20.9.2002   

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 252/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. september 2002

om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning i og spredning inden for EF af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

(meddelt under nummer K(2002) 3380)

(2002/757/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/36/EF (2), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Hvis en medlemsstat skønner, at der er fare for indslæbning i eller spredning på dens område af en skadegører, som ikke er opført i bilag I eller II til direktiv 2000/29/EF, kan den midlertidigt træffe alle de nødvendige foranstaltninger til at beskytte sig mod denne fare.

(2)

Den 29. april 2002 underrettede Det Forenede Kongerige de øvrige medlemsstater og Kommissionen om udbrud af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (i det følgende kaldet »skadegøreren«) på sit område og vedtog den 13. maj 2002 supplerende foranstaltninger for at forhindre indslæbning i og spredning inden for EF af skadegøreren. Den 29. april 2002 rapporterede også Nederlandene og Tyskland udbrud af skadegøreren på deres respektive områder.

(3)

Skadegøreren er for øjeblikket ikke opført i bilag I eller II til direktiv 2000/29/EF. En foreløbig risikoanalyse baseret på de foreliggende videnskabelige oplysninger har imidlertid vist, at skadegøreren og dens virkninger kan udgøre et betydeligt plantesundhedsproblem i EF, især de ikke-europæiske isolater, som kun forekommer i USA, for egetræerne i EF og de europæiske isolater for prydplanter, såsom Rhododendron spp. og Viburnum spp. De relevante tjenester i medlemsstaterne er blevet anmodet om at fortsætte det videnskabelige arbejde på at fastslå, hvor stor en risiko de ikke-europæiske isolater udgør for egetræerne i EF, skadegørerens epidemiologi og de potentielle værtsplanter.

(4)

Der bør derfor træffes midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning i og spredning inden for EF af skadegøreren.

(5)

Disse foranstaltninger bør gælde for indslæbning eller spredning af skadegøreren, produktion og flytning af skadegørerens kendte værtsplanter inden for EF, bekæmpelse af skadegøreren og en mere generel overvågning for skadegørerens tilstedeværelse eller fortsatte fravær i medlemsstaterne. Det er dog ikke nødvendigt at anvende sådanne foranstaltninger på planter af Rhododendron simsii Planch., dog ikke frugter og frø, fordi disse planter ifølge de foreliggende oplysninger ikke angribes af skadegøreren.

(6)

Resultaterne af de ovennævnte foranstaltninger vil løbende blive vurderet i 2002 og 2003, navnlig på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne. Eventuelle efterfølgende foranstaltninger vil blive overvejet på baggrund af resultaterne af denne vurdering og de videnskabelige udtalelser fra medlemsstaterne.

(7)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I denne beslutning forstås ved:

1)

»skadegøreren«: Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

2)

»modtagelige planter«: planter, dog ikke frugter og frø, af Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arctostaphylos spp. Adans, Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L., bortset fra Rhododendron simsii Planch., Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. og Viburnum spp. L.

3)

»modtageligt træ«: træ af Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) og Quercus L.

4)

»modtagelig bark«: isoleret bark af Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) og Quercus L.

Artikel 2

Indslæbning i og spredning inden for EF af ikke-europæiske isolater af skadegøreren er forbudt.

Artikel 3

1.   Modtagelige planter og modtageligt træ må kun føres ind på EF's område, hvis hasteforanstaltningerne i punkt 1a og 2 i bilaget til denne beslutning er overholdt, og hvis de, når de føres ind i EF, undersøges for tilstedeværelse af ikke-europæiske isolater af skadegøreren i henhold til artikel 13, stk. 1, litra a), i direktiv 2000/29/EF og findes fri for skadegøreren ved denne undersøgelse.

2.   Bestemmelserne i punkt 1a og 2 i bilaget til denne beslutning gælder kun for modtagelige planter og modtageligt træ med oprindelse i USA, der er bestemt for EF og afsendes den 1. november 2002 eller derefter.

3.   Foranstaltningerne i del A, kapitel I, punkt 3, i bilag IV med hensyn til træ af Quercus L., herunder træ, der ikke har beholdt sin naturlige runding, med oprindelse i USA gælder ikke for modtageligt træ af Quercus L., der opfylder betingelserne i punkt 2, litra b), i bilaget til denne beslutning.

4.   Fra 1. november 2002 må planter af Rhododendron spp., bortset fra Rhododendron simsii Planch., og Viburnum spp., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i andre tredjelande end USA, der føres ind i EF, kun flyttes inden for EF, hvis de er ledsaget af et plantepas, som er udfærdiget og udstedt i henhold til Kommissionens direktiv 92/105/EØF (3).

Artikel 4

Modtagelig bark med oprindelse i USA må ikke føres ind i EF.

Artikel 5

Fra 1. november 2002 må planter af Rhododendron spp., bortset fra Rhododendron simsii Planch., og Viburnum spp., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i EF ikke flyttes fra produktionsstedet, medmindre de opfylder betingelserne i punkt 3 i bilaget til denne beslutning. Producenterne af disse planter skal være registreret i henhold til Rådets direktiv 92/90/EØF (4).

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne gennemfører officielle undersøgelser for skadegøreren på deres område for at fastslå, om der er tegn på angreb af skadegøreren.

2.   Uanset bestemmelserne i artikel 16, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF skal resultaterne af undersøgelserne i henhold til stk. 1 meddeles Kommissionen og de øvrige medlemsstater senest den 1. november 2003.

Artikel 7

Senest den 31. oktober 2002 tilpasser medlemsstaterne de foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af skadegøreren, for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning og underretter straks Kommissionen om de tilpassede foranstaltninger.

Artikel 8

Denne beslutning tages op til revision senest den 31. december 2003.

Artikel 9

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 2002.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EFT L 116 af 3.5.2002, s. 16.

(3)  EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22.

(4)  EFT L 344 af 26.11.1992, s. 38.


BILAG

1a.

Uden atdette berører bestemmelserne i bilagIII, del A, punkt 2, og bilag IV, del A,kapitel 1, punkt 11.1, 39 og 40, tildirektiv 2000/29/EF, skal modtageligeplanter med oprindelse i USA væreledsaget af et certifikat som omhandlet iartikel 7 eller 8 i direktiv2000/29/EF,

a)

hvori deter anført, at de har oprindelse i områder,hvor ikke-europæiske isolater afskadegøreren vides ikke at forekomme. Områdetsnavn skal være nævnt icertifikatet i rubrikken»Oprindelsessted«, eller

b)

som er udstedt efter officiel bekræftelse af, atderikke er observeret tegn på ikke-europæiske isolater af skadegørerenpåmodtagelige planter på produktionsstedet ved officielle undersøgelser,herunderlaboratorieundersøgelse af eventuelle mistænkelige symptomer, der erforetagetsiden begyndelsen af den sidste afsluttedevækstperiode.

Desuden må certifikatet førstudstedes, når der er tagetrepræsentative stikprøver af planterne indenafsendelse, som er blevet undersøgtog fundet fri for ikke-europæiske isolateraf skadegøreren ved disseundersøgelser. Dette skal være angivet i certifikateti rubrikken»Supplerendeerklæring« som»fundetfri forikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock &Man in't Veld sp. nov.«.

1b.

De indførtemodtageligeplanter, jf. punkt 1a, må kun flyttes inden for EF, hvis de erledsaget af etplantepas, som er udfærdiget og udstedt i henhold tilKommissionens direktiv92/105/EØF, og hvori det attesteres, at de i artikel3, stk. 1, nævnteundersøgelser er udført.

2.

Modtageligt træ medoprindelse i USA må kun indføres til EF, hvis det erledsaget af et certifikatsom omhandlet i artikel 7 eller 8 i direktiv2000/29/EF,

a)

hvori det er anført, at dethar oprindelse i områder, hvor ikke-europæiskeisolater af skadegøreren videsikke at forekomme. Områdets navn skal være nævnti certifikatet i rubrikken»oprindelsessted«, eller

b)

somer udstedt efter officiel bekræftelse af, attræet er blevet afbarket, og:

i)

at træet er huggeteller skåret på fire sider, således atden runde overflade er helt forsvundet,eller

ii)

at træetsvandindhold ikke overstiger 20 % i tørstoffet,eller

iii)

at træet er blevetdesinficeret ved en passendebehandling med varm luft eller varmtvand,

eller

c)

for savskåret træsvedkommende, også træ med påsiddendebark, hvis det ved et mærke som»Kiln-dried«,»KD« eller etandetinternationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller dets emballageioverensstemmelse med handelssædvane er godtgjort, at træet hargennemgåetovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffetpåfremstillingstidspunktet ved hjælp af etpassendetid-/temperaturprogram.

3.

Planter af Rhododendron spp., bortset fra Rhododendronsimsii Planch., ogViburnum spp., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i EFmå kun flyttes fraproduktionsstedet, hvis de er ledsaget af et plantepas, jf.punkt 1 i dettebilag, og:

a)

de haroprindelse i områder, hvor europæiske isolater afskadegøreren vides ikke atforekomme, eller

b)

der ikke erobserveret tegn på europæiske isolater afskadegøreren på ovennævnte planter påproduktionsstedet siden begyndelsen af densidste afsluttede vækstperiode vedofficielle undersøgelser, herunderlaboratorieundersøgelse af eventuellemistænkelige symptomer, som er foretagetmindst én gang på hensigtsmæssigetidspunkter, når planterne er i aktiv vækst,eller

c)

der, hvis der erkonstateret tegn på europæiske isolater afskadegøreren på de ovennævnte planterpå produktionsstedet, er taget passendeskridt til at udrydde skadegøreren, idet mindste ved destruktion af deinficerede planter og alle modtagelige planterinden for en afstand af 2 m frade inficerede planter, og

for allemodtagelige planter inden for en radius på10 m fra de inficerede planter ogalle resterende planter fra det angrebneparti: Planterne er blevet beholdt påproduktionsstedet, og der er foretagetyderligere undersøgelser mindst to gangei løbet af de tre måneder efterkonstateringen, når planterne er i aktiv vækst,og de er fundet fri forskadegøreren ved disse undersøgelser

for alle andremodtagelige planter på produktionsstedet: Planterne harundergået intensive nyeundersøgelser efter konstateringen og er fundet fri forskadegøreren veddisseundersøgelser.