32002L0032Úradný vestník L 140 , 30/05/2002 S. 0010 - 0022


Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2002/32/ES

zo 7. mája 2002

o nežiadúcich látkach v krmivách pre zvieratá

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 152 (4) b),

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po prekonzultovaní s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3] na základe spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 26. marca 2002,

keďže:

(1) Je potrebné zmeniť a doplniť smernicu Rady 1999/29/ES z 22. apríla 1999 o nežiadúcich látkach a produktoch vo výžive zvierat [4]. V záujme zrozumiteľnosti a účinnosti je potrebné uvedenú smernicu prepracovať.

(2) Živočíšna výroba zastáva veľmi dôležité miesto v poľnohospodárstve spoločenstva a uspokojivé výsledky týkajúce sa zdravia zvierat a starostlivosti o ne, životného prostredia a finančných prostriedkov na živočíšnu výrobu do veľkej miery závisia na použití vhodného krmiva dobrej kvality.

(3) Na zaistenie poľnohospodárskej produktivity a udržateľnosti sú potrebné určité pravidlá vzhľadom na krmivá a taktiež je potrebné zaistiť zdravie ľudí a zvierat, starostlivosť o zvieratá a o životné prostredie. Okrem toho vzniká potreba všeobecného nariadenia o hygiene, aby sa zaručila dobrá kvalita krmív na jednotlivých farmách, hlavne ak nie sú priemyselne vyrábané.

(4) Také iste pravidlá musia platiť aj pri kvalite a bezpečnosti produktov určených na výživu zvierat, ale aj pri kvalite a nezávadnosti vody, ktorú zvieratá konzumujú. Aj keď vymedzenie termínu krmivá neznamená, že vodu nemožno považovať za krmivo, nie je zahrnutá v neúplnom zozname hlavných kŕmnych surovín, ktorý ustanovuje smernica Rady 96/25/ES z 29. apríla 1996 o obehu a použití kŕmnych surovín [5]. Posudzovanie vody ako krmiva je potrebné preskúmať v rámci príslušnej smernice.

(5) Je potrebné stanoviť, aby doplnkové látky mohli obsahovať nežiadúce látky. Platnosť smernice sa potom bude vzťahovať aj na doplnkové látky.

(6) Produkty určené na výživu zvierat môžu obsahovať nežiadúce látky, ktoré môžu ohrozovať zdravie zvierat alebo vzhľadom na ich prítomnosť v živočíšnych produktoch môžu ohrozovať aj zdravie ľudí alebo životné prostredie.

(7) Je nemožné úplne eliminovať prítomnosť nežiadúcich látok, ale je dôležité, aby sa ich obsah v produktoch určených na výživu zvierat znížil, s náležitým zreteľom na ich akútnu toxicitu, bio-akumuláciu a degradabilitu, a to z dôvodu zabrániť nežiadúcim a škodlivým účinkom. V súčasnosti nie je vhodné tento obsah nežiadúcich látok ustanoviť nižšie ako sú stanoviteľné analytickými metódami ustanovenými pre spoločenstvo.

(8) Metódy na stanovenie rezíduí nežiadúcich látok sú čoraz dokonalejšie, takže je dokonca možno zistiť aj také množstvá rezíduí, ktoré sú pre zdravie ľudí a zvierat zanedbateľné.

(9) Nežiaduce látky môžu byť prítomné v produktoch určených na výživu zvierat iba v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto smernici a nie je ich možné použiť žiadnym iným spôsobom na účely výživy zvierat. Táto smernica sa preto uplatní bez ovplyvnenia iných ustanovení spoločenstva o krmivách, a to platí hlavne na pravidlá týkajúce sa kŕmnych zmesí.

(10) Táto smernica sa vzťahuje na produkty určené na výživu zvierat hneď ako vstúpia na územie spoločenstva. Je preto potrebné určiť najvyššie obsahy nežiadúcich látok, ktoré sa budú všeobecne uplatňovať, a to odo dňa, kedy produkty určené na výživu zvierat sú uvedené do obehu alebo sú použité vo všetkých štádiách, ale najmä hneď, keď sú dovezené.

(11) Produkty určené na výživu zvierat musia byť nezávadné, pravé a v predajnej kvalite a pri správnom používaní nesmú predstavovať žiadne riziko na zdravie zvierat, ľudí a na životné prostredie alebo mať škodlivý vplyv na živočíšnu výrobu. Z tohto dôvodu musí byť zakázané použitie alebo uvádzanie produktov určených na výživu zvierat do obehu obsahujúcich nežiaduce látky v množstve presahujúcom najvyššie prípustné množstvá stanovené v prílohe I.

(12) Prítomnosť určitých nežiadúcich látok v doplnkových krmivách musí byť limitovaná ustanovením vhodných údajov o najvyšších prípustných obsahoch.

(13) Zatiaľ čo v niektorých prípadoch je ustanovený najvyšší prípustný obsah, ak sa zoberie do úvahy pozadie týchto obsahov, je potrebné naďalej vyvíjať úsilie na obmedzenie prítomnosti niektorých nežiadúcich látok na najnižšie možné obsahy v produktoch určených na výživu zvierat, aby sa znížila ich prítomnosť v potravinovom a krmivovom reťazci. Je preto potrebné povoliť v rámci tejto smernice, aby sa aktívna prahová koncentrácia stanovila hlboko pod ustanovené najvyššie prípustné obsahy. Ak sa táto aktívna prahová koncentrácia prekročí, je potrebné uskutočniť prieskum s cieľom identifikácie zdrojov nežiadúcich látok a kroky, ktoré sa podniknú na redukciu alebo elimináciu týchto zdrojov.

(14) Ak je ohrozené zdravie zvierat alebo ľudí alebo životné prostredie, členské štáty môžu dočasne znížiť ustanovené najvyššie prípustné obsahy, ustanoviť najvyššie prípustné obsahy na iné látky alebo zakázať prítomnosť takýchto látok v produktoch určených na výživu zvierat. Aby sa zaručilo jednotné použitie, o akýchkoľvek zmenách a doplneniach k prílohe I k tejto smernici sa rozhodne podľa núdzových postupov spoločenstva na základe podporných dokumentov a princípu predbežnej opatrnosti.

(15) Na produkty určené na výživu zvierat, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice, sa nevzťahujú iné obmedzenia pri vstupe do obehu, pokiaľ ide o úroveň nežiadúcich látok v nich obsiahnutých, ako sú uvedené v tejto smernici a v smernici Rady 95/53/ES z 25. októbra 1995 stanovujúcej princípy riadenia organizácie úradných inšpektorov v oblasti výživy zvierat [6].

(16) Členské štáty musia urobiť vhodné monitorovacie opatrenia v súlade so smernicou 95/53/ES, aby sa zaistilo, či sú splnené požiadavky týkajúce sa nežiadúcich látok, ak sa produkty určené na výživu zvierat použijú alebo uvedú do obehu.

(17) Na upravenie technických ustanovení v prílohách k tejto smernici, a to vo svetle pokroku v oblasti vedeckých a technických znalostí, je potrebný príslušný postup spoločenstva.

(18) Za účelom napomôcť uplatňovaniu navrhovaných opatrení je potrebné stanoviť postup úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre krmivá, zriadeného rozhodnutím 70/372/ES [7].

(19) Opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [8];

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica sa zaoberá nežiadúcimi látkami v produktoch určených na výživu zvierat.

2. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia:

a) smernice Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 týkajúcej sa doplnkových látok v krmivách [9];

b) smernice Rady 96/25/ES a smernice Rady 79/373/EHS z 2. apríla 1979 o obchodovaní s kŕmnymi zmesami [10];

c) smernice Rady 76/895/EHS z 23. novembra 1976 týkajúcej sa stanovenia najvyšších prípustných obsahov rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine a na nich [11], smernice Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení najvyšších prípustných obsahov rezíduí pesticídov v obilninách a na nich [12], smernice Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986 o stanovení najvyšších prípustných obsahov rezíduí pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu a na nich [13] a smernice Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o ustanovení najvyšších prípustných obsahov rezíduí pesticídov v produktoch rastlinného pôvodu, vrátane ovocia a zeleniny a na nich [14], ak nie sú tieto rezíduá uvedené v zozname v prílohe I k tejto smernici;

d) legislatívy spoločenstva týkajúcej sa veterinárnych záležitostí vzťahujúcich sa na zdravie ľudí a zvierat;

e) smernice Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982 týkajúcej sa určitých produktov používaných vo výžive zvierat [15];

f) smernice Rady 93/74/EHS z 13. septembra 1993 o krmivách určených na zvláštne nutričné účely [16].

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) "krmivá" znamenajú produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované a produkty z ich priemyselného spracovania a organické a anorganické látky, použité jednotlivo alebo v zmesiach, bez ohľadu na to, či obsahujú alebo neobsahujú doplnkové látky určené na orálnu výživu zvierat.

b) "kŕmne suroviny" označujú rôzne produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované a produkty z ich priemyselného spracovania a organické a anorganické látky, použité jednotlivo alebo v zmesiach, bez ohľadu na to, či obsahujú alebo neobsahujú doplnkové látky, určené na orálne kŕmenie zvierat buď priamo, alebo po spracovaní na kŕmne zmesi, alebo ako nosiče premixov;

c) "doplnkové látky" označujú doplnkové látky ako je definované v článku 2a) smernice Rady 70/524/EHS;

d) "premixy" označujú zmesi doplnkových látok alebo zmesi jednej alebo viac doplnkových látok s látkou používanou ako nosič, určené na výrobu krmív;

e) "kŕmne zmesi" označujú zmesi kŕmnych surovín, bez ohľadu na to, či obsahujú alebo neobsahujú doplnkové látky, určené na orálne kŕmenie zvierat ako kompletné alebo doplnkové krmivá;

f) "doplnkové krmivá" označujú zmesi krmív s vysokým obsahom určitých látok a ktoré vzhľadom na svoje zloženie postačia na dennú kŕmnu dávku, iba ak sú použité v kombinácii s ostatnými krmivami;

g) "kompletné krmivá" označujú zmesi krmív, ktoré sú vzhľadom na svoje zloženie dostačujúce na dennú kŕmnu dávku;

h) "produkty určené na výživu zvierat" označujú kŕmne suroviny, premixy, doplnkové látky, krmivá a ostatné produkty určené na použitie alebo používané v krmivách zvierat;

i) "denná kŕmna dávka" označuje priemerné celkové množstvo krmiva prepočítaného na obsah vlhkosti 12 %, požadované denne na uspokojenie všetkých potrieb zvieraťa určitého druhu, veku a úžitkovosti;

j) "zvieratá" označujú zvieratá patriace k druhom bežne kŕmeným a chovaným alebo konzumovaným ľuďmi a taktiež zvieratá žijúce vo voľnej prírode, ak sú tieto kŕmené krmivami;

k) "uvedenie do obehu" označuje držanie akýchkoľvek výrobkov určených na výživu zvierat na predajné účely vrátane ponuky na predaj alebo akékoľvek iné formy transferu, za poplatok alebo zdarma, tretej strane a predaj a ostatné formy samotného transferu;

l) "nežiadúca látka" označuje akúkoľvek látku alebo produkt okrem patogénov, ktoré sa nachádzajú v produkte alebo na produkte určenom na kŕmenie zvierat, a ktoré predstavujú potencionálne nebezpečenstvo na zdravie zvierat a ľudí a na životné prostredie alebo môžu nepriaznivo ovplyvniť živočíšnu výrobu.

Článok 3

1. Produkty určené na výživu zvierat môžu vstúpiť do spoločenstva z tretích krajín na účely použitia, uvedenia do obehu a/alebo sa môžu v spoločenstve používať, len ak sú nezávadné, pravé a v stave predajnej kvality, a preto pri správnom používaní nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo na zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie alebo nepriaznivo neovplyvňujú živočíšnu výrobu.

2. O výrobkoch určených na výživu zvierat sa predpokladá, že nie sú v súlade s odsekom 1, ak množstvo nežiadúcich látok, ktoré obsahujú, nezodpovedá najvyšším prípustným obsahom stanoveným v prílohe I.

Článok 4

1. Členský štát ustanoví, že nežiadúce látky uvedené v zozname v prílohe I je možné v produktoch určených na výživu zvierat tolerovať iba pod podmienkami stanovenými v tejto prílohe.

2. Aby sa znížili alebo úplne odstránili zdroje nežiadúcich látok z produktov určených na výživu zvierat, členské štáty v spolupráci s hospodárskymi subjektami uskutočnia zisťovanie, ktoré identifikuje zdroje nežiadúcich látok v prípadoch, keď boli prekročené najvyššie prípustné obsahy týchto látok a taktiež v prípadoch, kde boli zistené zvýšené množstvá týchto látok, berúc do úvahy pozadie týchto obsahov. Na zaistenie jednotného prístupu v prípadoch so zvýšenými obsahmi je potrebné ustanoviť aktívnu prahovú koncentráciu s cieľom spustenia zisťovania. Tieto môžu byť stanovené v prílohe II.

Členský štát odošle Komisii a ostatným členským štátom príslušné informácie a zistenia o zdrojoch a o opatreniach, ktoré sa vykonajú na zníženie úrovne alebo na elimináciu nežiadúcich látok. Tieto informácie sa budú odosielať v rámci výročnej správy, ktorá sa Komisii zasiela podľa ustanovení v článku 22 smernice 95/53/ES, okrem prípadov, keď sa jedná o informácie neodkladnej dôležitosti pre členské štáty. V takomto prípade sa informácie odošlú ihneď.

Článok 5

Členské štáty ustanovia, že produkty určené na výživu zvierat, obsahujúce nežiadúce látky v množstve presahujúcom najvyššie prípustné obsahy stanovené v prílohe I, nie je možné zmiešať s cieľom zriedenia s rovnakými alebo s inými produktmi určenými na výživu zvierat.

Článok 6

Keďže neexistujú žiadne osobitné ustanovenia na doplnkové krmivá, členské štáty ustanovia, že doplnkové krmivá nesmú, s prihliadnutím na pomer ustanovený na ich použitie v denných kŕmnych dávkach, obsahovať nežiadúce látky uvedené v prílohe I v množstve presahujúcom najvyššie prípustné obsahy stanovené na kompletné krmivá.

Článok 7

1. Keď má členský štát oprávnené dôvody, založené na nových informáciách alebo na opätovnom ohodnotení existujúcich informácií uskutočnenom po schválení predmetných ustanovení, dokazujúce, že najvyššie obsahy ustanovené v prílohe I alebo nežiadúca látka neuvedená v tejto prílohe predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo ľudí, alebo pre životné prostredie, príslušný členský štát môže dočasne znížiť existujúci najvyšší prípustný obsah, ustanoviť najvyšší prípustný obsah alebo zakázať prítomnosť danej nežiadúcej látky v produktoch určených na výživu zvierat. Ihneď bude informovať ostatné členské štáty a Komisiu a uvedie oprávnené dôvody na svoje rozhodnutie.

2. Ihneď sa prijme rozhodnutie v súlade s postupom ustanoveným v článku 12, či sa budú prílohy I a II meniť a dopĺňať.

Pokiaľ ani Rada ani Komisia nerozhodli, členský štát môže zachovať opatrenia, ktoré zaviedol.

Členský štát musí zaistiť, aby uvedené rozhodnutie bolo prístupné verejnosti.

Článok 8

1. Komisia v súlade s postupmi ustanovenými v článku 11, a to v zmysle vývoja vedeckých a technických vedomostí, upraví prílohy I a II.

2. Komisia v súlade s postupmi ustanovenými v článku 11:

- bude periodicky prijímať konsolidované verzie príloh I a II so začlenenými úpravami uskutočnenými v súlade s odsekom 1,

- môže určiť kritéria prípustnosti na detoxikačné postupy ako doplnok ku kritériám na produkty určené na výživu zvierat, ktoré sa uvedeným postupom podrobili.

3. Členský štát zaručí, že prijme opatrenia na zaručenie správneho uplatnenia akýchkoľvek prípustných postupov v súlade s odsekom 2 a konformity detoxikovaných produktov určených na výživu zvierat s ustanoveniami prílohy I.

Článok 9

Členský štát zaručí, aby produkty určené na výživu zvierat, ktoré vyhovujú tejto smernici, nepodliehali žiadnym iným obmedzeniam pri ich obehu, pokiaľ ide o prítomnosť nežiadúcich látok ako sú tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici a v smernici 95/53/ES.

Článok 10

Ustanovenia, ktoré môžu mať vplyv na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na životné prostredie, sa prijmú až po prekonzultovaní s príslušným vedeckým výborom(mi).

Článok 11

1. Komisii bude pomáhať Stály výbor pre krmivá, navrhnutý článkom 1 rozhodnutia 70/372/EHS.

2. Ak sa odkazuje na tento článok, uplatnia sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Obdobie ustanovené v článku 5 (6) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

Článok 12

1. Komisii bude pomáhať Stály výbor pre krmivá, vymenovaný článkom 1 rozhodnutia 70/372/EHS.

2. Ak sa odkazuje na tento článok, uplatnia sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Obdobie ustanovené v článku 5 (6) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na pätnásť dní.

Článok 13

1. Členský štát uplatní aspoň ustanovenia tejto smernice na produkty určené na výživu zvierat, vyrobené v spoločenstve a určené na vývoz to tretích krajín.

2. Odsek 1 nemá vplyv na právo členských štátov schváliť opätovný vývoz pod podmienkami ustanovenými v článku 12 nariadenia 178/2002(ES) [17]. Ustanovenia článku 20 sa preto uplatnia mutatis mutandis.

Článok 14

1. Smernica 1999/29/ES sa týmto ruší s účinnosťou od 1. augusta 2003, bez toho aby boli dotknuté povinnosti členských štátov dodržať hraničné termíny stanovené v časti B v prílohe III na zapracovanie smerníc uvedených v časti A tejto prílohy.

2. Odkazy na smernicu 1999/29/ES sa budú chápať ako odkazy k tejto smernici a mali by sa preto čítať v súlade s tabuľkou korelácie v prílohe III.

Článok 15

Členské štáty uvedú do účinnosti a uverejnia najneskôr do 1. mája 2003 zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Prijaté opatrenia budú uplatňovať od 1. augusta 2003.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú sprevádzané takýmto odkazom pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metodiku týchto odkazov ustanovia členské štáty.

Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 16

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 17

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 7. mája 2002.

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

R. De Rato Y Figaredo

[1] Ú. v. ES. C 89 E, 28.3.2000, s. 70 a Ú. v. ES. C 96 E, 27.3.2001, s. 346.

[2] Ú. v. ES. C 140, 18.5. 2000, s. 9.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 4.októbra 2000 (Ú. v. ES. C 178, 22.6.2001, s. 160.), Spoločné stanovisko Rady zo 17. septembra 2001 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12.decembra 2001(zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 10. apríla 2001 a rozhodnutie Rady z 22. apríla 2002.

[4] Ú. v. ES. L 115, 4.5.1999, s. 32.

[5] Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/16/ES (Ú. v. ES L 105, 3.5.2000, s. 36).

[6] Ú. v. ES L 265, 8.11.1995, s.17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/46/ES (Ú. v. ES L 234, 1.9. 2001, s. 55).

[7] Ú. v. ES L 170, 3.8. 1970, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[9] Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie ES 2205/2001 (Ú. v. ES L 297, 15.11. 2001, s. 3).

[10] Ú. v. ES L 86, 6.4.1979, s. 30. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2202/2/ES (Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 23).

[11] Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie ES 2000/57/ES (Ú. v. ES L 244, 29.9. 2000, s. 76).

[12] Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie ES 2002/23/ES (Ú. v. ES L 64, 7.3. 2002, s. 13).

[13] Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 43. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/23/ES.

[14] Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/23/ES.

[15] Ú. v. ES L 213, 21.7. 1982, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 1999/20/ES (Ú. v. ES L 80, 25.3.1999, s. 20).

[16] Ú. v. ES L 237, 22.9. 1993, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 1999/29/ES (Ú. v. ES L 115, 4.5.1999, s. 32).

[17] Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 178/2002 z 28. januára 2002 ustanovujúce všeobecné pricípy a požiadavky zákonu o potravinách, zriaďujúceho Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ustanovujúce postupy vo veciach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2. 2002, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Nežiadúce látky | Produkty určené na kŕmenie zvierat | Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) krmiva v prepočte na 12 % vlhkosť |

| |

(1) | (2) | (3) |

1.Arzén | Kŕmne suroviny okrem: | 2 |

–múčky vyrobenej z tráv, sušenej lucerny a ďateliny a sušených rezkov cukrovej repy a sušených melasovaných repných rezkov | 4 |

–fosfátov a kŕmnych surovín získaných zo spracovania rýb a ostatných morských živočíchov | 10 |

Kompletné krmivá okrem: | 2 |

–kompletných krmív pre ryby | 4 |

Doplnkové krmivá okrem: | 4 |

–krmív s minerálmi | 12 |

2.Olovo | Kŕmne suroviny okrem: | 10 |

–zelených krmív | 40 |

–fosfátov | 30 |

–kvasníc | 5 |

Kompletné krmivá | 5 |

Doplnkové krmivá okrem: | 10 |

–minerálnych zmesí | 30 |

3.Fluór | Kŕmne suroviny okrem: | 150 |

–krmív živočíšneho pôvodu | 500 |

–fosfátov | 2000 |

Kompletné krmivá okrem: | 150 |

–komplet. krmív pre hovädzí dobytok, ovce a kozy | |

–mliečnych | 30 |

–ostatné | 50 |

–kompletných krmív pre ošípané | 100 |

–kompletných krmív pre hydinu | 350 |

–kompletných krmív pre kurčatá | 250 |

Minerálne zmesi pre dobytok, ovce a kozy | 2000 |

Ostatné doplnkové krmivá | 125 |

4.Ortuť | Kŕmne suroviny okrem: | 0,1 |

–krmív získaných zo spracovania rýb a ostat. morských živočíchov | 0,5 |

Kompletné krmivá okrem: | 0,1 |

–kompletných krmív pre psov a mačky | 0,4 |

Doplnkové krmivá okrem: | 0,2 |

–doplnkových krmív pre psov a mačky | |

5.Dusitany | Rybia múčka | 60 (vyjadrené ako dusitan sodný) |

Kompletné krmivá okrem: –krmív pre spoločenské zvieratá, okrem vtákov a akvár. rybičiek | 15 (vyjadrené ako dusitan sodný) |

6.Kadmium | Kŕmne suroviny rastlinného pôvodu | 1 |

Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu, okrem: | 2 |

–krmív pre spoločenské zvieratá | |

Fosfáty | 10 |

Kompletné krmivá pre hovädzí dobytok, ovce a kozy okrem: | 1 |

–kompletných krmív pre teľatá, jahňatá a kozľatá | |

Ostatné kompletné krmivá okrem: | 0,5 |

–krmív pre spoločenské zvieratá | |

Minerálne zmesi | 5 |

Ostatné doplnkové krmivá pre hovädzí dobytok, ovce a kozy | 0,5 |

7.Aflatoxín B1 | Kŕmne suroviny okrem: | 0,05 |

–podzemnice olejnej, kopry, palmových jadier, bavlník. semien, babasu, kukurice a produktov získaných z ich spracovania | 0,02 |

Kompletné krmivá pre hovädzí dobytok, ovce a kozy okrem: | 0,05 |

–dojníc | 0,005 |

–teliat a jahniat | 0,01 |

Kompletné krmivá pre ošípané a hydinu (okrem mláďat) | 0,02 |

Ostatné kompletné krmivá | 0,01 |

Doplnkové krmivá pre hovädzí dobytok, ovce a kozy (okrem doplnkových krmív pre dojnice, teľatá a jahňatá) | 0,05 |

Doplnkové krmivá pre ošípané a hydinu (okrem mláďat) | 0,03 |

Ostatné doplnkové krmivá | 0,005 |

8.Kyselina kyanovodíková | Kŕmne suroviny okrem: | 50 |

–ľanových semien | 250 |

–ľanových výliskov | 350 |

–produktov z manioku a mandľových výliskov | 100 |

Kompletné krmivá okrem: | 50 |

–kompletných krmív pre kurčatá | 10 |

9.Gossypol voľný | Kŕmne suroviny okrem: | 20 |

–bavlníkových výliskov | 1200 |

Kompletné krmivá okrem: | 20 |

–kompletných krmív pre hovädzí dobytok, ovce a kozy | 500 |

–kompletných krmív pre hydinu (okrem nosníc) a teliat | 100 |

–kompletných krmív pre králiky a ošípané (okrem prasiatok) | 60 |

10.Teobromín | Kompletné krmivá okrem: | 300 |

–kompletných krmív pre dospelý hovädzí dobytok | 700 |

11.Horčičný olej prchavý | Kŕmne suroviny okrem: | 100 |

–repkových výliskov | 4 000 (vyjadrené ako allylizotiokyanát) |

Kompletné krmivá okrem: | 150 (vyjadrené ako allyl izotiokyanát) |

–kompletných krmív pre hovädzí dobytok, ovce a kozy (okrem mláďat) | 1 000 (vyjadrené ako allyl izotiokyanát) |

–kompletných krmív pre ošípané (okrem prasiatok) a hydiny | 500 (vyjadrené ako allyl izotiokyanát) |

12.Vinyl tiooxazolidon | Kompletné krmivá pre hydinu okrem: | 1000 |

–kompletných krmív pre nosnice | 500 |

13.Ražný námeľ (Claviceps purpurea ) | Všetky krmivá obsahujúce nešrotované obilniny | 1000 |

14.Semená burín a nepomleté a nerozdrvené ovocie obsahujúce alkaloidy, glykozidy alebo ostatné toxické látky samostatne alebo v kombinácií, vrátane | Všetky krmivá | 3000 |

(a)Mätonoha mámivého Lolium temulentumL | 1000 |

(b)Mätonoha oddialeného Lolium remotumSchrank | 1000 |

(c)Durmana zlomocného Datura stramoniumL | 1000 |

15.Ricín Ricinus communisL. | Všetky krmivá | 10 (vyjadrené ako šupky ricínu |

16.Krotón Crotalaria spp. | Všetky krmivá | 100 |

17.Aldrin | jednotlivo alebo kombinovane vyjadrené ako dieldrin | Všetky krmivá okrem: | 0,01 |

18.Dieldrin | –tukov | 0,2 |

19.Kamfechlór (Toxafén) | Všetky krmivá | 0,1 |

20.Chlordan (súčet cis- a transizomérov ako aj oxychlordan, označený ako chlordan) | Všetky krmivá okrem: | 0,02 |

–tukov | 0,05 |

21.DDT ( súčet DDT-, TDE- a DDE- izomérov vyjadrených ako DDT) | Všetky krmivá okrem: | 0,05 |

–tukov | 0,5 |

22.Endosulfán ( súčet alfa- a beta- izomérov ako aj endosulfánsíranu vyjadreného ako endosulfán) | Všetky krmivá okrem: | 0,1 |

–kukurice | 0,2 |

–olejnatých semien | 0,5 |

–kompletných krmív pre ryby | 0,005 |

23.Endrin (súčet endrinu a delta-keto-endrinu vyjadrený ako endrín) | Všetky krmivá okrem: | 0,01 |

–tukov | 0,05 |

24.Heptachlór (súčet heptachlóru a hepta-chlórepoxidu, vyjadrený ako heptachlór) | Všetky krmivá okrem: | 0,01 |

–tukov | 0,2 |

25.Hexachlórobenzol (HCB) | Všetky krmivá okrem: | 0,01 |

–tukov | 0,2 |

26.Hexachlórcyklohexan (HCH) | | |

26.1alfa-izoméry | Všetky krmivá okrem: | 0,02 |

–tukov | 0,2 |

26.2beta-izoméry | Kŕmne zmesi okrem: | 0,01 |

-krmív pre dojnice | 0,005 |

Kŕmne suroviny okrem: | 0,01 |

-tukov | 0,1 |

26.3gama-izoméry | Všetky krmivá okrem: | 0,2 |

–tukov | 2,0 |

27.Dioxín ( súčet PCDD a PCDF), vyjadrené ako medzinárodný ekvivalent toxicity | Citrusová dužina | 500 pg I-TEQ/kg (horná hranica detekčného limitu) |

28.Marhuľa obyčajná Prunus armeniaca L. | Všetky krmivá | Krmivá môžu obsahovať semená a ovocie rastlinných druhov uvedených pod číslami 28. až 39., tak ako aj ich produkty z nich, len v stopových množstvách, ktoré kvantitatívne nie je možné stanoviť |

29.Mandľa horká – Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb var. amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batschvar. amara (DC.) Focke) |

30.Nelúpané bukové žalude - Fagus silvatica L. |

31.Ľaničník siaty Camelina sativa (L.) Crantz |

32.Mowrah, Bassia, Madhuca – Madhuca longifolia (L.) Macbr. ( = Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin ( = Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller) |

33.Jatrofa prečisťujúca – Jatropha curcas L. |

34.Krotón – Croton tiglium L. |

35.Kapusta sitinová celistvolistá – Brassica juncea (L.) Czern. a Coss. ssp. intergrifolia (West.) Thell. |

36.Kapusta sitinová pravá Brassica juncea (L.) Czern. a Coss. spp. juncea |

37.Kapusta sitinová žltá – Brassica juncea (L.) Czern. a Coss. spp. juncea var. lutea Batalin |

38.Kapusta čierna – Brassica nigra (L.) Koch |

39.Kapusta žliabkatá – Brassica carinata A. Braun |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

TABUĽKA KORELÁCIE

Smernica 1999/29/ES | Táto smernica |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2a) | Článok 2a) |

Článok 2b) | Článok 2b) |

Článok 2c) | Článok 2g) |

Článok 2d) | Článok 2f) |

Článok 2e) | Článok 2e) |

Článok 2f) | Článok 2i) |

Článok 2g) | Článok 2j) |

Článok 2h) | – |

– | Článok 2c) |

– | Článok 2d) |

– | Článok 2h) |

– | Článok 2k) |

– | Článok 2l) |

Článok 3 | Článok 3 |

Článok 4 (1) | Článok 4 (1) |

Článok 4 (2) | – |

– | Článok 4 (2) |

Článok 5 | – |

Článok 6 | – |

Článok 7 | Článok 5 |

Článok 8 | Článok 6 |

Článok 9 | Článok 7 |

Článok 10 | Článok 8 |

Článok 11 | Článok 9 |

Článok 12 | – |

– | Článok 10 |

Článok 13 | Článok 11 |

Článok 14 | Článok 12 |

Článok 15 | Článok 13 |

Článok 16 | – |

– | Článok 14 |

– | Článok 15 |

Článok 17 | Článok 16 |

Článok 18 | Článok 17 |

Príloha I | Príloha I |

Príloha II | – |

Príloha III | – |

Príloha IV | Príloha II |

--------------------------------------------------