32002D0994

2002/994/EF: Kommissionens beslutning af 20. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 5377)

EF-Tidende nr. L 348 af 21/12/2002 s. 0154 - 0156


Kommissionens beslutning

af 20. december 2002

om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina

(meddelt under nummer K(2002) 5377)

(EØS-relevant tekst)

(2002/994/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet(1), særlig artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til direktiv 97/78/EF skal der træffes de nødvendige foranstaltninger over for importen af produkter fra tredjelande, hvis der opstår en situation, der kan udgøre en alvorlig risiko for dyrs eller menneskers sundhed, eller den forværres.

(2) I henhold til Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet(2), senest ændret ved Europa-Parlamentes og Rådets direktiv 2001/46/EF(3), skal der træffes de nødvendige foranstaltninger over for importen fra tredjelande af produkter beregnet til foder, hvis der opstår en situation, der kan udgøre en alvorlig fare for dyrs eller menneskers sundhed, eller den forværres.

(3) I henhold til Rådets direktiv 96/23/EF af 23. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF(4), gennemføres overvågningen af produktionskæden for dyr og primærprodukter af animalsk oprindelse med henblik på undersøgelse af levende dyr og disses ekskrementer og biologiske væsker samt væv og animalske produkter, foder og drikkevand for restkoncentrationer og bestemte stoffer.

(4) Efter at der var fundet chloramphenicol i akvakulturprodukter og fiskevarer importeret fra Kina, vedtog Kommissionen beslutning 2001/699/EF af 19. december 2001 om beskyttelsesforanstaltninger over for fiskevarer og akvakulturprodukter til konsum med oprindelse i Kina og Vietnam(5), ændret ved beslutning 2002/770/EF(6). Efter at der ved et kontrolbesøg i Kina var blevet konstateret alvorlige mangler med hensyn til reglerne for anvendelsen af veterinærlægemidler og kontrollen af rester i levende dyr og animalske produkter, vedtog Kommissionen endvidere beslutning 2002/69/EF af 30. januar 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina(7), senest ændret ved beslutning 2002/933/EF(8).

(5) I beslutning 2002/69/EF er det fastsat, at beslutningen tages op til revision på baggrund af oplysningerne fra de kinesiske myndigheder, resultaterne af medlemsstaternes øgede overvågning og undersøgelser af forsendelser, der ankommer til EF-grænsekontrolstederne, og om nødvendigt på grundlag af resultaterne af nye EF-kontrolbesøg på stedet. Oplysningerne fra de kinesiske myndigheder og de gode resultater af medlemsstaternes kontrol har gjort det muligt at tillade import af visse animalske produkter, hvilket har medført flere ændringer af beslutning 2002/69/EF.

(6) På baggrund af oplysningerne fra de kinesiske myndigheder er der atter givet tilladelse til import af de kategorier animalske produkter, for hvilke de kinesiske programmer for overvågning af restkoncentrationer er blevet godkendt.

(7) For visse andre kategorier animalske produkter bør de overvågningsmekanismer, der er fastsat ved beslutning 2002/69/EF, opretholdes på baggrund af resultaterne af medlemsstaternes kontrol. Hyppigheden af de undersøgelser, der skal foretages af forsendelserne, bør fastsættes i overensstemmelse med den konstaterede risiko.

(8) Fiskevarer, der er fremkommet på anden måde end ved akvakultur, er ikke berørt af de ovenfor nævnte risici og bør derfor undtages fra overvågningen. Når det gælder ål og rejer, er det dog for øjeblikket ikke muligt at skelne mellem akvakultur og fangster af vildtlevende ål og rejer, når man ser bort fra fangster af rejer i Atlanterhavet. Disse varer bør derfor stadig forbydes bortset fra sidstnævnte kategori af krebsdyr.

(9) Overvågningen i henhold til beslutning 2001/669/EF er blevet opretholdt i en overgangsperiode for Kinas vedkommende, mens den for Vietnams vedkommende blev ophævet ved beslutning 2002/770/EF.

(10) Bestemmelserne i beslutning 2002/69/EF bør derfor ajourføres og konsolideres ved nærværende beslutning og beslutning 2001/669/EF og 2002/69/EF ophæves i overensstemmelse hermed.

(11) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning gælder for alle animalske produkter, der importeres fra Kina og er bestemt til konsum eller foderbrug.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne forbyder import af de i artikel 1 nævnte produkter.

2. Uanset stk. 1 tillader medlemsstaterne import af de produkter, der er opført i bilaget til denne beslutning, i henhold til nedenstående betingelser og de særlige dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser, der gælder for de pågældende produkter. Hvad angår de produkter, der er opført i del II og III i bilaget til denne beslutning, tillades import kun, hvis den test, der er nævnt i artikel 3, giver negative resultater.

Artikel 3

1. Ved hjælp af passende prøvetagningsplaner og påvisningsmetoder underkaster medlemsstaterne forsendelser af produkter, der er opført i del II og III i bilaget til denne beslutning, en kemisk test for at sikre, at de pågældende produkter ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed. Denne test skal bl.a. udføres for at påvise tilstedeværelse af rester af veterinærlægemidler, pesticider, forurenende stoffer og forbudte stoffer.

2. For produkter i del II i bilaget udføres testen på 20 % af alle forsendelser; for produkter i del III testes alle forsendelser.

3. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om resultaterne af den i stk. 1 nævnte test via systemet for hurtig varsling, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002(9), hvis resultaterne er positive, og en gang om ugen, hvis resultaterne er negative.

Artikel 4

Alle udgifter i forbindelse med anvendelsen af denne beslutning afholdes af afsenderen, modtageren eller disses repræsentanter.

Artikel 5

Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 6

Denne beslutning tages op til revision på baggrund af oplysningerne og garantierne fra de kinesiske myndigheder, resultaterne af de i artikel 3 nævnte test og om nødvendigt resultaterne af et EF-kontrolbesøg på stedet.

Artikel 7

Beslutning 2001/699/EF og beslutning 2002/69/EF ophæves.

Artikel 8

Denne beslutning anvendes fra den 24. december 2002.

Artikel 9

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(2) EFT L 265 af 8.11.1995, s. 17.

(3) EFT L 234 af 1.9.2001, s. 55.

(4) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(5) EFT L 251 af 20.1.2001, s. 11.

(6) EFT L 265 af 3.10.2002, s. 16.

(7) EFT L 30 af 31.1.2002, s. 50.

(8) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 71.

(9) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

BILAG

DEL I

Liste over animalske produkter til konsum eller foderbrug, der kan importeres til EF uden testning

- Fiskevarer bortset fra:

- akvakulturprodukter

- ål

- rejer undtagen rejer, der er fanget i Atlanterhavet, jf. nedenstående.

- Hele rejer, der er fanget i Atlanterhavet, og som ikke har undergået anden tilberedning eller forarbejdning end frysning og færdigemballering på havet og landes direkte på EF's område.

- Gelatine.

DEL II

Liste over animalske produkter til konsum eller foderbrug, der kan importeres til EF efter en kemisk test på de i artikel 3, stk. 2, fastsatte betingelser

- tarme

- krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri

- surimi af fiskevarer, der er tilladt i del I.

DEL III

Liste over animalske produkter til konsum eller foderbrug, der kan importeres til EF efter en kemisk test på de i artikel 3, stk. 2, fastsatte betingelser