32001R2422Úradný vestník L 332 , 15/12/2001 S. 0001 - 0006


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2422/2001

zo 6. novembra 2001

o programe označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení v spoločenstve

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Kancelárske zariadenia majú značný podiel na spotrebe elektrickej energie. Najúčinnejším spôsobom na zníženie spotreby elektriny kancelárskych zariadení je znížiť spotrebu energie pri pohotovostnom režime v súlade so závermi Rady z mája 1999 o stratách pri pohotovostnom režime spotrebných elektronických zariadení. Rôzne modely zariadení, ktoré sú dostupné na trhu spoločenstva majú rozdielne úrovne spotreby energie v pohotovostnom režime.

(2) Existujú aj iné spôsoby na zníženie spotreby elektrickej energie týchto zariadení, ako je napr. ich vypnutie, keď sa nepoužívajú, bez kompromisnej funkčnosti. Komisia by mala presvedčiť, ktoré sú vhodné spôsoby aj s cieľom využitia energeticky-šetriaceho potenciálu.

(3) Je dôležité podporiť opatrenia zamerané na správne fungovanie vnútorného trhu.

(4) Je vhodné skoordinovať národné podnety na energetické označovanie, aby sa minimalizoval negatívny dopad na priemysel a obchod.

(5) Je vhodné zobrať za základ vysokú úroveň ochrany v návrhoch na aproximáciu nariadení ustanovených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa ochrany zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a ochrany spotrebiteľa. Toto nariadenie napomáha vysokej úrovni ochrany životného prostredia aj ochrany zákazníka tým, že má za cieľ podstatné zlepšenie energetickej účinnosti tohto typu zariadení.

(6) Keďže členské štáty nemôžu dostatočne dosiahnuť ciele navrhovaného postupu a nakoľko je to možné lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenej v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality, ako sa uvádza v spomínanom článku, toto nariadenie neprekročí to, čo je nutné s cieľom dosiahnutia týchto cieľov.

(7) Okrem toho, článok 174 zmluvy požaduje ochranu a zlepšenie životného prostredia a šetrné a rozumné využitie prírodných zdrojov, tieto dva ciele sú medzi cieľmi politiky spoločenstva o životnom prostredí. Výroba a spotreba elektrickej energie predstavuje 30 % človekom vytvorených emisií oxidu uhličitého (CO2) a približne 35 % primárnej spotreby elektrickej energie v spoločenstve. Tieto percentá sa zvyšujú a straty pri pohotovostnom režime elektrických zariadení predstavujú asi 10 % ich spotreby..

(8) Okrem toho, rozhodnutie Rady č. 89/364/EHS z 5. júna 1989 o programe postupov spoločenstva na zlepšenie účinnosti pri využívaní elektrickej energie [4] má svoje zdvojené ciele, ktoré majú nabádať spotrebiteľov, aby uprednostňovali prístroje a zariadenia s vysokou elektrickou účinnosťou. Je potrebné vykonať ďalšie opatrenia ohľadom zlepšenia informovanosti spotrebiteľov.

(9) Protokol UNFCCC schválený v Kyoto 10. decembra 1997 vyzýva na zníženie emisií plynov majúcich za následok skleníkový efekt v spoločenstve o 8 % najneskoršie počas obdobia 2008 až 2012. Na dosiahnutie tohto cieľa, je potrebné zaviesť prísnejšie opatrenia na zníženie emisií CO2 v rámci spoločenstva.

(10) Okrem toho, rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2179/98/ES z 24. septembra 1998 o revízii programu politiky a postupov Európskeho spoločenstva ohľadom životného prostredia a udržateľného rozvoja "K udržateľnosti" [5] označuje za kľúčovú prioritu integráciu environmentálnych požiadaviek vo vzťahu k elektrickej energii zabezpečením označovania energetickej účinnosti zariadení.

(11) Rezolúcia Rady zo 7. decembra 1998 o energetickej účinnosti v Európskom spoločenstve [6] vyzývala ku zvýšenému používaniu označovania prístrojov a zariadení.

(12) Kedykoľvek si to situácia žiada, je vhodné skoordinovať požiadavky ohľadom energetickej účinnosti, označovania a metód testovania.

(13) Dostupné sú vysokovýkonné kancelárske zariadenia za malé alebo nenavýšené náklady a preto je v mnohých prípadoch možné, aby sa dodatočné náklady splatili cez úsporu energie v rozumne krátkom čase. Úspora energie a preto plány na zníženie CO2 je možné v tejto oblasti dosiahnuť spôsobom efektívneho vynaloženia nákladov, bez znevýhodňovania spotrebiteľa alebo priemyslu.

(14) Kancelárske zariadenia sa predávajú na celom svete. Dohoda medzi vládou Spojených štátov a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení napomôže týmto zariadeniam pri medzinárodnom obchode a ochrane životného prostredia. Toto nariadenie má za cieľ vykonať vyššie uvedenú dohodu na území spoločenstva.

(15) S cieľom ovplyvniť požiadavky označenia Energy Star, ktoré sa používa na celom svete, spoločenstvo by malo participovať v tomto systéme označovania a pri zostavovaní potrebných technických podmienok. Komisia musí však vykonávať pravidelné kontroly, aby sa uistila, či sú stanovené technické predpisy dostatočne náročné a musí adekvátne prihliadať na záujmy spoločenstva.

(16) Je potrebný účinný systém uplatnenia, aby sa zaistilo, že program označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení sa zavedie náležite, zaručia sa regulárne podmienky konkurencie pre výrobcov a ochrany práv spotrebiteľa.

(17) Toto nariadenie je viazané na kancelárske zariadenia.

(18) Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra o označovaní štítkami a štandartnými informáciami o výrobkoch o spotrebe energie a ostatných zdrojoch domácimi spotrebičmi [7] nie je najvhodnejším nástrojom pre kancelárske zariadenia. Najúčinnejším spôsobom na podporu energetickej účinnosti u kancelárskych zariadení je program dobrovoľného označovania.

(19) Je potrebné poukázať na úlohu príslušného orgánu, výbor Energy Star Európskeho spoločenstva (ECESB) podieľať sa pri stanovovaní a kontrole technických podmienok, s cieľom dosiahnuť účinnú a neutrálne vykonávanie systému. Výbor ECESB by mal pozostávať z predstaviteľov členských štátov.

(20) Je potrebné zaistiť, aby bol program označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení zhodný a koordinovaný s prioritami politiky spoločenstva a s inými systémami označovania alebo udeľovania certifikátu kvality ako sú tie, ktoré ustanovuje smernica č. 92/75/EHS a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky [8].

(21) Je žiadúce skoordinovať program Energy Star spoločenstva a ostatné systémy dobrovoľného označovania kancelárskych zariadení na území spoločenstva, aby u spotrebiteľov nenastal zmätok a aby sa zamedzilo prípadným narušeniam trhu.

(22) Je potrebné zabezpečiť transparentnosť pri vykonávaní metódy a zaistiť zhodnosť s príslušnými medzinárodnými normami, aby sa napomohlo prístupu k metóde a účasť na ňom pre výrobcov a vývozcov z ostatných krajín mimo spoločenstva,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ciele

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre program označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení v spoločenstve (ďalej len "program Energy Star") ako sa uvádza v dohode medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (ďalej označené ako "dohoda"). Účasť na programe Energy Star je na dobrovoľnom základe.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na výrobkové skupiny kancelárskych zariadení definované v prílohe C dohody, podliehajúce akýmkoľvek zmenám a doplneniam v súlade s článkom X dohody.

Článok 3

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) "spoločné logo" označuje značku ako sa uvádza v prílohe,

b) "účastníci programu" označuje výrobcov, zostavovateľov, vývozcov, dovozcov, maloobchodníkov a ostatné orgány, ktoré sa zaviazali podporiť navrhované energeticky účinné kancelárske zariadenia, ktoré spĺňajú špecifikácie pre Energy Star program a ktorí boli vybraní, aby participovali na programe Energy Star zaregistrovaním u Komisie;

c) "technické podmienky" označujú požiadavky na energetickú účinnosť a výkon, vrátane metód testovania, používaných na stanovenie predpokladov energeticky účinných kancelárskych zariadení na spoločné logo.

Článok 4

Všeobecné zásady

1. Program Energy Star sa podľa potreby skoordinuje s ostatnými dojednaniami spoločenstva na označovanie a udelenie kvality ako aj metódami, a to najmä, metóda pridelenia environmentálnej značky ako ustanovuje nariadenie (EHS) č. 880/92 a označovanie štítkami a štandartnými informáciami o výrobkoch o spotrebe energie a ostatných zdrojov domácimi spotrebičmi ako ustanovuje smernica č. 92/75/EHS.

2. Účastníci programu a ostatné orgány môžu používať spoločné logo na svoje kancelárske zariadenia a na k nim sa vzťahujúcu reklamu.

3. Predpokladá sa, že kancelárske zariadenia, ktorým "Agentúra na ochranu životného prostredia USA" (United States Environmental Protection Agency — USEPA) povolila používať spoločné logo sú v súlade s týmto nariadením, ak neexistuje dôkaz o opaku.

4. Bez toho aby boli dotknuté akékoľvek pravidlá spoločenstva ohľadom posudzovania zhody a označovania zhody a/alebo k medzinárodnej dohode uzatvorenej medzi spoločenstvom a nečlenskými krajinami ohľadom vstupu na trh spoločenstva, môže Komisia alebo členský štát kontrolovať výrobky, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje a ktoré sa umiestňujú na trh spoločenstva, a to s cieľom preveriť, či sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

Článok 5

Registrácia účastníkov programu

1. Žiadosti o účasť na programe sa predkladajú Komisii.

2. Komisia rozhodne, či povolí žiadateľovi, aby sa stal účastníkom programu, potom čo overí, či žiadateľ súhlasil, že sa bude riadiť pokynmi ohľadom používania loga uvedenými v prílohe B k dohode. Komisia uverejní aktualizovaný zoznam účastníkov programu a bude členské štáty pravidelne o ňom informovať.

Článok 6

Propagácia a informácie

1. Komisia v spolupráci v členskými štátmi a členmi ECESB vynaloží maximálne úsilie na podporu používania spoločného loga, formou informačných kampaní a vhodných postupov na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov, dodávateľov, distribútorov a širokej verejnosti.

2. Každý členský štát sa bude snažiť zaistiť, použitím všetkých možných nástrojov spoločenstva, aby boli spotrebitelia a ostatné zainteresované organizácie oboznámení a bol im umožnený prístup k podrobným informáciám o programe Energy Star.

3. S cieľom podporiť nákup kancelárskeho zariadenia so spoločným logom, Komisia a ostatné inštitúcie spoločenstva, ako aj štátne orgány na národnej úrovni, bez ujmy k národným legislatívnym a ekonomickým kritériám podporia uplatnenie požiadaviek ohľadom energetickej účinnosti prinajmenej tým, že budú požadovať technické podmienky Energy Star pri stanovovaní požiadaviek na kancelárske zariadenia.

Článok 7

Ostatné metódy dobrovoľného energetického označovania

1. Je možné, aby súčasne s programom Energy Star existovali už používané a nové metódy označovania kancelárskych zariadení v členských štátoch.

2. Komisia a členské štáty budú postupovať tak, aby zaistili potrebnú koordináciu medzi programom Energy Star a národnými metódami a ostatnými metódami označovania v spoločenstve a v členských štátoch.

Článok 8

Výbor Energy Star Európskeho spoločenstva

1. Komisia založí Výbor Energy Star Európskeho spoločenstva (European Community Energy Star Board — ECESB), ktorý bude v súlade s článkom 9 pozostávať z predstaviteľov členských štátov a taktiež z príslušných zainteresovaných strán. ECESB bude kontrolovať vykonávanie programu Energy Star v rámci spoločenstva a v prípade potreby poskytovať Komisii rady a pomoc, aby táto mohla vykonávať svoju úlohu organizačného subjektu.

2. Rok po nadobudnutí účinnosti nariadenia a každý ďalší rok vydá ECESB správu o tom, ako výrobky označené spoločným logom prenikajú na trh a o dostupnej technológii na zníženie spotreby energie.

3. Komisia zaistí, do rozsahu možného v rámci riadenia svojich aktivít, pozorovateľov ECESB, s ohľadom na príslušnú skupinu výrobkov pre kancelárske zariadenia, vyvážené zastúpenie všetkých zainteresovaných strán podieľajúcich na daných výrobných skupinách, ako sú výrobcovia, malopredajcovia, dovozcovia, skupiny na ochranu životného prostredia a spotrebiteľské organizácie.

4. Komisia ustanoví rokovací poriadok ECESB, berúc do úvahy záujmy predstaviteľov členských štátov v ECESB.

5. Komisia bude o aktivitách ECESB informovať Európsky parlament a Radu.

Článok 9

Národní predstavitelia

Každý členský štát vymenuje, ak je to potrebné, národných odborníkov na energetickú politiku, orgány alebo osoby (ďalej označovaní ako "národní predstavitelia"), zodpovedajúcich za realizovanie úloh ustanovených týmto nariadením. Ak sú vymenovaní viacerí predstavitelia, členský štát vymedzí ich prislúchajúce právomoci a koordináciu príslušných požiadaviek.

Článok 10

Plán práce

Komisia v súlade s cieľmi uvedenými v článku 1 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ustanoví plán práce a po porade s ECESB ho predloží Európskemu parlamentu a Rade. Plán práce bude zahŕňať stratégiu rozvoja Energy Star programu, ktorý sa stanoví na nasledujúce tri roky:

- ciele na zlepšenie energetickej účinnosti s ohľadom na potrebu dbať na vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a životného prostredia a prienik na trh, ktorý by program Energy Star mal dosiahnuť na úrovni spoločenstva,

- neúplný zoznam kancelárskych zariadení, ktoré sa budú považovať za prioritné na začlenenie do programu Energy Star,

- pripraviť návrhy na vzdelávacie a reklamné kampane a ostatné potrebné postupy,

- návrhy na koordináciu a spoluprácu medzi programom Energy Star a ostatnými dobrovoľnými systémami označovania v členských štátoch.

Plán práce sa bude periodicky aktualizovať. Po prvýkrát sa bude aktualizovať najneskôr 12 mesiacov od jeho predloženia Európskemu parlamentu a Rade a potom následne v 12 mesačných intervaloch.

Článok 11

Prípravné postupy pre kontrolu technických kritérií

S ohľadom na prípravu kontroly technických podmienok a výrobkových skupín kancelárskych zariadení zahrnutých v prílohe C tejto dohody a pred predložením návrhu alebo pred zaslaním odpovede Agentúre na ochranu životného prostredia USA (USEPA) v súlade s postupmi ustanovenými v rozhodnutí Rady č. 2001/469/ES zo 14. mája 2001 týkajúceho sa uzatvorenia dohody v mene Európskeho spoločenstva medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení [9] je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia.

1. Komisia môže od ECESB požadovať, aby podala návrhy na prepracovanie dohody. ECESB môže Komisii podávať návrhy aj z vlastného podnetu.

2. Komisia bude ECESB informovať o každom návrhu USEPA na prepracovanie dohody.

3. Keď ECESB predloží Komisii svoje stanovisko, táto prihliadne k výsledkom štúdií účinnosti a prieskumu trhu, ako aj dostupnú technológiu na zníženie energetickej účinnosti. Komisia sa zamerá hlavne na cieľ stanoviť technické podmienky na vysokej úrovni, s patričným ohľadom na dostupnú technológiu a jednotné náklady na zníženie spotreby energie rozpracované v správe ECESB v súlade s článkom 8 ods. 2

Článok 12

Dohľad nad trhom a kontrola pred zneužitím

1. Spoločné logo sa použije iba v súvislosti s výrobkami, zahrnutými v dohode a v súlade s pokynmi pre užívateľov loga obsiahnutými v prílohe B k dohode.

2. Zakazuje sa akákoľvek falošná alebo klamlivá reklama alebo použitie akýchkoľvek označení alebo loga, majúce za následok zámenu za spoločné logo, ktoré zaviedlo toto nariadenie.

3. Komisia realizáciou alebo koordináciou postupov uvedených v článku VIII, odseky 2, 3 a 4 dohody zaručí správne používanie spoločného loga. Členské štáty podniknú patričné opatrenia na zaistenie zhody s ustanoveniami tohto nariadenia na vlastnom území a budú o tomto informovať Komisiu. Členské štáty oznámia Komisii kvôli vykonaniu príslušných opatrení dôkazy o nedosahovaní súladu medzi účastníkmi programu a ostatnými orgánmi.

Článok 13

Vykonávanie

Členské štáty informujú Komisiu do 12 mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti o opatreniach, ktoré zaviedli na zabezpečenia súladu s týmto nariadením.

Článok 14

Prepracovanie

Skôr ako zúčastnené strany otvoria diskusiu o aktualizovaní tejto dohody v súlade s jej článkom XII, Komisia vyhodnotí program Energy Star na základe skúseností získaných počas jeho fungovania.

Komisia do 15. januára 2005 vypracuje a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu monitorujúcu energetickú účinnosť trhu s kancelárskymi zariadeniami v spoločenstve a vyhodnotí účinnosť programu Energy Star a navrhne, ak je to vhodné, opatrenia na doplnenie programu. Správa preverí výsledok dialógu medzi EÚ a USA, a to hlavne s cieľom overiť, či sú technické podmienky Energy Star dostatočne účinné.

Článok 15

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť na tridsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. novembra 2001

Za Európsky parlament

Predseda

N. Fontaine

Za Radu

predseda

D. Reynders

[1] Ú. v. ES C 150 E, 30.5.2000, s. 73 a Ú. v. ES C 180 E, 26.6.2001, s. 262.

[2] Ú. v. ES C 204, 18.7.2000, s. 18.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 1. februára 2001 (Ú. v. ES C 267, 21.9.2001, s. 49), spoločná pozícia Rady z 31. mája 2001 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. októbra 2001.

[4] Ú. v. ES L 157, 9.6.1989, s. 32.

[5] Ú. v. ES L 275, 10.10.1998, s. 1.

[6] Ú. v. ES C 394, 17.12.1998, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 297, 13.10.1992, s. 16.

[8] Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 172, 26.6.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

LOGO ENERGY STAR

Čiernobiela verzia

+++++ TIFF +++++

Farebná verzia

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------