32002D0801Uradni list L 278 , 16/10/2002 str. 0020 - 0020


Sklep Sveta

z dne 8. oktobra 2002

o spremembah Sklepa 98/509/ES o sklenitvi Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo

(2002/801/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v zvezi s členom 300(2), prvi pododstavek, prvi stavek, in členom 300(3), prvi pododstavek, prvi stavek, in (4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

Za zagotovitev učinkovitega izvajanja Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo [1] (v nadaljnjem besedilu "Sporazum") je treba spremeniti Sklep 98/509/ES [2], da dobi Komisija pooblastila za sprejemanje vseh potrebnih ukrepov za izvajanje Sporazuma –

SKLENIL:

Edini člen

Člen 3 Sklepa 98/509/ES se nadomesti z naslednjim:

"Člen 3

1. Komisija zastopa Skupnost v Skupnem odboru, ustanovljenem v členu 12, ob pomoči posebnega odbora, ki ga imenuje Svet. Komisija po posvetovanju s tem posebnim odborom začne z imenovanji, uradnim obveščanjem, izmenjavami informacij in zahtevami za informacije, določenimi v Sporazumu.

2. Stališče Skupnosti v Skupnem odboru določi Komisija po posvetovanju s posebnim odborom iz odstavka 1."

V Luxembourgu, 8. oktobra 2002

Za Svet

Predsednik

T. Pedersen

[1] UL L 229, 17.8.1998, str. 62.

[2] UL L 229, 17.8.1998, str. 61.

--------------------------------------------------