32002D0842Uradni list L 289 , 26/10/2002 str. 0001 - 0002


Sklep Sveta

z dne 21. oktobra 2002

o izvajanju Skupnega ukrepa 2002/589/SZVP z namenom, da bi Evropska unija prispevala k boju proti destabilizirajočemu kopičenju in širjenju osebnega orožja in lahkega orožja v jugovzhodni Evropi

(2002/842/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Skupnega ukrepa 2002/589/SZVP [1] in zlasti člena 6 tega skupnega ukrepa, v zvezi z drugo alineo člena 23(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pretirano in nenadzorovano kopičenje in širjenje osebnega orožja in lahkega orožja je podžgalo kriminal in negotovost v jugovzhodni Evropi, s čimer se je zaostril konflikt v regiji in spodkopalo utrjevanje miru po razrešitvi konfliktov, ter predstavlja resno oviro gospodarskemu in socialnemu razvoju v jugovzhodni Evropi.

(2) Evropska unija namerava pri uresničevanju ciljev iz člena 1 Skupnega ukrepa 2002/589/SZVP delovati v okviru ustreznih mednarodnih forumov in v regionalnem okviru, kakor bo pač primerno, da bi nudila pomoč prek mednarodnih organizacij, programov in agencij ter regionalnih dogovorov.

(3) Regionalni izvedbeni načrt o osebnem orožju in lahkem orožju, določen v Paktu stabilnosti za jugovzhodno Evropo, naj bi zagotovil okvir, v katerem bodo države jugovzhodne Evrope razvijale programe in predloge projektov za krepitev sposobnosti nadziranja nezakonitega širjenja in pretoka orožja.

(4) Pod pokroviteljstvom Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) in Pakta stabilnosti je bila ustanovljena "Regionalna kontaktna točka za zmanjšanje količine orožja v jugovzhodni Evropi" s sedežem v Beogradu, ki se sestaja z enoto za tehnično podporo ter podpira številne operativne dejavnosti na regionalni in nacionalni ravni.

(5) Med cilje te kontaktne točke spada krepitev sposobnosti vlad in nevladnih organizacij za zajezitev nezakonitega pretoka osebnega in lahkega orožja po vsej jugovzhodni Evropi. Kontaktna točka mora posebno pozornost posvetiti razvoju regionalnih projektov za ozaveščanje o resničnosti čezmejnega pretoka orožja.

(6) Evropska unija je mnenja, da Regionalni izvedbeni načrt ter cilji kontaktne točke zajemajo zadeve, povezane z dobavo osebnega in lahkega orožja ter povpraševanjem po njem, ter so del nadaljevanja Akcijskega programa za preprečevanje vseh vidikov nezakonite trgovine z osebnim orožjem in lahkim orožjem ter za boj proti taki trgovini in njeno izkoreninjenje, ki ga je sprejela Konferenca Združenih narodov o vseh vidikih nezakonitega trgovanja z osebnim orožjem in lahkim orožjem (New York, 9. do 20. julij 2001).

(7) Evropska unija je mnenja, da bi bila finančna pomoč kontaktni točki v skladu s ciljem tesnega sodelovanja med državami za doseganje ciljev, določenih v Akcijskem programu Združenih narodov, vključno z izmenjavo informacij, pomočjo in določanjem standardov, ter da poudarja vlogo regionalnih organizacij pri podpiranju takega sodelovanja.

(8) Komisija je pristala, da bo pooblaščena za izvedbo tega sklepa.

(9) Evropska unija zato namerava kontaktni točki ponuditi finančno pomoč skladno z naslovom II Skupnega ukrepa 2002/589/SZVP –

SKLENIL:

Člen 1

1. Evropska unija prispeva za "Regionalno kontaktno točko za zmanjšanje količine osebnega orožja v jugovzhodni Evropi" s sedežem v Beogradu, ki je bila ustanovljena pod pokroviteljstvom Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) in Pakta stabilnosti.

2. V ta namen bo Evropska unija zagotovila finančno pomoč UNDP kot prispevek h kritju stroškov za zaposlene v beograjski kontaktni točki.

3. Komisija se pooblasti za izvedbo tega sklepa. V ta namen Komisija z UNDP sklene finančni sporazum o uporabi prispevka Evropske unije, ki bo v obliki nepovratnih sredstev, namenjenega za plače vodje skupine (višjega svetovalca) za 12 mesecev in koordinatorja nevladnih organizacij za 11 mesecev.

Člen 2

1. Znesek finančne osnove za namene iz člena 1 znaša 200000 evrov.

2. Za upravljanje izdatkov, financiranih z zneskom iz odstavka 1, veljajo postopki in pravila Skupnosti, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije.

Člen 3

Komisija posreduje vse potrebne informacije o izvajanju tega sklepa ustreznim telesom Sveta skladno s členom 9(1) Skupnih ukrepov 2002/589/SZVP. Te informacije lahko zlasti temeljijo na rednih poročilih, ki jih mora UNDP predložiti v okviru svojih pogodbenih odnosov s Komisijo.

Člen 4

1. Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Veljati preneha 12 mesecev po sklenitvi finančnega sporazuma med Komisijo in UNDP.

2. Ta sklep se pregleda 10 mesecev po sprejetju.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu.

V Luxembourgu, 21. oktobra 2002

Za Svet

Predsednik

P. S. Møller

[1] UL L 191, 19.7.2002, str. 1.

--------------------------------------------------