32002D0738Uradni list L 234 , 31/08/2002 str. 0039 - 0055


Sklep Sveta

z dne 22. julija 2002

o sklenitvi Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov v jugovzhodnem Atlantiku s strani Evropske skupnosti

(2002/738/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skupnost je pristojna za sprejemanje ukrepov za ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov in za sklepanje sporazumov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami.

(2) Skupnost je pogodbenica Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu, ki zavezuje vse članice mednarodne skupnosti k sodelovanju pri ohranjanju in upravljanju morskih bioloških virov.

(3) Skupnost je podpisala Sporazum o izvajanju določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem čezconskih staležev rib in izrazito selitvenih staležev rib [3], vendar mora še dokončati postopek ratifikacije.

(4) Skupnost je dejavno sodelovala v postopku priprave Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov v jugovzhodnem Atlantiku, ki se je začel leta 1997, skupaj z obalnimi državami in drugimi zainteresiranimi strankami. To konvencijo je podpisala na diplomatski konferenci v Windhoeku, Namibija, dne 20. aprila 2001, v skladu s sklepom, ki ga je v ta namen sprejel Svet [4].

(5) Ribiči Skupnosti delujejo na območju Konvencije. Zato je v interesu Skupnosti, da postane polnopravna članica regionalne ribolovne organizacije, ustanovljene v skladu s to konvencijo. Skupnost naj zato odobri Konvencijo –

SKLENIL:

Člen 1

V imenu Evropske skupnosti se odobri Konvencija o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov v jugovzhodnem Atlantiku.

Besedilo Konvencije je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta se pooblasti za imenovanje oseb, pooblaščenih za deponiranje listine o odobritvi pri generalnem direktorju Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v skladu s členom 25(2) Konvencije.

V Bruslju, 22. julija 2002

Za Svet

Predsednik

P. S. Møller

[1] UL C 75 E, 26.3.2002, str. 113.

[2] Mnenje z dne 4. julija 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu Evropskih skupnosti).

[3] UL L 189, 3.7.1998, str. 14.

[4] UL L 111, 20.4.2001, str. 15.

--------------------------------------------------