32002D0469Official Journal L 163 , 21/06/2002 P. 0016 - 0018


Odločba Komisije

z dne 20. junija 2002

o spremembi Odločbe 97/20/ES o seznamu tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje enakovrednosti za proizvodnjo in dajanje na trg školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev, tako da zajema Japonsko

(notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 2194)

(Besedilo velja za EGP)

(2002/469/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg živih školjk [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES [2], in zlasti člena 9 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 97/20/ES [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/21/ES [4], določa seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev za prehrano ljudi v kateri koli obliki. Del I Priloge navaja seznam imen držav in ozemelj, ki jih zajema posebna odločba na podlagi Direktive 91/492/EGS, del II pa navaja imena držav in ozemelj, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s členom 2(2) Odločbe Sveta 95/408/ES [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/4/ES [6].

(2) Odločba Komisije 2002/470/ES z dne 20. junija 2002 določa posebne pogoje za uvoz školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev, s poreklom iz Japonske [7], zato naj se Odločba 97/20/ES spremeni tako, da bo ta država vključena v del I seznama.

(3) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali -

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 97/20/ES se nadomesti s prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 24. junija 2002.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. junija 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

PRILOGA

Seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev za prehrano ljudi, v kateri koli obliki

I. Tretje države, ki so predmet posebne odločbe v skladu z Direktivo 91/492/EGS.

AU AVSTRALIJA

CL ČILE

JM JAMAJKA (samo za morske polže)

JP JAPONSKA

KR JUŽNA KOREJA

MA MAROKO

PR PERU

TH TAJSKA

TN TUNIZIJA

TR TURČIJA

UY URUGVAJ

VN SOCIALISTIČNA REPUBLIKA VIETNAM

II. Tretje države, ki so lahko predmet začasne odločbe na podlagi Odločbe 95/408/ES.

CA KANADA

GL GRENLANDIJA

NZ NOVA ZELANDIJA

US ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 1.

[2] UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

[3] UL L 6, 10.1.1997, str. 46.

[4] UL L 10, 12.1.2002, str. 79.

[5] UL L 243, 11.10.1995, st--r. 17.

[6] UL L 2, 5.1.2001, str. 21.

[7] Glej UL L 163, 21.6.2002, str. 19.