32001R2511Uradni list L 339 , 21/12/2001 str. 0017 - 0017


Uredba Komisije (ES) št. 2511/2001

z dne 20. decembra 2001

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 zaradi razširitve tarifnih kvot Skupnosti za izdelke iz jute in kokosovih vlaken

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 z dne 17. decembra 1999 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti, določenih v GATT in nekaterih drugih tarifnih kvot Skupnosti, in o vzpostavitvi podrobnih pravil za prilagajanje teh kvot in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1808/95 [1] in zlasti druge alinee člena 9(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skupnost je v skladu s ponudbo, ki jo je dala na Konferenci združenih narodov o trgovini in razvoju (Unctad), in vzporedno s svojim splošnim sistemom preferencialov (SSP), leta 1971 uvedla tarifne preferenciale za izdelke iz jute in kokosovih vlaken s poreklom iz nekaterih držav v razvoju; ti preferenciale so postopno znižali dajatve skupne carinske tarife in od leta 1978 do 31. decembra 1994 te dajatve popolnoma opustili.

(2) Skupnost je za določene količine izdelkov iz jute in kokosovih vlaken od začetka veljavnosti novega splošnega sistema preferencialov, 1. januarja 1995, vzporedno s GATT, odprla avtonomne dajatve proste tarifne kvote Skupnosti do 31. decembra 2001 z Uredbo Sveta (ES) št. 764/96 [2], spremenjeno z Uredbama (ES) št. 1401/98 [3] in (ES) št. 32/2000. Ker bo Uredba Sveta podaljšala seznam SSP do 31. decembra 2004, je treba tudi veljavnost ureditve za izdelke iz jute in kokosovih vlaken podaljšati do 31. decembra 2004.

(3) Ukrepi, predvideni s to Uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Besedilo za serijske številke 09.0107, 09.0109 in 09.0111 v petem stolpcu ("kvotno obdobje") Priloge III k Uredbi (ES) št. 32/2000: "od 1.1.2000 do 31.12.2000 in od 1.1.2001 do 31.12.2001" se zamenja z besedilom: "od 1.1.2002 do 31.12.2002, od 1.1.2003 do 31.12.2003 in od 1.1.2004 do 31.12.2004".

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 2002.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2001

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 5, 8.1.2000, str. 1.

[2] UL L 104, 27.4.1996, str. 1.

[3] UL L 188, 2.7.1998, str. 1.

--------------------------------------------------