32002D0949

2002/949/EF: Kommissionens beslutning af 4. december 2002 om afvisning af at indsætte azafenidin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 4781)

EF-Tidende nr. L 328 af 05/12/2002 s. 0023 - 0024


Kommissionens beslutning

af 4. december 2002

om afvisning af at indsætte azafenidin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF

(meddelt under nummer K(2002) 4781)

(EØS-relevant tekst)

(2002/949/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/81/EF(2), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF (i det følgende benævnt "direktivet") modtog Spanien den 25. juni 1997 en anmodning fra Du Pont de Nemours ("ansøgeren") om optagelse af det aktive stof azafenidin (DPX R 6447) i bilag I til direktivet.

(2) I henhold til direktivets artikel 6, stk. 3, bekræftede Kommissionen i sin beslutning 98/242/EF(3), at dossieret vedrørende azafenidin kunne anses for principielt at opfylde data- og informationskravene i bilag II og kravene til et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder dette aktive stof, i direktivets bilag III.

(3) I henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, bør et aktivt stof optages i bilag I for en periode på højst ti år, hvis det kan forventes, at hverken anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, som indeholder det aktive stof, eller restkoncentrationer heraf har skadelige virkninger på menneskers eller dyrs sundhed eller på grundvandet eller en uacceptabel indvirkning på miljøet.

(4) Azafenidins virkninger på menneskers sundhed og på miljøet er blevet vurderet i henhold til direktivets artikel 6, stk. 2 og 4, for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den 23. februar 2001 forelagde Spanien som rapporterende medlemsstat Kommissionen et udkast til en vurderingsrapport vedrørende stoffet.

(5) Efter at have modtaget rapporten fra den rapporterende medlemsstat foranstaltede Kommissionen høringer af eksperter fra medlemsstaterne og af ansøgeren Du Pont de Nemours som fastsat i artikel 6, stk. 4, i direktivet.

(6) Ansøgeren har underrettet Kommissionen og den rapporterende medlemsstat om, at man ikke længere ønsker at deltage i arbejdsprogrammet for dette aktive stof.

(7) Det er således ikke muligt at indsætte dette aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(8) Overgangsperioden til bortskaffelse, opbevarelse, afsætning eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azafenidin, jf. artikel 8, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF, bør ikke være på over 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes i en yderligere vækstsæson.

(9) Denne beslutning er ikke til hinder for, at Kommissionen på et senere tidspunkt træffer foranstaltninger for dette aktive stof inden for rammerne af Rådets direktiv 79/117/EØF(4).

(10) Det bør fastsættes, at den endelige vurderingsrapport, hvis der ikke er tale om fortrolige oplysninger, stilles til rådighed af medlemsstaterne, eller at disse giver interesserede parter adgang til at gøre sig bekendt med dem.

(11) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Azafenidin er ikke indsat som aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

Artikel 2

Medlemsstaterne sørger for:

1) at foreløbige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azafenidin, tilbagekaldes senest seks måneder fra datoen for vedtagelsen af denne beslutning

2) at der fra datoen for vedtagelsen af denne beslutning ikke vil blive udstedt foreløbige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azafenidin i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 8, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 3

Enhver frist, som medlemsstaterne giver i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så kort som mulig og højst 18 måneder fra datoen for vedtagelsen af denne beslutning.

Artikel 4

Medlemsstaterne skal stille vurderingsrapporten for azafenidin til rådighed og efter særlig anmodning give interesserede parter adgang til at gøre sig bekendt med den, når der ikke er tale om fortrolige oplysninger i henhold til artikel 14 i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2) EFT L 276 af 12.10.2002, s. 28.

(3) EFT L 96 af 28.3.1998, s. 45.

(4) EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36.