32001R2022Uradni list L 273 , 16/10/2001 str. 0017 - 0017


Uredba Komisije (ES) št. 2022/2001

z dne 15. oktobra 2001

o spremembi Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga z vinom ob upoštevanju tržnih mehanizmov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga z vinom [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2826/2000 [2], in zlasti člena 33 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 63 Uredbe Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga z vinom ob upoštevanju tržnih mehanizmov [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1660/2001 [4], predvideva uvedbo režima pomoči za destilacijo pitnega alkohola iz vina. Ta režim je bil prvič uveden v vinskem letu 2000/01. Spremembe so potrebne glede na izkušnje, pridobljene v prvem letu izvajanja. Zlasti zato, da bi zagotovili stabilnejši postopek med letom, je treba destilacijo odobriti v več ločenih tranšah.

(2) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V odstavku 1 člena 63 Uredbe (ES) št. 1623/2000 se doda naslednji pododstavek:

"Za vinsko leto 2001/02 je destilacija odobrena med 16. oktobrom in 15. novembrom. Največja količina, za katero se lahko sklenejo pogodbe ali deklaracije iz člena 65, je 7 milijonov hl. Komisija pozneje odobri dodatne količine v enem ali več obdobjih, ki se določijo v skladu s postopkom, določenim v členu 75 Uredbe (ES) št. 1493/1999."

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

[2] UL L 328, 23.12.2000, str. 2.

[3] UL L 194, 31.7.2000, str. 45.

[4] UL L 221, 17.8.2001, str. 8.

--------------------------------------------------