32001R2494Uradni list L 337 , 20/12/2001 str. 0022 - 0022


Uredba Komisije (ES) št. 2494/2001

z dne 19. decembra 2001

ki spreminja Uredbo (ES) št. 80/2001 glede možnosti ponudbe ribiških proizvodov, ki so umaknjeni iz prodaje na trgu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva [1], zlasti člena 34(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na podlagi Uredbe (ES) št. 80/2001 z dne 16. januarja 2001, ki določa podrobna pravila za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 glede obvestil v zvezi s priznavanjem organizacij proizvajalcev, določanjem cen in intervencije v okviru skupne ureditve trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva [2], države članice sporočijo Komisiji za vsak proizvod, ki je bil umaknjen s trga, vrednosti ter količine ponujenih proizvodov, razčlenjene po možnostih ponudbe, ki so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 1501/83 [3].

(2) Uredba (EGS) št. 1501/83 je bila razveljavljena in jo je nadomestila Uredba (ES) št. 2493/2001 [4], v kateri je povečano število možnosti ponudbe.

(3) Uredbo (ES) št. 80/2001 je treba torej ustrezno spremeniti.

(4) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tabelo 9 v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 80/2001 nadomesti naslednja tabela:

"TABELA 9

Uporaba proizvodov, umaknjenih s trga

Koda | Uporaba proizvodov, umaknjenih s trga |

FMEAL | Uporaba po predelavi v moko (živalska krma) |

OTHER | Uporaba v svežem stanju ali konzervirano (živalska krma) |

NOALIM | Uporaba proizvodov, ki se ne uporabljajo za prehrano živali |

DIST | Prosta distribucija |

BAIT | Vaba" |

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 2002.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

[2] UL L 13, 17.1.2001, str. 3.

[3] UL L 152, 10. 6.1983, str. 22.

[4] UL L 337, 20.12.2001, str. 20.

--------------------------------------------------