.

Článok 32

Komisia doručí najneskôr do 1. februára 2004 podrobné vyhodnotenie zjednodušení certifikačných postupov uvedených v článku 1 smernice 98/96/ES. Toto vyhodnotenie sa má zamerať najmä na možný vplyv na množstvo osiva.

Článok 33

1. Smernica 66/400/EHS zmenená smernicami uvedenými v prílohe V, časti A sa týmto ruší bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov, ktoré sa týkajú konečných termínov transpozície uvedených smerníc, čo sa uvádza v prílohe V, časti B.

2. Odkazy na smernicu sa vytvoria, ako je uvedené v tejto smernici a budú sa uvádzať v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe VI.

Článok 34

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 35

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 13. júna 2002

Za Radu

predseda

M. Rajoy Brey

[1] Stanovisko z 9. apríla 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES 125, z 11.7.1966, s. 2290/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/96/ES (Ú. v. ES L 25, z 1.2.1999, s. 27.)

[3] Pozri prílohu V, časť A.

[4] Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 286, zo 4.10.1989, s. 24. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 96/336/ES (Ú. v. ES L 128, z 29.5.1996, s. 23).

[7] Ú. v. ES 125, 11.7.1996, s. 2289/66.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

PODMIENKY CERTIFIKÁCIE

A. Plodina

1. Predplodina na poli nesmie odporovať výrobe osiva Beta vulgaris a odrôd plodiny a pole má byť dostatočne čisté, bez samovysiatych rastlín z predchádzajúcich pestovaní.

2. Porast musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

3. Výrobca osiva predloží celé množenie osiva danej odrody na skúšanie certifikačnému orgánu.

4. V prípade certifikovaného osiva všetkých kategórií sa má uskutočniť aspoň jedna poľná prehliadka buď úradná alebo pod úradným dozorom a v prípade základného osiva aspoň dve úradné poľné prehliadky, jedna pre sadzačku a jedna pre semenačku.

5. Kultivačné podmienky poľa a fáza vývoja porastu musia umožňovať primeranú kontrolu jeho odrodovej pravosti, čistoty.

6. Minimálne vzdialenosti od najbližších zdrojov peľu majú byť:

Plodina | Minimálna vzdialenosť |

| |

1. | Pre výrobu základného osiva: |

–od akéhokoľvek zdroja peľu rodu Beta | 1 000 m |

2. | Pre výrobu certifikovaného osiva: | |

a)cukrovej repy: | |

–od akéhokoľvek zdroja peľu rodu Beta nezahrnutého ďalej. | 1 000 m |

–od určeného opeľovača alebo jedného z určených diploidných opeľovačov, od tetraploidných zdrojov peľu cukrovej repy | 600 m |

–výlučne tetraploidný opeľovač od diploidných opeľovačov cukrovej repy | 600 m |

–od zdrojov peľu cukrovej repy, ktorých ploidita nie je známa | 600 m |

–od určeného opeľovača alebo od jedného z určených diploidných opeľovačov, od diploidných zdrojov peľu cukrovej repy | 300 m |

–výlučne tetraploidný opeľovač od tetraploidných zdrojov peľu cukrovej repy | 300 m |

–medzi dvomi produkčnými poliami cukrovej repy, ak nie je použitá samčia sterilita | 300 m |

b)kŕmnej repy: | |

–od akéhokoľvek zdroja peľu rodu Beta nezahrnutého ďalej | 1 000 m |

–od určeného opeľovača alebo jedného z určených diploidných opeľovačov, od tetraploidných zdrojov peľu kŕmnej repy | 600 m |

–výlučne tetraploidný opeľovač od diploidných zdrojov peľu kŕmnej repy | 600 m |

–od zdrojov peľu kŕmnej repy, ktorých ploidita nie je známa | 600 m |

–od určeného opeľovača alebo od jedného z diploidných zdrojov peľu kŕmnej repy | 300 m |

–výlučne tetraploidný opeľovač od tetraploidných zdrojov peľu kŕmnej repy | 300 m |

–medzi dvomi produkčnými poliami kŕmnej repy, ak nie je použitá samčia sterilita | 300 m |

Na tieto vzdialenosti sa nemusí brať zreteľ, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiadúcim opeľovačom. V prípade použitia toho istého opeľovača nie sú potrebné izolačné vzdialenosti medzi porastami.

Ploidita komponentov, na ktorých dozrieva osivo a ktoré rozprašujú peľ sa ustanoví oznámením v spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov zostavenom podľa smernice 2002/53/ES alebo v katalógoch odrôd členských štátov zostavených podľa uvedenej smernice. Pokiaľ táto informácia nie je pre akúkoľvek odrodu uvedená, považuje sa za neznámu a v tom prípade sa vyžaduje minimálna izolačná vzdialenosť 600 metrov.

B. Osivo

1. Osivo musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

2. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú užitočnosť osiva, musia byť na čo najnižšej úrovni.

3. Osivo musí spĺňať aj nasledujúce podmienky:

| Minimálna analytická čistota (% hmotnosti) | Minimálna klíčivosť (% klbôčok alebo neporušených semien) | Maximálna vlhkosť obsah (% hmotnosti) |

(aa)cukrová repa

–jednoklíčkové osivo | 97 | 80 | 15 |

–obrusované osivo | 97 | 75 | 15 |

–viacklíčkové osivo odrôd s viac ako 85 % diploidov | 97 | 73 | 15 |

–ostatné osivo | 97 | 68 | 15 |

(bb)kŕmna repa

–viacklíčkové osivo odrôd s viac ako 85 % diploidov, jednoklíčkové osivo, obrusované osivo | 97 | 73 | 15 |

–ostatné osivo | 97 | 68 | 15 |

Hmotnostné percento ostatných semien nesmie prekročiť 0,3. |

b) Zvláštne podmienky pre jednoklíčkové osivo a obrusované osivo:

(aa) jednoklíčkové osivo:

najmenej z 90 % klíčiacich klbôčok vyklíči jedna rastlina.

Percento klbôčok, z ktorých vyklíči tri a viac rastlín nemá prekročiť päť v prepočte na vyklíčené klbôčka;

(bb) obrusované osivo cukrovej repy:

najmenej z 70 % klíčiacich klbôčok vyklíči jedna rastlina. Percento klbôčok, z ktorých vyklíči tri a viac rastlín nemá prekročiť päť v prepočte na vyklíčené klbôčka;

(cc) obrusované osivo kŕmnej repy:

V prípade odrôd s percentom diploidov prevyšujúcim 85, prinajmenšom z 58 % klíčiacich klbôčok má vzísť jedna rastlina. V prípade ostatných semien aspoň z 63 % klíčiacich klbôčok musí vzísť jedna rastlina. Percento klbôčok, z ktorých vyklíči tri a viac rastlín nemá prekročiť päť v prepočte na vyklíčené klbôčka;

(dd) v prípade osiva kategórie "základné osivo", hmotnostné percento inertného materiálu nemá prekročiť 1,0. V prípade osiva kategórie "certifikované osivo" hmotnostné percento inertného materiálu nemá prekročiť 0,5. V prípade obaľovaného osiva obidvoch kategórií splnenie príslušných podmienok sa zistí na vzorkách podľa článku 9(1) zo spracovaného osiva, ktoré bolo podrobené čiastočnému odstráneniu obalov semien (mlátením alebo drvením) ale ešte nebolo obaľované, bez toho, aby boli dotknuté úradné skúšky na minimálnu analytickú čistotu obaľovaného osiva;

b) ostatné špeciálne podmienky:

Členské štáty zabezpečia, aby sa osivo repy neintrodukovalo do oblastí známych ako "zóny bez výskytu rhizomanie" bez dodržania vhodných postupov spoločenstva, pokiaľ hmotnostné percento inertného materiálu neprekračuje 0,5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Maximálna hmotnosť dávky osiva: 20 ton

Minimálna hmotnosť vzorky: 500 gramov

Maximálna hmotnosť dávky osiva nesmie presiahnuť viac ako 5 %.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

OZNAČOVANIE

A. Úradná náveska

I. Požadované informácie

1. "Pravidlá a štandardy ES".

2. Certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišovacia skratka

3. Referenčné číslo dávky

4. Mesiac a rok balenia vyjadrený ako: "balené… (mesiac a rok)" alebo

mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie, vyjadrené ako: "vzorkované… (mesiac a rok)".

5. druhy, aspoň ich botanické názvy uvedené latinkou písmom, ktoré môžu byť v skrátenej forme bez mien autorov alebo ich bežné názvy alebo oboje; identifikácia, či sa jedná o cukrovú alebo kŕmnu repu.

6. Odrody uvedené prinajmenšom latinkou.

7. Kategória.

8. Krajina výroby.

9. Deklarovaná čistá hmotnosť alebo počet klbôčok a čistých semien.

10. V prípade, že sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa pôvod týchto aditív a tiež priemerný pomer hmotnosti klbôčok alebo čistých semien a celkovej hmotnosti.

11. Pre jednoklíčkové osivo: slovo "jednoklíčkové".

12. Pre obrusované osivo: slovo "obrusované".

13. Pokiaľ sa skúšala aspoň klíčivosť, slová „ opakovane preskúšané… (mesiac a rok)“ a môže sa vyznačiť orgán zodpovedný za preskúšanie. Takúto informáciu možno uviesť na úradnej nálepke priloženej na úradnú návesku.

II. Minimálne rozmery

110 x 67 mm

B. Náveska dodávateľa alebo informácia na obale (malé ES balenia)

Požadované informácie

1. "Malé balenia ES".

2. Meno a adresa dodávateľa zodpovedného za pripevňovanie návesiek alebo jeho identifikačná značka.

3. Úradne pridelené sériové číslo.

4. Orgán, ktorý pridelil sériové číslo a meno členského štátu alebo jeho skratka.

5. Referenčné číslo, ak úradné sériové číslo neumožňuje identifikáciu dávky.

6. Druhy uvedené aspoň latinkou; označenie, či sa jedná o cukrovú alebo kŕmnu repu.

7. Odrody uvedené prinajmenšom latinkou.

8. "Kategória".

9. Čistá hmotnosť alebo počet klbôčok a čistých semien.

10. V prípade, že sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa pôvod týchto aditív a tiež priemerný pomer hmotnosti klbôčok alebo čistých semien a celkovej hmotnosti.

11. Pre jednoklíčkové osivo: slovo "jednoklíčkové".

12. Pre obrusované osivo: slovo "obrusované".

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

NÁVESKA A DOKUMENT VYSTAVOVANÝ V PRÍPADE OSIVA EŠTE NECERTIFIKOVANÉHO, ZBERANÉHO V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE

A. Informácie vyžadované na náveske

- orgán zodpovedný za poľné prehliadky a členský štát alebo jeho iniciály,

- druhy, aspoň ich botanické názvy uvedené latinkou, ktoré môžu byť v skrátenej forme bez mien autorov alebo ich bežné názvy alebo oboje; identifikácia, či sa jedná o cukrovú alebo kŕmnu repu,

- odrody prinajmenšom uvedené latinkou,

- kategória,

- pole alebo číslo dávky,

- deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto,

- vyjadrenie "osivo necertifikované".

B. Farba návesky

Náveska má byť šedá.

C. Informácie vyžadované na náveske

- orgán, ktorý vydáva dokument,

- druhy, aspoň ich botanické názvy uvedené latinkou, ktoré môžu byť v skrátenej forme bez mien autorov alebo ich bežné názvy alebo oboje; identifikácia, či sa jedná o cukrovú alebo kŕmnu repu,

- odrody prinajmenšom uvedené latinkou,

- kategória,

- referenčné číslo osiva s vyznačením poľa a menom krajiny alebo krajín, ktoré osivo certifikovali,

- pole alebo číslo dávky,

- oblasť pestovania pre vyrobenú dávku, na ktorú sa dokument vzťahuje,

- množstvo osiva zberaného a počet balení,

- osvedčenie, že podmienky, ktoré sa vyžadujú od plodiny, z ktorej osivo pochádza, sú splnené,

- pokiaľ je to vhodné, výsledky úvodných analýz osiva.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

ČASŤ A ZRUŠENÁ SMERNICA A JEJ POSTUPNÉ ZMENY A DOPLNKY

(uvedené v článku 33)

Smernica 66/400/EHS (Ú. v. ES 125, 11. 7. 1966, s. 2290/66) | |

Smernica rady 69/61/EHS (Ú. v. ES 48, 26. 2. 1969, s. 4) | |

Smernica rady 71/162/EHS (Ú. v. ES 87, 17. 4. 1971, s. 24) | iba článok 1 |

Smernica rady 72/274/EHS (Ú. v. ES 171, 29. 7. 1972, s. 37) | iba čo sa týka ustanovení v článku 1 a 2 smernice 66/400/EHS |

Smernica rady 72/418/EHS (Ú. v. ES 287, 26. 12. 1972, s. 22) | iba článok 1 |

Smernica rady 73/438/EHS (Ú. v. ES 356, 27. 12. 1973, s. 79) | iba článok 1 |

Smernica rady 75/444/EHS (Ú. v. ES 196, 26. 7. 1975, s. 6) | iba článok 1 |

Smernica komisie 76/331/EHS (Ú. v. ES 83, 30. 3. 1976, s. 34) | |

Smernica rady 78/55/EHS (Ú. v. ES 16, 20. 1. 1978, s. 23) | iba článok 1 |

Smernica rady 78/692/EHS (Ú. v. ES 236, 26. 8. 1978, s. 13) | iba článok 1 |

Smernica komisie 87/120/EHS (Ú. v. ES 49, 18. 2. 1987, s. 39) | iba článok 1 |

Smernica komisie 88/95/EHS (Ú. v. ES 56, 2. 3. 1988, s. 42) | |

Smernica rady 88/332/EHS (Ú. v. ES 151, 17. 6. 1988, s. 82) | iba článok 1 |

Smernica rady 88/380/EHS (Ú. v. ES 187, 16. 7. 1988, s. 31) | iba článok 1 |

Smernica rady 90/654/EHS (Ú. v. ES 353, 17. 12. 1990, s. 48) | iba čo sa týka ustanovení smernice 66/400/EHS v článku 2 a prílohe II(I)(1)a) |

Smernica rady 96/72/ES (Ú. v. ES 304, 27. 11. 1996, s. 10) | iba článok 1(1) |

Smernica rady 98/95/ES (Ú. v. ES 25, 1. 2. 1999, s. 1) | iba článok 1 a článok 9(2) |

Smernica rady 98/96/ES (Ú. v. ES 25, 27. 2. 1999, s. 1) | iba článok 1 a článok 8(2) a po článok 9 |

ČASŤ B KONEČNÉ TERMÍNY TRANSPOZÍCIE DO PRÁVA

(uvedené v článku 33)

Smernica | Konečný termín transpozície |

Smernica 66/400/EHS | 1. júl 1968 (článok 14(1)) |

1. júl 1969 (ostatné ustanovenia) |

Smernica 69/61/EHS | 1. júl 1969 |

Smernica 71/162/EHS | 1. júl 1970 (Článok 1(3)) |

1. júl 1972 (Článok 1(1)) |

1. júl 1971 (ostatné ustanovenia) |

Smernica 72/274/EHS | 1. júl 1972 (Článok 1) |

1. január 1973 (Článok 2) |

Smernica 72/418/EHS | 1. júl 1973 |

Smernica 73/438/EHS | 1. júl 1973 (Článok 1(1)) |

1. január 1974 (Článok 1(2)) |

Smernica 75/444/EHS | 1. júl 1977 |

Smernica 76/331/EHS | 1. júl 1978 (Článok 1) |

1. júl 1979 (ostatné ustanovenia) |

Smernica 78/55/EHS | 1. júl 1979 |

Smernica 78/692/EHS | 1. júl 1977 (Článok 1) |

1. júl 1979 (ostatné ustanovenia) |

Smernica 87/120/EHS | 1. júl 1988 |

Smernica 88/95/EHS | 1. júl 1988 |

Smernica 88/332/EHS | |

Smernica 88/380/EHS | 1. júl 1992 (Článok 1(8)) |

1. júl 1990 (ostatné ustanovenia) |

Smernica 90/654/EHS | |

Smernica 96/72/ES | 1 júl 1997 |

Smernica 98/95/ES | 1. február 2000 (Corrigendum Ú. v. ES L 126, 20. 5. 1999, s. 23) |

Smernica 98/96/ES | 1. február 2000 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

KORELAČNÁ TABUĽKA

Smernica 66/400/EHS | Táto smernica |

Článok 1 | Článok 1, prvý pododsek |

Článok 18 | Článok 1, druhý pododsek |

Článok 1a | Článok 2(1)a) |

Článok 2(1)(A) | Článok 2(1)b) |

Článok 2(1)(B)a) | Článok 2(1)c)i) |

Článok 2(1)(B)b) | Článok 2(1)c)ii) |

Článok 2(1)(B)c) | Článok 2(1)c)iii) |

Článok 2(1)(B)d) | Článok 2(1)c)iv) |

Článok 2(1)(C)a) | Článok 2(1)d)i) |

Článok 2(1)(C)b) | Článok 2(1)d)ii) |

Článok 2(1)(C)c) | Článok 2(1)d)iii) |

Článok 2(1)(C)d)i) | Článok 2(1)d)iv), prvá zarážka |

Článok 2(1)(C)d)ii) | Článok 2(1)d)iv), druhá zarážka |

Článok 2(1)(D) | Článok 2(1)e) |

Článok 2(1)(E) | Článok 2(1)f) |

Článok 2(1)(F)a) | Článok 2(1)g)i) |

Článok 2(1)(F)b) | Článok 2(1)g)ii) |

Článok 2(1)(F)c) | Článok 2(1)g)iii) |

Článok 2(1)(G), prvá zarážka | Článok 2(1)h)i) |

Článok 2(1)(G), druhá zarážka | Článok 2(1)h)ii) |

článok 2(1a) | Článok 2(2) |

Článok 2(2) | – |

Článok 2(3)i) | Článok 2(3), prvý pododsek, a) |

Článok 2(3)i)a) | Článok 2(3), prvý pododsek, a)i) |

Článok 2(3)i)b) | Článok 2(3), prvý pododsek, a)ii) |

Článok 2(3)i)c) | Článok 2(3), prvý pododsek, a)iii) |

Článok 2(3)i)d) | Článok 2(3), prvý pododsek, a)iv) |

Článok 2(3)ii) | Článok 2(3), prvý pododsek, b) |

Článok 2(3)iii) | Článok 2(3), prvý pododsek, c) |

Článok 2(3)iv) | Článok 2(3), prvý pododsek, d) |

Článok 2(3)v) | Článok 2(3), druhý pododsek |

Článok 2(4) | Článok 2(4) |

Článok 3 | Článok 3 |

Článok 3a | Článok 4 |

Článok 4 | Článok 5 |

Článok 4a | Článok 6 |

Článok 5 | Článok 7 |

Článok 6 | Článok 8 |

Článok 7 | Článok 9 |

Článok 9 | Článok 10 |

Článok 10 | Článok 11 |

Článok 11 | Článok 12 |

Článok 11a | Článok 13 |

Článok 11b | Článok 14 |

Článok 11c | Článok 15 |

Článok 12 | Článok 16 |

Článok 12a | Článok 17 |

Článok 13 | Článok 18 |

Článok 13a | Článok 19 |

Článok 14(1) | Článok 20 |

– | – |

Článok 14a | Článok 21 |

Článok 15 | Článok 22 |

Článok 16(1) | Článok 23(1) |

Článok 16(2) | – |

Článok 16(3) | Článok 23(2) |

Článok 16(4) | – |

Článok 17 | Článok 24 |

Článok 19 | Článok 25 |

Článok 20 | Článok 26 |

Článok 21a | Článok 27 |

Článok 21 | Článok 28 |

Článok 22 | Článok 29 |

Článok 22(1) | Článok 30(1) |

Článok 22(2)i) | Článok 30(2)a) |

Článok 22(2)ii) | Článok 30(2)b) |

– | Článok 31 |

– | Článok 32 |

– | Článok 33 |

– | Článok 34 |

– | Článok 35 |

Príloha I, časť A, bod (01) | Príloha I, časť A, bod (1) |

Príloha I, časť A, bod (1) | Príloha I, časť A, bod (2) |

Príloha I, časť A, bod (2) | Príloha I, časť A, bod (3) |

Príloha I, časť A, bod (3) | Príloha I, časť A, bod (4) |

Príloha I, časť A, bod (4) | Príloha I, časť A, bod (5) |

Príloha I, časť A, bod (5) | Príloha I, časť A, bod (6) |

Príloha I, časť B, bod (1) | Príloha I, časť B, bod (1) |

Príloha I, časť B, bod (2) | Príloha I, časť B, bod (2) |

Príloha I, časť B, bod (3)a) | Príloha I, časť B, bod (3)a) |

Príloha I, časť B, bod (3)b)(a. a.) | Príloha I, časť B, bod (3)b)(a. a.) |

Príloha I, časť B, bod (3)b)(a. a.)a) | Príloha I, časť B, bod (3)b)(bb) |

Príloha I, časť B, bod (3)b)(bb) | Príloha I, časť B, bod (3)b)(cc) |

Príloha I, časť B, bod (3)b)(cc) | Príloha I, časť B, bod (3)b)(dd) |

Príloha I, časť B, bod (3)c) | Príloha I, časť B, bod (3)c) |

Príloha II | Príloha II |

Príloha III, časť A, bod (I)(1) | Príloha III, časť A, bod (I)(1) |

Príloha III, časť A, bod (I)(2) | Príloha III, časť A, bod (I)(2) |

Príloha III, časť A, bod (I)(3) | Príloha III, časť A, bod (I)(3) |

Príloha III, časť A, bod (I)(3a) | Príloha III, časť A, bod (I)(4) |

Príloha III, časť A, bod (I)(4) | Príloha III, časť A, bod (I)(5) |

Príloha III, časť A, bod (I)(5) | Príloha III, časť A, bod (I)(6) |

Príloha III, časť A, bod (I)(6) | Príloha III, časť A, bod (I)(7) |

Príloha III, časť A, bod (I)(7) | Príloha III, časť A, bod (I)(8) |

Príloha III, časť A, bod (I)(8) | Príloha III, časť A, bod (I)(9) |

Príloha III, časť A, bod (I)(9) | Príloha III, časť A, bod (I)(10) |

Príloha III, časť A, bod (I)(10) | Príloha III, časť A, bod (I)(11) |

Príloha III, časť A, bod (I)(11) | Príloha III, časť A, bod (I)(12) |

Príloha III, časť A, bod (I)(12) | Príloha III, časť A, bod (I)(13) |

Príloha III, časť A, bod (II) | Príloha III, časť A, bod (II) |

Príloha III, časť B | Príloha III, časť B |

Príloha IV | Príloha IV |

– | Príloha V |

– | Príloha VI |

--------------------------------------------------