32002D0358Úradný vestník L 130 , 15/05/2002 S. 0001 - 0003


Rozhodnutie Rady

z 25. apríla 2002,

ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva

(2002/358/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskej únie, a najmä na jej článok 175 ods. 1 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže:

(1) Hlavným cieľom Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách (ďalej len "dohovor"), ktorý bol schválený v mene spoločenstva rozhodnutím Rady 94/69/ES z 15. decembra 1993, ktoré sa týka uzavretia Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách [3], je dosiahnuť stabilizáciu koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá zabráni nebezpečným antropogénnym zásahom do klimatického systému.

(2) Konferencia zmluvných strán dohovoru na svojom prvom zasadnutí dospela k názoru, že záväzok rozvinutých krajín zameraný na jednotlivé alebo spoločné vrátenie svojich emisií oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov, ktoré nekontroluje Montrealský protokol k Dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy, do roku 2000 na úroveň z roku 1990 bol neadekvátny vzhľadom na dosiahnutie dlhodobého cieľa dohovoru, ktorým je predchádzanie nebezpečným antropogénnym zásahom do klimatického systému. Konferencia sa ďalej dohodla začať proces, ktorý umožní primeraný postup v období po roku 2000, na základe prijatia protokolu alebo iného právneho dokumentu [4].

(3) Výsledkom tohto procesu bolo prijatie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách (ďalej len "protokol") [5].

(4) Konferencia zmluvných strán dohovoru na svojom štvrtom zasadnutí rozhodla prijať Buenosaireský akčný plán na dosiahnutie dohody o implementácii rozhodujúcich prvkov protokolu na šiestom zasadnutí konferencie zmluvných strán [6].

(5) Hlavné prvky uskutočnenia Buenosaireského akčného plánu dohodla dosiahnutím všeobecného súhlasu konferencia zmluvných strán na svojom obnovenom šiestom zasadnutí od 19. do 27. júla 2001 v Bonne [7].

(6) Viaceré rozhodnutia, ktorými nadobudli účinnosť Bonnské dohody, prijala konferencia zmluvných strán na svojom siedmom zasadnutí v Marakéši od 29. októbra do 10. novembra 2001 [8].

(7) Protokol je podľa článku 24 pripravený na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie štátmi a regionálnymi organizáciami hospodárskej integrácie, ktoré ho podpísali.

(8) Protokol podľa článku 4 stanovuje zmluvným stranám, aby spoločne splnili svoje záväzky podľa článku 3, konajúc v rámci regionálnej organizácie hospodárskej integrácie a spolu s ňou.

(9) Pri podpise protokolu 29. apríla 1998 v New Yorku spoločenstvo vyhlásilo, že jeho členské štáty budú plniť svoje príslušné záväzky podľa článku 3 ods. 1 protokolu spoločne, v súlade s jeho článkom 4.

(10) V rozhodnutí plniť svoje záväzky spoločne, v súlade s článkom 4 Kjótskeho protokolu, spoločenstvo a členské štáty spoločne zodpovedajú, podľa ods. 6 uvedeného článku a v súlade s článkom 24 ods. 2 protokolu, za splnenie záväzku spoločenstva znížiť vyčíslené emisie podľa článku 3 ods. 1 protokolu. V dôsledku toho, v súlade s článkom 10 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, členské štáty majú, jednotlivo i kolektívne, povinnosť vykonať všetky primerané opatrenia, či už všeobecné alebo osobitné, aby zabezpečili splnenie povinností vyplývajúcich z konania inštitúcií spoločenstva, vrátane záväzku spoločenstva znížiť vyčíslené emisie podľa protokolu, uľahčiť dosiahnutie tohto záväzku a zdržať sa každého opatrenia, ktoré by mohlo ohroziť splnenie tohto záväzku.

(11) Právny základ každého ďalšieho rozhodnutia v súvislosti so schvaľovaním budúcich záväzkov spoločenstva týkajúcich sa znižovania emisií bude určený obsahom a účinkom tohto rozhodnutia.

(12) Rada sa dohodla na podieloch jednotlivých členských štátov na celkovom záväzku spoločenstva znížiť emisie v uzneseniach Rady zo 16. júna 1998 [9]. Niektoré členské štáty vyjadrili predpoklady týkajúce sa emisií východiskového roka a spoločných a koordinovaných politík a opatrení. Podiely sú diferencované, okrem iného, s prihliadnutím na očakávaný hospodársky rast, rôznorodosť využívania zdrojov energie (energetický mix) a priemyselnú štruktúru príslušného členského štátu. Rada sa ďalej dohodla, že podmienky dohody budú začlenené do rozhodnutia Rady o schválení protokolu spoločenstvom. Článok 4 ods. 2 protokolu ukladá spoločenstvu a jeho členským štátom, aby v deň uloženia svojich ratifikačných alebo schvaľovacích listín oznámili podmienky tejto dohody sekretariátu zriadenému podľa článku 8 dohovoru. Spoločenstvo a jeho členské štáty sú povinné vykonať opatrenia, ktoré umožnia spoločenstvu splniť svoje povinnosti podľa protokolu bez toho, aby to malo dopad na zodpovednosť členských štátov voči spoločenstvu a iným členským štátom za splnenie svojich vlastných záväzkov.

(13) Emisie východiskového roka spoločenstva a jeho členských štátov nebudú s konečnou platnosťou ustanovené pred nadobudnutím účinnosti protokolu. Pri stanovení emisií východiskového roka s konečnou platnosťou, a to najneskoršie pred začiatkom obdobia plnenia, spoločenstvo a jeho členské štáty určia úrovne týchto emisií v tonách ekvivalentného oxidu uhličitého postupom podľa článku 8 rozhodnutia Rady 93/389/EHS z 24. júna 1993 o mechanizme spoločenstva na monitorovanie emisií CO2 a iných skleníkových plynov [10].

(14) Gothenburské zasadnutie Európskej rady z 15. a 16. júna 2001 znovu potvrdilo rozhodnutie spoločenstva a členských štátov splniť svoje záväzky podľa protokolu a konštatovalo, že Komisia do konca roku 2001 pripraví návrh na ratifikáciu, ktorý umožní spoločenstvu a jeho členským štátom splniť svoj záväzok urýchlene ratifikovať protokol.

(15) Leakenské zasadnutie Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2001 potvrdilo rozhodnutie Únie dodržať svoj záväzok podľa Kjótskeho protokolu a svoje želanie, aby protokol mohol nadobudnúť účinnosť pred Johannesburským svetovým summitom o trvalo udržateľnom rozvoji 26. augusta až 4. septembra 2002.

(16) Opatrenia potrebné na vykonanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 ustanovujúcim postupy pre uplatnenie vykonávacích právomocí pridelených Komisii [11],

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách (ďalej len "protokol") podpísaný 29. apríla 1998 v New Yorku sa týmto v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje.

Znenie protokolu je uvedené v prílohe I.

Článok 2

Európske spoločenstvo a jeho členské štáty splnia svoje záväzky podľa článku 3 ods. 1 protokolu spoločne, v súlade s ustanoveniami jeho článku 4 a s plným zreteľom na ustanovenia článku 10 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Vyčíslené záväzky obmedzenia a zníženia emisií dohodnuté Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely stanovenia príslušných úrovní emisií pridelených každému z nich na prvé obdobie vyčísleného záväzku obmedzenia a zníženia emisií od roku 2008 do roku 2012 sú uvedené v prílohe II.

Európske spoločenstvo a jeho členské štáty vykonajú potrebné opatrenia, aby dosiahli úrovne emisií stanovené v prílohe II v súlade s článkom 3 tohto rozhodnutia.

Článok 3

Komisia najneskôr do 31. decembra 2006 a v súlade s postupom podľa článku 4 ods. 2 tohto rozhodnutia po určení definitívnych hodnôt emisií vo východiskovom roku určí v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého príslušné úrovne emisií pridelené Európskemu spoločenstvu a každému členskému štátu, pričom bude vychádzať z vyčíslených záväzkov obmedzenia alebo zníženia emisií uvedených v prílohe II s prihliadnutím na metodiku odhadovania antropogénnych emisií na zdrojoch a ich odbúravania zníženiami podľa článku 5 ods. 2 protokolu, ako aj na metódy výpočtu množstva prideleného podľa článku 3 ods. 7 a 8 protokolu.

Množstvo pridelené Európskemu spoločenstvu a každému členskému štátu sa rovná príslušnej úrovni emisie určenej podľa tohto článku.

Článok 4

1. Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 8 rozhodnutia 93/389/EHS.

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 5

1. Predseda Rady sa týmto poveruje, aby v súlade s článkom 4 ods. 2 protokolu určil osobu alebo osoby zmocnené v mene Európskeho spoločenstva na oznámenie tohto rozhodnutia sekretariátu Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách.

2. Predseda Rady sa týmto poveruje, aby určil osobu alebo osoby zmocnené uložiť v ten istý deň, ako je dátum oznámenia podľa odseku 1, schvaľovaciu listinu u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v súlade s článkom 24 ods. 1 protokolu s cieľom vyjadriť súhlas spoločenstva so svojím záväzkom.

3. Predseda Rady sa týmto poveruje, aby určil osobu alebo osoby zmocnené uložiť v ten istý deň, ako je dátum oznámenia, podľa odseku 1 vyhlásenie o príslušnosti uvedené v prílohe III podľa ustanovení článku 24 ods. 3 protokolu.

Článok 6

1. Členské štáty oznámia, v súlade s článkom 4 ods. 2 protokolu, súčasne s uložením svojich ratifikačných alebo schvaľovacích listín protokolu a vo svojom vlastnom mene toto rozhodnutie sekretariátu Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách.

2. Členské štáty sa snažia vykonať potrebné kroky, aby uložili svoje ratifikačné alebo schvaľovacie listiny súčasne s listinami Európskeho spoločenstva a ostatných členských štátov podľa možnosti najneskôr 1. júna 2002.

3. Členské štáty informujú Komisiu najneskôr 1. apríla 2002 o svojich rozhodnutiach ratifikovať alebo schváliť protokol, alebo podľa okolností, o pravdepodobnom dátume dokončenia nevyhnutného postupu. Komisia v spolupráci s členskými štátmi súčasne dohodne dátum uloženia ratifikačných alebo schvaľovacích listín.

Článok 7

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Luxemburgu 25. apríla 2002

Za Radu

predseda

M. Rajoy Brey

[1] Ú. v. ES 75 E, 26.3.2002, s. 17.

[2] Stanovisko predložené 6. februára 2002 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES L 33, 7.2.1994, s. 11.

[4] Rozhodnutie 1/CP.1: "Berlínsky mandát: kontrola primeranosti článku 4 ods. 2 písm a) a b) dohovoru, vrátane návrhov súvisiacich s protokolom a rozhodnutiami o jeho sledovaní".

[5] Rozhodnutie 1/CP.3: "Prijatie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách".

[6] Rozhodnutie 1/CP.4: "Buenosaireský akčný plán".

[7] Rozhodnutie 5/CP.6: "Implementácia Buenosaireského akčného plánu".

[8] Rozhodnutia 2-24/CP.7: "Marakéšské dohody".

[9] Dok. 9702/98 z 19. júna 1998 Rady Európskej únie odzrkadľujúci výsledok konania Výboru pre životné prostredie zo 16. a 17. júna 1998, príloha I.

[10] Ú. v. ES L 167, 31.12.1992, s. 31. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 1999/293/ES (Ú. v. ES L 117, 5.5.1999, s. 35).

[11] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------