32001R2560

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2560/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista

Virallinen lehti nro L 344 , 28/12/2001 s. 0013 - 0016


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2560/2001,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2001,

rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Rajojen yli suoritettavista tilisiirroista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/5/EY(5) pyrittiin parantamaan rajat ylittäviä tilisiirtopalveluja ja erityisesti niiden tehokkuutta. Tavoitteena oli, että kuluttajat ja pk-yritykset voisivat tehdä nopeammin, turvallisemmin ja edullisemmin tilisiirtoja yhteisön eri osien välillä. Tällaisten rajat ylittävien tilisiirtojen ja maksujen kustannukset ovat yleensä vielä varsin korkeita kotimaisiin maksutapahtumiin verrattuna. Komission toteuttaman ja 20 päivänä syyskuuta 2001 julkistetun tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kuluttajat eivät saa riittävästi tai lainkaan tietoja tilisiirtojen kustannuksista ja että rajat ylittävien tilisiirtojen keskimääräiset kustannukset eivät ole juuri muuttuneet vuoden 1993 jälkeen, jolloin vastaava tutkimus toteutettiin.

(2) Pienistä maksuista sisämarkkinoilla 31 päivänä tammikuuta 2000 annetussa komission tiedonannossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, komission tiedonannosta 26 päivänä lokakuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa ja keinoista talouden toimijoiden tukemiseksi euroon siirtymisessä 4 päivänä heinäkuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa sekä rajat ylittävien maksupalvelujen kehittämisestä syyskuussa 1999 ja syyskuussa 2000 annetuissa Euroopan keskuspankin kertomuksissa on kaikissa korostettu, että tällä alalla tarvitaan pikaisesti tosiasiallisia parannuksia.

(3) Euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönottoon liittyvistä valmisteluista 3 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille todettiin, että komissio aikoo käyttää kaikkia keinoja ja toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta rajat ylittävien maksujen kustannukset lähestyisivät maiden sisäisiä maksuja ja jotta euroalue tulisi tältä osin "sisäisenä maksualueena" Euroopan kansalaisille avoimeksi ja konkreettiseksi.

(4) Sen tavoitteen osalta, joka vahvistettiin uudelleen siinä yhteydessä, kun euro otettiin käyttöön tilirahana, että euron hinnoittelun olisi oltava, jollei yhtäläinen niin ainakin vastaavanlainen, ei ole saatu aikaan mitään merkittävää tulosta, joka osoittaisi rajat ylittävien maksujen alentuneen verrattuna maan sisäisten maksujen kustannuksiin.

(5) Rajat ylittävien maksujen määrä kasvaa jatkuvasti sisämarkkinoiden toteutumisen edetessä. Euron käyttöönotolla on helpotettu maksuja tällä alueella, jolla ei ole sisäisiä rajoja.

(6) Rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista perittävien palvelumaksujen tason säilyttäminen korkeampana kuin maan sisäisistä maksuista perittävien palvelumaksujen taso muodostuu jarruksi rajat ylittävälle kaupalle ja esteeksi sisämarkkinoiden toiminnalle. Tämä on niin ikään omiaan heikentämään luottamusta euron käyttöä kohtaan. Sisämarkkinoiden toiminnan edistämiseksi on näin ollen tarpeen varmistaa, että rajat ylittävistä ja jäsenvaltion sisäisistä euromääräisistä maksuista perittävät palvelumaksut ovat samoja, mikä myös vahvistaisi luottamusta euroa kohtaan.

(7) Euron käyttöä koskevat sopeutumismääräajat ja euroon siirtymiseen liittyvä laitoksille aiheutuva ylimääräinen työ huomioon ottaen olisi sähköisiin rajat ylittäviin euromääräisiin maksutapahtumiin sovellettava samansuuruisten palvelumaksujen periaatetta 1 päivästä heinäkuuta 2002. Rajojen yli suoritettaviin tilisiirtoihin olisi sovellettava ylimääräistä siirtymäkautta 1 päivään heinäkuuta 2003, jotta tarvittavat perusrakenteet ja toimintaedellytykset voidaan luoda.

(8) Nykytilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa samansuuruisten palvelumaksujen periaatetta paperisekkeihin, sillä niiden luonteen vuoksi niitä ei voida käsitellä yhtä tehokkaasti kuin muita maksuvälineitä, erityisesti sähköisesti suoritettavia maksuja. Sitä vastoin sekkeihin olisi sovellettava kustannusten avoimuuden periaatetta.

(9) Asiakkaille on tarpeen antaa tietoja perittävistä palvelumaksuista ja niiden muutoksista, jotta he voivat arvioida rajat ylittävien maksujen aiheuttamia kustannuksia. Tämä koskee myös tapauksia, joissa rajat ylittävään euromääräiseen maksutapahtumaan liittyy muu valuutta kuin euro.

(10) Tällä asetuksella ei rajoiteta maksulaitosten mahdollisuutta määrätä eri palvelumaksut kattavaa kokonaistariffia, kunhan siinä ei aseteta rajat ylittäviä maksuja maiden sisäisiä maksuja huonompaan asemaan.

(11) On myös tärkeää säätää parannuksista, jotka helpottavat maksulaitosten rajat ylittävien maksujen suorittamista. Tältä osin olisi edistettävä standardointia ja erityisesti kansainvälisen tilinumeron (International Bank Account Number, IBAN)(6) ja pankkitunnuksen (Bank Identifier Code, BIC)(7) käyttöä, jotka ovat tarpeen käsiteltäessä rajojen yli suoritettavia tilisiirtoja automaattisesti. Näiden tunnusten mahdollisimman laaja-alaista käyttöä pidetään olennaisena. Lisäksi olisi poistettava muut ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavat toimenpiteet, jotta asiakkailta rajat ylittävistä maksuista perittäviä palvelumaksuja voidaan pienentää.

(12) Rajat ylittäviä maksuja suorittaville laitoksille aiheutuvien rasitteiden lievittämiseksi olisi poistettava asteittain ne kansalliset velvoitteet, jotka koskevat maksutasetilastointia varten järjestelmällisesti annettavia ilmoituksia.

(13) Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi huolehdittava myös siitä, että on olemassa asianmukaiset ja tehokkaat valitus- ja muutoksenhakumenettelyt maksumääräyksen antajan ja hänen maksulaitoksensa tai edunsaajan ja hänen maksulaitoksensa välillä mahdollisesti ilmenevien riitojen ratkaisemiseksi, käyttäen tarvittaessa olemassa olevia menettelyjä.

(14) On toivottavaa, että komissio esittää viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2004 kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

(15) Olisi säädettävä menettelystä, jonka mukaan tätä asetusta voidaan soveltaa myös jonkun muun jäsenvaltion omassa valuutassa maksettaviin rajat ylittäviin maksuihin, jos kyseinen jäsenvaltio niin päättää,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asiasisältö ja soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista sen varmistamiseksi, että näistä maksuista peritään samat palvelumaksut kuin jäsenvaltion sisällä suoritettavista euromääräisistä maksuista.

Tätä asetusta sovelletaan yhteisössä suoritettaviin rajat ylittäviin euromääräisiin maksuihin, joiden arvo on enintään 50000 euroa.

Tätä asetusta ei sovelleta laitosten välisiin, näiden omaan lukuun suoritettuihin rajat ylittäviin maksuihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "Rajat ylittävillä maksuilla"

i) 'rajojen yli suoritettavia tilisiirtoja, toisin sanoen maksumääräyksen antajan toimeksiannosta jäsenvaltiossa sijaitsevan laitoksen tai laitoksen sivukonttorin kautta tehtyä rahansiirtoa saajalle toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan laitokseen tai laitoksen sivukonttoriin. Maksumääräyksen antaja ja saaja voivat olla yksi ja sama henkilö;

ii) "rajat ylittäviä sähköisiä maksutapahtumia", toisin sanoen

- muita kuin laitosten toimeksiannosta tehtyjä ja niiden toteuttamia sähköisen maksuvälineen avulla suoritettuja varojen rajat ylittäviä siirtoja;

- sähköisen maksuvälineen avulla suoritettuja rajat ylittäviä käteisnostoja ja sähköisen rahan tallennus- ja käyttövälineiden lataamista (ja purkamista) käteis- ja pankkiautomaateissa liikkeeseenlaskijan tai sellaisen laitoksen tiloissa, jonka on sopimuksen mukaisesti hyväksyttävä kyseinen maksuväline;

iii) "rajat ylittäviä sekkejä", toisin sanoen yhtäläisestä sekkilaista 19 päivänä maaliskuuta 1931 tehdyssä Geneven yleissopimuksessa tarkoitettuja paperisekkejä, jotka on saatu yhteisössä sijaitsevasta laitoksesta ja joita käytetään rajat ylittäviin suorituksiin yhteisössä;

b) "sähköisellä maksuvälineellä" etämaksuvälinettä ja sähköisen rahan tallennus- ja käyttövälinettä, jonka avulla sen haltija voi toteuttaa yhden tai useamman sähköisen maksutapahtuman;

c) "etämaksuvälineellä" välinettä, jonka avulla haltija voi saada yhteyden tilillään jossakin laitoksessa oleviin varoihin ja jonka avulla maksu voidaan suorittaa maksun saajalle. Väline edellyttää tavallisesti henkilökohtaista tunnuslukua ja/tai muuta vastaavaa henkilöllisyyden todistamista. Etämaksuvälineet kattavat erityisesti maksukortit (riippumatta siitä, ovatko ne luotto-, pankki- vai maksuaikakortteja) sekä puhelin- ja kotipankkisovellukset. Tämä määrittely ei koske rajojen yli suoritettavia tilisiirtoja.

d) "sähköisen rahan tallennus- ja käyttövälineellä" ladattavaa maksuvälinettä, olipa kyseessä arvokortti tai tietokoneen muisti, johon kirjataan varoja sähköisesti;

e) "laitoksella" tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimintaansa harjoittaessaan suorittaa rajat ylittäviä maksuja;

f) "perittävillä palvelumaksuilla" tarkoitetaan kaikentyyppisiä laitoksen perimiä ja rajat ylittäviin euromääräisiin maksuihin välittömästi liittyviä maksuja.

3 artikla

Rajat ylittävistä sähköisistä maksutapahtumista ja rajojen yli suoritettavista tilisiirroista perittävät palvelumaksut

1. Laitoksen perimien palvelumaksujen rajat ylittävistä euromääräisistä sähköisistä maksutapahtumista, joiden arvo on enintään 12500 euroa, on 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen oltava samat kuin ne palvelumaksut, jotka tämä laitos perii vastaavista sen jäsenvaltion sisäisistä euromääräisistä maksutapahtumista, johon kyseinen laitos on sijoittautunut.

2. Laitoksen perimien palvelumaksujen rajojen yli suoritettavista euromääräisistä tilisiirroista, joiden arvo on enintään 12500 euroa, on viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen oltava samat kuin ne palvelumaksut, jotka tämä laitos perii vastaavista sen jäsenvaltion sisäisistä euromääräisistä tilisiirroista, johon kyseinen laitos on sijoittautunut.

3. Kyseinen 12500 euron määrä nostetaan 50000 euroon 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen.

4 artikla

Palvelumaksujen avoimuus

1. Laitosten on annettava asiakkaalleen helposti ymmärrettävässä muodossa kirjallisesti ja kansallisista säännöistä riippuen tarvittaessa sähköisesti ennakkotietoja palvelumaksuista, jotka peritään rajat ylittävistä maksuista ja siinä jäsenvaltiossa suoritetuista maan sisäisistä maksuista, johon laitos on sijoittautunut.

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että rajat ylittävään sekkien käyttöön liittyvät maksut on ilmoitettava kuluttajille sekkivihkossa.

2. Palvelumaksujen muutokset on annettava 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tiedoksi ennen niiden voimaantuloa.

3. Jos laitokset perivät palvelumaksuja vaihdettaessa ulkomaanvaluuttaa euroiksi tai euroja ulkomaanvaluutaksi, niiden on annettava asiakkailleen

a) ennakkotietoja valuutanvaihtomaksuista, joita ne aikovat periä, ja

b) erityistietoja perityistä valuutanvaihtomaksuista.

5 artikla

Rajojen yli suoritettavia tilisiirtoja helpottavat toimenpiteet

1. Tilisiirtoja rajojen yli suorittavan laitoksen on tarvittaessa ilmoitettava kaikille sitä pyytäville asiakkaille asiakkaan kansainvälinen tilinumero (IBAN, International Bank Account Number) ja kyseisen laitoksen pankkitunnus (BIC, Bank Identifier Code).

2. Asiakkaan on tilisiirron suorittavan laitoksen pyynnöstä ilmoitettava saajan IBAN-numero ja saajan laitoksen BIC-koodi siirron suorittavalle laitokselle. Jos asiakas ei ilmoita mainittuja tietoja, laitos voi periä tältä lisämaksun. Laitoksen on siinä tapauksessa annettava lisämaksua koskevat tiedot asiakkaalle 4 artiklan mukaisesti.

3. Laitoksen on 1 päivästä heinäkuuta 2003 merkittävä asiakkaan tiliotteisiin tai niiden liitteeseen asiakkaan IBAN-numero ja laitoksen BIC-koodi.

4. Tavarantoimittajan, joka hyväksyy maksun tilisiirtona, on ilmoitettava IBAN-numeronsa ja laitoksensa BIC-koodi kaikessa yhteisön sisäisessä tavaroiden ja palvelujen rajat ylittävässä laskutuksessa.

6 artikla

Jäsenvaltioiden velvoitteet

1. Jäsenvaltioiden on poistettava viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2002 enintään 12500 euron rajat ylittäviä maksuja koskevat kansalliset vaatimukset, jotka koskevat maksutasetilastointia varten tehtäviä ilmoituksia.

2. Jäsenvaltioiden on poistettava viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2002 saajan vähimmäistietoja koskevat kansalliset vaatimukset, jotka estävät maksutapahtuman välittömän suorittamisen.

7 artikla

Tämän asetuksen noudattaminen

Tämän asetuksen noudattaminen on varmistettava tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin seuraamuksin.

8 artikla

Tarkistuslauseke

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2004 kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta, erityisesti:

- rajat ylittävien maksujärjestelmien perusrakenteiden kehityksestä,

- onko kuluttajille tarjottavia palveluja aiheellista parantaa vahvistamalla kilpailuedellytyksiä rajat ylittäviä maksuja koskevien palveluja suorittamisen osalta,

- tämän asetuksen soveltamisen vaikutuksista jäsenvaltion sisällä suoritetuista maksuista perittäviin palvelumaksuihin,

- mahdollisuudesta korottaa 6 artiklan 1 kohdassa säädetty määrä 50000 euroksi 1 päivästä tammikuuta 2006 ottaen huomioon yrityksille mahdollisesti aiheutuvat seuraukset.

Kertomukseen liitetään tarvittaessa muutosehdotuksia.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan myös jonkun muun jäsenvaltion omassa valuutassa maksettuihin rajat ylittäviin maksuihin, jos kyseinen jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle päätöksestään ulottaa asetuksen soveltaminen koskemaan omaa valuuttaansa. Komissio julkaisee ilmoituksen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Soveltamisalan laajennus tulee voimaan neljäntoista päivän kuluttua mainitun ilmoituksen julkaisemisesta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) EYVL C 270 E, 25.9.2001, s. 270.

(2) Lausunto annettu 10. joulukuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 308, 1.11.2001, s. 17.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. marraskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 7. joulukuuta 2001 (EYVL C 363, 19.12.2001, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 13. joulukuuta 2001.

(5) EYVL L 43, 14.2.1997, s. 25.

(6) ISO-standardi nro 13613.

(7) ISO-standardi nro 9362.