32002D0352Úradný vestník L 123 , 09/05/2002 S. 0047 - 0048


Rozhodnutie Rady

z 25. apríla 2002

o revízii Spoločnej príručky

(2002/352/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 790/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa Rade vyhradzujú vykonávacie právomoci vo vzťahu k určitým podrobným ustanoveniam a praktickým postupom na vykonávanie hraničných kontrol a dozoru [1],

so zreteľom na iniciatívu Belgického kráľovstva a Švédskeho kráľovstva,

keďže:

(1) je potrebné zrušiť niektoré ustanovenia Spoločnej príručky [2], ktoré sú zbytočné pre činnosti hraničnej kontroly, a zmeniť niektoré ďalšie ustanovenia tak, aby brali do úvahy toto zrušenie;

(2) členské štáty informovali Generálny sekretariát Rady, že niektoré prílohy Spoločnej príručky, obsahujúce zoznamy konkrétnych informácií, ktoré tieto štáty musia poskytnúť v súlade so zásadami, ktoré v súčasnosti uplatňujú, už nemusia byť súčasťou Spoločnej príručky;

(3) v súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia a nie je ním viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu; keďže toto rozhodnutie má vychádzať zo schengenského acquis v zmysle ustanovení hlavy IV, tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu Dánsko rozhodne v lehote šiestich mesiacov po prijatí tohto rozhodnutia Radou o tom, či ho bude transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov;

(4) pokiaľ ide o Islandskú republiku a Nórske kráľovstvo, toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, spadajúce do oblasti uvedenej v článku 1, bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o niektorých opatreniach na uplatnenie dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom týkajúcich sa pripojenia sa týchto dvoch štátov k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis [3];

(5) v zmysle článkov 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, členské štáty uvedené vyššie sa nezúčastňujú na prijímaní tohto rozhodnutia a preto ním nie sú viazané, ani nepodliehajú jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Týmto sa časť I Spoločnej príručky mení a dopĺňa takto:

a) v bode 1.2, druhá veta sa nahrádza takto:

"Neoprávnené prekročenie vonkajších hraníc na miestach okrem hraničných prechodov alebo v čase okrem určených úradných hodín je postihnuteľné trestom stanoveným národným právom.";

b) bod 1.3 sa nahrádza takto:

"Vonkajšie hranice na miestach okrem povolených hraničných prechodov a mimo určených hodín môžu výnimočne prekročiť:

- osoby, pre ktoré sú ustanovené príslušné povolenia v rámci bilaterálnych zmlúv o malom pohraničnom styku, ktorý je v Taliansku známy ako "malý pohraničný styk"; alebo "výletný styk";,

- námorníci, ktorí vystúpia na breh v súlade s bodom 6.5.2.";

c) v bode 1.3.1 sa ruší posledná veta;

d) bod 1.3.3 sa nahrádza takto:

"Výnimky z ustanovení bodu 1.2 v súvislosti s malým pohraničným stykom – v Taliansku známym ako "malý pohraničný styk" alebo "výletný styk" – sa udeľujú v súlade s bilaterálnymi zmluvami, ktoré členské štáty uzatvorili so susednými tretími štátmi."

2. Prílohy 2 a 3 Spoločnej príručky sa rušia.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od 1. júna 2002.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Luxemburgu 25. apríla 2002

Za Radu

predseda

M. Rajoy Brey

[1] Ú. v. L 116, 26.4.2001, s. 5.

[2] Uvedené v prílohe A rozhodnutia Rady 1999/435/ES pod číslom SCH/Com-ex (99) 13 (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 1), čiastočne odtajnené rozhodnutím Rady 2000/751/ES z 30. novembra 2000 (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 29) a naposledy zmenené nariadením Rady (ES) č. 334/2002 z 18. februára 2002 (Ú. v. L 53, 23.2.2002, s. 7).

[3] Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

--------------------------------------------------