32002D0479Úradný vestník L 164 , 22/06/2002 S. 0043 - 0044


Rozhodnutie komisie

z 20. júna 2002

týkajúce sa nezaradenia fentin hydroxidu do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácie prípravkov na ochranu rastlín, s obsahom tejto účinnej látky

(oznámené pod číslom C(2002) 2207)

(Text s významom pre EHP)

(2002/479/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 týkajúcu sa uvádzania na trh produktov určených na ochranu rastlín [1], naposledy doplnenú a zmenenú smernicou Komisie 2002/18/ES [2], najmä na jej štvrtý pododsek článku 8 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uskutočnenie prvej fázy pracovného programu spomenutého v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenenej a doplnenej nariadením (ES) č. 2266/2000 [4], najmä na jej článok 7 odsek 3A písm. b),

keďže:

(1) Komisia, v súlade s článkom 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS, vykonáva pracovný program týkajúci sa preskúmania účinných látok používaných v prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré sú na trhu k 15. júlu 1993; nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 ustanovuje pravidlá pre vykonanie spomenutého programu.

(2) Nariadenie (ES) Komisie č. 933/94 z 27. apríla 1994 ustanovujúce zoznam účinných látok v prípravkoch na ochranu rastlín a ustanovujúce spravodajské členské štáty, ktoré budú predkladať správy v súvislosti s vykonaním nariadenia (EHS) č. 3600/92 [5], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 [6], určuje účinné látky, ktoré majú byť vyhodnotené v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92, ustanovuje spravodajský členský štát podávajúci správu ohľadom vyhodnotenia každej látky a identifikuje výrobcov každej účinnej látky, ktorí ju v rámci stanovenej lehoty ju oznámili.

(3) Fentin hydroxid je jedna z deväťdesiatich účinných látok vymenovaných v nariadení (ES) č. 933/94.

(4) V súlade s ustanoveniami článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3600/92, predložilo 11. novembra 1996 Spojené kráľovstvo Komisii, ako určený spravodajský členský štát, svoju hodnotiacu správu týkajúcu sa informácií poskytnutých notifikátormi v súlade s článkom 6 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(5) Po doručení správy od spravodajského členského štátu, Komisia uskutočnila konzultácie s expertmi členských štátov, tak ako i s hlavným notifikátorom (Agrevo, teraz Aventis), podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(6) Hodnotiaca správa vypracovaná Spojeným kráľovstvom bola preskúmaná členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre zdravie rastlín; toto preskúmanie bolo ukončené 7. decembra 2001 a v súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 3600/92 boli jeho závery uvedené v revíznej správe Komisie týkajúcej sa fentin hydroxidu.

(7) Hodnotenia uskutočnené na základe poskytnutých informácií nepreukázali, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom fentin hydroxidu, za navrhovaných podmienok použitia, vo všeobecnosti vyhovujú požiadavkám stanovených v článku 5 ods.1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť operátorov potenciálne vystavených účinku fentin hydroxidu a jeho možného vplyvu na necieľové organizmy.

(8) Fentin hydroxid by teda nemal byť zaradený do prílohy I smernice 91/414/EHS.

(9) Je potrebné prijať opatrenia umožňujúce zabezpečiť, aby do určitej lehoty bola ukončená platnosť registrácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fentin hydroxidu, aby registrácie neboli obnovované a, aby pre tieto prípravky nebola udelená žiadna nová registrácia.

(10) Lehota odkladu udelená členskými štátmi, v súlade s článkom 4 odsek 6 smernice 91/414/EHS, na odstránenie, uskladnenie, uvedenie na trh a použitie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fentin hydroxidu, nemôže byť dlhšia ako 12 mesiacov, s cieľom umožniť použitie existujúcich zásob maximálne v priebehu nasledujúceho vegetačného obdobia.

(11) Toto rozhodnutie nebráni žiadnej eventuálnej aktivite, ktorú Komisia môže neskôr podniknúť v súvislosti s touto účinnou látkou v rámci smernice Rady č. 79/117/EHS z 21. decembra 1978, týkajúcej sa zákazu uvádzania na trh a používania prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky [7], naposledy zmenenej a doplnenej Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska.

(12) Opatrenia stanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Fentin hydroxid ako účinná látka nie je zaradená do prílohy I smernice 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

1. do šiestich mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia bola ukončená platnosť registrácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fentin hydroxidu;

2. od dátumu prijatia tohto rozhodnutia nebola udelená alebo obnovená, z titulu výnimky umožnenej článkom 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS, žiadna registrácia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fentin hydroxidu.

Článok 3

Lehota odkladu udelená členskými štátmi v súlade s článkom 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS je podľa možnosti čo najkratšia a neprekročí 18 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 20. júla 2002

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 29.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------