32002D0613Uradni list L 196 , 25/07/2002 str. 0045 - 0057


Odločba Komisije

z dne 19. julija 2002

o pogojih za uvoz merjaščevega semena

(notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 2676)

(Besedilo velja za EGP)

(2002/613/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/429/EGS [1] z dne 26. junija 1990 o določitvi zahtev zdravstvenega varstva živali za trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz merjaščevega semena, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2000/39/ES [2], in zlasti člena 7(1), člena 9(2) in (3) ter člena 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 93/160/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 1999/150/ES [4], določa seznam tretjih držav, iz katerih se lahko uvaža merjaščevo seme.

(2) Odločba Komisije 93/199/EGS [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 94/667/ES [6], določa zahteve zdravstvenega varstva živali in overovljenega veterinarskega spričevala za uvoz merjaščevega semena iz tretjih držav.

(3) Odločba Komisije 95/94/ES [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/727/ES [8], določa seznam osemenjevalnih središč uradno odobrenih za uvoz v Skupnost.

(4) Po opravljenih pregledih Komisije in glede na doseženo stanje na Cipru v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, bi Ciper bilo treba dodati na seznam tretjih držav, iz katerih je z Odločbo 93/160/EGS dovoljen uvoz.

(5) Pristojne veterinarske službe na Cipru, v Švici in Kanadi ter na Madžarskem so poslale prošnje za vključitev na seznam središč, vzpostavljen z Odločbo Komisije 95/94/ES, uradno odobrenih na njihovih ozemljih za izvoz merjaščevega semena v Skupnost.

(6) Jamstva glede skladnosti z zahtevami, opredeljenimi v členu 8 Direktive 90/429/EGS, so Komisiji zagotovile pristojne veterinarske službe zadevnih držav, osemenjevalna središča pa so bila uradno odobrena za izvoz v Skupnost.

(7) Vzorec veterinarskega spričevala, predviden v Odločbi Komisije 93/199/EGS, je treba prilagoditi, da se upošteva zdravstveno varstvo živali v vseh teh tretjih državah ter spremembe Direktive 90/429/EGS.

(8) Primerneje je, da se v enem dokumentu zberejo vse informacije, ki se nanašajo na uvoz merjaščevega semena (seznam pooblaščenih tretjih držav, veterinarske zahteve, ki se uporabljajo za uvoz, in seznam osemenjevalnih središč, odobrenih v navedenih tretjih državah) ter se ustrezno razveljavijo odločbe 93/160/EGS, 93/199/EGS in 95/94/ES.

(9) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Države članice odobrijo uvoz merjaščevega semena iz tretjih držav, naštetih v Prilogi I, ki izpolnjuje pogoje, določene v vzorcu veterinarskega spričevala iz Priloge III, in je bilo pridobljeno v odobrenih osemenjevalnih središčih iz Priloge V.

2. Države članice odobrijo uvoz merjaščevega semena iz tretjih držav, naštetih v Prilogi II, ki izpolnjuje pogoje, določene v vzorcu veterinarskega spričevala iz Priloge IV, in je bilo zbrano v odobrenih osemenjevalnih središčih iz Priloge V.

Člen 2

Države članice lahko zavrnejo vstop semena iz osemenjevalnih središč, kjer se sprejemajo merjasci, cepljeni proti Aujeszkijeve bolezni, na svoje ozemlje ali območje svojega ozemlja, kadar je to priznano kot prosto Aujeszkijeve bolezni v skladu s členom 10 Direktive Sveta 64/432/EGS [9].

Člen 3

Odločbe 93/160/EGS, 93/199/EGS in 95/94/ES se razveljavijo.

Člen 4

Uvoz semena, overovljenega v skladu z določbami in vzorcem spričevala, ki je veljalo prej, se dopusti za največ tri mesece po datumu objave te odločbe.

Člen 5

Ta odločba se uporablja od dvajsetega dne po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. julija 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 62.

[2] UL L 13, 19.1.2000, str. 21.

[3] UL L 67, 19.3.1993, str. 27.

[4] UL L 49, 25.2.1999, str. 40.

[5] UL L 86, 6.4.1993, str. 43.

[6] UL L 260, 8.10.1994, str. 32.

[7] UL L 73, 1.4.1995, str. 87.

[8] UL L 273, 16.10.2001, str. 23.

[9] UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Kanada

Nova Zelandija

Združene države Amerike

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Švica

Madžarska

Ciper

--------------------------------------------------

PRILOGA III

(Kanada, Nova Zelandija, Združene države Amerike)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

(Švica, Madžarska, Ciper)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA V

ISO | Številka odobritve | Ime in naslov odobrenega središča |

KANADA

CA | 4-AI-02 | Centre d'insémination porcine du Québec (CIPQ) 1486 rang Saint-André,Saint Lambert, Québec |

CA | 4-AI-05 | Centre d'insémination génétiporc 77 rang des Bois-Francs sud Sainte-Christine-de-Port-neuf, Québec |

CA | 4-AI-24 | Centre d'insémination C-Prim 2, chemin Saint-Gabriel Saint-Gabriel de Brandon, Québec |

CA | 5-AI-01 | Ontario Swine Improvement Inc P.O. Box 400 Innerkip, Ontario |

CA | 6-AI-70 | Costwold Western Kanada Ltd 17 Speers Road Winnipeg, Manitoba Location SW 27-18-2 EPM |

CA | 7-AI-100 | Aurora GTC Box 177 Kipling, Saskatchewan Location SW 15-10-6 W2 |

ŠVICA

CH | CH-AI-35 | Suissem Schweiz. Schweinesperma AG Schaubern 6213 Knutwil |

CH | CH-AI-10S | SUISAG KB-Station Eggetsbühl CH-9545 Wängi |

CIPER

CY | AISW-22801/CY001 | Dalland Animalia Ltd Marki-Nicosia P.O. Box 25384 1309 Nicosia |

MADŽARSKA

HU | H 05 | OMTV RT Magyarkeresztúri.Al-Állomás 9346 Magyarkeresztúr Kossuth L.u.63 |

HU | H 06 | OMTV RT. Szekszárd Al-Állomás 7101 Szekszárd Móricz Zsigmond u. |

HU | HU 0085 | HAGE Hajdúsági Agráripari Rt. Mesterséges Termékenyítő Állomása 4181 Nádudvar Horvát tanya |

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

US | 94OK001 | Pig ImprovementCompany — Oklahoma Boar Stud Rt. 1, 121 N Main St. Hennessey, OK |

US | 95IA001 | Swine Genetics International, Ltd 30805 595th Avenue Cambridge, IA |

US | 95IL001 | United Swine Genetics RR # 2 Roanoke, IL |

US | 96AI002 | International Boar Semen 30355 260th St. Eldora IA 50627 |

US | 96WI001 | Pig ImprovementCompany — Wisconsin Aid Stud Route # 2 Spring Green, WI |

US | 97KY001 | PIC Kentucky Gene Transfer center 3003 PleasantRidge Road Adolphus, KY |

--------------------------------------------------