32002D0800Uradni list L 278 , 16/10/2002 str. 0019 - 0019


Sklep Sveta

z dne 8. oktobra 2002

o spremembah Sklepa 98/508/ES o sklenitvi Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti, certifikatov in oznak med Evropsko skupnostjo in Avstralijo

(2002/800/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v zvezi s členom 300(2), prvi pododstavek, prvi stavek in členom 300(3), prvi pododstavek, prvi stavek ter (4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

Za zagotovitev učinkovitega izvajanja Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti, certifikatov in oznak med Evropsko skupnostjo in Avstralijo [1] (v nadaljnjem besedilu "Sporazum") je treba spremeniti Sklep 98/508/ES [2], da dobi Komisija pooblastila za sprejemanje vseh potrebnih ukrepov za izvajanje Sporazuma –

SKLENIL:

Edini člen

Člen 3 Sklepa 98/508/ES se nadomesti z:

"Člen 3

1. V skupnem odboru, opredeljenem v členu 12 Sporazuma, Komisija zastopa Skupnost, ob pomoči posebnega odbora, ki ga imenuje Svet. Komisija po posvetovanju s tem posebnim odborom začne z imenovanji, uradnim obveščanjem, izmenjavami informacij in zahtevami za informacije, določenimi v Sporazumu.

2. Stališče Skupnosti v Skupnem odboru določi Komisija po posvetovanju s posebnim odborom iz odstavka 1."

V Luxembourgu, 8. oktobra 2002

Za Svet

Predsednik

T. Pedersen

[1] UL L 229, 17.8.1998, str. 3.

[2] UL L 229, 17.8.1998, str. 1.

--------------------------------------------------