32002D0741Hivatalos Lap L 237 , 05/09/2002 o. 0006 - 0015


A Bizottság határozata

(2002. szeptember 4.)

a másolópapírra és a grafikai célra szánt papírra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról és az 1999/554/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2002) 3294. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/741/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) Az 1980/2000/EK rendelet értelmében a közösségi ökocímke olyan terméknek ítélhető oda, amely termék a tulajdonságai révén jelentősen hozzájárul a legfontosabb környezeti szempontok javításához.

(2) Az 1980/2000/EK rendelet előírja, hogy az ökocímke kritériumait termékcsoportonként kell meghatározni.

(3) A rendelet előírja továbbá, hogy az ökocímkére vonatkozó kritériumok és az ezekhez a kritériumokhoz kapcsolódó, értékelési és ellenőrzési követelmények felülvizsgálatát az egyes termékcsoportokra meghatározott kritériumok alkalmazhatósága időbeli hatályának vége előtt kellő időben kell elvégezni. A felülvizsgálat eredményeként a meghosszabbításra, a visszavonásra vagy a módosításra vonatkozó javaslatot kell tenni.

(4) A piacon bekövetkezett fejlődés figyelembevétele érdekében helyénvaló a másolópapírra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 1999. július 19-i 1999/554/EK bizottsági határozat [2] által megállapított ökológiai kritériumok felülvizsgálata. Ugyanakkor a termékcsoport meghatározását úgy kell módosítani, hogy az tartalmazza a grafikai célra szánt papírt is.

(5) Új bizottsági határozat elfogadása szükséges, amely megállapítja az e termékcsoportra irányadó sajátos ökológiai kritériumokat, amelyek ötéves időtartamra vonatkoznak.

(6) Indokolt, hogy egy, legfeljebb 12 hónapos korlátozott időszakon belül az e határozatban megállapított új kritériumok mellett, a korábban az 1999/554/EK határozatban megállapított kritériumok is egyidejűleg érvényben maradjanak annak érdekében, hogy mindazon vállalkozásoknak, amelyek termékeikre az ökocímkét ennek az új határozatnak az elfogadását megelőzően kapták meg vagy kérelmezték, elegendő idejük legyen termékeiket az új kritériumoknak megfelelően módosítani.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések az 1980/2000/EK rendelet 13. cikke alapján létrehozott Európai Unió ökocímke-bizottsága által kidolgozott kritériumtervezet alapján lettek megállapítva.

(8) Az e határozatban megállapított intézkedések összhangban vannak az 1980/2000/EK rendelet 17. cikke szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ahhoz, hogy a papír megkaphassa az 1980/2000/EK rendelet szerinti közösségi ökocímkét, a 2. cikkben meghatározott "másolópapír és grafikai célra szánt papír" termékcsoportba kell tartoznia, és meg kell felelnie az e határozat mellékletében megállapított ökológiai kritériumoknak.

2. cikk

(1) A "másolópapír és grafikai célra szánt papír" termékcsoportba olyan, nem nyomtatott papírívek vagy tekercsek tartoznak, amelyeket nyomtatásra vagy másolásra, illetve írásra vagy rajzolásra használnak.

(2) Az újságnyomó, hőérzékeny és önmásoló papír nem tartozik ebbe a termékcsoportba.

3. cikk

Adminisztratív célokra a "másolópapír és grafikai célra szánt papír" termékcsoporthoz rendelt kódszám: "011".

4. cikk

Az 1999/554/EK határozat 3. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"3. cikk

A termékcsoport meghatározása és a termékcsoport sajátos ökológiai kritériumai 2003. augusztus 31-ig alkalmazandóak."

5. cikk

Ezt a határozatot 2002. szeptember 1-jétől 2007. augusztus 31-ig kell alkalmazni.

A "másolópapír" termékcsoportba tartozó termékek azon gyártói, akiknek már 2002. szeptember 1-je előtt odaítélték az ökocímkét, 2003. augusztus 31-ig használhatják a címkét.

A "másolópapír" termékcsoportba tartozó termékek azon gyártói részére, akik már 2002. szeptember 1-je előtt kérelmezték az ökocímke odaítélését, az ökocímke az 1999/554/EK határozatban előírt feltételek szerint ítélhető oda. Ebben az esetben a címkét 2003. augusztus 31-ig használhatják.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. szeptember 4-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 237., 2000.9.21. 1. o.

[2] HL L 210., 1999.8.10., 16. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

KERETRENDSZER

A kritériumok célja

E kritériumok célja különösen:

- a mérgező vagy eutróf anyagok vízbe bocsátásának csökkentése,

- az energiafelhasználáshoz kapcsolódó környezeti károk vagy kockázatok csökkentése (globális felmelegedés, savasodás, az ózonréteg lebontása, nem megújuló energiaforrások kimerülése) az energiafogyasztás és az azzal kapcsolatos, levegőbe történő kibocsátások csökkentésével,

- a veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos környezeti károk vagy kockázatok csökkentése,

- az erdők védelme érdekében a fenntartható gazdálkodás elveinek alkalmazása.

A kritériumokat úgy állapítják meg, hogy az elősegítse az alacsonyabb környezeti hatással rendelkező másolópapír és grafikai célra szánt papír címkézését.

Értékelési és ellenőrzési követelmények

Az adott értékelési és ellenőrzési követelményeket minden kritériumnál feltüntetik.

Amennyiben a kérelmezőnek a kritériumnak való megfelelés igazolására nyilatkozatokat, dokumentációkat, elemzéseket, vizsgálati jelentéseket vagy egyéb bizonyítékot kell benyújtania, akkor azok származhatnak a kérelmezőtől, és/vagy adott esetben annak beszállítóitól, és/vagy azok beszállítóitól stb.

Adott esetben az egyes kritériumoknál feltüntetett vizsgálati módszerektől eltérő egyéb módszerek is alkalmazhatók, ha a kérelmet elbírálni jogosult testület elfogadja azok egyenértékűségét.

Ha lehetséges, a vizsgálatot megfelelően akkreditált laboratóriumnak kell elvégeznie, amely megfelel az EN ISO 17025 szabványban kimondott általános követelményeknek.

Adott esetben az eljáró testületek további dokumentumokat kérhetnek, és független ellenőrzéseket végezhetnek.

Az eljáró testületek számára ajánlott, hogy vegyék figyelembe az elismert környezetvédelmi vezetési rendszerek, mint az EMAS vagy az ISO 14001 alkalmazását a kérelmek elbírálásánál, illetve az e mellékletben szereplő kritériumoknak való megfelelés folyamatos ellenőrzése során (Megjegyzés: az ilyen környezetvédelmi vezetési rendszer alkalmazása nem követelmény).

KRITÉRIUMOK

1. Kibocsátás vízbe és levegőbe

a) KOI, kén (S), NOx: E paraméterek mindegyikénél a cellulóz- és papírgyártásból a levegőbe és/vagy vízbe történő kibocsátást terhelési pontokban kell kifejezni (PKOI, PS, PNOx) az alábbiak szerint.

A PKOI, PS vagy PNOx terhelési pontok egyike sem lehet 1,5-nél nagyobb.

A terhelési pontok összege (Pösszes = PKOI + PS + PNOx) nem lehet 3,0-nál nagyobb.

A PKOI számítását a következőképpen kell végezni (a PS és a PNOx kiszámítását ugyanígy kell végezni).

Cellulózgyártásra vonatkozó számítás: minden egyes felhasznált i cellulózra a kapcsolódó KOI-kibocsátásokat (KOIcellulóz, i kg/légszáraz tonnában – ADT: air dried tonne, kifejezve) el kell osztani a kérdéses cellulóztípus alábbi táblázatban megadott referencia értékével (KOIreferencia, cellulóz). Ezeket a hányadosokat súlyozni kell az egyes felhasznált cellulóz aránya szerint (pi a nedves papírra), majd össze kell adni, hogy megkapjuk a cellulózgyártás terhelési pontjainak összegét (PKOI, cellulóz). A számítás a következő képlet alapján történik:

PKOI, cellulóz = ∑ (pi × KOIcellulóz, i/KOIreferencia, cellulóz)

Papírgyártásra vonatkozó számítás: A papírgyártás terhelési pontjainak összegét (PKOI, papír) úgy kell kiszámítani, hogy a vonatkozó KOI-kibocsátásokat (KOIpapír) elosztjuk a papír referenciaértékével (KOIreferencia, papír), amely az alábbi táblázatban van megadva. A számítás a következő képlet alapján történik:

PKOI, papír = KOIpapír/KOIreferencia, papír

A PKOI terhelési pontjai összegének kiszámítása: A különböző felhasznált cellulóz szerint súlyozott összeg referenciaértékét (KOIsúlyozott referencia, cellulóz) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

KOIsúlyozott referencia, cellulóz = ∑ (pi × KOIreferencia, cellulóz)

Végül a cellulóz- és papírgyártás terhelési pontjait összegezve az alábbiak szerint kapjuk meg a terhelési pontok összegét (PKOI):

PKOI = PKOI, cellulóz × KOIsúlyozott referencia, cellulóz/(KOIsúlyozott referencia, cellulóz + KOIreferencia, cellulóz) + PKOI, papír × KOIreferencia, papír/(KOIsúlyozott referencia, cellulóz + KOIreferencia, papír)

A különböző cellulóztípusoktól és a papírgyártásból származó kibocsátások referenciaértékeinek táblázata

Cellulózfajta/papír | Kibocsátások (kg/ADT) |

KOIreferencia | Sreferencia | NOx referencia |

Cellulózpép (csomagolópapír és minden egyéb, a szulfit kivételével) | 18,0 | 0,6 | 1,6 |

Cellulózpép (szulfit) | 25,0 | 0,6 | 1,6 |

CTMP | 15,0 | 0,2 | 0,3 |

TMP/facsiszolat | 3,0 | 0,2 | 0,3 |

Újrahasznosított rostpép | 2,0 | 0,2 | 0,3 |

Papír (nem integrált malom, ahol minden felhasznált cellulózt a kereskedelmi forgalomban szereznek be) | 1,0 | 0,3 | 0,8 |

Papír (más malmok) | 1,0 | 0,3 | 0,7 |

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező benyújtja azokat a részletes számításokat, amelyek igazolják ennek a kritériumnak a teljesítését, valamint mellékeli az ezt alátámasztó dokumentációt, amelyben szerepelnie kell az alábbi vizsgálati módszerek szerint végzett vizsgálatok jelentéseinek: KOI: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(oxid.): EPA no. 8.; S(red.): EPA no. 16A; S-tartalom olajban: ISO 8754:1995; S-tartalom szénben: ISO 351.

Az ezt alátámasztó dokumentációban fel kell tüntetni a mérések gyakoriságát és a KOI, S és NOx terhelési pontok kiszámítását. A dokumentáció tartalmazza az összes S- és NOx-kibocsátást, amely a cellulóz és a papír előállítása során keletkezik, beleértve a gyártóüzemen kívül előállított gőzt, kivéve azokat a kibocsátásokat, amelyek az villamosenergia-termeléshez kapcsolódnak. A méréseknek ki kell terjedniük a regeneráló kazánokra, mészégető kemencékre, gőzkazánokra és az erős szagú gázok égető kemencéire. A diffúz kibocsátásokat figyelembe kell venni. A levegőbe történő S-kibocsátás jelentésben szereplő értékének szerepelnie kell az oxidált és redukált S-kibocsátásoknak (dimetil-szulfid, metil-merkaptán, hidrogén-szulfid és hasonlók). Az olaj, szén és más külső tüzelőanyag segítségével történő hőenergia előállításhoz kapcsolódó, ismert S tartalmú S-kibocsátások mérés helyett számíthatóak, és ezeket figyelembe kell venni.

A vízbe történő kibocsátások méréseit szűretlen és ülepítetlen mintákon kell elvégezni, az üzemben elvégzett kezelés vagy települési szennyvíztisztító telepen végzett kezelés után. A mérési időszakot 12 hónap termelésére kell alapozni. Új vagy felújított gyártóüzem esetében a méréseket az üzem legalább 45 egymást követő napon át tartó stabil üzemelésére kell alapozni. A mérésnek az adott időszak szempontjából reprezentatívnak kell lennie.

b) AOX: A felhasznált cellulóz előállításából származó AOX-kibocsátás nem haladhatja meg a 0,25 kg/légszáraz tonnát.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező vizsgálati jelentést nyújt be az alábbi vizsgálati módszer alkalmazásával: AOX ISO 9562 (1989). Az ezt alátámasztó dokumentációban szerepelnie kell a mérés gyakoriságának. Az AOX-et csak olyan folyamatokban kell mérni, ahol klórvegyületeket használnak a cellulóz fehérítéséhez. Az AOX-et nem kell mérni a nem integrált papírgyártásból származó szennyvízben vagy fehérítés nélküli papírgyártásból származó szennyvizekben, vagy ha a fehérítést klórmentes anyagokkal végzik.

A kibocsátások méréseit szűretlen és ülepítetlen mintákon kell elvégezni, az üzemben elvégzett kezelés vagy egy települési szennyvíztisztító telepen végzett kezelés után. A mérési időszakot 12 hónap termelésére kell alapozni. Új vagy felújított termelő üzem esetében a méréseket az üzem legalább 45 egymást követő napon át tartó stabil üzemelésére kell alapozni. A mérésnek az adott időszak szempontjából reprezentatívnak kell lennie.

c) CO2: A széndioxid nem megújuló forrásokból történő kibocsátása, beleértve a villamosenergia-termelésből származó kibocsátásokat is (akár a gyártóüzem telephelyén történik, akár azon kívül) nem haladhatja meg az előállított papír tonnájakénti 1000 kg-ot. Nem integrált malmok esetében (ahol az összes felhasznált cellulózt kereskedelmi forgalomban szerzik be) a kibocsátás nem haladhatja meg a tonnánkénti 1100 kg-ot. A kibocsátásokat a cellulóz- és a papírgyártásból származó kibocsátások összegeként kell kiszámítani.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező benyújtja azokat a részletes számításokat, amelyek igazolják ennek a kritériumnak a teljesítését, valamint az ezt alátámasztó dokumentációt.

A kérelmező adatokat nyújt be a levegőbe történő szén-dioxid kibocsátásról. Ebben szerepelnie kell az összes nem megújuló tüzelőanyag-forrásnak a cellulóz- és a papírgyártás közben, beleértve a villamosenergia-termelésből (akár a gyártóüzem telephelyén, akár azon kívül történő) származó kibocsátásokat is.

Az alábbi kibocsátási tényezőket kell felhasználni a tüzelőanyagokból történő CO

2

-kibocsátás kiszámítására:

Tüzelőanyag | CO2, fosszilis kibocsátás | Egység |

Szén | 95 | g CO2, fosszilis/MJ |

Kőolaj | 73 | g CO2, fosszilis/MJ |

1. tüzelőolaj | 74 | g CO2, fosszilis/MJ |

2–5. tüzelőolaj | 77 | g CO2, fosszilis/MJ |

PB-gáz | 69 | g CO2, fosszilis/MJ |

Földgáz | 56 | g CO2, fosszilis/MJ |

Hálózati villamos energia | 400 | g CO2, fosszilis/KWh |

A hálózati villamosenergia-ellátás esetében a fenti táblázatban megadott értéket (európai átlag) kell használni, kivéve ha a kérelmező dokumentumokat mutat be, amelyek meghatározzák az adott áramszolgáltató(k) átlagértékét, amely esetben a kérelmező a táblázatban megadott érték helyett ezt az értéket használhatja.

A számítások vagy a tömegmérleg-egyenlegek időszaka 12 hónapos termelési időszakon alapul. Új vagy felújított termelő üzem esetében a méréseket az üzem legalább 45 egymást követő napon át tartó stabil üzemelésére kell alapozni. A mérésnek az adott időszak szempontjából reprezentatívnak kell lennie.

2. Energiafelhasználás

a) Villamos energia: A cellulóz- és papírgyártáshoz kapcsolódó villamosenergia-fogyasztást terhelési pontokban (PE) kell kifejezni, az alábbiakban részletesen ismertetett módon:

A terhelési pontok összege, PE, legfeljebb 1,5 lehet.

PE kiszámítását az alábbiak szerint kell végezni:

Cellulózgyártásra vonatkozó számítás: minden felhasznált i cellulózra a vonatkozó villamosenergia-fogyasztást (Ecellulóz, i, kWh/légszáraz tonnában – ADT: air dried tonne, kifejezve) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Ecellulóz, i = Belső előállítású villamos energia + vásárolt villamos energia – eladott villamos energia

Ezt az értéket el kell osztani a kérdéses cellulóztípus (Ereferencia, cellulóz) alábbi táblázatban megadott referenciaértékével. Ezeket a hányadosokat súlyozni kell a felhasznált egyes cellulózok aránya szerint (pi nedves papírra vonatkoztatva), majd össze kell adni őket, hogy megkapjuk a cellulózgyártás alatti villamosenergia-fogyasztás terhelési pontjainak összegét (PE, cellulóz). A számítás a következő képlet alapján történik:

PE, cellulóz = ∑ (pi × Ecellulóz, i/Ereferencia, cellulóz)

Papírgyártásra vonatkozó számítás: Hasonlóképpen, a papírgyártáshoz kapcsolódó villamosenergia-fogyasztást (Epapír) is ki kell számítani, majd azt el kell osztani a kérdéses papírtípus alábbi táblázatban megadott referenciaértékével (Ereferencia, papír) az alábbiak szerint:

Epapír = Belső előállítású villamos energia + vásárolt villamos energia – eladott villamos energia

PE, papír = Epapír/Ereferencia, papír

A PE terhelési pontjai összegének számítása: A cellulóz összesített súlyozott referenciaértékét (Esúlyozott referencia, cellulóz) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Esúlyozott referencia, cellulóz = ∑ (pi × Ereferencia, cellulóz)

Végül a cellulóz- és papírgyártás terhelési pontjait összegezve az alábbiak szerint megkapjuk a terhelési pontok összegét (PE):

PE = PE, cellulóz × Esúlyozott referencia, cellulóz/(Esúlyozott referencia, cellulóz + Ereferencia, papír) + PE, papír × Ereferencia, papír/(Esúlyozott referencia, cellulóz + Ereferencia, papír)

b) Tüzelőanyag (hőtermelés): A cellulóz- és papírgyártással kapcsolatos tüzelőanyag-fogyasztást terhelési pontokban (PF) kell kifejezni, az alábbiak szerint:

A terhelési pontok összege, PF, legfeljebb 1,5 lehet.

PF kiszámítását az alábbiak szerint kell végezni:

Cellulózgyártásra vonatkozó számítás: minden felhasznált i cellulózra a vonatkozó tüzelőanyag-fogyasztást (Fcellulóz, i, kWh/légszáraz tonnában – ADT: air dried tonne kifejezve) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Fcellulóz, i = Belső előállítású tüzelőanyag + vásárolt tüzelőanyag – eladott tüzelőanyag – 1,25 × belső előállítású villamos energia

Megjegyzés:

Az Fcellulóz, i értéket (és a PF, cellulóz-ban a megfelelő részesedését) nem kell kiszámítani a facsiszolatra, kivéve ha légszáraz mechanikai eljárással előállított kereskedelmi rostanyagról van szó, amely legalább 90 % szárazanyagot tartalmaz.

Az Fcellulóz, i értéket el kell osztani a kérdéses cellulóztípus (Freferencia, cellulóz) alábbi táblázatban megadott referenciaértékével. Ezeket a hányadosokat súlyozni kell a felhasznált egyes cellulózok aránya szerint (pi nedves papírra vonatkoztatva), majd össze kell adni őket, hogy megkapjuk a cellulózgyártás alatti tüzelőanyag-fogyasztás terhelési pontjainak összegét (PF, cellulóz). A számítás a következő képlet alapján történik:

PF, cellulóz = ∑ (pi × Fcellulóz, i/Freferencia, cellulóz)

Papírgyártásra vonatkozó számítás: Hasonlóképpen, a papírgyártáshoz kapcsolódó tüzelőanyag-fogyasztást (Fpapír) is ki kell számítani kWh/légszáraz tonnában – ADT: air dried tonne kifejezve, az alábbiak szerint:

Fpapír = Belső előállítású tüzelőanyag + vásárolt tüzelőanyag – eladott tüzelőanyag – 1,25 × belső előállítású villamos energia

PF, papír = Fpapír/Freferencia, papír

A PF terhelési pontjai összegének számítása: A cellulóz összesített, súlyozott referenciaértékét (Fsúlyozott referencia, cellulóz) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Fsúlyozott referencia, cellulóz = ∑ (pi × Freferencia, cellulóz)

Végül a cellulóz- és a papírgyártás terhelési pontjait összegezve az alábbiak szerint megkapjuk a terhelési pontok összegét (PF):

PF = PF, cellulóz × Fsúlyozott referencia, cellulóz/(Fsúlyozott referencia, cellulóz + Freferencia, papír) + PF, papír × Freferencia, papír/(Fsúlyozott referencia, cellulóz + Freferencia, papír)

A villamos energia és a tüzelőanyag referenciaértékeinek táblázata

Cellulózfajta | Tüzelőanyag kWh/légszáraz tonna Freferencia | Villamos energia kWh/légszáraz tonna Ereferencia |

Cellulózpép | 4000 ( Megjegyzés:legalább 90 %-nál kevesebb szárazanyagot tartalmazó légszáraz kereskedelmi rostanyagra (admp – air dry market pulp) ezt az értéket 25 %-al növelni lehet a szárítási energia miatt ) | 800 |

Facsiszolat | 900 ( Megjegyzés:ez az érték csak admp-re alkalmazható ) | 2500 |

Újrahasznosított rost pép | 1800 ( Megjegyzés:admp-re ez az érték 25 %-al növelhető a szárítási energia miatt ) | 800 |

Papírfajta | Tüzelőanyag kWh/tonna | Villamos energia kWh/tonna |

Mázolatlan famentes finom papír Folyóiratnyomópapír (SC) | 1800 | 600 |

Mázolt famentes finom papír Mázolt folyóiratnyomó papír (LWC, MWC) | 1800 | 800 |

Értékelés és ellenőrzés (a)-ra és b)-re): A kérelmező részletes számításokat nyújt be az összes, ezt alátámasztó dokumentációval együtt arra vonatkozóan, hogy teljesíti a fenti kritériumot. A jelentésben ezért szerepelnie kell a teljes villamosenergia- és tüzelőanyag-fogyasztásnak.

A kérelmező kiszámítja az összes energiabemenetet, felosztva azt a cellulóz- és papírgyártás során felhasznált hőenergia/tüzelőanyagokra és villamosenergiára, beleértve az újrahasznosított papír gyártásánál, a hulladékpapír festékmentesítéséhez használt energiát is. A nyersanyagok szállítása, valamint a feldolgozás és a csomagolás során felhasznált energia nem szerepel az energiafogyasztási számításokban.

A teljes hőenergia tartalmazza az összes beszerzett tüzelőanyagot. A hőenergia tartalmazza még a gyártóüzemi folyamatokból származó folyadékok és hulladékok (pl. fahulladék, fűrészpor, folyadékok, hulladékpapír és gyártási selejt) elégetésével visszanyert hőenergiát, valamint a villamos energiának a gyártóüzem telephelyén történő fejlesztéséből visszanyert hőenergiát – azonban a kérelmezőnek az ilyen forrásokból származó hőenergiának csak a 80 %-át kell figyelembe vennie a teljes hőenergia kiszámításánál.

Az elektromos energia az elektromos hálózatból származó nettó villamos energiát és a gyártóüzem telephelyén fejlesztett villamos energiát jelenti, elektromos teljesítményként mérve. A szennyvíz tisztításához használt villamos energiát nem kell számításba venni.

Ha villamos energiával, mint hőforrással gőzt fejlesztenek, akkor a gőz hőértékét ki kell számítani, majd el kell osztani 0,8-del, és hozzá kell adni a teljes tüzelőanyag-fogyasztáshoz.

3. Rostanyagok – fenntartható erdőgazdálkodás

A rostanyagok lehetnek farostok, hulladékpapírból származó újrahasznosított rostok vagy más cellulózrostok. A papírgyártási selejtből származó rostok nem minősülnek újrahasznosított rostanyagnak.

Az erdőkből származó primer farostanyag legalább 10 %-a olyan erdőkből származik, amelyeknél igazoltan úgy gazdálkodnak, hogy végrehajtják a fenntartható erdőgazdálkodás biztosítását célzó elveket és intézkedéseket.

Az erdőkből származó primer farostanyag többi része olyan erdőkből származik, amelyeknél úgy gazdálkodnak, hogy végrehajtják a fenntartható erdőgazdálkodás biztosítását célzó elveket és intézkedéseket.

Az összes felhasznált primer rostanyag származását fel kell tüntetni.

Európában a fent említett elveknek és intézkedéseknek meg kell felelniük legalább a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló páneurópai operatív iránymutatásban szereplő elveknek és intézkedéseknek, amelyeket az európai erdők védelmével foglalkozó lisszaboni miniszteri konferencia (1998. június 2–4.) is elfogadott. Európán kívül legalább az UNCED által elfogadott erdészeti elvek (Rio de Janeiro, 1992. június), és adott esetben a megfelelő nemzetközi és regionális kezdeményezések (ITTO, Montreali Folyamat, Tarapoto Folyamat, UNEP/FAO Afrikai Szárazövezet-kezdeményezés) alapján elfogadott, a fenntartható erődgazdálkodásra vonatkozó kritériumoknak vagy iránymutatásoknak kell megfelelniük.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező megadja a cellulóz- és a papírgyártás során használt rostanyagok típusát, mennyiségét és eredetét. A primer rostanyagok eredetét megfelelő pontossággal kell megjelölni ahhoz, hogy adott esetben ellenőrizni lehessen, hogy a primer rostanyagok fenntartható gazdálkodásban résztvevő erdőkből származnak. Ha erdőből származó primer rostanyagokat használnak, akkor a kérelmezőnek megfelelő tanúsítványt (tanúsítványokat) kell átadnia az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt, amely igazolja (amelyek igazolják), hogy a tanúsítási rendszer helyesen értékeli a fenntartható erdőgazdálkodás fent említett elveit és intézkedéseit. Az olyan erdőkből származó primer farostanyagokhoz, amelyeket nem tanúsítottak fenntartható gazdálkodásban résztvevő erdőként, a kérelmezőnek megfelelő nyilatkozatokról, alapszabályról, magatartási kódexről vagy nyilatkozatról kell gondoskodnia, amelyek a fenti követelmények teljesítését igazolják.

4. Veszélyes vegyi anyagok

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező benyújtja a cellulóz- és papírgyártás során használt vegyi készítmények jegyzékét, a megfelelő dokumentumokkal (például anyagbiztonsági adatlapokkal) együtt. Ennek a jegyzéknek tartalmaznia kell az összes felhasznált vegyi anyag mennyiségét, funkcióját és szállítóit.

a) Klór: Klórgáz fehérítőszerként nem használható. Ez a követelmény nem vonatkozik a klór-dioxid előállításához és alkalmazásához használt klórgázra.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező nyilatkozatot nyújt be a cellulózgyártótól (cellulózgyártóktól), amely szerint klórgázt nem használtak fehérítőszerként. Megjegyzés: bár ez a követelmény az újrahasznosított rostanyagok fehérítésére is vonatkozik, elfogadható, ha a rostanyagokat életciklusuk korábbi szakaszában esetleg klórgázzal fehérítették.

b) APEO-k: Alkil-fenol-etoxilátok vagy más alkil-fenol származékok nem adagolhatók a tisztító vegyi anyagokhoz, a festékmentesítő vegyi anyagokhoz, a habzásgátló anyagokhoz, diszpergálószerekhez vagy mázanyaghoz. Az alkil-fenol-származékok olyan anyagok, amelyek lebomlásakor alkil-fenolok keletkeznek.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező nyilatkozatot nyújt be vegyi anyag szállítójától (szállítóitól), amely szerint alkil-fenol-etoxilátokat vagy más alkil-fenol származékokat nem adagoltak ezekhez a termékekhez.

c) Maradék monomerek: Azoknak a maradék monomereknek a teljes mennyisége (az akril-amid kivételével), amelyekhez az alábbi R-mondatok bármelyikét (vagy azok bármely kombinációját) rendelték vagy rendelhetik:

R45 (rákot okozhat)

R46 (öröklődő genetikai károsodást okozhat)

R49 (belélegezve rákot okozhat)

R50/53 (nagyon mérgező a vízi szervezetekre és a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat)

R51/53 (mérgező a vízi szervezetekre és a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat)

R52/53 (ártalmas a vízi szervezetekre és a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat)

R60 (fogamzóképességet vagy nemzőképességet károsíthatja)

R61 (a születendő gyermekre ártalmas lehet)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv [1], valamint annak későbbi módosításainak meghatározása szerint, mázanyagokban, rostkötő anyagokban, erősítőanyagokban, víztaszító anyagokban vagy a belső vagy külső víztisztítás során használt anyagokban nem haladhatja meg a 100 ppm-et (szilárdanyag-tartalmuk alapján számítva).

A mázanyagokban, rostkötő anyagokban, erősítőanyagokban, víztaszító anyagokban vagy a gyártóüzem telephelyén vagy azon kívül történő víztisztítás során használt anyagokban (szilárdanyag-tartalmuk alapján számítva) 1000 ppm-nél nagyobb koncentrációban akril-amid nem lehet jelen.

Az eljáró testület felmentheti a kérelmezőt a fenti követelmények alól a gyártóüzem telephelyén kívül történő víztisztítás során használt vegyi anyagokkal kapcsolatban.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező a megfelelő dokumentációval (például anyagbiztonsági adatlapokkal) együtt nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy megfelel a fenti kritériumnak.

d) Felületaktív anyagok az újrahasznosított rostok festékmentesítő készítményeiben: Ahol legalább 100 g/légszáraz tonna mennyiségben használnak felületaktív anyagokat (az újrahasznosított rostok festékmentesítésénél használt különböző készítményekben alkalmazott felületaktív anyagok összege), ott mindegyik felületaktív anyagnak biológiailag gyorsan lebonthatónak kell lennie. Ahol az ilyen felületaktív anyagokat 100 g/légszáraz tonna mennyiségnél kisebb mennyiségben alkalmazzák, ott mindegyik felületaktív anyagnak vagy biológiailag gyorsan lebonthatónak vagy biológiailag teljesen lebonthatónak kell lennie (lásd alább a vizsgálati módszereket és a határértékeket).

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy megfelel a fenti kritériumnak, az egyes felületaktív anyagokra vonatkozó anyagbiztonsági adatlapokkal vagy vizsgálati jelentésekkel együtt, amelyekben fel kell tüntetni a vizsgálati módszert, a határértéket és a megállapított következtetéseket a következő vizsgálati módszerek és határérétkek alkalmazásával: OECD 301 A–F (vagy azzal egyenértékű ISO-szabványok) a gyors biológiai lebonthatóságra, a 301 A és E esetében legalább 70 %-os 28 napos lebontási százalékaránnyal, és legalább 60 %-ossal a 301 B, C, D és F esetében; OECD 302 A–C (vagy azzal egyenértékű ISO-szabványok) a teljes biológiai lebonthatóságra, a 302 A és B esetében legalább 70 %-os 28 napos lebontási százalékaránnyal (beleértve az adszorpciót is), illetve 60 %-ossal a 302 C esetében.

e) Biocidok: A rostokat tartalmazó keringető vízrendszerben levő nyálkaképző szervezetek ellen használt biocidok vagy biosztatikus hatóanyagok aktív összetevői nem lehetnek potenciálisan bioakkumulatívak.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező nyilatkozatot nyújt be a fenti kritérium szerinti megfelelőségről, a vonatkozó anyagbiztonsági adatlapokkal vagy vizsgálati jelentésekkel együtt, amelyekben fel kell tüntetni a vizsgálati módszert, a küszöbértéket és a megállapított következtetéseket a következő vizsgálati módszerek alkalmazásával: OECD 107, 117 vagy 305 A–E.

f) Azoszínezékek

: Olyan azoszínezékek nem használhatók, amelyek az alábbi aromás aminokra bomlanak:

4-amino-bifenil | (92-67-1) |

benzidin | (92-87-5) |

4-klór-o-toluidin | (95-69-2) |

2-naftil-amin | (91-59-8) |

o-amino-azotoluol | (97-56-3) |

2-amino-4-nitrotoluol | (99-55-8) |

4-klóranilin | (106-47-8) |

2,4-diaminoanizol | (615-05-4) |

4,4'-diamino-difenil-metán | (101-77-9) |

3,3'-diklór-benzidin | (91-94-1) |

3,3'-dimetoxi-benzidin | (119-90-4) |

3,3'-dimetil-benzidin | (119-93-7) |

3,3'-dimetil-4,4'-diamino-difenil-metán | (838-88-0) |

p-krezidin | (120-71-8) |

4,4'-metilén-bisz(2-klóranilin) | (101-14-4) |

4,4'-oxi-dianilin | (101-80-4) |

4,4'-tio-dianilin | (139-65-1) |

o-toluidin | (95-53-4) |

2,4-diamino-toluol | (95-80-7) |

2,4,5-trimetil-anilin | (137-17-7) |

o-anzidin | (90-04-0) |

4-amino-azobenzol | (60-09-3) |

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy megfelel a fenti kritériumnak.

g) Színezőanyagok: A cellulózon vagy a papíron nem használható olyan, a kereskedelmi forgalomban megtalálható színezőanyag-készítmény, amelyhez az alkalmazás időpontjában az alábbi R-mondatok bármelyikét (vagy azok kombinációját) rendelték vagy rendelhetik:

R50 (nagyon mérgező a vízi szervezetekre)

R51 (mérgező a vízi szervezetekre)

R52 (ártalmas a vízi szervezetekre)

R53 (a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat),

a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [2], valamint annak későbbi módosításai szerint.

Sem a cellulózon, sem a papíron nem használható olyan, a kereskedelmi forgalomban megtalálható színezőanyag-készítmény, amely 2 tömegszázaléknál nagyobb mennyiségű olyan anyagot tartalmaz, amelyhez az alkalmazás időpontjában a fenti R-mondatok bármelyikét (vagy azok kombinációját) rendelték vagy rendelhetik a 67/548/EGK irányelv, valamint annak későbbi módosításai szerint.

Ez a kritérium nem vonatkozik olyan készítményekre, ahol a besorolás kizárólag legalább 98 %-os rögzítő hatású színezék-összetevő(k) jelenlétének tudható be. A rögzítő hatás a folyamat során a rostok általi összes színezőanyag-felvételt jelenti.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy teljesíti a fenti kritériumot, a megfelelő ezt alátámasztó dokumentumokkal, például anyagbiztonsági adatlapokkal együtt.

h) Fémkomplex színezőanyagok vagy pigmentek: Olyan színezőanyagok és pigmentek, amelyek ólom, réz, króm, nikkel vagy alumínium alapúak, nem használhatók. Réz-ftalocianin színezőanyagok és pigmentek azonban használhatók.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy teljesíti ezt a kritériumot.

i) Színezőanyagok ionos szennyeződései: A felhasznált színezőanyagokban jelen levő ionos szennyeződések szintje nem haladhatja meg a következő értékeket: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1500 ppm.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy teljesíti ezt a kritériumot.

5. Hulladékgazdálkodás

Minden cellulóz- és papírgyártó gyártóüzemnek rendelkeznie kell (a kérdéses cellulóz- és papírgyártó gyártóüzemek tekintetében a hatáskörrel rendelkező hatóságok meghatározása szerinti) hulladék, valamint az ökocímkével ellátott termék gyártásából származó melléktermékek kezelésére szolgáló rendszerrel. A rendszert dokumentálni kell, vagy be kell mutatni a kérelemben, és abban legalább az alábbi pontokra vonatkozó információnak kell szerepelnie:

- az újrahasznosítható anyagok hulladékáramból való elválasztására és felhasználásra szolgáló eljárások,

- eljárások anyagok egyéb célú visszanyerésére, úgymint elégetésre a termelési folyamathoz szükséges gőz- vagy hőfejlesztéséhez vagy pedig mezőgazdasági célú felhasználásra,

- eljárások (a kérdéses cellulóz- és papírgyártó gyártóüzemek tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságok meghatározása szerinti) veszélyes hulladék kezelésére.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező ismerteti a hulladék kezelését az érintett gyártóüzemekben, és nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy teljesíti ezt a kritériumot.

6. Használatra való alkalmasság

A terméknek a tervezett használatra alkalmasnak kell lennie.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező megfelelő dokumentumokat és/vagy vizsgálati jelentéseket nyújt be.

7. A csomagoláson található tájékoztató

A terméken az elsődleges és másodlagos csomagoláson az alábbi (vagy azzal egyenértékű) szöveget kell feltüntetni:

"Ez a termék jogosult a közösségi ökocímke viselésére, mert megfelel azon követelményeknek, amelyek többek között korlátozzák a vízbe (KOI, AOX) és a levegőbe (S, NOX, CO2) történő kibocsátásokat, csökkentik az energia, fosszilis tüzelőanyagok és veszélyes anyagok felhasználását."

"Ha bővebb információt szeretne a közösségi ökocímkéről, akkor látogassa meg a http://europa.eu.int/ecolabel honlapot!"

"Kérjük, újrahasznosításhoz gyűjtse a használt papírt!"

Ezen felül a gyártó egy nyilatkozatot is adhat, amely feltünteti az újrahasznosított rostanyag minimális százalékos arányát.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező a termék csomagolásából és a termékkel együtt nyújtott tájékoztatóból mintát nyújt be, egy olyan nyilatkozattal együtt, amely igazolja ennek a kritériumnak a teljesítését.

8. Az ökocímkén feltüntetett információk

Az ökocímke második rovata az alábbi szöveget tartalmazza:

"alacsony lég- és vízszennyezés

alacsony energiafelhasználás

ártalmas anyagok korlátozott mértékű felhasználása"

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező benyújtja a termék csomagolásának ökocímkével ellátott mintáját, továbbá egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a termék megfelel e kritériumnak.

[1] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

[2] HL L 200., 1999.5.31., 1. o.

--------------------------------------------------