32001R2181Uradni list L 293 , 10/11/2001 str. 0008 - 0009


Uredba Komisije (ES) št. 2181/2001

z dne 9. novembra 2001

o spremembi Uredbe (EGS) št. 563/82 glede meril za identifikacijo mladih nekastriranih moških govedi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1512/2001 [2],

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1208/81 z dne 28. aprila 1981 o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1026/91 [4], in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 2 Uredbe Komisije (EGS) št. 563/82 z dne 10. marca 1982 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1208/81 o določanju tržnih cen odraslega goveda na podlagi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2090/93 [6], opira merilo za razlikovanje med trupi mladih nekastriranih moških živali, mlajših od dveh let, in trupi starejših živali na stopnjo okostenelosti nekaterih vretenc.

(2) Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 [7] vzpostavlja sistem za identifikacijo in registracijo posameznih govedi, ki omogoča, da jih spremljajo v celotnem njihovem življenju.

(3) Da bi zagotovili usklajeno in posodobljeno zakonodajo, je treba identifikacijsko merilo iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 563/82 spremeniti, tako da se bodo, za namen preverjanja, podatki o starosti živali in sistem identifikacije in registracije živali, vzpostavljen v državah članicah v skladu z naslovom I Uredbe (ES) št. 1760/2000, uporabljali za identifikacijo trupov nekastriranih moških živali, mlajših od dveh let.

(4) Pred uporabo mora biti obdobje, ki bo omogočilo državam članicam prilagoditi se novemu sistemu, dovolj dolgo.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen2 Uredbe (EGS) št. 563/82 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

Za uporabo člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 1208/81 se trupi mladi nekastriranih moških živali, mlajših od dveh let, in trupi drugih nekastriranih moških živali ločijo po starosti živali, preverjeni na podlagi razpoložljivih podatkov v sistemu identifikacije in registracije govedi, vzpostavljenem v vsaki državi članici v skladu z naslovom I Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta [8]."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. aprila 2002.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. novembra 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 21.

[2] UL L 201, 26.7.2001, str. 1.

[3] UL L 123, 7.5.1981, str. 3.

[4] UL L 106, 26.4.1991, str. 2.

[5] UL L 67, 11.3.1982, str. 23.

[6] UL L 190, 30.7.1993, str. 9.

[7] UL L 204, 11.8.2000, str. 1.

[8] UL L 204, 11.8.2000, str. 1.

--------------------------------------------------