32002L0053Úradný vestník L 193 , 20/07/2002 S. 0001 - 0011


Smernica Rady 2002/53/ES

z 13. júna 2002

o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

po konzultáciách s Hospodárskym a sociálnym výborom,

keďže:

(1) Smernica Rady 70/457/EHS z 29. septembra 1970 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov [2] sa často a podstatne menila a dopĺňala [3]. Kvôli jednoznačnosti a racionálnosti by sa táto smernica mala kodifikovať.

(2) Výroba poľnohospodárskeho osiva a sadeníc má významné miesto v poľnohospodárstve spoločenstva.

(3) Preto prijala Rada smernice, ktoré sa v uvedenom poradí týkajú obchodu s osivom repy (2002/54/ES) [4], osivom krmovín (66/401/EHS) [5], osivom obilnín [6], sadby zemiakov (2002/56/ES) [7] a osivom olejnín a priadnych rastlín (2002/57/ES) [8].

(4) Je potrebné zostaviť katalóg odrôd. Tento katalóg možno zostaviť len na základe národných katalógov.

(5) Preto by mali všetky štáty zostaviť jeden alebo viacero národných katalógov odrôd registrovaných pre certifikáciu a obchodovanie na svojom území.

(6) Tieto katalógy musia byť zostavené v súlade s jednotnými pravidlami tak, aby registrované odrody boli odlišné, stále a dostatočne vyrovnané a aby mali uspokojivú hodnotu pre pestovanie a využitie (ďalej len hospodárska hodnota).

(7) Je vhodné zohľadniť medzinárodne stanovené pravidlá pre isté ustanovenia o registrácii odrôd na národnej úrovni.

(8) S cieľom vykonať skúšky pre registráciu odrody sa musí stanoviť veľký počet jednotných kritérií a minimálnych požiadaviek.

(9) Ustanovenia o dĺžke času, počas ktorého platí registrácia odrody, základ na ktorom možno registráciu predĺžiť a praktiky pre udržiavanie odrody sa musia znormovať a členské štáty by sa mali navzájom informovať o registrácii alebo o zrušení registrácie odrôd.

(10) Je potrebné prijať pravidlá týkajúce sa vhodnosti označovania odrôd a výmeny informácií medzi členskými štátmi.

(11) Osivo, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by malo byť voľne obchodovateľné v rámci spoločenstva, ak bolo uverejnené v spoločnom katalógu.

(12) Avšak členské štáty by mali mať právo vyjadriť prostredníctvom osobitného postupu všetky možné námietky voči odrode.

(13) Komisia by mala v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, sérii C, uverejniť novo registrované odrody, ktoré boli zapísané do spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov.

(14) Malo by sa pripraviť ustanovenie pre opatrenia, ktoré uznajú rovnocennosť skúšok a kontroly odrôd vykonaných v tretích krajinách.

(15) Pravidlá spoločenstva by sa nemali vzťahovať na odrody, ktorých osivá alebo rozmnožovací materiál je určený na vývoz do tretích krajín.

(16) Vzhľadom na vedecký a technický vývoj je teraz možné šľachtiť odrody prostredníctvom genetickej modifikácie. Preto pri určovaní, či registrovať geneticky modifikované odrody v zmysle smernice Rady 90/220/EHS z 23. apríla 1990 o úmyselnom zavádzaní geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia [9] by mali členské štáty zvážiť riziko spojené s úmyselným zavádzaním do životného prostredia. Ďalej by sa mali stanoviť podmienky, za ktorých sa budú geneticky modifikované odrody registrovať.

(17) Obchodovanie s novými potravinami a novými potravinovými ingredienciami upravuje na úrovni spoločenstva nariadenie (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady [10]. Je preto vhodné, aby členské štáty zvážili aj zdravotné riziko potravín pri rozhodovaní o registrácii odrôd. Ďalej by sa mali stanoviť podmienky, za ktorých sa tieto odrody budú registrovať.

(18) Vzhľadom na vedecký a technický vývoj by sa mali zaviesť pravidlá, za ktorých možno obchodovať s chemicky ošetreným osivom a rozmnožovacím materiálom.

(19) Je zásadne dôležité zabezpečiť, aby sa zachovali genetické zdroje rastlín. S týmto cieľom by sa mali zaviesť podmienky, ktoré v rámci legislatívy o obchode s osivom umožnia zachovanie odrôd ohrozených genetickou eróziou ich využívaním.

(20) Opatrenia potrebné na implementáciu tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy výkonu implementačných právomocí zverených Komisii [11].

(21) Táto smernica by nemala ovplyvniť povinnosti členských štátov, ktoré súvisia s termínmi transpozície smerníc stanovenými v prílohe I, časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica sa týka povoľovania zápisu do spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov tých odrôd repy, krmovín, obilnín, zemiakov, olejnín a priadnych rastlín, s ktorých osivom možno obchodovať podľa ustanovení smerníc, ktoré sa v uvedenom poradí týkajú osiva repy (2002/54/ES), osiva krmovín (66/401/EHS), osiva obilnín (66/402/EHS), sadby zemiakov (2002/56/ES) a osiva olejnín a priadnych rastlín (2002/57/ES).

2. Spoločný katalóg odrôd sa zostaví na základe národných katalógov členských štátov.

3. Táto smernica sa nebude vzťahovať na odrody, ktorých osivá alebo rozmnožovací materiál je určený na vývoz to tretích krajín.

Článok 2

Na účely tejto smernice "úradné opatrenia" sú opatrenia podniknuté:

a) štátnymi orgánmi alebo

b) právnickou osobou, ktorá sa riadi verejným alebo súkromným právom, ktorá koná pod kontrolou štátu, alebo

c) v prípade doplnkových činností, ktoré sú tiež pod kontrolou štátu, fyzickou osobou riadne poverenou na tento účel;

ak osoby uvedené v b) a c) nemajú z týchto opatrení žiadny osobný prospech.

Článok 3

1. Každý členský štát zriadi jeden alebo viacero katalógov úradne registrovaných odrôd pre certifikáciu a obchodovanie na jeho území. Do katalógov môže nahliadnuť každá osoba.

2. V prípade odrôd (inbrédnych línií, hybridov), ktoré sa využívajú len ako komponenty finálnych odrôd, platia ustanovenia odseku 1 len v takom rozsahu, že s ich osivom sa bude obchodovať len pod ich názvami.

Podmienky, za ktorých sa ustanovenia odseku vzťahujú aj na ostatné komponenty odrôd možno určiť v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2). Dovtedy v prípade obilnín okrem kukurice môžu členské štáty uplatniť vlastné ustanovenia na iné komponentné odrody v súlade s pravidlami, ktoré platia pre osivá určené na certifikáciu na ich území.

Komponentné odrody sa označujú ako také.

3. Členské štáty môžu rozhodnúť, že povolenie k zápisu odrody do spoločného katalógu alebo katalógu iného členského štátu je rovnocenné s povolením k zápisu do ich vlastného katalógu. Ak sa prijme také ustanovenie, členský štát nebude mať povinnosti stanovené v článku 7, článku 9 (4) a článku 10 (2) až (5).

Článok 4

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa odroda registrovala, len ak je odlišná, stála a dostatočne vyrovnaná. Odroda musí mať uspokojivú hospodársku hodnotu.

2. Skúška hospodárskej hodnoty sa nevyžaduje:

a) pre registráciu odrôd tráv, ak šľachtiteľ vyhlási, že osivo jeho odrôd nie je určené na produkciu krmovín;

b) pre registráciu odrôd, s ktorých osivom sa má obchodovať v inom členskom štáte, ktorý už registroval tieto odrody pri zohľadnení ich hospodárskej hodnoty;

c) pre registráciu odrôd (inbrédnych línií, hybridov), ktoré sú určené na použitie len ako komponenty hybridných odrôd, ktoré spĺňajú požiadavky odseku 1.

3. V prípade odrôd, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) odseku 2, možno rozhodnúť v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2) a v rozsahu, ktorý je opodstatnený v záujme zabezpečenia voľného obehu osiva v spoločenstve, že v rámci príslušných odrodových skúšok musí byť preukázané, že dané odrody sú vhodné na také účely, ako je to o nich deklarované. V týchto prípadoch sa stanovia podmienky pre vykonanie odrodových skúšok.

4. V prípade geneticky modifikovanej odrody v zmysle článku 2 (1) a (2) smernice 90/220/EHS úmyselné uvoľnenie odrody do životného prostredia bude povolené, len ak sa podniknú príslušné opatrenia, aby sa zabránilo vplyvu nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie a životné prostredie.

5. Avšak ak je materiál odvodený z odrody rastlín určený na využitie ako potravina alebo potravinová ingrediencia v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97, tieto potraviny alebo potravinové ingrediencie nesmú:

- predstavovať nebezpečenstvo pre spotrebiteľa,

- zavádzať spotrebiteľa,

- líšiť sa od potravín alebo potravinových ingrediencií, ktoré majú nahradiť do takej miery, že ich normálna spotreba by bola nevýhodná pre výživu spotrebiteľa.

6. V záujme zachovania genetických zdrojov rastlín, ako uvádza článok 20 (2), môžu členské štáty vychádzať z kritérií pre registráciu stanovených v prvej vete odseku 1, ak sa stanovia konkrétne podmienky v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2) pri zohľadnení požiadaviek článku 20 (3) a) a b).

Článok 5

1. Odroda sa považuje za odlišnú, ak bez ohľadu na svoj umelý alebo prirodzený pôvod a pôvodnú variáciu, ktorej je výsledkom, je zreteľne odlíšiteľná v jednej alebo viacerých dôležitých vlastnostiach od akejkoľvek inej odrody známej v spoločenstve.

Vlastnosti odrody musia byť presne rozoznateľné a presne definovateľné.

Odroda známa v spoločenstve je každá odroda, ktorá je v čase, keď sa podáva žiadosť o registráciu podľa správneho konania:

- buď zapísaná v spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo v katalógu odrôd zeleninových druhov, alebo

- ak nie je zapísaná v žiadnom z týchto katalógov, bola registrovaná alebo bolo požiadané o jej registráciu v príslušnom členskom štáte alebo inom členskom štáte buď na certifikáciu a obchodovanie s ňou, alebo na certifikáciu pre iné krajiny,

pokiaľ nie sú plnené podmienky pred rozhodnutím o prijatí žiadosti o registráciu odrody na posúdenie vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

2. Odroda sa považuje za stálu, ak po opakovanom pestovaní alebo množení alebo na konci každého množiteľského cyklu (keď šľachtiteľ definoval konkrétny cyklus ako pestovanie na semeno alebo množenie) zostáva nezmenený popis jej pôvodne definovaných vlastností.

3. Odroda sa považuje za dostatočne vyrovnanú, ak okrem drobných odchýlok majú rastliny, z ktorých sa skladá, zreteľné vlastnosti reprodukčných systémov rastlín, ktoré sú podobné alebo geneticky totožné s vlastnosťami, ktoré sú na tento účel považované za nevyhnutné.

4. Hospodárska hodnota sa považuje za uspokojivú, ak jej celková kvalita v porovnaní s ostatnými odrodami zapísanými v katalógu príslušného členského štátu zabezpečí, aspoň pokiaľ ide o jej produkciu v ktoromkoľvek danom regióne, výrazné zlepšenie buď z hľadiska pestovania, alebo využitia rastlín alebo výrobkov z nich odvodených. V prípade, ak sa vyznačujú inými lepšími vlastnosťami, jednotlivé menej kvalitné vlastnosti sa nemusia brať do úvahy.

Článok 6

Členské štáty zabezpečia, aby sa v súvislosti s povoľovacím konaním kládli na odrody, ktoré pochádzajú z iných členských štátov, tie isté požiadavky ako na domáce odrody.

Článok 7

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa registrácia odrôd zakladala na výsledkoch úradných skúšok, konkrétne rastových skúšok, ktoré zabezpečia dostatočný počet znakov a vlastností potrebných pre popis odrody. Metódy použité na určenie vlastností odrôd musia byť presné a spoľahlivé. Na to, aby sa zabezpečila odlišnosť, sa musia rastové skúšky vykonať aj na porovnateľných odrodách, ktoré sú k dispozícii, čo sú odrody známe v spoločenstve v zmysle článku 5 (1). Na účely uplatnenia článku 9 sa do skúšok zaradia aj iné porovnateľné odrody, ktoré sú k dispozícii.

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2) pri zohľadnení vedeckých a technických poznatkov sa stanovia:

a) minimálne vlastnosti, ktoré musia byť zahrnuté do skúšania odrôd rôznych rastlinných druhov;

b) minimálne požiadavky na vykonanie skúšky;

c) musia sa vykonať potrebné kroky pre rastové skúšky s cieľom stanoviť hospodársku hodnotu; tieto kroky môžu určiť:

- postupy a podmienky, za ktorých môžu všetky alebo niektoré členské štáty súhlasiť prostredníctvom administratívnej pomoci so zaradením odrôd do rastových skúšok, u ktorých bola podaná žiadosť o registráciu v inom členskom štáte,

- podmienky spolupráce medzi orgánmi zúčastnených členských štátov,

- dopad výsledkov rastových skúšok

- kritériá, ktoré sa týkajú informácií o rastových skúškach pre stanovenie hospodárskej hodnoty.

3. V prípade, že je potrebná skúška genealogických komponentov s cieľom preštudovať hybridy a syntetické odrody, členské štáty musia zabezpečiť, aby sa s výsledkami skúšok a popisom genealogických komponentov zachádzalo, ak o to požiada šľachtiteľ, ako s dôverným materiálom.

4. a) V prípade geneticky modifikovaných odrôd uvedených v článku 4 (4) sa musí vykonať hodnotenie environmentálneho rizika v rozsahu stanovenom smernicou 90/220/EHS.

b) Postupy, ktoré zabezpečia, aby sa hodnotenie environmentálneho rizika a iných relevantných prvkov rovnalo tým, ktoré stanovuje smernica 90/220/EHS, sa zavedú na návrh Komisie v nariadení Rady založenom na primeranom právnom základe v Zmluve. Dovtedy, kým toto nariadenie nadobudne účinnosť, geneticky modifikované odrody sa zapíšu do národného katalógu, len ak je povolené obchodovanie s nimi v súlade so smernicou 90/220/EHS.

c) Po nadobudnutí účinnosti smernice uvedenej v bode b) sa už články 11 až 18 smernice 90/220/EHS nebudú vzťahovať na geneticky modifikované odrody.

d) Technické a vedecké podrobnosti o implementácii stanovovania environmentálneho rizika sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 23 (2).

5. a) Členské štáty zabezpečia, aby odroda, ktorá sa má použiť na účely, ktoré stanovuje tento odsek sa zaregistrovala, len ak:

- potraviny alebo potravinové ingrediencie už boli povolené smernicou (ES) č. 258/97, alebo

- sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 23 (2) splnomocňujúce rozhodnutia k nariadeniu (ES) č. 258/97.

b) V prípade stanovenom v druhej odrážke odseku a) sa budú zohľadňovať kritériá stanovené v článku 4 (5) a zásady hodnotenia stanovené v nariadení (ES) č. 258/97;

c) technické a vedecké podrobnosti o implementácii opatrení, ktoré sú stanovené v bode b) sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2).

Článok 8

Členské štáty vyžadujú, aby pri podaní žiadosti o registráciu odrody uviedol žiadateľ, či už podal žiadosť o registráciu v inom členskom štáte, v ktorom členskom štáte a či bolo žiadosti vyhovené.

Článok 9

1. Každý členský štát sa musí postarať o úradné uverejnenie katalógu odrôd registrovaných na jeho území a mená osoby alebo osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie odrody v krajine. Ak je niekoľko osôb zodpovedných za udržiavacie šľachtenie odrody, nie je potrebné uverejniť ich mená. Ak sa mená neuverejnia, katalóg uvedie názov organizácie, ktorá má zoznam mien osôb zodpovedných za udržiavanie odrody k dispozícii.

2. V rámci možnosti členský štát zabezpečí, aby sa v čase registrácie odrody táto uvádzala pod rovnakým názvom vo všetkých členských štátoch.

Ak je známe, že sa obchoduje s osivom alebo rozmnožovacím materiálom danej odrody v inej krajine pod iným názvom, tento názov sa tiež musí uviesť v katalógu.

3. Pri zohľadnení informácií, ktoré sú k dispozícii, členský štát musí tiež zabezpečiť, aby odroda, ktorá nie je jasne rozlíšiteľná:

- od odrody predtým registrovanej v príslušnom členskom štáte alebo inom členskom štáte alebo

- od inej odrody, ktorá bola hodnotená na odlišnosť, stálosť a vyrovnanosť v súlade s pravidlami, ktoré zodpovedajú pravidlám tejto smernice, avšak bez toho, aby bola odrodou známou v spoločenstve v zmysle článku 5 (1),

mala názov tejto odrody. Toto ustanovenie neplatí, ak také meno môže zavádzať alebo vyvolať nedorozumenie v súvislosti s príslušnou odrodou, alebo pri dodržaní všetkých ustanovení zúčastnených členských štátov, ktoré sa týkajú názvov odrôd, iné skutočnosti zabránia jeho použitiu, alebo ak práva tretej strany zabránia voľnému používaniu tohto názvu v súvislosti s príslušnou odrodou.

4. Členské štáty musia zostaviť záznam (súbor informácií) o každej registrovanej odrode, ktorý bude obsahovať popis odrody a jasný súhrn všetkých skutočností, na ktorých sa zakladá jej registrácia. Popis odrody sa musí vzťahovať na rastliny vypestované priamo zo semena a sadeníc kategórie "certifikované osivo a rozmnožovací materiál".

5. Členské štáty musia zabezpečiť, aby geneticky modifikované odrody, ktoré boli registrované, boli v katalógu odrôd zreteľne označené ako také. Musia ďalej zabezpečiť, aby každá osoba, ktorá obchoduje s takou odrodou, jasne uviedla vo svojom obchodnom katalógu, že odroda je geneticky modifikovaná.

6. Pokiaľ ide o vhodnosť názvu odrody, platí článok 63 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach, ktoré sa vzťahujú na rastlinné odrody spoločenstva [12].

Môžu sa prijať podrobné implementačné pravidlá o vhodnosti názvov odrôd v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2).

Článok 10

1. Každá žiadosť alebo stiahnutie žiadosti o registráciu odrody, každý zápis do katalógu odrôd, ako aj každá zmena a doplnok sa musia bezodkladne oznámiť ostatným členským štátom a Komisii.

2. Členské štáty musia pre každú novo registrovanú odrodu zaslať ostatným členským štátom a Komisii stručný popis jej najdôležitejších vlastností využitia. Toto ustanovenie neplatí v prípade odrôd (inbrédnych línií, hybridov), ktoré sú určené na využitie len ako komponenty finálnych odrôd. Na požiadanie musia tiež oznámiť zvláštne kvalitatívne vlastnosti, ktoré umožňujú odlíšiť odrodu od ostatných podobných odrôd.

3. Každý členský štát musí dať k dispozícii ostatným členským štátom a Komisii záznamy uvedené v článku 9 (4) o odrodách, ktoré boli registrované alebo ktorých registrácia už neplatí. Vymieňané informácie, ktoré sa týkajú týchto záznamov, sa považujú za dôverné.

4. Členské štáty musia zabezpečiť, aby záznamy o registrácii odrody boli k dispozícii pre osobné a výlučné použitie každej osoby, ktorá právne dôvody k nahliadnutiu. Tieto ustanovenia neplatia v prípade, keď sa musí s informáciami zaobchádzať ako s dôvernými v zmysle článku 7 (3).

5. V prípade, že sa registrácia odmietne alebo zruší, musia byť k dispozícii výsledky skúšok osobám, ktorých sa týka takéto rozhodnutie.

Článok 11

1. Členské štáty musia zariadiť, aby boli registrované odrody udržiavané podľa schválených praktík pre udržiavacie šľachtenie odrody.

2. Musí byť možné vždy skontrolovať udržiavacie šľachtenie zo záznamov osoby alebo osôb, ktoré sú za odrodu zodpovedné. Tieto záznamy musia tiež pokrývať produkciu všetkých generácií, ktoré predchádzali východziemu osivu alebo rozmnožovaciemu materiálu.

3. Vzorky sa môžu požadovať od osoby, ktorá je zodpovedná za odrodu. Tieto sa môžu odobrať v prípade potreby úradne.

4. V prípade, že udržiavacie šľachtenie prebieha v inom členskom štáte, ako v tom, v ktorom bola odroda registrovaná, príslušné členské štáty si musia vzájomne administratívne pomáhať pri overovaní a kontrole.

Článok 12

1. Registrácia platí do konca desiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody.

Registrácia odrôd orgánmi bývalej Nemeckej demokratickej republiky pred zjednotením Nemecka platí maximálne do konca desiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zápise do katalógu odrôd zriadeného Spolkovou republikou Nemecko v súlade s článkom 3 (1).

2. Registráciu odrody možno predĺžiť v daných intervaloch, ak sa ešte vždy pestuje v takom rozsahu, že je toto predĺženie opodstatnené, alebo v záujme zachovania genetických zdrojov rastlín, ak sú splnené požiadavky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť, alebo kritériá určené článkom 20 (2) a (3). Okrem prípadu genetických zdrojov rastlín v zmysle článku 20 sa musia podať žiadosti o predĺženie najneskôr dva roky pred uplynutím registrácie.

3. Platnosť registrácie sa dočasne predlžuje do prijatia rozhodnutia o predĺžení registrácie odrody.

Článok 13

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa objasnili všetky pochybnosti, ktoré vzniknú po registrácii odrody v súvislosti s hodnotením jej odlišnosti, alebo jej názvu v čase registrácie.

2. V prípade, že sa po registrácii odrody zistí, že podmienka, ktorá sa týka odlišnosti v zmysle článku 5 nebola v čase registrácie splnená, rozhodnutie o registrácii sa nahradí iným rozhodnutím, alebo ak je to vhodné, v súlade s touto smernicou sa rozhodnutie o registrácii zruší.

Týmto iným rozhodnutím sa odroda s účinnosťou odo dňa jej registrácie nesmie považovať za odrodu známu v spoločenstve v zmysle článku 5 (1).

3. V prípade, že po registrácii odrody sa zistí, že jej názov nebol prijateľný v čase jej registrácie v zmysle článku 9, názov sa zmení takým spôsobom, aby spĺňal podmienky tejto smernice. Členské štáty môžu povoliť dočasné používanie pôvodného názvu ako doplnok názvu. Môžu sa prijať podrobné opatrenia, podľa ktorých možno používať pôvodný názov ako doplnok názvu v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2).

4. V súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2) sa môžu stanoviť pravidlá pre uplatňovanie odsekov 1 a 2.

Článok 14

1. Členské štáty musia zabezpečiť, aby bola registrácia odrody zrušená:

a) ak sa pri skúške preukáže, že odroda už nie je odlišná, stála alebo dostatočne vyrovnaná;

b) ak o to požiada osoba alebo osoby zodpovedné za odrodu, v prípade, že nie je udržiavacie šľachtenie odrody.

2. Členské štáty môžu zrušiť registráciu odrody:

a) sa neplnia právne predpisy, nariadenia a administratívne ustanovenia prijaté touto smernicou;

b) ak boli v čase podania žiadosti o registráciu alebo počas odrodových skúšok predložené falošné alebo podvodné údaje, ktoré súvisia s faktormi, na základe ktorých bola odroda registrovaná.

Článok 15

1. Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa odroda vyškrtla z ich katalógu, ak bola registrácia odrody zrušená, alebo ak uplynulo obdobie platnosti registrácie.

2. Členské štáty môžu na vlastnom území predĺžiť obdobie pre certifikáciu a obchodovanie s osivom alebo rozmnožovacím materiálom maximálne do 30. júna tretieho roka po uplynutí platnosti rozhodnutia o registrácii.

V prípade odrôd, ktoré boli zahrnuté podľa článku 16 (1) do spoločného katalógu odrôd uvedeného v článku 17, obdobie, ktoré uplynie ako posledné z období platnosti, ktoré poskytli rôzne členské štáty podľa prvého pododseku, platí pre obchodovanie vo všetkých členských štátoch, ak osivo a rozmnožovací materiál príslušnej odrody neboli predmetom nijakého obchodného obmedzenia súvisiaceho s danou odrodou.

Článok 16

1. Členské štáty musia zabezpečiť, aby s účinnosťou od uverejnenia uvedeného v článku 17 osivo odrôd registrovaných v súlade s touto smernicou alebo v súlade so zásadami, ktoré zodpovedajú zásadám tejto smernice nebolo predmetom nijakých obchodných obmedzení súvisiacich s odrodou.

2. Členský štát môže byť na základe žiadosti vybavovanej postupom uvedeným v článku 23 (2) alebo článku 23 (3) v prípade geneticky modifikovanej odrody, oprávnený zakázať využívanie odrody na celom alebo na časti svojho územia alebo stanoviť vhodné podmienky pestovania odrody, v prípadoch, ktoré vymenúva pododsek c), v súlade s podmienkami využívania produktov, ktoré sú výsledkom takého pestovania:

a) v prípade, že sa zistí, že pestovanie odrody môže škodiť z hľadiska negatívneho ovplyvnenia zdravotného stavu iných odrôd alebo druhov, alebo

b) v prípade, že vykonané úradné odrodové skúšky v žiadateľskom členskom štáte podľa uplatnenia článku 5 (4) ukážu, že odroda nedosahuje výsledky v žiadnej časti jej územia, ktoré zodpovedajú výsledkom získaným v prípade porovnateľnej registrovanej odrody na území tohto členského štátu, alebo v prípade, že je známe, že odroda nie je vhodná na pestovanie v žiadnej časti jeho územia kvôli typu skupiny zrelosti. Žiadosť sa musí predložiť pred koncom tretieho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po registrácii;

c) v prípade, že má platné dôvody iné ako už uvedené alebo ktoré mohli byť spomenuté počas postupu stanoveného v článku 10 (2), že odroda predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Článok 17

Komisia musí na základe informácií dodaných členskými štátmi a po ich prijatí uverejniť v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev pod názvom "Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov" zoznam všetkých odrôd, ktorých osivo a rozmnožovací materiál, podľa článku 16, nie sú predmetom nijakých obchodných obmedzení v súvislosti s odrodou a informácie požadované podľa článku 9 (1) o osobe alebo osobách, ktoré sú zodpovedné za udržiavacie šľachtenie odrody. V uverejnenom oznámení sa musia uviesť členské štáty, ktoré obdržali oprávnenie podľa článku 16 (2) alebo článku 18.

Uverejnené oznámenie musí obsahovať zoznam odrôd, na ktoré sa vzťahuje obdobie stanovené v druhom odseku článku 15 (2). Musí sa uviesť dĺžka obdobia a v prípade vhodnosti členský štát, na ktorý sa toto obdobie nevzťahuje.

V uverejnenom oznámení sa musia jasne označiť tie odrody, ktoré boli geneticky modifikované.

Článok 18

Ak sa zistí, že pestovanie odrody zahrnutej v spoločnom katalógu odrôd by mohlo byť v niektorom členskom štáte škodlivé z hľadiska negatívneho ovplyvnenia zdravotného stavu iných odrôd alebo druhov rastlín alebo predstavuje riziko pre životné prostredie alebo ľudské zdravie, tento členský štát môže na požiadanie dostať oprávnenie v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2) alebo článku 23 (3) v prípade geneticky modifikovanej odrody na zákaz obchodovania s osivom alebo rozmnožovacím materiálom tejto odrody na celom alebo na časti svojho územia. V prípade, že existuje nebezpečenstvo šírenia škodlivých organizmov alebo hrozba pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, príslušný členský štát môže vydať taký zákaz ihneď po podaní žiadosti do času, kým sa prijme konečné rozhodnutie. Toto rozhodnutie sa musí v prípade geneticky modifikovanej odrody prijať v období troch mesiacov v súlade s postupom stanoveným v článku 23 (2) alebo článku 23 (3).

Článok 19

V prípade, že odroda už nie je registrovaná v určitom členskom štáte, jeden alebo viacero členských štátov môže odrodu registrovať, ak aj naďalej platia požiadavky pre jej registráciu na ich území a je zabezpečené udržiavacie šľachtenie.

Článok 20

1. Môžu sa stanoviť špecifické podmienky v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2), aby sa zohľadnil vývoj v súvislosti s podmienkami, za ktorých možno obchodovať s chemicky ošetreným osivom.

2. Bez vplyvu na nariadenie Rady (ES) č. 1467/94 z 20. júna 1994 o zachovaní, charakteristike, zbere a využití genetických zdrojov v poľnohospodárstve [13] sa stanovia konkrétne podmienky v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2), aby sa zohľadnil vývoj v súvislosti so zachovaním genetických zdrojov rastlín in situ a ich trvalo udržateľným využívaním prostredníctvom pestovania a obchodovania s osivom krajových odrôd a odrôd, ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ohrozené genetickou eróziou.

3. Konkrétne podmienky uvedené v odseku 2 môžu zahŕňať najmä tieto body:

a) krajové odrody a odrody sa registrujú v súlade s ustanoveniami tejto smernice. Úradný postup pri registrácii zohľadní konkrétne kvalitatívne vlastnosti a požiadavky. Zohľadnia sa najmä výsledky neoficiálnych testov a poznatky získané z praktických skúseností s pestovaním, reprodukciou a využívaním a podrobné popisy odrôd a ich relevantné názvy oznámené príslušnému členskému štátu, a ak postačia, nie je potrebná úradná odrodová skúška. Po registrácii sa takáto krajová odroda alebo odroda uvedie v spoločnom katalógu ako "genetický zdroj";

b) vhodné kvantitatívne obmedzenia.

Článok 21

Konkrétne podmienky možno stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 23 (2), aby sa zohľadnil vývoj v oblasti zachovania genetických zdrojov.

Článok 22

1. Rada zastúpená kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozhodne, či:

a) oficiálne skúšky odrôd vykonané v tretej krajine ponúkajú rovnaké záruky ako skúšky stanovené v článku 7 a vykonané v členských štátoch;

b) schválené praktiky pre udržiavacie šľachtenie odrôd vykonané v tretích krajinách ponúkajú rovnaké záruky ako stanovené v článku 7 a vykonané v členských štátoch;

2. Odsek 1 platí aj vo všetkých nových štátoch odo dňa ich pristúpenia do dňa, keď nadobudnú účinnosť právne predpisy, nariadenia alebo administratívne ustanovenia, ktoré sa musia zosúladiť s touto smernicou.

Článok 23

1. Komisii pomáha Stály výbor pre osivá a rozmnožovací materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, zriadený článkom 1 rozhodnutia Rady 66/399/EHS [14].

2. V prípade odkazu na tento odsek platia články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie stanovené v článku 4 (3) rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3. V prípade odkazu na tento odsek platia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie stanovené v článku 5 (6) rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

4. Komisia prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 24

Ak inak nestanovia články 16 a 18, táto smernica bude bez vplyvu na ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sú založené na ochrane zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín alebo ochrane priemyselného a obchodného vlastníctva.

Článok 25

Členské štáty musia predložiť Komisii text hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Komisia musí o tom informovať ostatné členské štáty.

Článok 26

1. Smernica 70/457/EHS, zmenená a doplnená smernicami vymenovanými v prílohe I časti A sa týmto ruší bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa termínov transpozície vyššie uvedených smerníc stanovených v prílohe I časti B.

2. Odkazy na smernicu sa musia formulovať ako odkazy na túto smernicu a musia sa čítať v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe II.

Článok 27

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 28

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 13. júna 2002

Za Radu

predseda

M. Rajoy Brey

[1] Stanovisko doručené 9. apríla 2002 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES 225, 12.10.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/96/ES (Ú. v. ES L 25, 1.2.1999, s. 27).

[3] Pozri prílohu I, časť A.

[4] Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 12.

[5] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/64/ES (Ú. v. ES L 234, 1.9.2001, s. 60).

[6] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/64/ES.

[7] Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60.

[8] Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.

[9] Ú. v. ES L 117, 8.5.1970, s. 15. Smernica zrušená smernicou 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 106, 14.4.2001, s. 1).

[10] Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[12] Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2506/95 (Ú. v. ES L 258, 28.10.1995, s. 3).

[13] Ú. v. ES L 159, 28.6.1994, s. 1.

[14] Ú. v. ES 125, 11.7.1996, s. 2289/66.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ČASŤ A

ZRUŠENÁ SMERNICA A JEJ NÁSLEDNÉ ZMENY A DOPLNKY

(uvádzané v článku 26)

Smernica 70/457/EHS (Ú. v. ES L 225, 12. 10. 1970, s. 1) | |

Smernica Rady 72/274/EHS (Ú. v. ES L 171, 29. 7. 1973, s. 37) | iba v súvislosti s odkazmi na ustanovenia smernice 70/457/EHS v článkoch 1a 2 |

Smernica Rady 72/418/EHS (Ú. v. ES L 287, 26. 12. 1972, s. 22) | iba článok 7 |

Smernica Rady 73/438/EHS (Ú. v. ES L 356, 27. 12. 1973, s. 79) | iba článok 7 |

Smernica Rady 78/55/EHS (Ú. v. ES L 16, 20. 1. 1978, s. 23) | iba článok 6 |

Smernica Rady 79/692/EHS (Ú. v. ES L 205, 13. 8. 1979, s. 1) | iba článok 3 |

Smernica Rady 79/967/EHS (Ú. v. ES L 293, 20. 11. 1979, s. 16) | iba článok 2 |

Smernica Rady 80/1141/EHS (Ú. v. ES L 341, 16. 12. 1980, s. 27) | iba článok 1 |

Smernica Rady 86/155/EHS (Ú. v. ES L 118, 7. 5. 1986, s. 23) | iba článok 5 |

Smernica Rady 88/380/EHS (Ú. v. ES L 187, 16. 7. 1988, s. 31) | iba článok 6 |

Smernica Rady 90/654/EHS (Ú. v. ES L 353, 17. 12. 1990, s. 48) | iba v súvislosti s odkazmi na ustanovenia smernice 70/457/EHS v článku 2 a prílohe II(I)(6) |

Smernica Rady 98/95/ES (Ú. v. ES L 25, 1. 2. 1999, s. 1) | iba článok 6 |

Smernica Rady 98/96/ES EHS (Ú. v. ES L 25, 1. 2. 1999, s. 27) | iba článok 6 |

ČASŤ B

TERMÍNY PRE TRANSPOZÍCIU DO NÁRODNÉHO PRÁVA

(uvedené v článku 26)

Smernica | Termín transpozície |

70/457/EHS | 1. júla 1972 |

70/274/EHS | 1. júla 1972 (článok 1) |

1. januára 1973 (článok 2) |

72/418/EHS | 1. júla 1972 (článok 7) |

73/438/EHS | 1. júla 1974 (článok 7) |

78/55/EHS | 1. júla 1977 (článok 6) |

79/692/EHS | 1. júla 1977 [článok 3 (9)] |

1. júla 1982 (iné ustanovenia) |

79/967/EHS | 1. júla 1982 (článok 2) |

80/1114/EHS | 1. júla 1980 (článok 1) |

86/155/EHS | 1. marca 1986 (článok 5) |

88/380/EHS | 1. január 1986 [článok 6(5) a (6)] |

1. júla 1990 (iné ustanovenia) |

90/654/EHS | |

98/95/ES | 1. február 2000 (Corrigendum Ú. v. ES L 126, 20. 5. 1999, s. 23) |

98/96/ES | 1. február 2000 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

KORELAČNÁ TABUĽKA

Smernica 70/457/EHS | Táto smernica |

Článok 1(1) | Článok 1 (1) |

Článok 1(2) | Článok 1(2) |

Článok 22 | Článok 1(3) |

Článok 2 | Článok 2 |

Článok 3(1) | Článok 3(1) |

Článok 3(1a) | Článok 3(2) |

Článok 3(2) | Článok 3(3) |

Článok 3(3) | Článok 3(4) |

Článok 3(4) | Článok 3(5) |

Článok 4 | Článok 4 |

Článok 5 | Článok 5 |

Článok 6 | Článok 6 |

Článok 7 | Článok 7 |

Článok 8 | Článok 8 |

Článok 9 | Článok 9 |

Článok 10 | Článok 10 |

Článok 11 | Článok 11 |

Článok 12 | Článok 12 |

Článok 12a | Článok 13 |

Článok 13 | Článok 14 |

Článok 14 | Článok 15 |

Článok 15 | Článok 16 |

Článok 16 | – |

Článok 17 | – |

Článok 18 | Článok 17 |

Článok 19 | Článok 18 |

Článok 20 | Článok 19 |

Článok 20a | Článok 20 |

Článok 21(1) | Článok 22(1) |

Článok 21(3) | Článok 22(2) |

Článok 23 | Článok 23(1), (2) a (4) |

Článok 23a | Článok 23(1), (3) a (4) |

Článok 24 | Článok 24 |

Článok 24a | Článok 21 |

– | Článok 25 |

– | Článok 26 |

– | Článok 27 |

– | Článok 28 |

– | PRÍLOHA I |

– | PRÍLOHA II |

– | |

--------------------------------------------------