32002D0924Uradni list L 322 , 27/11/2002 str. 0032 - 0046


Sklep Komisije

z dne 23. julija 1999

o sklenitvi dveh sporazumov o sodelovanju med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Ministrskim kabinetom Ukrajine na področju jedrske varnosti in nadzorovane jedrske fuzije

(notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 2405)

(2002/924/Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti drugega odstavka člena 101 Pogodbe,

ob upoštevanju soglasja Sveta,

ker je potrebno skleniti sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Ministrskim kabinetom Ukrajine na področju jedrske varnosti in nadzorovane jedrske fuzije –

SKLENILA:

Edini člen

S tem se skleneta v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Ministrskim kabinetom Ukrajine na področju jedrske varnosti in nadzorovane jedrske fuzije.

Besedili sporazumov sta priloženi temu sklepu.

V Bruslju, 23. julija 1999

Za Komisijo

Hans Van Den Broek

Član Komisije

--------------------------------------------------