32002L0049

Smernica 2002/49/EC európskeho parlamentu a rady z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku

Úradný vestník L 189 , 18/07/2002 S. 0012 - 0025
CS.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 101 - 115
ET.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 101 - 115
HU.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 101 - 115
LT.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 101 - 115
LV.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 101 - 115
MT.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 101 - 115
PL.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 101 - 115
SK.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 101 - 115
SL.ES Kapitola 15 Zväzok 07 S. 101 - 115


Smernica 2002/49/EC európskeho parlamentu a rady

z 25. júna 2002,

ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvu zakladajúcu Európske spoločenstvo a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [4] a so zreteľom na spojený text schválený Zmierovacím výborom 8. apríla 2002,

keďže:

(1) Časťou politiky spoločenstva je dosiahnuť vysokú úroveň ochrany zdravia a životného prostredia a jedným z cieľov, ktoré sa majú sledovať, je ochrana pred hlukom. V Zelenom dokumente o budúcej politike hluku sa Komisia zaoberala hlukom v prostredí ako jedným z hlavných environmentálnych problémov v Európe.

(2) Vo svojom uznesení z 10. júna 1997 [5] o Zelenom dokumente Komisie Európsky parlament vyjadril svoju podporu tohto dokumentu zdôrazňujúc, že špecifické opatrenia a iniciatívy by sa mali stanoviť v smernici o znižovaní environmentálneho hluku, a poznamenal nedostatok spoľahlivých, porovnateľných údajov ohľadne situácie rozličných zdrojov hluku.

(3) Spoločný indikátor hluku a spoločná metodika pre výpočet hluku a meranie v okolí letísk boli identifikované v oznámení Komisie z 1. decembra 1999 o leteckej doprave a životnom prostredí. Toto oznámenie bolo zohľadnené v ustanoveniach tejto smernice.

(4) Určité kategórie emisií hluku z výrobkov sú už upravené právnymi predpismi spoločenstva, ako je smernica Rady 70/157/EEC zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel [6], smernica Rady 77/311/EEC z 29. marca 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov [7], smernica Rady 80/51/EEC z 20. decembra 1979 o obmedzení emisií hluku podzvukových lietadiel [8] a jej doplňujúce smernice, smernica Rady 92/61/EEC z 30. júna 1992 o typovom schválení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel [9] a smernica 2000/14/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. mája 2000 týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve [10].

(5) Táto smernica by mala okrem iného poskytnúť základ pre vytváranie a zostavovanie existujúceho súboru opatrení spoločenstva týkajúcich sa hluku emitovaného hlavnými zdrojmi, najmä cestnými a železničnými vozidlami a infraštruktúrou, lietadlami, vonkajšími a priemyselnými zariadeniami a pohyblivými strojmi a pre vytvorenie ďalších opatrení v krátkom, strednom a dlhom období.

(6) Určité kategórie hluku, ako je hluk vytvorený vo vnútri dopravných prostriedkov a hluk z domácich činností, by nemali podliehať tejto smernici.

(7) V zhode s princípom subsidiarity, ako je stanovené v článku 5 zmluvy, sa ciele zmluvy na dosiahnutie vysokej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia lepšie dosiahnu doplnením činnosti členských štátov činnosťou spoločenstva dosahujúcou spoločné chápanie problému hluku. Údaje o hladinách environmentálneho hluku by sa preto mali zbierať, usporiadať alebo podávať v správach v zhode s porovnateľnými kritériami. Toto zahŕňa používanie harmonizovaných indikátorov a metód hodnotenia, ako aj kritériá pre usporiadanie hlukových máp. Také kritériá a metódy môže najlepšie zaviesť spoločenstvo.

(8) Taktiež je potrebné zaviesť spoločné metódy posudzovania pre "environmentálny hluk" a definíciu pre "limitné hodnoty" v harmonizovaných indikátoroch pre určenie hladín hluku. Konkrétne hodnoty akýchkoľvek limitných hodnôt majú určiť členské štáty, berúc do úvahy, okrem iného, potrebu uplantňovať princíp prevencie, aby sa ochránili tiché oblasti v aglomeráciách.

(9) Vybrané spoločné hlukové indikátory sú Ldvn na posudzovanie obťažovania a Lnoc na posudzovanie poruchy spánku. Taktiež je užitočné umožniť členským štátom používať doplnkové indikátory, aby sa sledovali alebo kontrolovali špeciálne hlukové situácie.

(10) Strategické hlukové mapy by mali byť predpísané v určitých oblastiach záujmu, keďže môžu zachytiť údaje potrebné pre poskytnutie zastúpenia hladín hluku vnímaných v rámci tej oblasti.

(11) Akčné plány by sa mali venovať prioritám v tých oblastiach záujmu a mali by byť spracované príslušnými orgánmi pri prerokovaní s verejnosťou.

(12) Aby bola verejnosť široko informovaná, mali by sa vybrať najvhodnejšie informačné kanály.

(13) Zbieranie údajov a konsolidácia vhodných správ spoločenstva sa požaduje ako základ pre budúcu politiku spoločenstva a pre ďalšie informovanie verejnosti.

(14) Hodnotenie vykonávania tejto smernice by mala pravidelne vykonávať Komisia.

(15) Technické ustanovenia riadiace metódy posudzovania by sa mali doplniť a prijať podľa potreby pre technický a vedecký pokrok a pre pokrok v európskej normalizácii.

(16) Opatrenia potrebné pre vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v zhode s rozhodnutím Rady 1999/468/EC z 28. júna 1999 stanovujúcim postupy pre výkon vykonávacích právomocí udelených Komisii [11],

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Ciele

1. Cieľom tejto smernice musí byť definovať spoločný prístup určený na zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých účinkov na základe priorít, vrátane obťažovania, spôsobených vystavením environmentálnemu hluku. K takému záveru sa musia pokrokovo realizovať nasledujúce činnosti:

a) určenie vystavenia environmentálnemu hluku prostredníctvom hlukovej mapy, metódami posudzovania spoločnými pre členské štáty;

b) zabezpečenie, že informácie o environmentálnom hluku a jeho účinkoch sú sprístupnené verejnosti;

c) prijatie akčných plánov členskými štátmi na základe výsledkov hlukových máp s ohľadom na prevenciu a redukciu environmentálneho hluku, ak je to potrebné a najmä ak úrovne vystavenia môžu vyvolať škodlivé účinky pre ľudské zdravie a s ohľadom na ochránenie kvality environmentálneho hluku, ak je dobrá.

2. Táto smernica sa musí usilovať aj o poskytnutie základu pre vytvorenie opatrení spoločenstva na zníženie hluku emitovaného hlavnými zdrojmi, najmä cestnými a železničnými vozidlami a infraštruktúrou, lietadlami, vonkajšími a priemyselnými zariadeniami a pohyblivými strojmi. K tomuto záveru musí Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade príslušné legislatívne návrhy najneskôr 18. júla 2006. Tieto návrhy by mali brať do úvahy výsledky správ uvedených v článku 10 ods. 1.

Článok 2

Predmet

1. Táto smernica musí platiť pre environmentálny hluk, ktorému sú ľudia vystavení najmä v stavebných oblastiach, vo verejných parkoch alebo iných tichých oblastiach v aglomerácii, v tichých oblastiach v otvorenej krajine, v blízkosti škôl, nemocníc a iných budov a oblastí citlivých na hluk.

2. Táto smernica nesmie platiť pre hluk, ktorý je spôsobený samotnou vystavenou osobou, hluk z domácich činností, hluk vytvorený susedmi, hluk na pracoviskách alebo hluk vo vnútri dopravných prostriedkov alebo spôsobený armádnymi činnosťami vo vojenských oblastiach.

Článok 3

Definície

Na účely tejto smernice:

a) "environmentálny hluk" znamená nežiaduci alebo škodlivý vonkajší hluk vytvorený ľudskými činnosťami, vrátane hluku emitovaného dopravnými prostriedkami, cestnou dopravou, železničnou dopravou, leteckou dopravou a z takých miest priemyselnej činnosti, ako sú tie, ktoré sú definované v prílohe I k smernici Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia [12];

b) "škodlivé účinky" znamená negatívne účinky na ľudské zdravie;

c) "obťažovanie" znamená stupeň obťažovania komunálnym hlukom, ako je určené prostredníctvom oblastných prieskumov;

d) "hlukový indikátor" znamená fyzikálnu jednotku pre opis environmentálneho hluku, ktorá má vzťah so škodlivým účinkom;

e) "posudzovanie" znamená akúkoľvek metódu použitú na výpočet, predpoklad, odhad alebo meranie hodnoty hlukového indikátora alebo súvisiacich škodlivých účinkov;

f) "Ldvn" (hlukový indikátor deň-večer-noc) znamená hlukový indikátor pre celkové obťažovanie, ako je ďalej definované v prílohe I;

g) "Ldeň" (hlukový indikátor deň) znamená hlukový indikátor pre obťažovanie počas dňa, ako je ďalej definované v prílohe I;

h) "Lvečer" (hlukový indikátor večer) znamená hlukový indikátor pre obťažovanie počas večera, ako je ďalej definované v prílohe I;

i) "Lnoc" (hlukový indikátor nočnej doby) znamená hlukový indikátor pre poruchy spánku, ako je ďalej definované v prílohe I;

j) "vzťah dávka-účinok" znamená vzťah medzi hodnotou hlukového indikátora a škodlivým účinkom;

k) "aglomerácia" znamená časť územia ohraničenú členským štátom, ktorá má viac ako 100000 obyvateľov a takú hustotu obyvateľstva, akú členský štát považuje za urbanizovanú oblasť;

l) "tichá oblasť v aglomerácii" znamená oblasť ohraničenú príslušným orgánom, napríklad ktorá nie je vystavená hodnote Ldvn alebo inému prislúchajúcemu hlukovému indikátoru väčšiemu ako určitá hodnota stanovená členským štátom z akéhokoľvek zdroja hluku;

m) "tichá oblasť v otvorenej krajine" znamená oblasť ohraničenú príslušným orgánom, ktorá nie je narušená hlukom z dopravy, priemyslu alebo rekreačných aktivít;

n) "väčšie cesty" znamená regionálnu, národnú alebo medzinárodnú cestu určenú členským štátom, ktorá má viac ako tri milióny prejazdov vozidiel za rok;

o) "väčšia železničná trať" znamená železničnú trať určenú členským štátom, ktorá má viac ako 30000 prejazdov vlakov za rok;

p) "väčšie letisko" znamená civilné letisko určené členským štátom, ktoré má viac ako 50000 pohybov za rok (pohyb je vzlet alebo pristátie) okrem tých, ktoré sú čisto na účely tréningu na ľahkých lietadlách;

q) "hluková mapa" znamená prezentáciu údajov o existujúcej alebo predpokladanej hlukovej situácii z hľadiska hlukového indikátora, indikačných porušení akejkoľvek prislúchajúcej platnej limitnej hodnoty, počtu ľudí ovplyvnených v určitej oblasti, alebo počtu obydlí vystavených určitým hodnotám hlukového indikátora v určitých oblastiach;

r) "strategická hluková mapa" znamená mapu určenú na globálne posudzovanie vystavenia hluku v danej oblasti spôsobeného rozličnými zdrojmi hluku alebo na celkové predvídanie takých oblastí;

s) "limitná hodnota" znamená hodnotu Ldvn alebo Lnoc, a ak je to vhodné, Ldeň a Lvečer, ako určí členský štát, ktorej prekročenie uspôsobuje príslušné orgány, aby posúdili alebo si vynútili zmierňujúce opatrenia; limitné hodnoty môžu byť rozdielne pre rozličné typy hluku (cestný, železničný, letecký hluk, priemyselný hluk atď.), rozličné prostredia a rozličnú citlivosť obyvateľstva na hluk; taktiež môžu byť rozdielne pre existujúce situácie a pre nové situácie (ak nastane v situácii zmena ohľadne zdroja hluku alebo využitia prostredia);

t) "akčné plány" znamená plány určené na riadenie otázok a účinkov hluku, vrátane znižovania hluku, ak treba;

u) "akustické plánovanie" znamená kontrolovanie budúceho hluku plánovanými opatreniami, ako je územné plánovanie, inžinierske systémy pre dopravu, plánovanie dopravy, znižovanie prostredníctvom opatrení akustickej izolácie a hlukovej kontroly zdrojov;

v) "verejnosť" znamená jednu alebo viac fyzických alebo právnických osôb v zhode s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou, ich združenia, organizácie alebo skupiny.

Článok 4

Vykonávanie a zodpovednosti

1. Členské štáty musia menovať na príslušných úrovniach príslušné orgány a orgány zodpovedné za vykonávanie tejto smernice vrátane orgánov zodpovedných za:

a) Vytváranie, a ak je to vhodné, schvaľovanie hlukových máp a akčných plánov pre aglomerácie, väčšie cesty, väčšie železničné trate a väčšie letiská;

b) zber hlukových máp a akčných plánov.

2. Členské štáty sprístupnia informácie uvedené v odseku 1 Komisii a verejnosti najneskôr do 18. júla 2005.

Článok 5

Hlukové indikátory a ich aplikácia

1. Členské štáty musia uplatniť hlukové indikátory Ldvn a Lnoc, ako je uvedené v prílohe I pre prípravu a revíziu strategických hlukových máp v zhode s článkom 7.

Pokiaľ sa spoločné metódy posudzovania pre určenie Ldvn a Lnoc nepoužívajú povinne, existujúce národné hlukové indikátory a súvisiace údaje môžu použiť členské štáty na tento účel a mali by sa previesť do indikátorov spomenutých vyššie. Tieto údaje nesmú byť staršie ako tri roky.

2. Členské štáty môžu použiť doplňujúce hlukové indikátory pre špeciálne prípady, ako sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe I (3).

3. Čo sa týka akustického plánovania a hlukového územného plánovania, členské štáty môžu použiť iné hlukové indikátory ako Ldvn a Lnoc.

4. Do 18. júla 2005 musia členské štáty oznámiť Komisii informácie o akýchkoľvek príslušných limitných hodnotách platných v rámci ich území alebo ktoré sa pripravujú, vyjadrené v podmienkach Ldvn a Lnoc, a ak je to vhodné, Ldeň a Lvečer, pre hluk cestnej dopravy, hluk železničnej dopravy, hluk lietadiel v okolí letísk a hluk na miestach priemyselnej činnosti, spolu s vysvetleniami o vykonávaní limitných hodnôt.

Článok 6

Metódy posudzovania

1. Hodnoty Ldvn a Lnoc sa musia určiť prostredníctvom metód posudzovania definovaných v prílohe II.

2. Spoločné metódy posudzovania pre určenie Ldvn a Lnoc musí zaviesť Komisia v zhode s postupom stanoveným v článku 13 ods. 2 prostredníctvom revízie prílohy II. Až do prijatia týchto metód môžu členské štáty používať metódy posudzovania prijaté v zhode s prílohou II a založené na metódach stanovených v ich vlastných právnych predpisoch. V takomto prípade musia preukázať, že tie metódy podávajú ekvivalentné výsledky k výsledkom získaným s metódami stanovenými v odseku 2. 2 prílohy II.

3. Škodlivé účinky sa môžu posudzovať prostredníctvom vzťahov dávka-účinok uvedených v prílohe III.

Článok 7

Strategické hlukové mapy

1. Členské štáty musia zabezpečiť, že najneskôr 30. júna 2007 boli strategické hlukové mapy ukazujúce situáciu v predošlom kalendárnom roku vytvorené, a ak je to vhodné, schválené príslušnými orgánmi pre všetky aglomerácie s viac ako 250000 obyvateľmi a pre všetky väčšie cesty, ktoré majú viac ako šesť miliónov prejazdov vozidiel za rok, väčšie železničné trate, ktoré majú viac ako 60000 prejazdov vlakov za rok a väčšie letiská v rámci ich území.

Do 30. júna 2005 a potom každých päť rokov budú členské štáty informovať Komisiu o väčších cestách, ktoré majú viac ako šesť miliónov prejazdov vozidiel za rok, väčších železničných tratiach, ktoré majú viac ako 60000 prejazdov vlakov za rok, väčších letiskách a aglomeráciách s viac ako 250000 obyvateľmi v rámci ich území.

2. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné pre zabezpečenie, že najneskôr 30. júna 2012 a potom každých päť rokov boli strategické hlukové mapy ukazujúce situáciu v predošlom kalendárnom roku vytvorené, a ak je to vhodné, schválené príslušnými orgánmi pre všetky aglomerácie a pre všetky väčšie cesty a väčšie železničné trate v rámci ich území.

Do 31. decembra 2008 členské štáty informujú Komisiu o všetkých aglomeráciách a o všetkých väčších cestách a väčších železničných tratiach v rámci ich území.

3. Strategické hlukové mapy musia spĺňať minimálne požiadavky stanovené v prílohe IV.

4. Susedné členské štáty musia spolupracovať na strategických hlukových mapách blízko hraníc.

5. Strategické hlukové mapy sa musia preskúmavať a revidovať, ak je to potrebné, aspoň každých päť rokov po termíne ich prípravy.

Článok 8

Akčné plány

1. Členské štáty musia zabezpečiť, že do 18. júla 2008 majú príslušné orgány spracované akčné plány určené na riadenie otázok a účinkov hluku v rámci ich území, vrátane znižovania hluku, ak je to potrebné pre:

a) miesta v blízkosti väčších ciest, ktoré majú viac ako šesť miliónov prejazdov vozidiel za rok, väčších železničných tratí, ktoré majú viac ako 60000 prejazdov vlakov za rok, a väčších letísk;

b) aglomerácie s viac ako 250000 obyvateľmi. Také plány sa musia taktiež snažiť chrániť tiché oblasti pred zvyšovaním hluku.

Opatrenia v rámci plánov sú na zváženie príslušného orgánu, ale najmä by mali určovať priority, ktoré môžu byť identifikované prekročením akejkoľvek príslušnej limitnej hodnoty alebo inými kritériami, ktoré vyberú členské štáty a aplikujú najmä na najdôležitejšie oblasti, ako stanovuje strategická hluková mapa.

2. Členské štáty zabezpečia, že do 18. júla 2013 budú mať príslušné orgány vypracované akčné plány najmä pre určenie priorít, ktoré môžu byť identifikované prekročením akejkoľvek príslušnej limitnej hodnoty alebo inými kritériami, ktoré vyberú členské štáty pre aglomerácie a pre väčšie cesty, ako aj väčšie železničné trate v rámci ich území.

3. Členské orgány informujú Komisiu o iných príslušných kritériách uvedených v odsekoch 1 a 2.

4. Akčné plány budú spĺňať minimálne požiadavky prílohy V.

5. Akčné plány sa preskúmajú a revidujú, ak je to potrebné, keď sa vyskytne väčší rozvoj ovplyvňujúci existujúcu hlukovú situáciu a aspoň každých päť rokov po termíne ich schválenia.

6. Susedné členské štáty budú spolupracovať na akčných plánoch pre hraničné regióny.

7. Členské štáty zabezpečia, že s verejnosťou sa budú konzultovať návrhy na akčné plány podané zavčasu a efektívne možnosti na účasť na príprave a preskúmaní akčných plánov, že výsledky tej účasti sú zobraté do úvahy a že verejnosť je informovaná o prijatých rozhodnutiach. Zabezpečia sa náležité časové rámce poskytujúce dostatočný čas pre každé štádium účasti verejnosti.

Ak povinnosť uskutočniť postup účasti verejnosti vyplynie súčasne z tejto smernice a z akýchkoľvek iných právnych predpisov spoločenstva, členské štáty môžu zabezpečiť spojené postupy, aby sa zabránilo zdvojeniu.

Článok 9

Informácie pre verejnosť

1. Členské štáty zabezpečia, aby strategické hlukové mapy, ktoré vytvorili, a ak je to vhodné, ktoré prijali, a akčné plány, ktoré vypracovali, boli rozšírené a sprístupnené verejnosti v zhode s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva, najmä smernicou Rady 90/313/EEC zo 7. júna 1990 o voľnom prístupe k informáciám o životnom prostredí [13] a v zhode s prílohami IV a V k tejto smernici, vrátane prostredníctvom informačných technológií.

2. Táto informácia musí byť jasná, zrozumiteľná a dostupná. Musí sa poskytnúť zhrnutie stanovujúce najdôležitejšie body.

Článok 10

Zber a uverejnenie údajov členskými štátmi a Komisiou

1. Do 18. januára 2004 Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade obsahujúcu prehľad existujúcich opatrení spoločenstva týkajúcich sa zdrojov environmentálneho hluku.

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie zo strategických hlukových máp a zhrnutia akčných plánov, ako je uvedené v prílohe VI, zaslané Komisii v rámci šiestich mesiacov od termínov stanovených v článkoch 7 a 8 v tomto poradí.

3. Komisia založí databázu informácií o strategických hlukových mapách, aby sa uľahčila kompilácia správ uvedených v článku 11 a inej technickej a informačnej práce.

4. Každých päť rokov Komisia uverejní súhrnnú správu o údajoch zo strategických hlukových máp a akčných plánov. Prvá správa sa predloží do 18. júla 2009.

Článok 11

Prehľad a podávanie správ

1. Do 18. júla 2009 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice.

2. Tá správa bude posudzovať najmä potrebu ďalšej činnosti spoločenstva ohľadne environmentálneho hluku, a ak je to vhodné, navrhovať vykonávaciu stratégiu ohľadne takých hľadísk, ako sú:

a) dlhodobé a strednodobé ciele pre znižovanie počtu osôb škodlivo ovplyvnených environmentálnym hlukom, berúc do úvahy najmä rozličné podnebia a rozličné kultúry;

b) ďalšie opatrenia pre znižovanie environmentálneho hluku emitovaného špecifickými zdrojmi, najmä vonkajšími zariadeniami, dopravnými prostriedkami a infraštruktúrami a určitými kategóriami priemyselnej činnosti, stavaním na tých opatreniach, ktoré sú už vykonávané alebo sa prediskutovávajú pre prijatie;

c) ochrana tichých oblastí v otvorenej krajine.

3. Správa bude zahŕňať prieskum kvality akustického prostredia v spoločenstve na základe údajov uvedených v článku 10 a musí brať do úvahy vedecký a technický pokrok a akékoľvek iné príslušné informácie. Pomer znižovania škodlivých účinkov a cenovej efektívnosti má byť hlavným kritériom pre výber stratégií a navrhovaných opatrení.

4. Keď Komisia dostane prvý súbor strategických hlukových máp, znovu zváži:

- možnosť 1,5 metra miery výšky v prílohe I, odsek 1, ohľadne oblastí s jednoposchodovými domami,

- nižší limit pre odhadovaný počet ľudí vystavených rozličným pásmam Ldvn a Lnoc v prílohe VI.

5. Správa sa preskúma každých päť rokov alebo častejšie, ak je to vhodné. Má obsahovať posúdenie vykonávania tejto smernice.

6. Správa, ak je to vhodné, bude sprevádzaná návrhmi na zmenu tejto smernice.

Článok 12

Úprava

Komisia upraví prílohu I, bod 3, prílohu II a prílohu III k tomuto dokumentu pre technický a vedecký pokrok v zhode s postupom stanoveným v článku 13 ods. 2.

Článok 13

Výbor

1. Komisii pomôže výbor stanovený podľa článku 18 smernice 2000/14/ES.

2. V prípade odkazu na tento odsek sa budú uplatňovať články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES bude tri mesiace.

3. Komisia prijme svoje pravidlá postupu.

Článok 14

Transpozícia

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18. júla 2004. Budú o tom informovať Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii texty ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 16

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 25. júna 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

J. Matas I PALOU

[1] Ú. v. ES C 337 E, 28.11.2000, s. 251.

[2] Ú. v. ES C 116, 20.4.2001, s. 48.

[3] Ú. v. ES C 148, 18.5.2001, s. 7.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2000 (Ú. v. ES C 232, 17.8.2001, s. 305), spoločná pozícia Rady zo 7. júna 2001 (Ú. v. ES C 297, 23.10.2001, s. 49) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. októbra 2001 (Ú. v. ES C 87 E, 11.4.2002, s. 118). Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. mája 2002 a rozhodnutie Rady z 21. mája 2002.

[5] Ú. v. ES C 200, 30.6.1997, s. 28.

[6] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 1999/101/ES (Ú. v. ES L 334, 28.12.1999, s. 41).

[7] Ú. v. ES L 105, 28. 4. 1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/54/ES (Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24).

[8] Ú. v. ES L 18, 24.1.1980, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 83/206/EHS (Ú. v. ES L 117, 4.5.1983, s. 15).

[9] Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 72. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/7/ES (Ú. v. ES L 106, 3.5.2000, s. 1).

[10] Ú. v. ES L 162, 3.7.2000, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[12] Ú. V. ES L 257, 10.10.1996, s. 26.

[13] Ú. v. ES L 158, 23. 6. 1990, s. 56.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

HLUKOVÉ INDIKÁTORY

uvedené v článku 5

1. Definícia hladiny deň-večer-noc Ldvn

Hladina deň-večer-noc Ldvn v decibeloch (dB) je definovaná nasledujúcim vzorcom:

+++++ TIFF +++++

v ktorom:

- Ldeň je A-vážená dlhodobá priemerná hladina hluku, ako je definované v ISO 1996-2: 1987, určená počas celej dennej doby roka,

- Lvečer je A-vážená dlhodobá priemerná hladina hluku, ako je definované v ISO 1996-2: 1987, určená počas celej večernej doby roka,

- Lnoc je A-vážená dlhodobá priemerná hladina hluku, ako je definované v ISO 1996-2: 1987, určená počas celej nočnej doby roka;

v ktorom:

- deň je 12 hodín, večer štyri hodiny a noc osem hodín. Členské štáty môžu skrátiť večernú dobu o jednu alebo dve hodiny a podľa toho predĺžiť dennú a/alebo nočnú dobu za predpokladu, že tento výber je ten istý pre všetky zdroje a že poskytujú Komisii informácie o akomkoľvek systematickom rozdiele zo štandardnej voľby,

- začiatok dňa (a následne začiatok večera a začiatok noci) si musí vybrať členský štát (ten výber musí byť ten istý pre hluk zo všetkých zdrojov); implicitné hodnoty sú 07.00 až 19.00, 19.00 až 23.00 a 23.00 až 07.00 miestneho času,

- rok je príslušný rok ohľadne emisie hluku a priemerný rok ohľadne meteorologických okolností;

a v ktorom:

- sa uvažuje dopadajúci zvuk, čo znamená, že sa neberie do úvahy zvuk, ktorý sa odráža od fasády obydlí, ktoré sa uvažujú (toto spravidla znamená 3 dB korekciu v prípade merania).

Výška bodu posudzovania Ldvn závisí od aplikácie:

- v prípade výpočtu s cieľom strategickej hlukovej mapy vo vzťahu k vystaveniu hluku v budovách a v ich blízkosti musia byť body posudzovania 4,0 ± 0,2 m (3,8 až 4,2 m) nad zemou a na najvystavenejšej fasáde; na tento účel bude najvystavenejšia fasáda vonkajšia stena smerujúca k a najbližšie k špecifickému zdroju hluku; na iné účely sa môžu urobiť iné výbery,

- v prípade merania s cieľom strategickej hlukovej mapy vo vzťahu k vystaveniu hluku v budovách a v ich blízkosti sa môžu vybrať iné výšky, ale nesmú byť menej ako 1,5 m nad zemou a výsledky by sa mali opraviť v zhode s ekvivalentnou výškou 4 m,

- na iné účely, ako je akustické plánovanie a územné plánovanie hluku, sa môžu vybrať iné výšky, ale nesmú byť menej ako 1,5 m nad zemou, napríklad:

- vidiecke oblasti s jednoposchodovými domami,

- návrh miestnych opatrení zamýšľaných na zníženie dopadu hluku na špecifické obydlia,

- podrobné hlukové mapy vymedzenej oblasti ukazujúce vystavenie hluku jednotlivých obydlí.

2. Definícia hlukového indikátora nočnej doby

Hlukový indikátor nočnej doby Lnoc je A-vážená dlhodobá priemerná hladina hluku, ako je definované v ISO 1996-2: 1987, určená počas celej nočnej doby roka;

v ktorej:

- noc je osem hodín, ako je definované v odseku 1,

- rok je príslušný rok ohľadne emisie hluku a priemerný rok ohľadne meteorologických okolností, ako je definované v odseku 1,

- sa uvažuje dopadajúci zvuk, ako je stanovené v odseku 1,

- bod posudzovania je ten istý ako pre Ldvn.

3. Doplňujúce hlukové indikátory

V niektorých prípadoch môže byť výhodné použiť okrem Ldvn a Lnoc, a ak je to vhodné, Ldeň a Lvečer, špeciálne hlukové indikátory a súvisiace limitné hodnoty. Niektoré príklady sú uvedené nižšie:

- uvažovaný zdroj hluku pracuje iba pre krátky časový úsek (napríklad menej ako 20 % času počas celkovej dennej doby roka, celkovej večernej doby roka alebo celkovej nočnej doby roka),

- priemerný počet hlukových udalostí v jednom alebo viacerých obdobiach je veľmi nízky (napríklad menej ako jedna hluková udalosť na hodinu; hluková udalosť by sa mohla definovať ako hluk, ktorý trvá menej ako päť minút; príkladom je hluk z prechádzajúceho vlaku alebo prelietavajúceho lietadla),

- nízkofrekvenčný obsah hluku je výrazný,

- LAmax alebo SEL (hladina vystavenia hluku) pre ochranu nočnej doby v prípade hlukových špičiek,

- mimoriadna ochrana počas víkendu alebo špecifickej časti roka,

- mimoriadna ochrana v dennej dobe,

- mimoriadna ochrana vo večernej dobe,

- kombinácia hlukov z rozličných zdrojov,

- tiché oblasti v otvorenej krajine,

- hluk obsahuje výrazné tónové zložky,

- hluk má impulzný charakter.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

METÓDY POSUDZOVANIA PRE HLUKOVÉ INDIKÁTORY

uvedené v článku 6

1. Úvod

Hodnoty Ldvn a Lnoc sa môžu určiť buď výpočtom, alebo meraním (v pozícii posudzovania). Pre predpoklady je aplikovateľný iba výpočet.

Metódy predbežného výpočtu a merania sú stanovené v odsekoch 2 a 3.

2. Metóda predbežného výpočtu Ldvn a Lnoc

2.1. Úprava existujúcich národných metód výpočtu

Ak má členský štát národné metódy pre určenie dlhodobých indikátorov, tie metódy sa môžu aplikovať za predpokladu, že sú prispôsobené definíciám indikátorov stanoveným v prílohe I. Pre väčšinu národných metód to znamená zavedenie večera ako osobitnej doby a zavedenie priemeru roka. Niektoré existujúce metódy sa budú musieť taktiež prispôsobiť ohľadne vylúčenia odrazu fasád, začlenenia noci a/alebo pozície posudzovania.

Zavedenie priemeru roka vyžaduje špeciálnu pozornosť. Výkyvy v emisii a transmisii môžu prispieť ku kolísaniu počas roka.

2.2. Odporúčané metódy predbežného výpočtu

Pre členské štáty, ktoré nemajú žiadne národné metódy alebo členské štáty, ktoré chcú zmeniť metódu výpočtu, sa odporúčajú nasledujúce metódy:

Pre PRIEMYSELNÝ HLUK: ISO 9613-2: "Akustika – Znižovanie šírenia hluku vonku, Časť 2: Všeobecná metóda výpočtu".

Vhodné údaje o emisii hluku (vstupné údaje) pre túto metódu sa môžu získať z meraní vykonaných v zhode s jednou z nasledujúcich metód:

- ISO 8297: 1994 "Akustika – Určenie hladín akustického výkonu priemyselných podnikov pre hodnotenie hladín akustického tlaku v prostredí – Technická metóda",

- EN ISO 3744: 1995 "Akustika – Určenie hladín akustického výkonu hluku použitím akustického tlaku – Technická metóda zásadne vo voľnej oblasti nad odrazovou platňou",

- EN ISO 3746: 1995 "Akustika – Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku použitím obklopujúceho meracieho povrchu nad odrazovou platňou".

Pre LETECKÝ HLUK: ECAC. CEAC Doc. 29 "Správa o štandardnej metóde výpočtu profilov hluku okolo civilných letísk", 1997. Z rozličných prístupov k modelovaniu dráh letov sa použije technika rozčleňovania uvedená v sekcii 7. 5 ECAC. CEAC Doc. 29.

Pre HLUK CESTNEJ DOPRAVY: Francúzska národná metóda výpočtu "NMPB-Cesty-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", uvedená v rozhodnutí z 5. mája 1995 týkajúcom sa hluku z cestných infraštruktúr, úradný vestník z 10. mája 1995, článok 6, a vo francúzskej norme XPS 31-133. Čo sa týka vstupných údajov týkajúcich sa emisie, tieto dokumenty sa odvolávajú na Príručku k hluku pozemnej dopravy, predpoklad akustických hladín, CETUR 1980.

Pre ŽELEZNIČNÝ HLUK: Holandská národná metóda výpočtu uverejnená v "Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaii '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20. november 1996".

Tieto metódy sa musia prispôsobiť definíciám Ldvn a Lnoc. Do 1. júla 2003 bude Komisia uverejňovať smernice v zhode s článkom 13 ods. 2 o revidovaných metódach a poskytovať údaje o emisii pre letecký hluk, hluk cestnej dopravy a železničný hluk na základe existujúcich údajov.

3. Predbežná metóda merania Ldvn a Lnoc

Ak chce členský štát používať svoju vlastnú úradnú metódu merania, tá metóda musí byť prispôsobená v zhode s definíciami indikátorov stanovených v prílohe I a v zhode so zásadami riadiacimi dlhodobé priemerné merania stanovené v ISO 1996-2: 1987 a ISO 1996-1: 1982.

Ak členský štát nemá žiadnu metódu merania alebo ak uprednostňuje aplikáciu inej metódy, metóda môže byť definovaná na základe definície indikátora a zásad stanovených v ISO 1996-2: 1987 a ISO 1996-1: 1982.

Údaje o meraní pred fasádou alebo iným odrazovým prvkom musia byť upravené tak, aby vylúčili odrazený príspevok tejto fasády alebo prvku (spravidla to znamená úpravu 3 dB v prípade merania).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

METÓDY POSUDZOVANIA PRE ŠKODLIVÉ ÚČINKY

uvedené v článku 6 ods. 3

Vzťahy dávka-účinok by sa mali použiť na posudzovanie účinku hluku na obyvateľstvo. Vzťahy dávka-účinok zavedené budúcimi revíziami tejto prílohy v zhode s článkom 13 ods. 2 sa budú týkať najmä:

- vzťahu medzi obťažovaním a Ldvn pre hluk cestnej, železničnej a leteckej dopravy a pre priemyselný hluk,

- vzťahu medzi poruchami spánku a Lnoc pre hluk cestnej, železničnej a leteckej dopravy a pre priemyselný hluk.

Ak treba, špecifické vzťahy dávka-účinok by sa mohli prezentovať pre:

- obydlia so špeciálnou izoláciou proti hluku, ako je definované v prílohe VI,

- obydlia s relatívne tichou fasádou, ako je definované v prílohe VI,

- rozličné podnebia/rozličné kultúry,

- zraniteľné skupiny obyvateľstva,

- celkový priemyselný hluk,

- impulzný priemyselný hluk a iné špeciálne prípady.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY

uvedené v článku 7

1. Strategická hluková mapa je prezentácia údajov o jednom z nasledujúcich hľadísk:

- existujúca, predchádzajúca alebo predpokladaná hluková situácia z hľadiska hlukového indikátora,

- prekročenie limitnej hodnoty,

- odhadovaný počet obydlí, škôl a nemocníc v určitej oblasti, ktoré sú vystavené špecifickým hodnotám hlukového indikátora,

- odhadovaný počet ľudí umiestnených v oblasti vystavenej hluku.

2. Strategické hlukové mapy môžu byť prezentované verejnosti ako:

- grafické plány,

- číselné údaje v tabuľkách,

- číselné údaje v elektronickej forme.

3. Strategické hlukové mapy pre aglomerácie musia klásť zvláštny dôraz na hluk emitovaný:

- cestnou dopravou,

- železničnou dopravou,

- letectvom,

- miestami priemyselnej činnosti vrátane prístavov.

4. Strategické hlukové mapy sa použijú pre nasledujúce účely:

- poskytovanie údajov, ktoré sa majú zaslať Komisii v zhode s článkom 10 ods. 2 a prílohou VI,

- zdroj informácií pre obyvateľov v zhode s článkom 9,

- základ pre akčné plány v zhode s článkom 8.

Každá z týchto aplikácií vyžaduje rozdielny typ strategickej hlukovej mapy.

5. Minimálne požiadavky na strategické hlukové mapy týkajúce sa údajov, ktoré sa majú zaslať Komisii, sú stanovené v odsekoch 1. 5, 1. 6, 2. 5, 2. 6 a 2. 7 prílohy VI.

6. Na účely informovania obyvateľov v zhode s článkom 9 a vytvorenia akčných plánov v zhode s článkom 8 musia byť dané také doplňujúce a podrobnejšie informácie, ako:

- grafická prezentácia,

- mapy odhaľujúce prekročenie limitnej hodnoty,

- diferenčné mapy, v ktorých je existujúca situácia porovnaná s rozličnými možnými budúcimi situáciami,

- mapy uvádzajúce hodnotu hlukového indikátora pri výške inej ako 4 m, ak je to vhodné.

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá pre typy a formáty týchto hlukových máp.

7. Strategické hlukové mapy pre miestnu alebo národnú aplikáciu sa musia zhotoviť pre posudzovaciu výšku 4 m a 5 dB rozsah Ldvn a Lnoc, ako je definované v prílohe VI.

8. Čo sa týka aglomerácií, pre hluk cestnej dopravy, železničnej dopravy, leteckej dopravy a pre priemyselný hluk sa musia zhotoviť samostatné strategické hlukové mapy. Mapy pre iné zdroje sa môžu pridať.

9. Komisia môže vytvoriť smernice poskytujúce ďalšie návody na hlukové mapy, mapovanie hluku a mapovacie softvéry v zhode s článkom 13 ods. 2.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AKČNÉ PLÁNY

uvedené v článku 8

1. Akčný plán musí zahŕňať aspoň nasledujúce prvky:

- opis aglomerácie, väčších ciest, väčších železničných tratí alebo väčších letísk a iných zohľadnených zdrojov hluku,

- zodpovedný orgán,

- právny kontext,

- akékoľvek limitné hodnoty na mieste v zhode s článkom 5,

- zhrnutie výsledkov mapovania hluku,

- hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku, identifikáciu problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť,

- záznam o konzultáciách s verejnosťou organizovaných v zhode s článkom 8 ods. 7,

- akékoľvek už platné opatrenia na zníženie hluku a akékoľvek projekty, ktoré sa pripravujú,

- opatrenia, ktoré chcú príslušné orgány prijať v nasledujúcich piatich rokoch, vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí,

- dlhodobá stratégia,

- finančné informácie (ak sú k dispozícii): rozpočet, posúdenie cenovej efektívnosti, posúdenie nákladov a výnosov,

- ustanovenia uvažované pre hodnotenie vykonávania a výsledkov akčného plánu.

2. Opatrenia, ktoré chcú príslušné orgány prijať v oblastiach v rámci ich spôsobilosti, môžu zahŕňať napríklad:

- plánovanie dopravy,

- územné plánovanie,

- technické opatrenia pri zdrojoch hluku,

- výber tichších zdrojov,

- zníženie transmisie hluku,

- regulačné alebo ekonomické opatrenia alebo podnety.

3. Každý akčný plán by mal obsahovať odhady z hľadiska znižovania počtu ovplyvnených ľudí (obťažovaných, s poruchami spánku alebo iných).

4. Komisia môže vytvoriť smernice poskytujúce ďalšie návody na akčné plány v zhode s článkom 13 ods. 2.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ ZASLAŤ KOMISII

uvedené v článku 10

Údaje, ktoré sa majú zaslať Komisii, sú tieto:

1. Čo sa týka aglomerácií

1.1. Stručný opis aglomerácie: miesto, veľkosť, počet obyvateľov

1.2. Zodpovedný orgán

1.3. Programy na kontrolu hluku, ktoré boli vykonané v minulosti, a opatrenia pre hluk na mieste

1.4. Metódy výpočtu alebo merania, ktoré sa použili

1.5. Odhadovaný počet ľudí (v stovkách) žijúcich v obydliach, ktoré sú vystavené každému z nasledujúcich pásiem hodnôt Ldvn v dB 4 m nad zemou na najvystavenejšej fasáde: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, osobitne pre hluk z cestnej, železničnej a leteckej dopravy a z priemyselných zdrojov. Čísla musia byť zaokrúhlené na najbližšiu stovku (napr. 5200 = medzi 5150 a 5249; 100 = medzi 50 a 149; 0 = menej ako 50).

Okrem toho by malo byť stanovené, ak je to vhodné a ak sú také informácie k dispozícii, ako mnohé osoby vo vyššie uvedených kategóriách žijú v obydliach, ktoré majú:

- špeciálnu izoláciu proti predmetnému hluku, to znamená špeciálnu izoláciu budovy proti jednému alebo viacerým typom environmentálneho hluku, kombinovanú s takými ventilačnými alebo klimatizačnými zariadeniami, že vysoké hodnoty izolácie proti environmentálnemu hluku sa môžu zachovať,

- tichú fasádu, to znamená fasádu obydlia, v ktorom hodnota Ldvn štyri metre nad zemou a dva metre pred fasádou, pre hluk emitovaný zo špecifického zdroja, je viac ako 20 dB nižšie ako pri fasáde majúcej najvyššiu hodnotu Ldvn.

Taktiež by sa malo naznačiť, ako k vyššie uvedenému prispievajú väčšie cesty, väčšie železničné trate a väčšie letiská, ako je definované v článku 3.

1.6. Odhadovaný celkový počet ľudí (v stovkách) žijúcich v obydliach, ktoré sú vystavené každému z nasledujúcich pásiem hodnôt Lnoc v dB 4 m nad zemou na najvystavenejšej fasáde: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, osobitne pre cestnú, železničnú a leteckú dopravu a pre priemyselné zdroje. Tieto údaje sa môžu taktiež posúdiť ohľadne hodnotového pásma 45-49 pred termínom stanoveným v článku 11 ods. 1.

Okrem toho by malo byť stanovené, ak je to vhodné a ak sú také informácie k dispozícii, koľko osôb vo vyššie uvedených kategóriách žije v obydliach, ktoré majú:

- špeciálnu izoláciu proti predmetnému hluku, ako je definované v odseku 1. 5,

- tichú fasádu, ako je definované odseku 1. 5.

Taktiež sa musí naznačiť, ako k vyššie uvedenému prispievajú väčšie cesty, väčšie železničné trate a väčšie letiská.

1.7. V prípade grafickej prezentácie musia strategické mapy ukazovať aspoň profily 60, 65, 70 a 75 dB.

1.8. Zhrnutie akčného plánu pokrývajúce všetky dôležité hľadiská uvedené v prílohe V neprekračujúce desať strán, čo do dĺžky.

2. Čo sa týka väčších ciest, väčších železničných tratí a väčších letísk

2.1. Všeobecný opis ciest, železničných tratí alebo letísk: miesto, veľkosť a údaje o doprave.

2.2. Charakterizácia ich prostredia: aglomerácie, dediny, krajina alebo iné, informácie o využívaní zeme, iné hlavné zdroje hluku.

2.3. Programy na kontrolu hluku, ktoré boli vykonané v minulosti, a opatrenia pre hluk na mieste.

2.4. Metódy výpočtu a merania, ktoré sa použili.

2.5. Odhadovaný celkový počet ľudí (v stovkách) žijúcich mimo aglomerácií v obydliach, ktoré sú vystavené každému z nasledujúcich pásiem hodnôt Ldvn v dB 4 m nad zemou a na najvystavenejšej fasáde: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75.

Okrem toho by malo byť stanovené, ak je to vhodné a ak sú také informácie k dispozícii, koľko osôb vo vyššie uvedených kategóriách žije v obydliach, ktoré majú:

- špeciálnu izoláciu proti predmetnému hluku, ako je definované v odseku 1. 5,

- tichú fasádu, ako je definované v odseku 1. 5.

2.6. Odhadovaný celkový počet ľudí (v stovkách) žijúcich mimo aglomerácií v obydliach, ktoré sú vystavené každému z nasledujúcich pásiem hodnôt Lnoc v dB 4 m nad zemou a na najvystavenejšej fasáde: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. Tieto údaje sa môžu taktiež posúdiť ohľadne hodnotového pásma 45-49 pred termínom stanoveným v článku 11 ods. 1.

Okrem toho by malo byť stanovené, ak je to vhodné a ak sú také informácie k dispozícii, koľko osôb vo vyššie uvedených kategóriách žije v obydliach, ktoré majú:

- špeciálnu izoláciu proti predmetnému hluku, ako je definované v odseku 1. 5,

- tichú fasádu, ako je definované v odseku 1. 5.

2.7. Celková oblasť (v km2) vystavená hodnotám Ldvn vyšším ako 55, 65 a 75 dB v tomto poradí. Musí sa uviesť odhadovaný celkový počet obydlí (v stovkách) a odhadovaný celkový počet ľudí (v stovkách) žijúcich v každej z týchto oblastí. Tieto čísla musia zahŕňať aglomerácie.

Profily 55 a 65 dB sa musia taktiež uviesť na jednej alebo viacerých mapách, ktoré podávajú informácie o miestne dedín, miest a aglomerácií v rámci tých profilov.

2.8. Zhrnutie akčného plánu pokrývajúce všetky dôležité hľadiská uvedené v prílohe V neprekračujúce desať strán, čo do dĺžky.

3. Smernice

Komisia môže vytvoriť smernice na poskytnutie ďalšieho návodu na vyššie uvedené poskytovanie informácií v zhode s článkom 13 ods. 2.

--------------------------------------------------