32002D0215Uradni list L 072 , 14/03/2002 str. 0018 - 0019


Sklep Sveta

z dne 4. marca 2002

o sklenitvi četrte spremembe Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč

(2002/215/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE −

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) v povezavi s prvim stavkom člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skupnost je zaradi svoje odgovornosti za okolje z Odločbo 88/540/EGS [3] postala pogodbenica Dunajske konvencije o varstvu ozonskega plašča in Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, ter je z Odločbo 91/690/EGS [4] odobrila prvo spremembo navedenega protokola in z Odločbo 94/68/ES [5] drugo spremembo navedenega protokola ter z Odločbo 2000/646/ES [6] odobrila tretjo spremembo navedenega protokola.

(2) Nedavni dokazi kažejo, da je za ustrezno varstvo ozonskega plašča potrebna višja raven nadzora nad trgovanjem s snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč, kot je predvidena z Montrealskim protokolom, spremenjenim leta 1997. Isti dokazi navajajo, da je treba dodatno spremljati in nadzorovati trgovanje s snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč, in zlasti z delno halogeniranimi klorofluoroogljikovodiki in novimi snovmi.

(3) Četrto spremembo Montrealskega protokola, ki uvaja ta nadzor, so sprejele pogodbenice decembra 1999 v Pekingu.

(4) Komisija je v imenu Skupnosti sodelovala pri pogajanjih in sprejetju navedene spremembe.

(5) Skupnost je sprejela ukrepe na področju, ki ga zajema sprememba, zlasti v Uredbi (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč [7], in mora zato prevzeti mednarodne obveznosti na navedenem področju.

(6) Skupnost mora odobriti četrto spremembo Montrealskega protokola, ker se njene določbe nanašajo na proizvodnjo in trgovanje z nadzorovanimi substancami med Skupnostjo in drugimi pogodbenicami, za njihovo izvajanje pa je odgovorna Skupnost –

SKLENIL:

Člen 1

Četrta sprememba Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, se s tem odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo te spremembe je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje pooblaščeno osebo ali osebe, da listino o odobritvi te četrte spremembe v imenu Skupnosti deponira pri generalnem sekretarju Združenih narodov v skladu s členom 13 Dunajske konvencije o varstvu ozonskega plašča v povezavi s členom 3 četrte spremembe Montrealskega protokola.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 4. marca 2002

Za Svet

Predsednik

J. Matas I Palou

[1] UL C 213 E, 31.7.2001, str. 251.

[2] Mnenje, podano 2.10.2001 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 297, 31.10.1988, str. 8.

[4] UL L 377, 31.12.1991, str. 28.

[5] UL L 33, 7.2.1994, str. 1.

[6] UL L 272, 25.10.2000, str. 26.

[7] UL L 244, 29.9.2000, str. 1.

--------------------------------------------------