32002D0148Uradni list L 050 , 21/02/2002 str. 0064 - 0065


Sklep Sveta

z dne 18. februarja 2002

o sklenitvi posvetovanj z Zimbabvejem po členu 96 Partnerskega sporazuma AKP-ES

(2002/148/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti drugega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma o ukrepih, ki jih je treba sprejeti, in o postopkih, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju Partnerskega sporazuma AKP-ES, podpisanega v Cotonoju dne 23. junija 2000 [1], kakor se je začel začasno uporabljati s Sklepom predstavnikov vlad držav članic z dne 18. septembra 2000, in zlasti člena 3 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Vlada Zimbabveja je kršila bistvene elemente, navedene v členu 9 Partnerskega sporazuma AKP-ES.

(2) 11. januarja 2002 so potekala posvetovanja z Zimbabvejem po členu 96 Partnerskega sporazuma AKP-ES, kjer so organi Zimbabveja pojasnili svoje stališče in sprejeli posebne zaveze, ki so še vedno nezadostne glede zaustavitve nasilja, poteka svobodnih in poštenih predsedniških volitev dne 9. in 10. marca 2002 in zlasti dovoljene prisotnosti mednarodnih opazovalcev volitev in medijev.

(3) Upoštevani so bili nedavni dogodki v razvoju političnih dogodkov v Zimbabveju, kakor tudi dejstvo, da še vedno niso bili ustrezno izvajani nekateri pomembni ukrepi v zvezi z bistvenimi elementi Partnerskega sporazuma AKP-ES. Nedavno sprejeta restriktivna zakonodaja in stopnjevanje nasilja ter zastraševanje političnih nasprotnikov resno ogrožajo svobodo izražanja, združevanja in mirnega zborovanja v Zimbabveju –

SKLENIL:

Člen 1

Posvetovanja z Republiko Zimbabve po členu 96(2)(c) Partnerskega sporazuma AKP-ES se sklenejo.

Člen 2

Ukrepi, navedeni v priloženem pismu, so sprejeti kot ustrezni ukrepi v smislu člena 96(2)(c) Partnerskega sporazuma AKP-ES.

Ti ukrepi se prekličejo, ko zavladajo razmere, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države.

Ti ukrepi se uporabljajo za obdobje dvanajst mesecev. Pregledajo se v roku šestih mesecev.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 18. februarja 2002

Za Svet

Predsednik

J. Piqué i Camps

[1] UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Bruselj, …

PISMO PREDSEDNIKU ZIMBABVEJA

Evropska unija daje izreden pomen določbam člena 9 Partnerskega sporazuma AKP-ES. Spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih institucij in pravne države so bistveni elementi Partnerskega sporazuma temelj naših odnosov.

Zato je Evropska unija dne 29. oktobra 2001 izrazila globoko zaskrbljenost glede razmer v Zimbabveju in se odločila povabiti organe Zimbabveja, da uvedejo posvetovanja glede podrobne ocene razmer in njihovega izboljšanja.

Med temi posvetovanji, ki so potekala v Bruslju 11. januarja 2002, je Evropska unija ponovno izrazila resno zaskrbljenost glede politično spodbujenega nasilja, svobode medijev, neodvisnosti sodstva, dokončanja nezakonitega zavzetja posestev ter svobodnih in poštenih volitev, ter je menila, da bistven napredek na teh področjih še vedno ni dosežen.

Evropska unija je bila prepričana, da bi svobodne in poštene predsedniške volitve v marcu 2002 pripeljale državo na pot demokracije, socialnega miru in oživitve gospodarstva v Zimbabveju. Vendar opaža, da ta pričakovanja niso bila izpolnjena. Minimalni mednarodno dogovorjeni pogoji za svobodne in poštene volitve niso izpolnjeni.

Glede na zgoraj navedeno se je Evropska unija odločila skleniti posvetovanja po členu 96(2)(c) Partnerskega sporazuma AKP-ES. V smislu člena 96(2)(c) navedenega sporazuma se je Unija odločila sprejeti naslednje ustrezne ukrepe:

(a) začasno se ustavi financiranje proračunske podpore v okviru državnih indikativnih programov (DIP) za 7. in 8. ERSM;

(b) začasno se ustavi finančna podpora vsem projektom, razen tistim, ki neposredno podpirajo prebivalstvo, zlasti v socialnih sektorjih;

(c) financiranje se preusmeri v neposredno podporo prebivalstvu, zlasti v socialne sektorje, demokratizacijo, spoštovanje človekovih pravic in pravno državo;

(d) začasno se ustavi podpis 9. ERS DIP;

(e) izvajanje člena 12 Priloge II k Partnerskemu sporazumu AKP-ES se začasno ustavi, v kolikor je potrebno za uporabo omejevalnih ukrepov, sprejetih na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti;

(f) prispevki k operacijam humanitarne narave ne bodo spremenjeni;

(g) regionalni projekti bodo ocenjeni posamezno.

Ti ukrepi bodo preklicani, ko bodo zavladale razmere, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic, demokratična načela in pravno državo.

Evropska unija si pridržuje pravico sprejeti dodatne omejevalne ukrepe.

Evropska unija bo podrobno spremljala razvoj dogodkov v Zimbabveju in bi še enkrat želela poudariti svojo željo po nadaljnjem dialogu z Zimbabvejem na podlagi Partnerskega sporazuma AKP-ES.

S spoštovanjem,

Za Komisijo

Za Svet

--------------------------------------------------