32001R2251Uradni list L 304 , 21/11/2001 str. 0006 - 0007


Uredba Komisije (ES) št. 2251/2001

z dne 20. novembra 2001

o spremembi Uredbe (ES) št. 2759/1999 o pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1268/1999 o podpori Skupnosti pred-pristopnim ukrepom za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1268/99 z 21. junija 1999 o podpori Skupnosti predpristopnim ukrepom za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju [1] in zlasti člena 12(1) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 2759/1999 [2], spremenjena z Uredbo (ES) št. 2356/2000 [3], o pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1268/1999 določa podporo skupinam proizvajalcev v deležu tržne proizvodnje. Ustrezno je omogočiti, da naj ti deleži predstavljajo zgornjo mejo, do katere se lahko določi dejanski znesek, da bi povečali prilagodljivost pri določanju pomoči, dodeljene organizacijam proizvajalk.

(2) Člen 8(2) Uredbe (ES) št. 2759/1999 je določil datum, ko je bil načrt razvoja podeželja predložen Komisiji, kot izhodišče za upravičenost izdatkov. Da se zagotovi skladnost s sporazumi, sklenjenimi z državami prosilkami, ki določajo, da so upravičeni le izdatki, ki jih plača agencija od dne, ko Komisija na navedeno agencijo prenese finančno poslovodenje, je treba to določbo ustrezno spremeniti.

(3) V skladu s pravili za zunanjo pomoč v navodilih za uporabo "Pogodbe za dela, dobavo in storitve, sklenjene v namene sodelovanja Skupnosti s tretjimi državami" [4], podpora za naložbe zahteva, da imajo vse storitve, dela, stroji in dobave poreklo le v Skupnosti ali državah prosilkah; če tako želi, končni upravičenec lahko ugotovi poreklo vložkov v pogodbe o delu ali storitvah, financiranih po obstoječem instrumentu, z uporabo dovoljenih dokaznih sredstev.

(4) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijske strukture in razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2759/1999 se spremeni kot sledi:

1. V členu 6(4) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

"4. Pomoč iz odstavka 3 se določi za vsako organizacijo proizvajalko na podlagi njene letne tržne proizvodnje in ne presega:"

2. V členu 8(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"2. Le izdatki, ki jih plača agencija od dneva sklepa Komisije o prenosu finančnega poslovodenja na to agencijo ali v njem določenega(-ih) datuma(-ov), so upravičeni do podpore Skupnosti. Da je projekt upravičen do podpore Skupnosti, morajo imeti vse storitve, dela, stroji in dobave poreklo v Skupnosti ali državah prosilkah; če tako želi, končni upravičenec lahko ugotovi poreklo vložkov v pogodbe o delu ali storitvah, financiranih po obstoječem instrumentu, z uporabo dovoljenih dokaznih sredstev."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 161, 26.6.1999, str. 87.

[2] UL L 331, 23.12.1999, str. 51.

[3] UL L 272, 25.10.2000, str. 13.

[4] SEC(1999) 1801/2.

--------------------------------------------------