32001R2065Úradný vestník L 278 , 23/10/2001 S. 0006 - 0008


Nariadenie Komisie (ES) č. 2065/2001

z 22. októbra 2001

stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) 104/2000 o informovaní spotrebiteľov o produktoch rybolovu a akvakultúry

(Text s významom pre Európsky hospodársky priestor)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry [1], zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 939/2001 [2] a najmä jeho článok 4 (4),

keďže:

(1) Článok 4 nariadenia Rady (EHS) 104/2000 stanovuje, že určité produkty rybolovu možno ponúknuť za maloobchodnú cenu iba za podmienky, že je splnených niekoľko požiadaviek týkajúcich sa informovanosti spotrebiteľov. Mal by sa špecifikovať rozsah tejto povinnosti.

(2) Malo by byť možné zmeniť zoznamy obchodných označovaní prijatých na území členských štátov v zmysle požiadaviek trhu.

(3) Mali by sa špecifikovať požiadavky, ktoré riadia informovanosť spotrebiteľa, najmä v súvislosti s obchodným označovaním a metódou produkcie druhu a oblasťou, kde bol ulovený.

(4) Malé množstvá produktu môžu byť výnimkou z povinnosti týkajúcej sa označovania, iba ak spĺňajú niekoľko požiadaviek, ktoré je potrebné definovať.

(5) Je potrebné špecifikovať rozsah informácií, ktoré musia prejsť cez obchodnú sieť.

(6) Je potrebné vydať ustanovenie pre členské štáty, ktoré zriadi úpravy kontroly nad identifikáciou pôvodu produktov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia.

(7) Ustanovenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybolovu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Rozsah

Článok 1

Bez vplyvu na ustanovenia uplatniteľné v zmysle nariadenia 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady [3], toto nariadenie sa vzťahuje na produkty rybolovu a akvakultúry zaradené do zoznamu a pokryté prezentáciami kapitoly 3 kombinovanej nomenklatúry, s ktorými sa obchoduje v spoločenstve bez ohľadu na ich pôvod vrátane produktov, ktoré sú predbalené.

KAPITOLA II

Zmeny zoznamov obchodných označení a požiadaviek, podľa ktorých sa riadi informovanosť spotrebiteľov

Článok 2

1. So všetkými druhmi zaradenými do zoznamu obchodného označovania prijatého členským štátom možno obchodovať pod provizórnym obchodným názvom stanoveným kompetentným orgánom členského štátu. Členský štát určí definitívny názov, zaradený do zoznamu prijatých označovaní, do piatich mesiacov odo dňa, keď príslušný druh dostal provizórne obchodné označenie.

2. Všetky zmeny v zozname obchodných označovaní prijatých členským štátom sa musia oznámiť Komisii, ktorá o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 3

Na účely uplatňovania článku 4 (1)a) nariadenia Rady (EHS) 104/2000, obchodné označovanie druhov sa stanoví v každom členskom štáte v súlade s článkom 4 (2) tohto nariadenia.

Operátori môžu uviesť vedecké názvy príslušných druhov pri predaji konečnému spotrebiteľovi.

Článok 4

1. Odkaz na produkčnú metódu v súlade s článkom 4 (1)b) nariadenia Rady (EHS) 104/2000 musí obsahovať jeden z nasledujúcich výrazov v závislosti na tom, či bol príslušný produkt ulovený v mori, v sladkej vode alebo je produktom akvakultúry:

- V španielčine:

"… pescado…" alebo "… pescado en aguas dulces…" alebo "… criado…",

- v dánčine:

".… fanget…" alebo "… fanget i ferskvand…" alebo "…opdrættet…",

- v nemčine:

"…gefangen…" alebo "…aus Binnenfischerei…" alebo "…aus Aquakultur…" alebo "gezüchtet…",

- v gréčtine:

"…αλιευμέυο…" alebo "…αλιευμέυο σε γλυκά υερά…" alebo "…υδατσκαλλιέργειας…",

- v angličtine:

"… caught.…" alebo "…caught in freshwater…" alebo "…farmed…" alebo "…cultivated…",

- vo francúzštine:

"… pêché…" alebo "…pêché en eaux douces…" alebo "… élevé…",

- v taliančine:

"…pescato…" alebo "… pescato i acque dolci…" alebo "… allevato…";

- v holandčine:

"… gevangen…" or "…gevangen in zoet water…" alebo "…aquacultuurproduct…",

- v portugalčine:

"… capturado…" alebo "… capturado em água doce…" alebo ".…de aquicultura…",

- vo fínčine:

"… pyydetty…" alebo "… pyydetty makeasta vedestä…" alebo "…viljelty…",

- vo švédčine:

"…fiskad…" alebo "… fiskad i sötvatten…" alebo "… odlad…".

2. V prípade druhu ulovenom v mori členské štáty môžu povoliť vynechanie odkazu produkčnej metódy pri predaji konečnému spotrebiteľovi, ak je jasné z obchodného označenia a lovnej oblasti, že ide o druh ulovený v mori. Také oprávnenie nemusí byť udelené, ak je produkčná metóda spochybniteľná.

3. Na účely označenia produkčnej metódy sú dochované produkty také, ktoré sú výsledkom akvakultúry v zmysle odseku 2.2a) prílohy III k nariadeniu Rady (ES) 2792/1999 [4].

Článok 5

1. Označovanie lovnej oblasti v súlade s článkom 4 (1)c) nariadenia (ES) 104/2000 musí obsahovať:

a) v prípade produktov ulovených v mori, odkaz na jednu z oblastí uvedených v prílohe;

b) v prípade produktov ulovených v sladkej vode, odkaz na členský štát alebo tretiu krajinu pôvodu produktu;

c) v prípade dochovaných produktov, odkaz na členský štát alebo tretiu krajinu, v ktorej sa produkt podrobil poslednému štádiu vývoja. V prípade, že produkt bol dochovaný vo viac ako jednom členskom štáte alebo tretej krajine, členský štát, v ktorom sa produkt predáva konečnému spotrebiteľovi, môže v čase predaja oprávniť označenie niekoľkých členských štátov alebo tretích krajín, v ktorých bol dochovaný.

2. Operátori môžu označiť presnejšie oblasť úlovku.

Článok 6

1. V prípade, že sa na predaj ponúka kombinácia niekoľkých rôznych druhov, v zmysle v článku 4 (1) nariadenia (ES) 104/2000 sa označí každý druh.

2. V prípade, že sa na predaj ponúka kombinácia pozostávajúca z toho istého druhu, ale ako výsledok rôznych produkčných metód, musí sa označiť produkčná metóda každej série. V prípade, že sa ponúka na predaj kombinácia pozostávajúca z toho istého druhu, ale z rôznych lovných oblastí alebo krajín chovných fariem, musí sa označiť aspoň oblasť série, ktorá je najreprezentatívnejšia z hľadiska množstva spolu s označením, že produkty pochádzajú aj z rôznych lovných oblastí alebo z rôznych chovných fariem.

Článok 7

Na účely uplatňovania článku 4 (1) nariadenia (ES) 104/2000 určí každý členský štát malé množstvá produktov predávaných priamo spotrebiteľom, ak tieto nepresiahnu hodnotu 20 EUR pri každom nákupe. Zdroj týchto malých množstiev môže byť výlučne záležitosťou predajcu.

KAPITOLA III

Identifikácia pôvodu ako kontrola

Článok 8

Požadované informácie týkajúce sa obchodného označovania, produkčnej metódy a oblasti lovu musia byť k dispozícii v každej fáze obchodovania s príslušným druhom. Tieto informácie spolu s vedeckým názvom príslušného druhu sa musia poskytnúť prostredníctvom nálepky alebo obalu produktu, alebo prostredníctvom dokladu priloženom k tovaru vrátane faktúry.

Článok 9

1. Členské štáty zavedú úpravy na kontrolu uplatňovania článku 8.

2. Členské štáty oznámia Komisii opatrenia prijaté v zmysle odseku l ihneď po ich prijatí a najneskôr do 31. marca 2002. Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 31. marca 2002 existujúce opatrenia, ktoré plnia požiadavky článku 8.

KAPITOLA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2002. Obchodovanie s produktmi uvedenými na trh alebo označenými pred týmto dátumom a s balíkmi, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je však možné až do vyčerpania zásob.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. októbra 2001

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

[2] Ú. v. ES L 132, 15.5.2001, s. 10.

[3] Ú. v. ES 109, 6.5.2000, s. 29.

[4] Ú. v. ES 337, 30.12.1999, s. 10.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Lovná oblasť | Identifikácia oblasti |

Severozápadný Atlantik | Oblasť FAO 21 |

Severovýchodný Atlantik | Oblasť FAO 27 |

Baltické more | Oblasť FAO 27 III. |

Stredozápadný Atlantik | Oblasť FAO 31 |

Stredovýchodný Atlantik | Oblasť FAO 34 |

Juhozápadný Atlantik | Oblasť FAO 41 |

Juhovýchodný Atlantik | Oblasť FAO 47 |

Stredozemné more | Oblasti FAO37.1, 37.2 a 37.3 |

Čierne more | Oblasť FAO 37.4 |

Indický oceán | Oblasti FAO 51 a57 |

Tichý oceán | Oblasti FAO 61, 67, 71, 77, 81 a 87 |

Antarktické more | Oblasti FAO 48, 58, a 88 |

--------------------------------------------------