32002D0046Uradni list L 021 , 24/01/2002 str. 0021 - 0022


Odločba Komisije

z dne 21. januarja 2002

o spremembi Odločbe 92/452/EGS o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje in skupin za pridobivanje govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost

(notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 84)

(Besedilo velja za EGP)

(2002/46/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 94/113/ES [2], in zlasti člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pristojne veterinarske službe v Kanadi in Združenih državah so posredovale zahteve za dopolnitev in spremembo seznama, uvedenega z Odločbo Komisije 92/452/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/728/ES [4], uradno odobrenih skupin na njunih ozemljih, za izvoz zarodkov domačega goveda v Skupnost.

(2) Zagotovila v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz člena 8 Direktive 89/556/EGS so Komisiji predložile pristojne veterinarske službe zadevnih držav in zadevnim skupinam za zbiranje je bila izdana uradna odobritev za izvoz v Skupnost.

(3) Odločbo 92/452/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(4) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Prilogi k Odločbi Komisije 92/452/EGS:

1. Naslednje vrstice se dodajo k vrsticam, ki se nanašajo na kanadske skupine:

CA | | E 022 | | 324 Notre Dame Notre-Dame du Bon-Conseil Québec JOC 1AO | Dr René Bergeron |

CA | | E1531 | | 39 Barker Lane Wicklow New Brunswick E7L 3S4 | Dr Conrad C. Anderson |

2. Vrstice, ki se nanašajo na kanadsko skupino E 549, se nadomesti z:

CA | | E 549 | | Abbotsford Veterinary Clinic PO box 524 Unit 200-33648 McDougall Avenue Abbotsford British Columbia V2S 5Z5 | Dr R. Vanderval Dr Martin Darrow |

3. Vrstico, ki se nanaša na ameriško skupino št. 96IA086 E 608, se nadomesti z:

USA | | 96IA086 E 608 | | Trans Ova Genetics Iowa Division2938380th StreetSioux Centre, ΙΑMontana Division9033Walker RoadBelgarde, MT | Drs Chjarles S. Gue III (Chuck) Paul Vanroekel Daryl Funk Julie Koster |

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. januarja 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 302, 19.10.1989, str. 1.

[2] UL L 53, 24.2.1994, str. 53.

[3] UL L 250, 29.8.1992, str. 40.

[4] UL L 273, 16.10.2001, str. 24.

--------------------------------------------------