32002D0844

2002/844/EG: Beschikking van de Commissie van 23 oktober 2002 houdende wijziging van Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de datum waarop de gewijzigde dienstregeling voor het treinverkeer ingaat (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3997)

Publicatieblad Nr. L 289 van 26/10/2002 blz. 0030 - 0030


Beschikking van de Commissie

van 23 oktober 2002

houdende wijziging van Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de datum waarop de gewijzigde dienstregeling voor het treinverkeer ingaat

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3997)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/844/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering(1), en met name op artikel 34, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage III bij Richtlijn 2001/14/EG bevat een tijdschema voor de toewijzing van de spoorweginfrastructuurcapaciteit en preciseert dat de jaarlijkse wijzigingen van de dienstregeling steeds ingaan op de laatste zaterdag van mei te middernacht.

(2) Om met de commerciële exploitatie verband houdende redenen stellen de infrastructuurbeheerders en de spoorwegmaatschappijen voor de datum voor de jaarlijkse aanpassing van de dienstregeling te vervangen door een nieuwe datum in december.

(3) Bijlage III van Richtlijn 2001/14/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het uit hoofde van Richtlijn 2001/14/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Punt 2 van bijlage III bij Richtlijn 2001/14/EG wordt gelezen: "2. De wijziging van de dienstregeling gaat steeds in op de tweede zaterdag van december om middernacht. Indien een wijziging of aanpassing na de winter geschiedt, met name om eventueel rekening te houden met wijzigingen in de dienstregelingen voor het regionale passagiersvervoer, gaat deze in op de tweede zaterdag van juni te middernacht of, zonodig, op andere tussen die data gelegen tijdstippen. De infrastructuurbeheerders kunnen andere data overeenkomen. In dat geval brengen zij de Commissie op de hoogte als het internationale verkeer daardoor wordt beïnvloed.".

Artikel 2

Deze beschikking wordt toegepast voor de dienstregeling van 2003, met ingang van 14 december 2002. Vanwege het specifieke regelgevingsysteem in Groot-Brittannië, mag het Verenigd Koninkrijk de beschikking toepassen vanaf de dienstregeling van 2004, met ingang van december 2003, mits de overige bepalingen van de richtlijn, en met name die met betrekking tot internationale samenwerking, niet in het gedrang komen.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2002.

Voor de Commissie

Loyola De Palacio

Vice-voorzitster

(1) PB L 75 van 15.3.2001, blz. 29.