32002D0188Uradni list L 063 , 06/03/2002 str. 0014 - 0014


Sklep Sveta

z dne 28. februarja 2002

o ukrepih za nadzor in kazenskih sankcijah za novo sintetično drogo PMMA

(2002/188/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa 97/396/PNZ z dne 16. junija 1997 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru novih sintetičnih drog [1], ter zlasti člena 5(1) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju pobude Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na sestanku, sklicanem pod okriljem Znanstvenega odbora Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti, je bilo na podlagi člena 4(3) Skupnega ukrepa 97/396/PNZ sestavljeno poročilo o oceni tveganja pri drogi PMMA (parametoksi-metilamfetamin ali N-metil-1-(4-metoksi-fenil)-2-aminopropan).

(2) Trenutno se PMMA nadzoruje na podlagi nacionalne zakonodaje o drogah v štirih državah članicah.

(3) PMMA trenutno ni navedena v nobenem seznamu iz Konvencije OZN o psihotropnih snoveh iz leta 1971. PMMA predstavlja tveganje za zdravje posameznikov in bi lahko ogrozila javno zdravje. PMMA je analog amfetamina, zelo podoben PMA, ta pa je naveden na seznamu I iz Konvencije OZN iz leta 1971. PMMA nima nobene terapevtske vrednosti.

(4) V Evropski uniji se je PMMA vedno uporabljal skupaj s PMA v obliki tablet, ki se uporabljajo kot ekstazi (MDMA). PMMA ali PMA nimata posebnega trga odjemalcev.

(5) PMMA je skupaj s PMA povezan s tremi smrtnimi primeri v Evropski skupnosti. Poskusi na živalih so pokazali, da je med odmerkom, ki vpliva na vedenje, in smrtnim odmerkom PMMA zelo majhna razlika in zaradi tega obstaja velika nevarnost akutne zastrupitve. Videti je, da je strupenost PMMA podobna kot pri PMA in MDMA.

(6) Trgovanje in razpečevanje PMMA je potekalo v štirih državah članicah EU, tri med njimi pa imajo tudi podatke o vlogi organiziranega kriminala pri trgovanju s PMMA/PMA. V devetindvajsetih primerih je bilo zaseženih 18870 tablet, ki so vsebovale PMMA. V Evropski uniji ni množične proizvodnje PMMA. V državah vzhodne Evrope sta bila zasežena dva laboratorija in domneva se, da se proizvodnja v teh državah nadaljuje.

(7) V državah članicah bi morali za PMMA uvesti ukrepe za nadzor in kazni za kazniva dejanja, kot je predvideno v njihovih zakonodajah, ki izpolnjujejo obveznosti iz Konvencije OZN o psihotropnih snoveh iz leta 1971, za snovi iz seznama I ali II –

SKLENIL:

Člen 1

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, da se za PMMA (parametoksi-metilamfetamin ali N-metil-1-(4-metoksi-fenil)-2-aminopropan) začnejo uporabljati ukrepi za nadzor in kazenske sankcije, kot je predvideno v njihovi zakonodaji za izpolnjevanje obveznosti iz Konvencije OZN o psihotropnih snoveh iz leta 1971, glede snovi, naštetih v seznamih I in II Konvencije.

Člen 2

Države članice v skladu s tretjim pododstavkom člena 5(1) Skupnega ukrepa 97/396/PNZ sprejmejo ukrepe iz člena 1 v treh mesecih od datuma začetka učinkovanja tega sklepa. V šestih mesecih od datuma začetka učinkovanja tega sklepa države članice obvestijo Generalni sekretariat Sveta in Komisijo o sprejetih ukrepih.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu. Učinkovati začne dan po objavi.

V Bruslju, 28. februarja 2002

Za Svet

Predsednik

A. Acebes Paniagua

[1] UL L 167, 25.6.1997, str. 1.

--------------------------------------------------