32002D0083Úradný vestník L 044 , 14/02/2002 S. 0001 - 0011


Rozhodnutie Rady

z 28. januára 2002,

o zásadáchch, prioritách, strednodobých cieľoch a podmienkach obsiahnutých v Partnerstve pre vstup s Bulharskom

(2002/83/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 622/98 zo 16. marca 1998 o pomoci uchádzajúcim sa štátom v rámci predvstupovej stratégie a najmä na ustanovenie Partnerstiev pre vstup [1], najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) Európska Rada v Luxemburgu uviedla, že Partnerstvo pre vstup je novým nástrojom a základnou charakteristikou zdokonalenej predvstupovej stratégie;

(2) nariadenie (ES) č. 622/98 uvádza, že Rada má rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou a na návrh Komisie o zásadách, prioritách, strednodobých cieľoch a podmienkach obsiahnutých v jednotlivých Partnerstvách pre vstup predložených každému uchádzajúcemu sa štátu, ako aj o ich následných dôležitých úpravách;

(3) pomoc spoločenstva je podmienená splnením základných prvkov a najmä rešpektovaním záväzkov obsiahnutých v Európskych dohodách a napredovaním, pokiaľ ide o plnenie kritérií stanovených v Kodani. V prípade, keď tento základný prvok chýba, na návrh Komisie môže Rada konajúc kvalifikovanou väčšinou prijať príslušné opatrenia týkajúce sa akejkoľvek predvstupovej pomoci;

(4) Európska Rada v Luxemburgu rozhodla, že sa vykonávanie Partnerstva pre vstup a napredovanie pri prijímaní acquis bude posudzovať v orgánoch Európskej dohody;

(5) pravidelná správa Komisie z roku 2001 predkladá objektívnu analýzu príprav Bulharska na členstvo a uvádza množstvo prioritných oblastí pre ďalšiu prácu;

(6) s cieľom prípravy na členstvo by Bulharsko malo pokračovať v aktualizovaní svojho národného programu na prijatie acquis. Tento program by mal stanoviť časový harmonogram na dosiahnutie priorít a strednodobých cieľov stanovených v Partnerstve pre vstup;

(7) Bulharsko potrebuje zabezpečiť, aby boli k dispozícii príslušné právne a správne štruktúry potrebné na programovanie, koordináciu, riadenie, kontrolu a posudzovanie existencie vhodných predvstupových fondov spoločenstva,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

V súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 622/98 sú zásady, priority, strednodobé ciele a podmienky v Partnerstve pre vstup pre Bulharsko stanovené v prílohe k tomuto dokumentu, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Článok 2

Vykonávanie Partnerstva pre vstup sa posúdi v orgánoch Európskej dohody a príslušnými orgánmi Rady, ktorým Komisia pravidelne podáva správu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 28. januára 2002

Za Radu

predseda

J. Piqué i Camps

[1] Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

1. Úvod

Na svojom zasadnutí v Luxemburgu v decembri 1997 Európska Rada rozhodla, že Partnerstvo pre vstup bude hlavnou charakteristikou zdokonalenej predvstupovej stratégie mobilizujúcej všetky formy pomoci kandidátskym krajinám do jednotného rámca. Takýmto spôsobom spoločenstvo zameriava svoju pomoc na osobitné potreby každého kandidáta, pokiaľ ide o poskytovanie podpory na prekonávanie určitých problémov s cieľom vstupu.

O prvom Partnerstve pre vstup pre Bulharsko sa rozhodlo v marci 1998. Ako je ustanovené v nariadení (ES) č. 622/98 (článok 2), Partnerstvo pre vstup sa aktualizovalo prvýkrát v decembri 1999 zohľadniac ďalší pokrok v Bulharsku. Posledná revízia je založená na návrhu Komisie po konzultácii s Bulharskom a čerpá z analýzy pravidelnej správy Komisie z roku 2001 o napredovaní Bulharska, pokiaľ ide o vstup.

2. Ciele

Cieľom Partnerstva pre vstup je stanoviť v jednotnom rámci prioritné oblasti pre ďalšiu prácu identifikovanú v pravidelnej správe Komisie z roku 2001 o napredovaní Bulharska smerom k členstvu v únii, finančné prostriedky dostupné na pomoc Bulharsku pri vykonávaní týchto priorít a podmienky, ktoré sa budú uplatňovať na túto pomoc. Partnerstvo pre vstup poskytuje základ pre množstvo politických nástrojov, ktoré sa použijú na pomoc kandidátskym štátom pri ich prípravách na členstvo. Tieto zahŕňajú okrem iného aktualizovaný národný program pre prijatie acquis, ktorý pripravilo Bulharsko, predvstupový postup fiškálneho dohľadu, predvstupový hospodársky program, predvstupový pakt o organizovanom zločine, ako aj plány národného rozvoja, plány rozvoja vidieka, národnú stratégiu zamestnanosti v súlade s európskou stratégiou zamestnanosti a odvetvové plány potrebné pre účasť na štrukturálnych fondoch po získaní členstva a pre realizáciu ISPA a SAPARD pred vstupom. Každý z týchto nástrojov je svojím charakterom odlišný a pripravuje sa a vykonáva podľa osobitných postupov a je ho možné podporovať prostredníctvom predvstupovej pomoci. Nie sú nedeliteľnou súčasťou tohto partnerstva, ale priority, ktoré obsahujú, sú s nimi zlučiteľné.

3. Zásady

Hlavné prioritné oblasti uvedené pre každý kandidátsky štát sa týkajú ich schopnosti prijať záväzky plnenia kritérií stanovených v Kodani, ktoré uvádzajú, že členstvo vyžaduje:

- aby kandidátsky štát dosiahol stabilitu inštitúcií zaručujúcich demokraciu, zákonnosť, ľudské práva a rešpektovanie a ochranu menšín,

- existenciu fungujúceho trhového hospodárstva, ako aj kapacitu na vysporiadanie sa s konkurenčným tlakom a trhovými silami v rámci únie,

- schopnosť prijať záväzky členstva, vrátane dodržiavania cieľov politickej, hospodárskej a menovej únie.

Na svojom zasadnutí v Madride v roku 1995 Európska Rada zdôraznila potrebu, aby kandidátske krajiny zosúlaďovali svoje správne štruktúry na zabezpečenie harmonického fungovania politiky spoločenstva po vstupe a v Luxemburgu v roku 1997 zdôraznila, že je potrebné začlenenie acquis do legislatívy, ale samotné začlenenie nie je postačujúce; potrebné je zabezpečiť jeho skutočné uplatňovanie. Európske rady vo Feira v roku 2000 a v Gothenburgu v roku 2001 potvrdili mimoriadne veľký význam kapacity uchádzajúcich sa krajín, pokiaľ ide o vykonávanie a uplatňovanie acquis a dodali, že to vyžadovalo značné úsilie uchádzačov pri posilňovaní a reformovaní svojich správnych a súdnych štruktúr.

4. Priority a strednodobé ciele

Pravidelné správy Komisie poukázali na to, že okrem už uskutočneného napredovania ešte v určitých oblastiach musia kandidátske štáty vynaložiť značné úsilie v príprave na vstup. Táto situácia vyžaduje definovanie strednodobých etáp podľa priorít, pričom každá má byť doplnená o presné ciele stanovené v spolupráci s príslušnými štátmi, ktorých dosiahnutie bude podmieňovať poskytnutý stupeň pomoci a postup rokovaní, ktoré prebiehajú s Bulharskom. Priority, ktoré sú uvedené v revidovanom Partnerstve pre vstup, boli vybraté na základe toho, že je reálne očakávať, že ich Bulharsko môže splniť, alebo sa k nim značne priblížiť v priebehu nasledujúcich dvoch rokov (2002 až 2003). V tomto zozname boli patrične zdôraznené problémy, ktoré vyžadujú obzvlášť naliehavé kroky. Napredovanie, ktoré sa dosiahlo pri plnení priorít Partnerstva pre vstup z roku 1999, je vyhodnotené v pravidelnej správe z roku 2001. Toto hodnotenie sa využilo pri formulovaní priorít súčasného Partnerstva.

Bulharsko predložilo aktualizovanú verziu svojho národného programu na prijatie acquis (NPAA) 2. júla 2001. NPAA stanovuje časový harmonogram na dosiahnutie priorít a strednodobých cieľov založený na Partnerstve pre vstup z roku 1999, ako aj potrebné správne štruktúry a finančné zdroje.

Partnerstvo pre vstup uvádza prioritné oblasti pre prípravy Bulharska na členstvo. Bulharsko sa však bude musieť zamerať na všetky problémy identifikované v pravidelnej správe z roku 2001. Je tiež dôležité, aby Bulharsko splnilo záväzky aproximácie legislatívy a vykonávania acquis v súlade so záväzkami v rámci Európskej dohody a v súvislosti s negociačným procesom. Treba pripomenúť, že samotné začlenenie acquis do legislatívy nie je postačujúce; bude tiež potrebné zabezpečiť, aby sa skutočne uplatňovalo na rovnaké normy ako sa uplatňujú v rámci únie. Vo všetkých oblastiach, ktoré sú uvedené, je potrebné spoľahlivé a účinné vykonávanie a uplatňovanie acquis.

Na základe analýzy pravidelnej správy Komisie sa identifikovali pre Bulharsko tieto priority a strednodobé ciele. Tieto priority sú prezentované v súlade so štruktúrou pravidelnej správy [1].

Politické kritériá

Demokracia a zákonnosť

- pokračovať v napredovaní reformy verejnej správy. Zabezpečiť účinné vykonávanie ustanovení zákona o štátnej službe a súvisiacich predpisov. Prijať opatrenia na zabezpečenie zodpovednosti, otvorenosti a transparentnosti verejnej služby. Posilniť kapacitu pre strategické plánovanie, analýzu politiky a hodnotenie v ústredí vlády a odborných ministerstvách a zlepšiť kvalitu konzultácie s dotknutými stranami (napr. sociálnymi a hospodárskymi partnermi, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom) na príprave novej legislatívy,

- v prípade potreby obzvlášť naliehavých krokov: začať vykonávať stratégiu reformy súdneho systému, pričom sa mimoriadna pozornosť venuje:

- posilneniu administratívnej kapacity kľúčových inštitúcií; Najvyššia súdna Rada a Ministerstvo spravodlivosti prostredníctvom vytvárania rozpočtových, kontrolných, plánovacích kapacít a kapacít na riadenie ľudských zdrojov,

- preskúmaniu stupňa imunity členov súdnictva na zabezpečenie, že je v zhode s medzinárodnými normami,

- zabezpečeniu úplného vykonávania základných práv v trestných prípadoch, ako je právna pomoc,

- v prípade potreby obzvlášť naliehavých krokov: zahájiť uskutočňovanie národnej stratégie boja s korupciou vo verejnom živote, predovšetkým sa zamerať na vytváranie uvedomenia, prevenciu a trestné stíhanie prípadov korupcie.

Ľudské práva a ochrana menšín

- zabezpečiť zriadenie účinného systému na odškodnenie v prípade zneužitia úradnej moci polície,

- pokračovať vo vykonávaní rámcového programu pre Rómov s náležitou pozornosťou poskytovaniu finančnej podpory, významnému posilneniu Národnej rady pre etnické a demografické záležitosti a zabezpečeniu rovnakého prístupu k zdravotníctvu, bývaniu, vzdelaniu a sociálnemu zabezpečeniu,

- prijať a vykonávať sekundárnu legislatívu potrebnú na efektívne fungovanie zákona na ochranu detí. Zabezpečiť prijatie ďalších opatrení na zlepšenie spoločenských služieb starostlivosti o deti. Zabezpečiť úplné vykonávanie Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Hospodárske kritériá

- zachovať makroekonomickú stabilitu vzhľadom na zabezpečenie strednodobej udržateľnosti verejných financií a pokračovať v podpore hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti prostredníctvom reštrukturalizácie trhovo orientovaných podnikov a v podpore rozvoja súkromného sektora,

- prijať opatrenia na zlepšenie fungovania finančného sektora a najmä posilnenie bankového sektora,

- pokračovať v procese privatizácie takým spôsobom, aby sa dali privatizované podniky reštrukturalizovať a umožnil sa ich rast,

- napredovať v reštrukturalizácii energetického sektora. Vyvinúť a začať vykonávanie stratégie na zvýšenie energetickej účinnosti a zamerať sa na získanie zvýšených investícií,

- zabezpečiť reštrukturalizáciu odvetvia výroby ocele na zaistenie jeho životaschopnosti, aby sa mu už neposkytovala žiadna štátna podpora nezlúčiteľná s pravidlami spoločenstva týkajúcimi sa štátnej podpory odvetviu výroby ocele,

- ďalej zdokonaľovať a urýchliť konkurzné a likvidačné konania, skrátiť dobu potrebnú na ukončenie konaní a zlepšenie výkonu rozhodnutí,

- zriadiť fungujúci pozemkový trh a dokončiť pozemkový register a register nehnuteľností,

- prijať ďalšie opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia a podporovať domáce a zahraničné investície. Zabezpečiť právne, daňové, regulačné a správne systémy priaznivé pre podnikanie (vrátane zlepšenej realizácie zmlúv a licenčných postupov), ktoré poskytnú rovnaké východiskové podmienky pre všetky podniky,

- vytvoriť priaznivejšie podnikateľské prostredie pre malé a stredné podniky (MSP) odstránením pretrvávajúcich prekážok pre rozvoj MSP, vrátane nedostatočných odborných vedomostí manažérov MSP a prístupu k financiám na základe vhodných podmienok.

Schopnosť prijať záväzky členstva

Voľný pohyb tovaru

- modifikovať právny systém týkajúci sa technických požiadaviek presadzovaním nových a globálnych zásad na zabezpečenie ich súladu s acquis,

- posilniť horizontálnu administratívnu infraštruktúru a oddeliť normalizačné a certifikačné funkcie. Vykonávať smernice "nového prístupu" na základe modifikovanej rámcovej legislatívy a posilniť príslušnú administratívnu kapacitu (orgány posudzovania zhody a laboratóriá). Urýchliť prijatie zosúladených EN noriem,

- usilovať sa o zosúladenie legislatívy v odvetviach, ako sú farmaceutiká, chemikálie, potraviny a motorové vozidlá. Posilniť systémy dohľadu nad trhom a pripraviť správu a podnikateľov v potravinárskej oblasti na zásady spoločenstva v oblasti bezpečnosti potravín,

- prijať a uplatňovať zmeny a doplnenia legislatívy o verejnom obstarávaní na zabezpečenie správneho uplatňovania a úplnej zlúčiteľnosti s acquis. Zabezpečiť transparentné postupy verejného obstarávania na centrálnych a regionálnych úrovniach,

- pokračovať v preskúmavaní legislatívy v nezosúladenej oblasti na zabezpečenie súladu s článkom 28, 29 a 30 Zmluvy a dokončenie správnych opatrení pre budúce monitorovanie v tejto oblasti.

Voľný pohyb osôb

- pokračovať v úsilí o zosúladenie vzájomného uznávania odborných kvalifikácií a diplomov a zavádzať požadované správne štruktúry, vzdelávacie a školiace programy,

Sloboda poskytovania služieb

- upevňovať kontrolu finančných služieb,

- prijať a vykonávať vnútroštátnu legislatívu a zriadiť nezávislý verejný kontrolný orgán zodpovedný za sledovanie správneho uplatňovania ustanovení o ochrane údajov.

Voľný pohyb kapitálu

- prijať ďalšie opatrenia na zabránenie, aby sa finančné systémy využívali na pranie peňazí. Posilnenie kapacity Úradu finančnej polície na boj proti praniu peňazí a na zabezpečenie spolupráce so všetkými príslušnými profesijnými skupinami. Dokončiť zosúladenie legislatívy s druhou smernicou zameranou proti praniu peňazí,

- zabezpečiť dodržiavanie odporúčaní pracovnej skupiny na boj proti praniu peňazí.

Právo spoločností

- aktualizovať účtovnícke a audítorské štandardy a postupy a ďalšie zosúladenie regulačného rámca s acquis,

- v prípade potreby obzvlášť naliehavých krokov: podporiť vymáhanie práv priemyselného a duševného vlastníctva s dôrazom na boj proti pirátstvu a falšovaniu a posilnenie opatrení hraničných kontrol. Zlepšiť spoluprácu výkonných orgánov; zintenzívniť vzdelávanie výkonných orgánov vrátane sudcov a žalobcov.

Politika hospodárskej súťaže

- dokončiť legislatívny rámec v protimonopolnej oblasti aj v oblasti štátnej pomoci; posilňovať administratívnu kapacitu (najmä kontrolu štátnej pomoci); zabezpečiť úplné presadzovanie protimonopolných pravidiel a pravidiel štátnej pomoci; uchovávať úplný súpis štátnej pomoci a pripravovať ročné súhrnné správy o štátnej pomoci; zvyšovať informovanosť o protimonopolných pravidlách a pravidlách štátnej pomoci medzi účastníkmi trhu a poskytovateľmi pomoci; zintenzívňovať vzdelávanie súdnictva v protimonopolnej oblasti a oblasti štátnej pomoci.

Poľnohospodárstvo

- príprava administratívnych štruktúr potrebných na návrh, vykonanie, riadenie, monitorovanie, kontrolu a posudzovanie programov rozvoja vidieka financovaných spoločenstvom,

- zmodernizovať kapacitu poľnohospodárskej správy na praktické vykonávanie a uplatňovanie mechanizmov riadenia spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä integrovanej správy a systému kontroly, platobnú agentúru pre riadenie fondov spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj vykonávanie a uplatňovanie veterinárnej a fytosanitárnej legislatívy a legislatívy pre bezpečnosť potravín,

- uskutočniť potrebné opatrenia na vytvorenie a posilnenie efektívnych pozemkových, pracovných a kapitálových trhov vo vidieckych a poľnohospodárskych sektoroch.

- pokračovať v modernizácii zariadení na spracovanie potravín tak, aby boli schopné dodržiavať normy spoločenstva týkajúce sa bezpečnosti potravín.

- pokračovať v posilňovaní správy na kontrolu potravín,

- pokračovať v príprave registra vinohradov,

- pokračovať v zosúlaďovaní veterinárnej a fytosanitárnej legislatívy a zmodernizovať kontrolné opatrenia najmä na budúcich vonkajších hraniciach,

- dokončiť transpozíciu legislatívy o prenosných spongiformných encefalopatiách, pasoch pre rastliny, maximálnych úrovniach rezíduí, výžive zvierat a zabezpečiť jej vykonávanie a uplatňovanie v súlade s acquis, vrátane testovania chorôb zvierat, najmä prenosných spongiformných encefalopatií.

Rybolov

- vybudovať príslušnú organizáciu, príslušné inštitucionálne zdroje a vybavenie týkajúce sa inšpekcie a kontrol na centrálnych a regionálnych úrovniach; dokončiť register rybárskych plavidiel v plnej zhode s požiadavkami spoločenstva.

Dopravná politika

- pokračovať v zosúlaďovaní práva a posilňovaní administratívnej kapacity v cestnej doprave, predovšetkým prispôsobenie vozového parku technickým a bezpečnostným požiadavkám a výber poplatkov/zdaňovanie.

- pokračovať v zosúladení práva a posilniť administratívnu kapacitu v železničnej doprave vzhľadom na vykonávanie revidovaného acquis v oblasti železničnej dopravy. Pokračovať v reštrukturalizácii bulharských železníc,

- pokračovať v zosúlaďovaní a vykonávaní námornej dopravnej legislatívy zohľadňujúc najnovší vývoj a predovšetkým posilniť administratívne kapacity s cieľom zlepšenia výkonnosti Bulharska ako vlajkového štátu v oblasti námornej bezpečnosti.

Zdaňovanie

- pokračovať v zosúlaďovaní legislatívy v oblasti DPH predovšetkým vzhľadom na transakcie oslobodené od DPH, práva na odpočet a osobitných predpisov. Zosúladiť postupne legislatívu týkajúcu sa spotrebných daní, predovšetkým vzhľadom na uplatňované sadzby,

- zabezpečiť, aby existujúca a budúca legislatíva zodpovedala zásadám kódexu správania v oblasti obchodného zdaňovania,

- pokračovať v modernizácii a posilňovaní správy daní na zabezpečenie účinného vykonávania a uplatňovania zákonov, predovšetkým pri výbere daní a na zabezpečenie administratívnej spolupráce a vzájomnej pomoci,

- vytvoriť systémy informačnej technológie (IT) tak, aby sa umožnila výmena elektronických dát medzi spoločenstvom a jeho členskými štátmi,

- vykonávať smernicu o zadržaní a pohyboch.

Štatistika

- ďalej zlepšovať kvalitu a rozsah štatistiky; zabezpečiť primerané zdroje na ďalšie posilnenie štatistických kapacít aj na národnej úrovni.

Zamestnanosť a sociálna politika

- pokračovať v zosúlaďovaní acquis v oblasti sociálnej politiky, najmä v oblasti rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi a zdravia a bezpečnosti pri práci a zabezpečiť kapacity na jej vykonávanie, vrátane posilňovanie inšpektorátov práce. Prijať antidiskriminačnú legislatívu a vypracovať časový harmonogram na jej vykonávanie.

- pokračovať v zosúlaďovaní legislatívneho rámca a rozvinúť implementačnú kapacitu pre acquis v oblasti zdravotníctva; urýchliť rozvoj opatrení v oblasti dohľadu a kontroly prenosných chorôb a monitorovania zdravia a informácií,

- pokračovať v podpore úsilia o vytvorenie kapacity sociálnych partnerov, najmä s cieľom ich budúcej úlohy pri rozvoji a vykonávaní politiky zamestnanosti a sociálnej politiky spoločenstva, vrátane Európskeho sociálneho fondu a podporovať systematické zapájanie sociálnych partnerov, najmä prostredníctvom dvojstranného sociálneho dialógu,

- pripraviť národnú stratégiu, vrátane zberu údajov, s cieľom budúcej účasti na európskej stratégii o sociálnom začlenení.

Energia

- pripraviť podľa naliehavosti novú stratégiu v oblasti energetiky s náležitou pozornosťou na potrebu zlepšiť energetickú účinnosť (a na vykonávanie prísnej politiky riadenia podľa spotreby) a revidovať prognózy energetickej spotreby na základe scenárov realistického rastu a energetickej náročnosti. Toto by malo zohľadniť záväzky Porozumenia z roku 1999 o Kozlodujskej jadrovej elektrárni,

- vykonávať záväzok podľa Porozumenia z roku 1999 na definitívne uzavretie blokov 1 a 2 Kozlodujskej jadrovej elektrárne pred rokom 2003 a v roku 2002 rozhodnúť o konečnom dátume, ktorý nebude neskôr ako v roku 2006, na uzavretie blokov 3 a 4,

- vykonávať odporúčania, ktoré obsahuje správa Rady o jadrovej bezpečnosti v súvislosti s rozšírením, s náležitým zreteľom na priority určené v správe,

- sústrediť sa na posilnenie nezávislosti, zdrojov a kapacít národného regulačného orgánu pre jadrovú energiu,

- pokračovať v zabezpečovaní vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti v blokoch 5 a 6 Kozlodujskej jadrovej elektrárne a udržanie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti počas fáz ukončenia prevádzky blokov 1 až 4,

- v prípade potreby obzvlášť naliehavých krokov: prijať právny rámec a časový harmonogram na splnenie požiadavky na zásoby ropy podľa acquis,

- zlepšiť riadenie rádioaktívneho odpadu,

- zahájiť realizáciu opatrení na energetickú účinnosť a podporovať využívanie obnoviteľnej energie. Zabezpečiť primerané prostriedky pre Agentúru pre energetickú účinnosť,

- vytvoriť transparentné trhové pravidlá s jasným harmonogramom na otvorenie trhu pre hospodársku súťaž. Posilniť úlohu štátnej regulačnej komisie pri uplatňovaní týchto pravidiel. Dokončiť reštrukturalizáciu v sektore tuhých palív,

- pripraviť na účasť na vnútornom trhu elektrickej energie a zemného plynu vrátane zosúladenia legislatívy; zriadiť nezávislého operátora systému prenosu (elektrickej energie); odstránenie zostávajúcich cenových deformácií; posilniť sektorové kontrolné úrady a prispôsobiť časové harmonogramy na otvorenie trhu.

Priemyselná politika

- vytvoriť a rozvinúť trhovo orientovanú stratégiu hospodárskej súťaže vrátane prípadných odvetvových stratégií.

Telekomunikácie a informačné technológie

- dokončiť transpozíciu acquis,

- zabezpečiť nezávislosť orgánov podieľajúcich sa na regulácii (Štátna telekomunikačná Komisia, Poštový kontrolný úrad a ministerstvo) od činností súvisiacich s prevádzkou a posilniť ich kapacitu pri príprave plánovanej úplnej liberalizácie týchto sektorov od 1. januára 2003.

Kultúrna a audiovizuálna politika

- posilniť administratívnu kapacitu národného regulačného orgánu v oblasti vysielania.

Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov

- posilniť administratívnu kapacitu na kľúčových ministerstvách, najmä na centrálnej úrovni, navrhnúť stratégie a vykonávať a hodnotiť projekty pre regionálny rozvoj a hospodársku a sociálnu súdržnosť financované z fondov spoločenstva a národných fondov,

- pripraviť koherentný plán rozvoja ako vyžadujú predpisy štrukturálnych fondov. Integrovať ho do národného rozpočtového a rozhodovacieho rámca tak, aby slúžil ako nástroj integrovaného a operačného rozvoja,

- vysvetliť navrhované inštitucionálne opatrenia pre riadenie štrukturálnych fondov po vstupe, vrátane náležitej kontroly, monitorovania a hodnotenia mechanizmov a zahájiť budovanie potrebných administratívnych štruktúr konzistentných s týmito opatreniami,

- pripraviť sa na plnenie základných ustanovení na riadenie financií a kontrolu, ako je ustanovené v príslušných predpisoch štrukturálnych fondov.

Životné prostredie

- dokončenie transpozície acquis, s osobitným dôrazom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, kvalitu ovzdušia, odpadové hospodárstvo, kvalitu vody, ochranu prírody a kontrolu priemyselného znečisťovania a riadenie rizík a ochranu pred žiarením,

- pokračovať vo vykonávaní acquis s osobitným dôrazom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, kvalitu ovzdušia, odpadové hospodárstvo, kvalitu vody, ochranu prírody a kontrolu priemyselného znečisťovania a riadenie rizík a ochranu pred žiarením. Pokračovať v príprave a vypracovaní plánov na vykonávanie konkrétnych smerníc, vrátane finančných plánov s osobitným dôrazom na odpadové hospodárstvo (vrátane plánov na odpadové hospodárstvo), kvalitu vody a ochranu prírody a zahájiť vykonávanie,

- pokračovať v posilňovaní administratívnej, monitorovacej a vykonávacej kapacity na národných a regionálnych úrovniach. Osobitná pozornosť by sa mala venovať posilneniu Ministerstvu životného prostredia a vody, ako aj regionálnym inšpektorátom pre odpadové hospodárstvo a ochranu prírody,

- pokračovať v integrácii požiadaviek ochrany životného prostredia do definície a vykonávania všetkých ostatných odvetvových politík s cieľom podporiť trvalo udržateľný rozvoj.

Ochrana spotrebiteľov a zdravia

- pokračovať v zosúlaďovaní legislatívy a prijať opatrenia na zabezpečenie účinného vykonávania zákona o ochrane spotrebiteľov, najmä prostredníctvom nezávislého a účinného mechanizmu dohľadu nad trhom.

Spolupráca v oblasti súdnictva a vnútorných záležitostí

- predložiť Schengenský akčný plán,

- pokračovať v zlepšovaní a modernizácii infraštruktúry na budúcich vonkajších hraniciach únie,

- zosúladiť súčasný zákon o utečencoch s príslušným acquis a zabezpečiť jeho správne vykonávanie,

- zlepšiť vnútornú spoluprácu s políciou a s ostatnými orgánmi ochrany práva a súdnictvom, najmä posilňovať kapacity na boj s organizovaným zločinom,

- zlepšiť a vykonávať integrovanú stratégiu na boj proti organizovanému zločinu od prevencie k trestnému stíhaniu v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti, Ministerstvom vnútra a každým ďalším zainteresovaným orgánom,

- vypracovať národnú stratégiu boja proti drogám a posilniť administratívnu kapacitu a koordináciu medzi orgánmi, ktoré sú podieľajú na jej vykonávaní,

- prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie vykonávania nástrojov spoločenstva v oblasti súdnej spolupráce v občianskych záležitostiach,

- prijať potrebné opatrenia na dokončenie zosúladenia legislatívy s Dohovorom o ochrane finančných záujmov spoločenstiev a jeho protokolov.

Colná únia

- úplné vykonávanie bulharského colného kódexu a jeho vykonávacích ustanovení, zaručiť stabilitu a posilniť administratívnu a operačnú kapacitu colnej správy, aby sa jej umožnilo posilniť legislatívu a zlepšiť spoluprácu s ostatnými orgánmi na ochranu práva. Pokračovať v zlepšovaní infraštruktúry na hraniciach,

- v prípade potreby obzvlášť naliehavých krokov: Pokračovať vo vykonávaní stratégie informačnej technológie bulharskej colnej správy. Rozvíjať systémy informačnej technológie s cieľom výmeny počítačom spracovaných dát medzi spoločenstvom a Bulharskom,

- pokračovať v serióznom úsilí na uskutočňovanie politiky colnej etiky.

Finančná kontrola

- vykonávať nový legislatívnych rámec týkajúci sa verejnej internej finančnej kontroly a posilniť administratívnu kapacitu a funkcionálnu nezávislosť príslušných inštitúcií,

- zaviesť rámec pre audity systémov a výkonov a rozvíjanie kultúry manažérskej zodpovednosti,

- vypracovať koherentné a úplné normy pre externý audit podporovaný príslušnou metodológiou a príručkami; posilniť kapacitu národného kontrolného úradu,

- v prípade potreby obzvlášť naliehavých krokov: dokončiť legislatívny rámec pre externý audit,

- určiť kontaktný bod pre ochranu finančných záujmov spoločenstiev a efektívne zahájenie spolupráce s OLAF prostredníctvom tohto kontaktného bodu,

- posilniť boj proti podvodu,

- zintenzívniť úsilie na zabezpečenie správneho používania, kontroly, monitorovania a posudzovania financovania spoločenstva pred vstupom ako kľúčový ukazovateľ schopnosti Bulharska vykonávať acquis pre finančnú kontrolu.

5. Programovanie

Na obdobie rokov 2000 až 2006 finančná pomoc Bulharsku okrem Phare zahŕňa podporu pre predvstupové opatrenia pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prostredníctvom predvstupového nástroja SAPARD (nariadenie Rady (ES) č. 1268/1999, Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87); a podporu pre projekty infraštruktúry v oblastiach životného prostredia a dopravy prostredníctvom štrukturálneho nástroja ISPA (nariadenie Rady (ES) č. 1267/1999, Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 73), ktorý poskytuje prioritu opatreniam podobným fondu súdržnosti v období pred vstupom. Na základe týchto národných prídelov Bulharsko môže tiež financovať časť svojej účasti na programoch spoločenstva vrátane rámcových programov vedecko-technického rozvoja a programov v oblastiach vzdelávania a podnikania. Okrem toho Bulharsko bude mať prístup k financovaniu z programov pre viaceré krajiny a horizontálnych programov priamo spojených s acquis. Spoločné financovanie uchádzajúcimi štátmi sa neustále vyžaduje pre všetky investičné projekty. Od roku 1998 Komisia spolupracuje s Európskou investičnou bankou a medzinárodnými finančnými inštitúciami, najmä s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a Svetovou bankou s cieľom uľahčenia spolufinancovania projektov týkajúcich sa predvstupových priorít.

6. Podmienenosť

Pomoc spoločenstva pre financovanie projektov prostredníctvom troch predvstupových nástrojov Phare, ISPA a SAPARD je podmienená, pokiaľ ide o záväzky Bulharska podľa Európskej dohody, ďalšími krokmi smerom k splneniu kritérií stanovených v Kodani a najmä napredovaním pri plnení osobitných priorít tohto revidovaného Partnerstva pre vstup. Nerešpektovanie týchto všeobecných podmienok by mohlo viesť k rozhodnutiu Rady o pozastavení finančnej pomoci na základe článku 4 nariadenia (ES) č. 622/98.

7. Monitorovanie

Vykonávanie Partnerstva pre vstup sa monitoruje v rámci Európskej dohody. Ako bolo zdôraznené Európskou radou v Luxemburgu, je dôležité, aby inštitúcie Európskej dohody boli naďalej rámcom, v ktorom sa môže kontrolovať prijímanie a vykonávanie acquis. Dôležité oddiely Partnerstva pre vstup sa prerokujú v príslušnom podvýbore. Asociačný výbor prerokuje otázky celkového vývoja, napredovania a problémy pri plnení priorít Partnerstva a strednodobé ciele, ako aj konkrétnejšie záležitosti, ktoré mu boli predložené z podvýborov.

Riadiaci výbor Phare zabezpečuje, aby kroky financované na základe všetkých týchto troch predvstupových nástrojov, Phare, ISPA a SAPARD, boli navzájom zlučiteľné, ako aj s Partnerstvami pred vstupom, ako je stanovené v koordinačnom nariadení (nariadenie Rady (ES) č. 1266/1999, Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 68).

Partnerstvo pre vstup sa v prípade potreby zmení a doplní v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 622/98.

[1] Osnova prezentácie je rovnaká ako v pravidelnej správe z roku 2000.

--------------------------------------------------