32002D0762Úradný vestník L 256 , 25/09/2002 S. 0007 - 0016


Rozhodnutie Rady

z 19. septembra 2002,

ktoré splnomocňuje členské štáty, aby v záujme spoločenstva podpísali, ratifikovali alebo pristúpili k Medzinárodnému dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo zásobníkov z roku 2001 (zásobníkový dohovor)

(2002/762/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 61 písm. c), článok 67 ods. 1 a článok 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1) Medzinárodný dohovor z roku 2001 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo zásobníkov (ďalej len "zásobníkový dohovor") bol prijatý 23. marca 2001 s cieľom zabezpečiť primeranú, rýchlu a efektívnu kompenzáciu osobám, ktoré utrpeli škodu spôsobenú rozliatym olejom prepravovaným ako palivo v zásobníkoch lodí. Zásobníkový dohovor vypĺňa významnú medzeru v medzinárodnej regulácii zodpovednosti za znečisťovanie morí.

(2) Články 9 a 10 zásobníkového dohovoru ovplyvňujú sekundárnu legislatívu spoločenstva o právomoci a uznávaní a vymáhaní rozsudkov ustanovenú v nariadení Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných záležitostiach [2].

(3) Spoločenstvo má z tohto dôvodu jedinú právomoc vo vzťahu k článkom 9 a 10 zásobníkového dohovoru, pokiaľ tieto články ovplyvňujú pravidlá ustanovené v nariadení (ES) č. 44/2001; členské štáty si ponechávajú svoju právomoc v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, a ktoré neovplyvňujú právo spoločenstva.

(4) Podľa zásobníkového dohovoru môžu byť jeho stranami iba zvrchované štáty; neexistujú žiadne plány znovu začať v krátkej dobe rokovania kvôli zohľadneniu právomoci spoločenstva v tejto záležitosti; z tohto dôvodu v súčasnosti nie je možné, aby spoločenstvo podpísalo, ratifikovalo alebo pristúpilo k zásobníkovému dohovoru, ani neexistuje vyhliadka, že to bude môcť urobiť v blízkej budúcnosti.

(5) Zásobníkový dohovor je zvlášť dôležitý vzhľadom na záujmy spoločenstva a jeho členských štátov, pretože zabezpečuje zlepšenú ochranu obetí na základe medzinárodných pravidiel zodpovednosti za znečisťovanie morí v súlade s Dohovorom Organizácie spojených národov z roku 1982 o morskom práve.

(6) Podstatné pravidlá systému, ktorý vytvára zásobníkový dohovor, spadajú pod národnú právomoc členských štátov a iba ustanovenia týkajúce sa právomoci a uznávania a vymáhania rozsudkov sú záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje výhradná právomoc spoločenstva; vzhľadom na predmety a cieľ zásobníkového dohovoru, prijatie tých ustanovení tohto dohovoru, ktoré spadajú pod právomoc spoločenstva, nie je možné oddeliť od ustanovení, ktoré spadajú pod právomoc členských štátov.

(7) Rada by mala z tohto dôvodu v záujme spoločenstva splnomocniť členské štáty na podpísanie, ratifikáciu alebo pristúpenie k zásobníkovému dohovoru za podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí.

(8) Členské štáty by mali v záujme spoločenstva vyvinúť úsilie o podpísanie zásobníkového dohovoru pred 30. septembrom 2002 a vo vhodnej lehote by mali dokončiť svoje procesy ratifikácie alebo pristúpenia k tomuto dohovoru; členské štáty by si mali vymieňať informácie o stave svojich procesov ratifikácie alebo pristúpenia kvôli príprave uloženia svojich písomných dokumentov o ratifikácii alebo pristúpení k tomuto dohovoru.

(9) Spojené kráľovstvo a Írsko sa zúčastňujú na prijímaní a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(10) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o stanovisku Dánska priloženého k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia a nie je ním viazané alebo nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Bez toho, aby bola dotknutá existujúca právomoc spoločenstva v tejto záležitosti, Rada týmto v záujme spoločenstva splnomocňuje členské štáty na podpísanie, ratifikáciu alebo pristúpenie k zásobníkovému dohovoru za podmienok ustanovených v nasledujúcich článkoch.

2. Text zásobníkového dohovoru je priložený k tomuto rozhodnutiu.

3. V tomto rozhodnutí pojem "členský štát" znamená všetky členské štáty s výnimkou Dánska.

Článok 2

Členské štáty poskytnú pri podpisovaní, ratifikácii alebo pristúpení k zásobníkovému dohovoru toto vyhlásenie:

"Ak rozsudky vo veciach, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, vynesie súd v (… [3], uznávajú sa a vykonávajú sa v (… [4] podľa príslušných vnútorných predpisov spoločenstva v danej veci."

[5]

Článok 3

1. Členské štáty vyvinú úsilie o podpísanie zásobníkového dohovoru pred 30. septembrom 2002.

2. Členské štáty podniknú potrebné kroky na uloženie listín o ratifikácii alebo pristúpení k zásobníkovému dohovoru u generálneho tajomníka Medzinárodnej námornej organizácie vo vhodnej lehote a, podľa možnosti, pred 30. júnom 2006.

3. Členské štáty informujú Radu a Komisiu pred 30. júnom 2004 o možnom termíne dokončenia ich postupov ratifikácie alebo pristúpenia.

4. Členské štáty sa snažia o výmenu informácií o stave svojich postupov ratifikácie alebo pristúpenia.

Článok 4

Členské štáty pri podpisovaní, ratifikácii alebo pristúpení k zásobníkovému dohovoru písomne informujú generálneho tajomníka Medzinárodnej námornej organizácie o tom, že toto podpísanie, ratifikácia alebo pristúpenie prebehlo v súlade s týmto rozhodnutím.

Článok 5

Členské štáty pri najbližšej príležitosti vykonajú všetko, čo je v ich silách, aby zabezpečili zmenu a doplnenie zásobníkového dohovoru takým spôsobom, ktorý umožní spoločenstvu stať sa stranou tohto dohovoru.

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 19. septembra 2002

Za Radu

predseda

P. S. Møller

[1] Ú. v. ES C 51 E, 26.2.2002, s. 371.

[2] Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

[3] Všetky členské štáty, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, okrem členského štátu, ktorý poskytuje vyhlásenie a Dánska.

[4] Členský štát, ktorý poskytuje vyhlásenie.

[5] Tieto pravidlá sú v súčasnosti ustanovené v nariadení (ES) č. 44/2001.

--------------------------------------------------